Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 8.jūnijāNr.5

Protokols Nr.11, 11. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3
saistošās daļas apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punktu,
Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumu Nr.482
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3”

  1. Apstiprināt detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 3 saistošo daļu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā “Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta