Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 27. oktobrīNr.22

Protokols Nr. 21, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada
budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm par Ls 19348 (klasifikācijas kods 4.1.2.1.).
 2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2005.gadā novirzīt Ls 19348, t.sk.:
 3. 2.1. Vaivaru pamatskolai pirmsskolas izglītības grupu darbības nodrošināšanai Ls 6070, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 4791;

  04.211.1200 Ls 1155;

  04.211.1459 Ls 96;

  04.211.1552 Ls 28;

  2.2. Pumpuru vidusskolai tualetes telpu rekonstrukcijai Ls 1846 (klasifikācijas kods 04.211.1451);

  2.3. Majoru kultūras namam Ls 6213, t.sk.:

  2.3.1. vidējās paaudzes deju kolektīva „Tapa” tautas tērpu iegādei Ls 5853 (klasifikācijas kods 08.230.1561);

  2.3.2. naudas balvu izmaksai darbiniekiem par ieguldīto darbu kultūras pasākumu organizēšanā vasaras sezonā Ls 360 (klasifikācijas kods 08.230.1170);

  2.4. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” sargu veselības pārbaudes apmaksai Ls 119 (klasifikācijas kods 07.100.1420);

  2.5. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai mūzikas instrumentu iegādei Ls 2300 (klasifikācijas kods 04.421.4180);

  2.6. naudas balvu izmaksai darbiniekiem par ieguldīto darbu kultūras pasākumu organizēšanā vasaras sezonā Ls 2800, t.sk.:

  2.6.1. Jūrmalas teātrim Ls 260 (klasifikācijas kods 08.270.1170);

  2.6.2. Kauguru kultūras namam Ls 460 (klasifikācijas kods 08.230.1170);

  2.6.3. Bulduru kultūras namam Ls 200 (klasifikācijas kods 08.230.1170);

  2.6.4. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 660 (klasifikācijas kods 08.220.1170);

  2.6.5. Jūrmalas pilsētas Bibliotēku apvienībai Ls 1220 (klasifikācijas kods 08.210.1170).

 4. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar pielikumu.
 5. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 6262, t.sk.:
 6. 4.1. Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem par Ls 1200 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.:

  08.220.1140 Ls -100;

  08.220.1150 Ls +250;

  08.220.1170 Ls +400;

  08.220.1411 Ls +200

  08.220.1414 Ls +70

  08.220.1415 Ls +80

  08.220.1445 Ls +200

  08.220.1472 Ls +100;

  4.2. Vaivaru pamatskolai ieņēmumus no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem par Ls 1455 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem bērnudārza bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1563).

 7. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 1556, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei valsts mobilizācijas materiālo rezervju uzglabāšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 8. 01.100.1170 Ls 960;

  01.100.1200 Ls 192;

  01.100.1411 Ls 121;

  01.100.1454 Ls 283.

 9. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus un izdevumus par Ls 157, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot pašvaldības iestādei „Sprīdītis” uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 10. 06.210.1512 Ls +45;

  06.210.1570 Ls +52;

  06.210.4160 Ls +60.

 11. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 2500, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā muzeja projekta „Droša glabāšana” realizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 12. 08.251.1170 Ls +800;

  08.251.1447 Ls -500;

  08.251.1462 Ls +167;

  08.251.1479 Ls +300;

  08.251.4160 Ls +1609;

  08.251.4180 Ls +291;

  08.251.4300 Ls -167.

 13. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem speciālā budžeta Privatizācijas fondā novirzīt Ls 2559, t.sk.:
 14. 8.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Ls 2000, atskaitījumu veikšanai no pašvaldības objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem (klasifikācijas kods 14.500.1482);

  8.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 559, izsoles organizēšanā par objekta Tērvetes ielā 12 pārdošanā iesaistīto dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbinieku darba apmaksai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls +450;

  01.100.1200 Ls +109.

 15. Veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas domei 2005.gadā apstiprinātajā speciālā budžeta Dabas resursu nodokļa tāme, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 16. 07.320.470 Ls -9000;

  07.320.1482 Ls +16000;

  07.320.1454 Ls -7000.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada
27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22
(Nr. 21, 3.punkts)

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta

Finansētas

Institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

Klasifikācijas kods

„-”

Paskaidrojums

Klasifikācijas kods

„+”

Paskaidrojums

Jūrmalas

Pilsētas

dome

07.320.1454

07.100.1454

07.100.1512

13.010.1441

13.010.1511

13.010.1442

13.010.1471

13.010.1482

08.120.7000

03.110.1482

07.320.7000

01.100.1521

08.251.1441

08.251.1485

08.251.1472

-2 633

-172

-4 243

-1 850

-10

- 600

- 400

- 200

-13 500

-69

-3 103

-5 500

-349

-2 000

-1 000

Pakalpojumu sniegšana seku likvidēšanai

Apstādījumu ierīkošanai un iegādei

Solu un atkritumu urnu izgatavošanai un uzstādīšanai (soli maksāti no pamatlīdzekļiem)

Brošūras „Jūrmala skaitļos 2005” iespiešanas izdevumi

Kancelejas preces un materiāli

Pasākuma „Jūrmalas uzņēmēju dienas 2005” delegāciju uzņemšanas izdevumi

Pasākuma „Jūrmalas uzņēmēju dienas 2005” telpu īrei paredzētie izdevumi

Pasākuma „Jūrmalas uzņēmēju dienas 2005” organizēšanas izdevumi

Slokas sporta komplekss

Apgaismojuma ierīču apkalpošana ceļu policijas posteņos

Detālplānu izstrādāšana

Ekonomija sakarā ar silto laiku

Daļa maksājumu tika veikti no 1590 EKK, kā rezultātā tika ietaupīti līdzekļi šai kodā

Rezerve kultūras pasākumiem

Netiki ņemti vērā nomaksātie rēķini no 1471 KKK, kā rezultātā radās pārpalikums

07.100.4180

07.100.1482

13.010.1590

13.010.1512

13.010.1330

13.010.1447

04.211.7000

03.110.1486

07.320.1140

07.320.1200

01.100.1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.251.1479

+6 829

+219

+1 850

+10

+200

+1 000

+13 500

+69

+2 500

+603

+5 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3 349

Bojāto laipu nomaiņa un solu izgatavošana

Solu uzstādīšana

Brošūras „Jūrmala skaitļos 2005” iespiešanas izdevumi

Spiedoga izgatavošana

Piedalīšanās seminārā sakarā ar projektu izstrādi INTERREG IIIA dienvidu prioritātē

Projektu izstrāde INTERREG IIIA dienvidu prioritātē

Zāles apskaņošana, karogu stiprinājumi, iebrauktuves vārti

Atkritumu izvešana caurlaižu posteņos

Apbūves noteikumu grozījumu izstrādes darba grupas locekļu prēmēšana

Komandējumu braucieniem uz:

 • Lietuvu – 11 Ls
 • Turciju – 506 Ls
 • Franciju – 205 Ls
 • Somiju – 265 Ls
 • Zviedriju – 1 230 Ls
 • Kazaņu – 522 Ls
 • Vāciju – 1 421 Ls
 • Taivānu – 1 340 Ls
 • Aparatūras īre un noma pasākumu nodrošināšanai;

  papildus noorganizētie pasākumi

 • Dzejas dienas Jūrmalā
 • Slokai – 750, noslēguma pasākums
 • Pašvaldības policijas 15 gadu jubilejas svinības
 • Vasarassvētku koncerts Mellužos
 • Divačas pilsētas orķestra koncerts u.c.
 • Pumpuru

  vidusskola

  04.211.1471

  04.211.4160

  04.211.1462

  -107

  -25

  -90

  Telpu īre, noma sacensību un treniņu norisei

  Kancelejas un telpu iekārtas – ekonomija pēc iegādes

  Datoru tīklu programmatūras apkalpošanas izdevumi

  04.211.1453

  04.211.4180

  +107

  +115

  Kopētāja remonts un tehniskā apkalpošana

  Ledusskapja iegāde medpunktam

  Izglītības pārvalde

  04.110.1110

  04.423.1441

  04.423.1471

  04.423.1472

  04.423.1479

  04.423.1482

  04.423.1528

  04.423.1563

  04.110.1415

  04.010.1411

  -593

  -30

  -468

  -781

  -85

  -929

  -150

  -131

  -54

  -320

  Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” patversmes grupas slēgšana

  Ietaupījums uz afišu iespieddarbiem

  Ietaupījums no telpu īres maksām Dziesmu un deju svētkos

  Dziesmu svētkos piedalījās mazāk dalībnieku, kā bija plānots

  Lētāka skaņu aparatūras īre

  Sakarā ar grozījumiem par dalības maksām

  Sacensībām izmantoja transportu

  Ietaupījums no ēdināšanas dziesmu un deju svētkos

  Interneta pakalpojumi pirmsskolas iestādēs

  Ekonomija no telefonu sarunām

  04.110.1150

  04.423.1511

  04.423.1552

  04.423.1570

  04.423.1590

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04.423.1415

  04.010.1414

  +593

  +109

  +9

  +7

  +2 449

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  +54

  +320

  Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” patversmes grupas slēgšana – pabalstu izmaksa darbiniekiem

  Sakarā ar papildus dokumentu un materiālu sagatavi dziesmu un deju svētkiem

  Sakarā ar saimniecības materiālu cenu pieaugumu

  Sakarā ar mācību līdzekļu cenu pieaugumu

  Ir notikuši neplānoti papildus pasākumi:

 • Konkurss vidusskolēniem zinātniski pētnieciskā darbībā;
 • Konkurss „Erudīts”;
 • Seminārs par studiju kredītiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • Konference „Jaunāko psiholoģijas metožu pielietojums darbā ar bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs”;
 • Mazpulku organizācijas Goda nominācijas konkurss;
 • „Dažādā pasaule”
 • Nodrošināt interneta pieejamību interešu izglītībai

  Sakarā ar darba tempiem un apjomiem nepieciešami vairāk līdzekļi mobilo telefonu sarunām

  Majoru kultūras nams

  08.230.1413

  08.230.1441

  08.230.1445

  08.230.1459

  08.230.1469

  08.230.1485

  08.230.1486

  08.230.4200

  08.251.1442

  08.251.1479

  -35

  -124

  -40

  -196

  -70

  -4 622

  -83

  -1 200

  -70

  -8

  Samazinājušies pasta sūtījumi

  Bukletu izgatavošana

  Atlikušais finansējums ir nepietiekams vajadzīgo kursu apmaksai

  Precizēti kanalizācijas izdevumi

  Datoru apkopi veiks Jūrmalas pilsētas domes Informātikas pārvalde

  Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (Motormuzeja uzturēšanai)

  Ekonomija uz atkritumu izvešanu

  Motormuzeja eksponātu iegāde

  Neieradās paredzētā ārzemju viesu delegācija

  Atlikums no plānotajiem izdevumiem

  08.230.1415

  08.230.1443

  08.230.1451

  08.230.1453

  08.230.1454

  08.230.1512

  08.230.4110

  08.251.1590

  +94

  +8

  +4 622

  +50

  +250

  +146

  +1 200

  +78

  Konkurss, kā rezultātā interneta pakalpojumu apmaksa ir lielāka kā plānots

  Pasūtījuma summas izmaiņas

  MKN 1. stāva telpas remonts

  Atslēgu izgatavošanai

  Sakarā ar izstāžu zāles Turaidas 11 pievienošanu MKN

  Žalūziju iegādei

  Datora iegāde izstāžu zālei Turaidas 11

  Pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegādei

  Labklājības pārvalde

  06.150.3400

  -600

  Nometņu 2a Nevalstisko organizāciju telpu iekārtošanai

  06.251.1512

  06.251.4160

  +300

  +300

  Plauktu, biroja un apmeklētāju krēslu, telefona aparāta iegādei

  Dokumentu skapja, drēbju skapja, rakstāmgalda iegādei

  Jūrmalas pilsētas muzejs

  08.251.1442

  08.251.1482

  08.251.1590

  08.220.1310

  08.220.1454

  08.220.1540

  -55

  -200

  -172

  -120

  -800

  -30

  Iespējams ieekonomēt ārvalstu delegāciju apkalpošanas izmaksas

  Kļūdaini ieplānoti Jūrmalas brīvdabas muzeja reklāmas lapas izdevumi

  Kļūdaini ieplānoti līdzekļi A.Bērziņa bronzas medaļas „Aspazija” iepirkšanai

  Ir iespējams ieekonomēt līdzekļus iekšzemes komandējumu apmaksai

  Ir iespējams ieekonomēt līdzekļus, kas saistīti ar ēku un telpu uzturēšanu

  Ir iespējams ieekonomēt līdzekļus, kas paredzēti medikamentu un ķimikāliju iegādei

  08.251.1170

  08.251.4200

  08.220.1330

  08.220.1523

  08.220.1555

  +127

  +300

  +120

  +800

  +30

  Atlīdzība māksliniekam par suvenīru izgatavošanu Aspazijas mājas vajadzībām

  Muzeja eksponāta – A.Bērziņa bronzas medaļas „Aspazija” iepirkšanai

  Komandējuma izdevumi darbiniekiem sakarā ar komandējumu uz Horvātiju

  Ir palielinājušies izdevumi par elektroenerģiju sakarā ar muzeja darbības paplašināšanos

  Sakarā ar papildus datortehnikas iegādi ir pieauguši izdevumi par datortehnikas uzturēšanu

  PI „Sprīdītis”

  06.211.1414

  06.211.1479

  -260

  -501

  Mobilā telefona sarunu apmaksa

  Telpu īre un noma bērnu krīzes centra darbības nodrošināšanai

  06.211.1411

  06.211.1528

  +260

  +501

  Telefona vietējo un tālsarunu apmaksa

  Degvielas iegāde

  Bāriņtiesa

  06.320.4300

  -300

  Ekonomija konkursa rezultātā uz datorprogrammu iegādi

  06.320.1554

  +300

  Rezerves daļas bāriņtiesas automašīnai


  Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada
  27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.22
  (Nr. 21, 3.punkts)

  Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā (turpinājums)

  Budžeta

  Finansētas

  Institūcijas

  nosaukums

  Maksas pakalpojumi

  Klasifikācijas kods

  „-”

  Paskaidrojums

  Klasifikācijas kods

  „+”

  Paskaidrojums

  Jūrmalas pilsētas dome

  01.100.1484

  -121

  Pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.212-r „Par grozījumiem 2003.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569-r „Par pašvaldības budžeta ekonomisko klasifikāciju””

  01.100.1482

  +121

  Pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.212-r „Par grozījumiem 2003.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569-r „Par pašvaldības budžeta ekonomisko klasifikāciju””

  Pumpuru vidusskola

  04.211.1454

  04.211.1441

  04.211.4160

  -30

  -207

  -187

  Ekonomija telpu uzturēšanā

  Ekonomija tipogrāfiju, publikāciju apmaksā

  Ekonomija kancelejas mēbelēm

  04.211.1414

  04.211.1415

  04.211.1552

  +136

  +148

  +140

  Mobilo telefonu abonēšanas maksa, sarunas

  Interneta pakalpojumu apmaksa

  Saimniecības materiāli

  Majoru kultūras nams

  08.230.1441

  08.230.1449

  08.230.1459

  08.230.1479

  08.230.1552

  08.230.1590

  08.230.4180

  08.251.1441

  08.251.1449

  08.251.1479

   

   

  08.251.1552

  -40

  -120

  -67

  -1 040

  -230

  -206

  -500

  -480

  -120

  -50

   

   

  -270

  Sakarā ar kinofilmu demonstrēšanas skaita samazinājumu

  Kļūdaini plānoti foto izgatavošanas izdevumi

  Nebija nepieciešamība mazgāt aizkarus

  Ekonomija veidojas no iznomāto filmu skaita samazināšanās

  Samazinās saimnieciskos izdevumus, lai nodrošinātu plānoto pasākumu izpildi

  Samazinās izdevumus pasākumu noformēšanai, lai nodrošinātu plānoto pasākumu izpildi

  Ieplānotais finansējums ir nepietiekams kinozāles krēslu iegādei

  Plakātus un afišas pasākumiem veidos pašu spēkiem

  Kļūdaini plānoti foto izgatavošanas izdevumi

  pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.212-r „Par grozījumiem 2003.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569-r „Par pašvaldības budžeta ekonomisko klasifikāciju””

  Samazinās saimnieciskos izdevumus, lai nodrošinātu plānoto pasākumu izpildi

  08.230.1472

   

   

  08.230.1512

  08.251.1170

  +90

   

   

  +500

  +2 533

  Pamatojoties uz 2005.gada 26.maija Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.212-r „Par grozījumiem 2003.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569-r „Par pašvaldības budžeta ekonomisko klasifikāciju””

  Nepieciešamība iegādāties krēslus kultūras pasākumu nodrošināšanai

  Palielinājies mākslinieku pieprasītais honorārs