Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.6

Protokols Nr.14, 4.,5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no mērķdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei par Ls 1000 (klasifikācijas kods 18.2.2.3.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei teritorijas plānojuma grozījumu ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 07.320.7000).
 2. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 5800, novirzot tos Jūrmalas Izglītības pārvaldei, t.sk.:
 3. 2.1. bērnu projektu - rotaļlaukumu ierīkošana – realizēšanai Ls 2000 (klasifikācijas kods 07.100.4180);
  2.2. IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas izmaksu daļējai segšanai Ls 3800 (klasifikācijas kods 04.423.1563).
 4. No ieņēmumu pārsnieguma par izdevumiem pašvaldības pamatbudžeta 2005.gada novirzīt Ls 403026, t.sk.:
 5. 3.1. Jurmalas Pilsetas domei Ls 180770, t.sk.: 3.1.1. Ķemeru skolas renovācijas projektēšanai Ls 86000 (klasifikācijas kods 04.211.7000);
  3.1.2. Mēbeļu, žalūziju un tehniska aprīkojuma iegādei Jurmalas Pilsetas domes lielajai zālei Ls 45000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 01.100.4160 Ls 29538;
  01.100.4180 Ls 15462;
  3.1.3. Jurmalas Pilsetas domes Tūrisma Informācijas centra darbības nodrošināšanai Ls 5500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 01.100.1110.1 Ls 2790;
  01.100.1140.1 Ls 465;
  01.100.1200.1 Ls 783;
  01.100.1411.1 Ls 300;
  01.100.1454.1 Ls 537;
  01.100.1459.1 Ls 70;
  01.100.1523.1 Ls 300;
  01.100.1529.1 Ls 35;
  01.100.1552.1 Ls 100;
  01.100.4180 Ls 120;
  3.1.4. sadzīves atkritumu izvešanai Spodrības mēneša ietvaros Ls 11770 (klasifikācijas kods 07.100.1454); 3.1.5. Majoru pamatskolas rekonstrukcijas 3.kartas projekta izstrādei Ls 22500 (klasifikācijas kods 04.211.7000); 3.1.6. „World Baltic See Cup” pasākuma atbalstīšanai Ls 1000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 08.120.1472.1 Ls 240;
  08.120.1442.1 Ls 100;
  08.120.1479.1 Ls 280;
  08.120.1590 Ls 380;
  3.1.7. pasākuma „Slokai – 750” sarīkošanas izmaksu segšanai Ls 7000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 08.120.1442 Ls 315;
  08.120.1479 Ls 2590;
  08.120.1482 Ls 3745;
  08.120.1590 Ls 350;
  3.1.8. detālplana izstrādei jaunas pirmskolas izglītības iestādes celtniecībai Ls 2000 (klasifikācijas kods 07.320.7000);
  3.2. Labklājības pārvaldei Ls 62645, t.sk.: 3.2.1. Sociālo dzīvokļu Nometņu 2a komunālo maksājumu segšanai un kompensācijai sakara ar komunālo maksājumu tarifu pieaugumu Ls 24800 (klasifikācijas kods 06.150.3400);
  3.2.2. veselības pabalsta palielināšanai sakara ar izmainām 1999.gada 12.janvara LR Ministru kabineta noteikumos Nr.13 Ls 17000 (klasifikācijas kods 06.150.3500);
  3.2.3. pabalstam skolas piederumu iegādei trūcīgu ģimeņu skolēniem Ls 20000 (klasifikācijas kods 06.150.3500);
  3.2.4. ekskursijas organizēšanai sociālo māju bērniem Ls 345 (klasifikācijas kods 06.150.3500);
  3.2.5. Latvijas Republikas savienības „Černobiļa” atbalstam Ls 500 (klasifikācijas kods 06.150.3400);
  3.3. SIA „Jurmalas namsaimnieks” Ls 14535, t.sk.: 3.3.1. Nometņu 2a apsaimniekošanas izdevumu segšanai un koplietošanas vēlas mašīnu iegādei Ls 7741, t.sk.: 07.100.1454 Ls 74;
  07.100.1482 Ls 4667;
  07.100.4180 Ls 3000;
  3.3.2. pašvaldības īpašumā esošās daļas jumta remontam Blaumaņa ielā 17 Ls 610 (klasifikācijas kods 07.100.4700);
  3.3.3. pašvaldības īpašumā esošās daļas jumta remontam Siguldas ielā 6 Ls 670 (klasifikācijas kods 07.100.4700);
  3.3.4. šķūnīšu būvniecībai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valtera prospektā 42 Ls 5514 (klasifikācijas kods 07.100.7000);
  3.4. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 17078, t.sk.: 3.4.1. izdevumu segšanai sakarā ar jaunu grupu atvēršanu pirmskolas izglītības iestādē „Namiņš” Ls 9828, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 04.110.1110 Ls 7917;
  04.110.1200 Ls 1911;
  3.4.2. izdevumu segšanai sakarā ar jaunas grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš” Ls 6500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 04.211.1110 Ls 780;
  04.211.1200 Ls 188;
  04.211.1451 Ls 3278;
  04.211.1512 Ls 1290;
  04.211.4180 Ls 360;
  04.211.1561 Ls 404;
  04.211.1570 Ls 200;
  3.4.3. datortehnikas iegādei pirmskolas izglītības iestādē „Katrīna” Ls 750 (klasifikācijas kods 04.110.4110);
  3.5. Pauguru kultūras namam tautisko deju kolektīva „Vēlreiz” tērpu iegādei Ls 6464 (klasifikācijas kods 08.230.1561);
  3.6. Slokas pamatskolai informātikas kabineta remonta izdevumu segšanai Ls 1800 (klasifikācijas kods 04.211.1451);
  3.7. Jūrmalas peldēšanas skolai ātrās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai futbola sacensību laikā Ls 900 (klasifikācijas kods 08.120.1482);
  3.8. darba algas fonda palielināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs sakarā ar sociālā pedagoga darba vietas ieviešanu Ls 9743 saskaņā ar 1.pielikumu;
  3.9. mācību līdzekļu iegādei Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs Ls 7100 saskaņā ar 2.pielikumu;
  3.10. mācību grāmatu iegādei Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs Ls 4900 saskaņā ar 3.pielikumu;
  3.11. ūdens, kanalizācijas un apkures tarifu pieauguma kompensācijai Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēs Ls 48952 saskaņā ar 4.pielikumu;
  3.12. Domes rezerves fondam Ls 18507 (klasifikācijas kods 14.400.1485);
  3.13. SIA „Bulduru slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai stacionārās veselības aprūpes attīstības programmas izstrādei Ls 10000 (klasifikācijas kods 05.110.1447);
  3.14. Pašvaldības policijai Ls 19632 sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vasaras sezonas pasākumos, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
  03.130.1140 Ls 9247;
  03.130.1200– Ls 2228;
  03.130.1411 Ls 1020;
  03.130.1452 Ls 1937;
  03.130.1528 Ls 3000;
  03.130.1554 Ls 2200.
 6. Samazināt 2005.gadā ieņēmumus no plānotā kredīta Tirgoņu ielas rekonstrukcijai par Ls 497060, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 497060 Tirgoņu ielas rekonstrukcijai (klasifikācijas kods 12.100.7000)
 7. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no plānotā kredīta sākumskolas „Taurenītis” sporta zāles celtniecībai par Ls 800, palielinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 800 sākumskolas „Taurenītis” sporta zāles celtniecībai (klasifikācijas kods 04.211.7000).
 8. Samazināt 2005.gadā ieņēmumus no plānotā kredīta Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai par Ls 58500, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 58500 Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai (klasifikācijas kods 08.270.7000).
 9. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:
 10. 7.1. veikt izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 5.pielikumu;
  7.2. pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-60/3) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2005.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-58/5), samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei par Ls 107000 (klasifikācijas kods 05.700.3400), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatkapitāla palielināšanai , t.sk.:
  7.2.1. SIA „Bulduru slimnīca” Ls 60000 universālās digitālās tālvadības rentgendiagnostikās aparatūras iegādei (klasifikācijas kods 05.110.4140);
  7.2.2. PSIA „Pauguru veselības centrs” Ls 38000, t.sk:
  7.2.2.1. rentgenoloģijas iekārtas iegādei Ls 30000 (klasifikācijas kods 05.210.4140);
  7.2.2.2. stomatoloģijas iekārtas iegādei Ls 8000 (klasifikācijas kods 05.210.4140);
  7.2.3. PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” Ls 9000 defibrilatoru iegādei (klasifikācijas kods 05.150.4140);
  7.3. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei medicīnas aparatūras iegādei par Ls 2800 (klasifikācijas kods 05.700.3400), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Sociālās aprūpes centrs” autobusa iegādei (klasifikācijas kods 06.240.4150);
  7.4. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 3817 (klasifikācijas kods 08.300.1482) sabiedrības integrācijas projektu realizācijai, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Izglītības pārvaldei projekta „Psiholoģiskās palīdzības un izglītības dienests” realizācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
  04.630.1170 Ls 2550;
  04.630.1200 Ls 614;
  04.630.1411 Ls 150;
  04.630.1412 Ls 30;
  04.630.1443 Ls 21;
  04.630.1444 Ls 126;
  04.630.1511 Ls 102;
  04.630.1512 Ls 40;
  04.630.1555 Ls 26;
  04.630.1570 Ls 108;
  04.630.1590 Ls 50.
 11. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 7584, t.sk.:
 12. 8.1. Majoru pamatskolai ieņēmumus no telpu īres un nomas par Ls 6000 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 04.211.1453 Ls +400;
  04.211.1454 Ls +1300;
  04.211.1472 Ls +200;
  04.211.1512 Ls +1300;
  04.211.1570 Ls +500;
  04.211.1590 Ls +150;
  04.211.1610 Ls +150;
  04.211.4180 Ls +2000;
  8.2. Izglītības pārvaldei ieņēmumus no telpu īres un nomas par Ls 1584 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos Jūrmalas speciālās internātskolas uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem: 04.213.1414 Ls +200;
  04.213.1482 Ls +225;
  04.213.1528 Ls +300;
  04.213.1561 Ls +273;
  04.213.1551 Ls +89;
  04.213.4140 Ls +497.
 13. Samazināt 2005.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri par Ls 1327, t.sk.:
 14. 9.1. Izglītības pārvaldei par Ls 207, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas speciālās internātskolas uzturēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.213.1561);
  9.2. Mežmalas vidusskolai par Ls 1120, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 04.211.1512 Ls 820;
  04.211.1570 Ls 300.
 15. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 3840, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu realizācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 16. 08.251.1447 Ls +500;
  08.251.1454 Ls +510;
  08.251.1512 Ls +208;
  08.251.4160 Ls +802;
  08.251.4180 Ls +620;
  08.251.4200 Ls +1200.
 17. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei par Ls 525, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Latvijas Vides fonda atbalstītā projekta „Ekokomandu nometne „Zaļie īkšķīši”” realizācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 18. 04.423.1170 Ls 288;
  04.423.1200 Ls 70;
  04.423.1453 Ls 20;
  04.423.1552 Ls 20;
  04.423.1555 Ls 45;
  04.423.1570 Ls 22;
  04.423.1590 Ls 60.
 19. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 5200, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot, t.sk.:
 20. 12.1. Bulduru kultūras namam Ls 200, Somijas kultūras dienu organizēšanai (ekonomiskās klasifikācijas kods 08.251.1442);
  12.2. Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 5000, pašdarbības kolektīva brauciena nodrošināšanai uz Angliju, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 06.240.1330 Ls +4460;
  06.240.1482 Ls +300;
  06.240.1561 Ls +240.
 21. Samazināt speciālā budžeta atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri Jūrmalas Izglītības pārvaldei par Ls 444, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem speciālās internātskolas mikroautobusa sagatavošanai uz tehnisko apskati (klasifikācijas kods 04.213.1452).
 22. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības privatizācijas fondā 2005.gadā novirzīt Jūrmalas pilsētas domei Ls 126 060 Slokas sporta kompleksa projekta izstrādei (klasifikācijas kods 08.120.7000).
 23. Samazināt pašvaldības Autoceļa fonda atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri par Ls 4323, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 4323 (klasifikācijas kods 12.100.4700) ceļa seguma remontam Brīvzemnieka ielā (368 m²) un Valdemāra ielā (525 m²), papildinot ar šiem darbiem Autoceļu fonda programmu.
 24. Veikt 2005.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 6.pielikumu.
 25. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2005.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.182-r, Nr.235-r, Nr.237-r, Nr.240-r, Nr.260-r, Nr.294-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 12564 apjomā, t.sk.:
 26. 17.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1562 režisora – konsultanta darba apmaksai Slokas 750 gadu svinībām (klasifikācijas kods 08.251.1170);
  17.2. Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesai Ls 466, sakarā ar priekšsēdētājas 50 gadu jubileju: 06.320.1140 Ls +375;
  06.320.1200 Ls +91;
  17.3. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 2259, sociālās mājas Nometņu 2a apsaimniekošanai: 07.100.1454 Ls +201;
  07.100.1482 Ls +1478;
  07.100.4160 Ls +580;
  17.4. Labklājības pārvaldei semināra organizēšanai Jūrmalas pilsētas muzejā Ls 120 (klasifikācijas kods 05.700.3400);
  17.5. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 2811, ēdināšanai un telpu īrei Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, t.sk.:
  04.423.1563 Ls +2307;
  04.423.1471 Ls +504;
  17.6. Jūrmalas pilsētas domei sakarā ar skolu absolventu sveikšanu Ls 2950 (klasifikācijas kods 01.100.1590);
  17.7. P SIA „Jūrmalas kapi” Ls 497, sakarā ar valdes locekļa prēmēšanu 50 gadu jubilejā, t.sk.:
  07.100.1140 Ls +400;
  07.100.1200 Ls +97;
  17.8. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei jaunas grāmatvedības programmas ieviešanas izdevumu segšanai Ls 1899, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 04.500.1170 Ls 1530;
  04.500.1200 Ls 369.
 27. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2005.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.191-r, Nr.239-r, Nr.273-r veiktās izmaiņas, t.sk.:
 28. 18.1. Majoru kultūras namam pamatbudžeta tāmēs: 08.230.1451 Ls -200;
  08.230.1512 Ls +200;
  18.2. Zaigas Jansones–Ivanovas tenisa skolai pamatbudžeta tāmēs: 04.422.1511 Ls +50;
  04.422.1512 Ls -50;
  18.3. Izglītības pārvaldes pamatbudžeta tāmē: 04.423.1479 Ls -1490;
  04.423.1561 Ls -270;
  04.423.1563 Ls +429;
  04.423.1540 Ls +25;
  04.4231590 Ls +1306;
  18.4. Jūrmalas pilsētas Vēlēšanu komisijai pamatbudžeta tāmē: 01.533.1411 Ls -54;
  01.533.1413 Ls -32;
  01.533.1414 Ls -110;
  01.533.1441 Ls +246;
  01.533.1454 Ls -150;
  01.533.1512 Ls +100.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.6 (protokols Nr.14, 4.,5. punkts)

Finansējums sociālā pedagoga atalgojuma nodrošināšanai no 2005.gada 1.septembra

Nr. p.k.

Kredītrīkotājs

Valdības klasifikācijas kods

Ekonom. klasifikācijas kods

Papildus summa (Ls)

1.

 

Slokas pamatskola

 

04.211.

 

1110

748

1200

180

2.

 

Majoru pamatskola

 

04.211.

 

1110

598

1200

144

3.

 

Jūrmalas 1.ģimnāzija

 

04.211.

 

1110

748

1200

180

4.

 

Pauguru vidusskola

 

04.211.

 

1110

1122

1200

270

5.

 

Pumpuru vidusskola

 

04.211.

 

1110

748

1200

180

6.

 

Jaundubultu vidusskola

 

04.211.

 

1110

374

1200

90

7.

 

Lielupes vidusskola

 

04.211.

 

1110

598

1200

144

8.

 

Mežmalas vidusskola

 

04.211.

 

1110

748

1200

180

9.

 

Alternatīvā skola

 

04.211.

 

1110

187

1200

45

10.

 

Vaivaru pamatskola

 

04.211.

 

1110

224

1200

54

11.

 

Sākumskola „Atvase”

 

04.211.

 

1110

449

1200

108

12.

 

Sākumskola „Taurenītis”

 

04.211.

 

1110

150

1200

36

13.

 

Vakara vidusskola

 

04.211.

 

1110

598

1200

144

14.

 

Izglītības pārvalde

 

04.211.

 

1110

561

1200

135

KOPĀ:

9743


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija saistošajiem
Nr.6 (protokols Nr.14, 4.,5. punkts)

Finansējums Jurmalas pilsētas izglītības iestādēm mācību līdzekļu un

materiālu iegādei

Kredītrīkotājs

Klasifikācijas kods

Papildus līdzekļi (Ls)

Izglītības pārvalde, t.sk:

 

 

 

 

1582

04.211.1570

367

04.110.1570

901

04.422.1570

163

04.421.1570

151

Slokas pamatskola

04.211.1570

450

Majoru pamatskola

04.211.1570

428

1.ģimnāzija

04.211.1570

553

Pauguru vidusskola

04.211.1570

765

Pumpuru vidusskola

04.211.1570

574

Jaundubultu vidusskola

04.211.1570

281

Lielupes vidusskola

04.211.1570

409

Mežmalas vidusskola

04.211.1570

534

Alternatīvā skola

04.211.1570

130

Vaivaru pamatskola

04.211.1570

165

Sākumskola „Atvase”

04.211.1570

319

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1570

108

Vakara vidusskola

04.211.1570

431

Peldēšanas skola

04.422.1570

226

Mākslas skola

04.421.1570

114

Bērnu un jauniešu valodas centrs

04.421.1570

22

Zaigas-Ivanovas tenisa skola

04.421.1570

9

KOPĀ:

7100


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija saistošajiem
Nr.6 (protokols Nr.14, 4.,5. punkts)

Finansējums Jurmalas pilsētas izglītības iestādēm mācību grāmatu iegādei

Kredītrīkotājs

Klasifikācijas

kods

Papildus līdzekļi (Ls)

Izglītības pārvalde, t.sk.:

 

 

 

 

880

04.421.1610

23

04.110.1610

487

04.211.1610

95

04.211.1610

275

Slokas pamatskola

04.211.1610

337

Majoru pamatskola

04.211.1610

320

1.ģimnāzija

04.211.1610

414

Pauguru vidusskola

04.211.1610

573

Pumpuru vidusskola

04.211.1610

430

Jaundubultu vidusskola

04.211.1610

210

Lielupes vidusskola

04.211.1610

306

Mežmalas vidusskola

04.211.1610

400

Alternatīvā skola

04.211.1610

97

Vaivaru pamatskola

04.211.1610

123

Sākumskola „Atvase”

04.211.1610

239

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1610

81

Vakara vidusskola

04.211.1610

323

Majoru pamatskola

04.211.1610

10

Pumpuru vidusskola

04.211.1610

20

Alternatīvā skola

04.211.1610

40

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1610

57

Mākslas skola

04.421.1610

40

KOPĀ:

4900


4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija saistošajiem
Nr.6 (protokols Nr.14, 4.,5. punkts)

Finansējums komunālo izdevumu segšanai 2005.gadam

sakarā ar tarifu maiņu

 Nr.

p.k.

Kredītrīkotājs

Valdības funkcija

1459-pārējie pakalpojumi, saistīti ar iestāžu uzturēšanu

1521-maksa par apkuri

1529-maksa par ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi

Mežmalas vidusskola

04.211.

2550

PI „Sprīdītis”

06.210.

898

717

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.

1440

70

Jūrmalas teātris

08.270.

51

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.

1000

23

Lielupes vidusskola

04.211.

2915

66

Pauguru vidusskola

04.211.

130

770

Pašvaldības policija

03.130.

70

Jaundubultu vidusskola

04.211.

2700

Slokas pamatskola

04.211.

195

Mākslas skola

04.421.

20

100

27

Mūzikas vidusskola

04.421.

1300

Bulduru kultūras nams

08.230.

360

Izglītības pārvalde

04.110.

500

23000

250

Jūrmalas pilsētas dome

01.100.

1500

7300

1000

KOPĀ:

3243

43505

2204


5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija saistošajiem
Nr.6 (protokols Nr.14, 4.,5. punkts)

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Maksājumi no valsts budžeta

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

04.211.1150

04.010.1453

04.010.1523

04.110.1110

04.110.1561

04.110.1562

04.110.4160

04.423.1482

04.010.1110

-100

-200

-46

-100

-910

-538

-1362

-1126

-500

04.211.1110

04.010.1469

04.010.1482

04.010.1512

04.110.1150

04.110.1512

04.110.4180

04.423.1453

04.423.1561

04.423.1563

04.010.1150

+100

+200

+13

+33

+100

+1 074

+1 736

+35

+11

+1080

+500

04.211.1110

04.010.1170

04.211.1110

04.213.1469

04.213.1562

04.213.4110

-100

-250

-651

-180

-500

-944

04.211.1150

04.010.1140

04.211.1150

04.213.1441

04.213.1452

04.213.1454

04.213.1472

04.213.1479

04.213.1554

+100

+250

+651

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

06.320.1553

06.320.1511

06.320.1414

-49

-100

-80

06.320.1590

06.320.1411

+149

+80

Majoru kultūras nams

08.230.1453

08.230.1512

08.230.1552

08.230.1561

-500

-2 597

-846

-200

08.230.4180

08.230.1551

+3 943

+200

08.230.1140

-117

08.230.1200

+117

Jūrmalas pilsētas dome

08.270.7000

08.251.1447

08.251.1590

08.251.1552

08.251.1479

08.120.1479

08.120.1482

03.120.1451

07.320.1454

07.100.4180

07.100.1451

07.320.1454

01.100.4700

03.120.1442

08.300.1590

03.120.1479

-1 895

-2 500

-4 000

-650

-2 950

-3 500

-2 640

-1 985

-2 638

-3 000

-406

-1 000

-14 480

-1 647

-1 500

-200

07.100.4180

04.423.4700

08.251.1472

08.251.1441

08.251.1442

08.251.1482

08.120.1471

08.120.1472

08.120.1511

08.120.1590

03.120.4700

07.100.1454

07.100.1512

07.100.1451

03.110.4700

03.120.1310

03.120.1330

08.300.1170

08.300.1200

03.120.1472

+1 682

+213

+2 500

+1 000

+2 000

+4 600

+500

+3 500

+140

+2 000

+1 985

+4 731

+1 313

+1 000

+14 480

+141

+1 406

+1 208

+292

+300

Lielupes vidusskola

04.211.1479

-11

04.211.1472

+11

Jūrmalas teātris

08.270.1415

08.270.1447

08.270.1451

08.251.4180

-130

-30

-300

-17

08.270.1170

08.270.1454

08.270.1486

08.270.1453

08.270.1551

08.251.1590

+150

+80

+50

+30

+150

+17

08.251.1479

-500

08.251.1472

+500

Jūrmalas peldēšanas skola

04.422.1479

04.422.4160

-3 006

-204

04.422.1471

04.422.4110

04.422.4300

+3 006

+116

+88

04.422.1479

04.422.1482

04.422.1445

04.422.1471

04.422.1553

04.422.4180

08.120.1441

-276

-135

-100

-250

-100

-1 650

-600

04.422.1472

04.422.3600

04.422.1454

04.422.1482

04.422.1530

04.422.1492

08.120.1479

+676

+135

+300

+200

+1 000

+200

+600

Pauguru vidusskola

04.211.1330

04.211.1459

-60

-250

04.211.1310

04.211.1453

+60

+250

04.211.1447

-20

04.211.1479

+20

Pumpuru vidusskola

04.211.1485

04.211.1552

-212

-400

04.211.1512

04.211.1453

+212

+400

04.211.1451

04.211.1551

-350

-113

04.211.1511

atlikums g.b.

+350

+113

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

04.211.1479

04.211.1330

04.211.4160

-100

-20

-750

04.211.1472

04.211.1310

04.211.1512

+100

+20

+750

04.211.1479

04.211.1551

-350

-450

04.211.1472

04.211.1552

+350

+450

Jūrmalas mūzikas vidusskola

08.270.1479

-150

08.270.1472

+150

04.421.1479

-350

04.421.1472

+350

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1479

-10

04.211.1472

+10

Pašvaldības policija

03.130.1471

03.130.1455

-13

-128

03.130.1479

03.130.1453

+52

+89

Labklājības pārvalde

06.150.3500

-3 723

06.251.1140

06.251.1200

+3 000

+723

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1479

04.211.1462

-105

-50

04.211.1472

04.211.1441

+105

+50

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1485

-90

04.211.1553

+90

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

06.240.1140

-160

06.240.1150

+160

06.240.1140

06.240.1447

06.240.1451

06.240.1454

06.240.1462

06.240.1484

06.240.1493

06.240.1530

-1 355

-360

-1 000

-300

-138

-350

-332

-1 000

06.240.1150

06.240.1170

06.240.1459

06.240.1469

06.240.1482

06.240.1492

06.240.1529

+1 355

+360

+700

+138

+382

+1 500

+400

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.1479

08.251.1590

08.220.1486

08.220.1590

08.220.4180

-32

-125

-27

-71

-1 403

08.251.1200

08.251.1472

08.251.1482

08.220.1469

08.220.1479

08.220.4160

08.220.4700

+25

+32

+100

+80

+18

+1 300

+103

08.220.1110

08.220.1200

08.220.1479

08.220.1590

08.251.1310

08.251.1330

-600

-107

-9

-527

-100

-500

08.220.1170

08.220.1453

08.220.1472

08.220.1482

08.220.1530

08.251.1472

+152

+22

+9

+60

+1 000

+600

Bulduru kultūras nams

08.230.1479

-136

08.230.1472

+136

Vaivaru pamatskola

04.211.1479

04.211.4160

04.211.1200

-44

-300

-70

04.211.1472

04.211.1512

04.211.1150

+44

+300

+70


6.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2005.gada 6.jūlija saistošajiem
Nr.6 (protokols Nr.14, 4.,5. punkts)

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

institūcijas nosaukums

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas teātris

       

08.251.1441

-1700

08.251.1479

+3200

08.251.1447

-1500

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1445

07.320.1482

Dabas resursu nodoklis

-3000

-1167

07.320.1590

07.320.4180

Dabas resursu nodoklis

+2000

+2167

       

Tenisa skola

       

04.422.1482

-100

04.422.3600

+100

Jaundubultu vidusskola

       

04.211.1479

-250

04.211.1472

+250

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

06.240.1447

06.240.1420

06.240.1555

06.240.1551

06.240.1563

-400

-320

-62

-200

-214

06.240.1459

06.240.1472

06.240.1469

06.240.1529

06.240.1565

+400

+320

+62

+200

+214

       

Jūrmalas pilsētas muzejs

       

08.251.1330

08.251.1479

08.251.1528

08.251.1590

-100

-166

-50

-51

08.251.1472

08.251.1482

+316

+51

Vaivaru pamatskola

04.211.1479

04.211.1170

-1000

-1500

04.211.1413

04.211.1472

04.211.4160

04.211.1561

+30

+970

+800

+700

04.211.1511

04.211.1512

-100

-100

04.211.1170

+200