Latvijas Republika

 

LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2005.gada 8.decembrī

 

Nr.

25

Jūrmalā

(protokols Nr.24,  9.punkts)

 

 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13

"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu"

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 

 

1.      Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 212 668, t.sk.:

1.1.        palielināt pārējos ieņēmumus par Ls 99 130 (klasifikācijas kods 12.1.0.0.);

1.2.        palielināt ieņēmumus no atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevas par Ls 13 000 (klasifikācijas kods 12.1.0.0.);

1.3.        palielināt ieņēmumus no zemes nomas par Ls 78 200 (klasifikācijas kods 9.6.1.0.);

1.4.        samazināt ieņēmumus no telpu nomas par Ls 11 000 (klasifikācijas kods 9.6.2.0.);

1.5.        samazināt ieņēmumus no pludmales nomas par Ls 1096 (klasifikācijas kods 9.6.5.0.);

1.6.        palielināt ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par Ls 28 000 (klasifikācijas kods 10.1.1.3.);

1.7.        palielināt ieņēmumus no azartspēļu nodokļa par Ls 6434 (klasifikācijas kods 5.4.1.0.)

2.      Samazināt 2005.gadā asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta kredītprocentu nomaksai par Ls 136 280 (klasifikācijas kods 14.400.2100).

3.      No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2005.gadā novirzīt Ls 348 948, t.sk.:

3.1.         SIA „Jūrmalas namsaimnieks” ēku Stacijas ielā 17 un L.Paegles ielā 31 projektu dokumentācijas izstrādei Ls 530 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

3.2.        Jūrmalas pilsētas domei pirmpirkuma tiesību izmantošanai – nekustamā īpašuma Vārnukrogs „Jahtu remonta bāze” iegādei Ls 348 418 (klasifikācijas kods 13.600.4500).

4.      Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

4.1.        veikt izmaiņas kredītrīkotāju pamatbudžeta saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu;

4.2.        samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei medicīnas aparatūras iegādēm par Ls 3200 (05.700.3400), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PSIA „Kauguru veselības centrs” pamatkapitāla palielināšanai informācijas tehnoloģiju iegādei (klasifikācijas kods 05.210.4110).

5.      Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 2860, t.sk.:

5.1.        Majoru pamatskolai ieņēmumus no telpu īres un nomas par Ls 800 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos maksas par elektrību segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1523);

5.2.        Jūrmalas Bibliotēku apvienībai ieņēmumus no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem par Ls 1460 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos kapitālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.4110              Ls 810;

08.210.4180              Ls 650;

5.3.        Jūrmalas mākslas skolai ieņēmumus no maksas par izglītības pakalpojumiem par Ls 600 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), novirzot tos mācību procesa nodrošināšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.421.1110                            Ls 452;

04.421.1170                            Ls 40;

04.421.1200              Ls 108.

6.      Samazināt 2005.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri Jūrmalas teātrim par Ls 530, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Ziemassvētku pasākumu rīkošanai, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1471                            Ls 175;

08.251.1590                            Ls 355.

7.      Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta apstādījumu atjaunošanas līdzekļu ieņēmumus par Ls 8000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 1987, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

07.320.1140              Ls 905;

07.320.1200              Ls 218;

07.320.1492              Ls 864.

8.      Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 6798, t.sk.:

8.1.        Jūrmalas mākslas skolai par Ls 309, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Multifunkcionālo iekārtu iegāde Jūrmalas mākslas skolai” realizācijai (klasifikācijas kods 04.421.4180);

8.2.        Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei par Ls 200, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot jaunatnes basketbola metodiskā centra atbalstītā ‘Tiesnešu konkursa” norisei (klasifikācijas kods 04.422.1170);

8.3.        Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram par Ls 3389, ienēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

13.400.1140                            Ls 2373;

13.400.1150                            Ls -225;

13.400.1200                            Ls 518;

13.400.1444                            Ls 354;

13.400.1453                            Ls 24;

13.400.1511                            Ls 25;

13.400.1528                            Ls 100;

13.400.1555                            Ls 50;

13.400.4110              Ls 170;

8.4.        Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 2900, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu „Kuģi dzelmē” un „Skulptūras „Meitene”, autore Inta Berga pirkšana” realizācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1170                            Ls -300;

08.251.1479                            Ls -211;

08.251.1482                            Ls +28;

08.251.1512                            Ls +369;

08.251.1528                            Ls +32;

08.251.1551                            Ls +542;

08.251.1590                            Ls +96;

08.251.4160                            Ls -18;

08.251.4180                            Ls +1062;

08.251.4200              Ls +1300.

9.      Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 3000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ziemassvētku eglei Dubultos, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.270.1482                            Ls 1500;

08.270.1523              Ls 1500.

10. Veikt izmaiņas 2005.gada pašvaldības speciālā budžetā saskaņā ar 4.pielikumu.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2005.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas rīkojumiem Nr.506-r, Nr.545-r, Nr.548-r, Nr.553-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 3 154 apjomā, t.sk.:

11.1.   Jūrmalas pilsētas domei Ls 2440 apjomā, t.sk.:

11.1.1. komandējuma braucienam uz Portugāli Ls 1650, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

01.100.1330              Ls 1100;

13.200.1330              Ls 550;

11.1.2. pasākuma „Mūzika un arhitektūra Dievnamā” organizēšanai Ls 150 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

11.1.3. akcijas „Sveču ceļš” norisei Ls 400 (klasifikācijas kods 08.251.1590);

11.1.4. koncerta organizēšanai Dubultu evanģēliski luteriskajā baznīcā Ls 240, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

08.251.1479              Ls 60;

08.251.1590              Ls 180.

11.2. Vaivaru pamatskolai Ls 260, ikgadējo fizisko aktivitāšu pasākumam ‘Tu vari”, veltītam Starptautiskai invalīdu dienai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

04.211.1442              Ls 110;

04.211.1511              Ls 60;

04.211.1590              Ls 90.

11.3 PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 454, aģentūras pašdarbnieku kopas braucienam uz Angliju (klasifikācijas kods 06.240.1482).

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2005.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.556-r veiktās izmaiņas, pamatbudžeta tāmē, t.sk.:

12.1.   Majoru kultūras namam

08.230.1486                            Ls -52;

08.230.1441              Ls +52;

12.2.   Pumpuru vidusskolai

04.211.1442                            Ls -62;

04.211.1445                            Ls +33;

04.211.1472                            Ls +23;

04.211.1482                            Ls +6;

04.211.1521                            Ls -276;

04.211.1523              Ls +276.

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta