Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2008.gada 17.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

2005.gada 22.decembrīNr.28

Protokols Nr. 25, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997
„Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”
1.pielikumā “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un
finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu,
LR likuma „Par sociālo drošību” 13.panta 1.daļu,
LR likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”
14.panta 2.daļas 4.,5.punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9.panta 1.daļu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” 1.pielikumā “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā”:

 1. Papildināt I.daļas 1.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:

  „6) specializēto transportlīdzekļu pakalpojumi”.

 2. Papildināt II.daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

  „6. Specializēto transportlīdzekļu pakalpojumi:

  6.1. Specializētie transporta pakalpojumi tiek sniegti, lai šajos noteikumos minētajos gadījumos un kārtībā nodrošinātu personām veselības aprūpes pieejamību, invalīdu saskarsmi ar pārējo sabiedrību, palīdzību garīgu, kultūras un izklaidējošu pasākumu un iestāžu apmeklēšanā atbilstoši invalīda vēlmēm, palīdzību, kas nepieciešama, lai invalīdi varētu apmeklēt šos pasākumus un piedalīties tajos.

  Pakalpojumi tiek sniegti personai, kura savu pamatdzīvesvietu reģistrējusi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

  6.2. Pakalpojumu saņemšanai Labklājības pārvaldē tiek iesniegti šādi dokumenti:

  1) iesniegums;

  2) veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības izsniegta izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts speciālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem saņemšanai;

  3) degvielas iegādes pakalpojuma samaksas piešķiršanai papildus iepriekšminētajam dokumentam (-iem) jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.

  6.3. Ikgadēja dokumentu iesniegšana, izņemot iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, nav nepieciešama laika posmā, uz kuru personai piešķirts valsts sociālais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās.

  6.4. Pakalpojumi tiek sniegti šādā veidā un apmērā:

  1) speciālā autotransporta pakalpojums – līdz Ls 120 personai gadā vai

  2) speciāli pielāgota autotransporta degvielas iegādes apmaksa – līdz Ls 70 personai gadā.

  6.5. Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

  6.5.1. Labklājība pārvaldes atbildīgais speciālists pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas 5 darba dienu laikā aizpilda vai papildina personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un iesniedz dokumentus izskatīšanai Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas komisijai, kas savu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem 10 darba dienu laikā.

  6.5.2. 3 darba dienu laikā pēc pakalpojuma piešķiršanas lēmuma pieņemšanas personai tiek paziņots par veidu un kārtību, kādā tas ir tiesīgs saņemt piešķirto pakalpojumu.

  6.6. Ja pensionāram, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un tā ienākumi nepārsniedz Ls 80 mēnesī, nepieciešams specializētā autotransporta pakalpojumi veselības un sociālās aprūpes iestāžu apmeklējumam atbilstoši primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtam izrakstam no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu), Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par vienreizēju speciālā autotransporta pakalpojuma sniegšanu.

  6.7. Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas komisija ir tiesīga lemt par speciālā autotransporta pakalpojuma sniegšanu personām saskaņā ar personas individuālo sociālās rehabilitācijas plānu ārstniecības vai mācību iestādes apmeklēšanai.

  6.8. Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas komisijas pieņemtie lēmumi ir apstrīdami Labklājības pārvaldes vadītājam.”

 3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” 1.pielikumam „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā” ir saistošo noteikumu spēks.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta