Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada     

8.decembra lēmuma Nr.564 (protokols Nr.24, 12.punkts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS MĀJOKĻU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
 2006.–2011.GADAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.gada oktobris

 


 

Satura rādītājs

 

Satura rādītājs. 1

1. Ievads. 2

2. Pašreizējais stāvoklis pašvaldības mājokļu celtniecības jomā.. 4

3. Mājokļu nepieciešamības analīze.. 5

4. Programmas mērķi. 9

5. Jaunceļamo dzīvesvietu struktūra un standarti. 10

6. Mājokļu celtniecības rajoni un atrašanās vietas principi. 11

7. Celtniecības projektu izpildes principi. 13

8. Celtniecības izmaksas. 15

9. Celtniecības apjomi, budžets un laika grafiks. 15

10. Finansēšanas iespējas. 17

10.1. Mājokļu celtniecības programmas finansēšanas pamatvariants  17

10.2. Alternatīvie mājokļu celtniecības programmas finansēšanas modeļi 21

Finanšu līdzekļu piesaiste, īstenojot VPP (Valsts un privātās partnerības) modeli 21

Finanšu līdzekļu piesaiste, programmas realizācijai veidojot ar privāto investoru komercsabiedrību  22

11. Īres un pārdošanas cenu izveidošanās principi un dzīvesvietu sadalīšanas principi. 24

11.1. Īres cenu veidošanās. 24

11.2. Dzīvojamo telpu pārdošana un ieteicamā pārdošanas cenu veidošana   24

11.3. Dzīvesvietu sadalīšanas principi 24

12. Kopsavilkums. 26

13. Izmantotie informācijas avoti. 27

 


1. Ievads

Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programma ir daļa no pašvaldības dzīvokļu politikas, kas ir definēta ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27. jūlija sēdes lēmumu Nr.893 pieņemtajā Jūrmalas attīstības plānā (ģenerālplānā) un ar 2004.gada 31. maija sēdes lēmumu Nr.201. izstrādātajos Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu grozījumos.

Saskaņā ar Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu), pilsētas attīstības mērķis mājokļu jomā tika definēts kā: „nodrošināt pilsētas iedzīvotājus un viņu ģimenes ar atbilstošu mājokli sakārtotā, veselīgā un drošā dzīves vidē” Šis plāns paredz:

o       nepieļaut nesaskaņotu dzīvojamā fonda samazināšanu;

o       Nepieļaut ekspansīvu jaunu dzīvojamo rajonu veidošanu un esošo intensifikāciju vietās, kur saglabājušās priežu audzes, ja to neparedz teritorijas plānojumi.

o       Virzīt un atbalstīt jaunu celtniecību pilsētas urbanizētajās un nepabeigtās būvniecības teritorijās..

Plānā ir paredzēts, ka pasākumi dzīvojamās vides kvalitātes sakārtošanai, atjaunošanai un uzlabošanai ir atšķirīgi katram rajonam, atkarībā no apbūves rakstura, celšanas laika, labiekārtojuma līmeņa, un jārisina kopā ar iedzīvotājiem, izstrādājot atsevišķas programmas un projektus. Saskaņā ar Jūrmalas attīstības plāna 1995.gada redakcijas izvērtējumu, pašvaldības mērķi atsevišķās mājokļu jomas sadaļās ir:

Ēku uzturēšana

·        īstenot tādu darbību, kas sedz namīpašuma uzturēšanas izdevumus un nodrošina rentabilitāti, no ieguldītā kapitāla regulētu ienesi mājokļu turpmākai attīstībai.

Ēku konstruktīvie risinājumi

·        Paaugstināt enerģiju taupošo konstruktīvo risinājumu īpatsvaru rekonstruējot ēkas, t.sk. veicot ēku ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu un ieviešot enerģiju taupošus būvveidus jaunbūvēs.

Mājokļu vide

·        Paaugstināt humanizētas vides īpatsvaru, rekonstruējot esošos apbūves kompleksus.

Sociālie mājokļi

·        Radīt iespēju ikviena cilvēka dalībai sava mājokļa izvēlē un veidošanā, atbilstoši Latvijā pastāvošajam dzīves līmenim un mājokļa standartam, vienlaicīgi veidojot sociālos (sociālā pabalsta) dzīvokļus maznodrošinātām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām).

Mājokļu attīstības veicināšana

·        Radīt labvēlīgus apstākļus fiziskām un juridiskām personām mājokļu Celtniecība un iegādei

Līdzšinējā periodā ir sekmīgi realizēta daļa no Jūrmalas attīstības plānā paredzētajiem uzdevumiem:

·        Strauji ir palielinājies ģimenes māju būvniecības apjoms.

·        Lai gan pēdējos gados Jūrmalā ekspluatācijā ir nodotas 18 jaunuzceltas, kā arī pabeigtas iepriekšējos gados iesāktas daudzdzīvokļu mājas, kā rezultātā 2003. – 2005.gadā Jūrmalas dzīvojamais fonds ir palielinājies par 618 jaunuzceltiem dzīvokļiem un arvien plašāk privātās būvniecības firmas pievēršas daudzstāvu dzīvojamo namu celtniecībai, tomēr praktiski visi šie dzīvokļi ir paredzēti turīgākajiem sabiedrības slāņiem un nedod jūtamu uzlabojumu Jūrmalas mājokļu programmas risināšanai.

·        2004.gadā ir uzsākta Jūrmalas pašvaldības dzīvojamais fonda papildināšana ar jaunuzceltiem labiekārtotiem dzīvokļiem - ekspluatācijā ir nodota rekonstruēta 120 dzīvokļu dzīvojamā māja Nometņu ielā 2a, t.sk. 66 īres dzīvokļi un 54 sociālie dzīvokļi

·        Esošā dzīvojamā fonda renovācijai, apsaimniekošanai, kā arī Jūrmalas pašvaldības pasūtītāja funkciju nodrošināšanai Jūrmalas domes normatīvajos aktos noteiktajiem projektiem, kas saistīti ar mājokļu, kā arī citu Jūrmalas domes noteiktu objektu iegādes organizēšanu, projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu un kapitālo remontu, atjaunoto un jaunuzcelto māju apsaimniekošanu, ir izveidotas pašvaldības uzņēmumi SIA „Jūrmalas namsaimnieks” un SIA "Jūrmalas attīstības projekti”.

Galvenokārt Jūrmalas attīstības plānā paredzētos pasākumus mājokļu jomā izpildi ir kavējis tas, ka Latvijā līdz šim nebija izstrādāta valsts stratēģija mājokļu jomā, bet saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” iedzīvotāju mājokļu jautājums nodots pašvaldību kompetencē. Tajā pašā laikā arī Jūrmalas pilsēta līdz šim nav izstrādājusi savu mājokļu politiku un palīdzību iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā ierobežo ar sociālās palīdzības pasākumiem, kuru sniegšana ir Labklājības pārvaldes kompetencē.

Jūrmalā 2005.gadā bija 534 mājsaimniecību, kas atbilst Jūrmalas domes 2005.gada 26. janvāra noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem" definētajiem pretendentu uz šiem pabalstiem kritērijiem. Liela daļa no tām ir maznodrošinātās personas, kas šobrīd ir reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Kopš denacionalizācijas sākuma laika periodā no 1989.gada līdz 2003.gada 01. jūlijam ir denacionalizēti 1592 namīpašumi, kuros uz denacionalizācijas brīdi dzīvoja 1625 ģimenes. Vairākumam denacionalizēto māju tehniskais stāvoklis nosaka kapitālā remonta nepieciešamību. Lai varētu veikt kapitālo remontu, dzīvokļi ir jāatbrīvo. Atjaunoto dzīvokļu īres maksa vairs neļauj līdzšinējiem īrniekiem slēgt jaunus līgumus. Tādēļ ir jāizstrādā atbalsta programma arī šādām ģimenēm, piemērojot dažādu atbalsta politiku, kas bez sociālo pabalstu piešķiršanas ietvertu arī dzīvokļa nodrošināšanu ar ,,pieņemamu" īres un komunālo pakalpojumu maksu.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Jūrmalā uz 01.09.2005. pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājamu risināšanā ir reģistrētas 479 personas (ģimenes), tajā skaitā 107 maznodrošinātas ģimenes, kas pretendē uz dzīvokļu saņemšanu pirmajā kārtā un 36 personas (ģimenes) reģistrētas domes Labklājības pārvaldē kā pretendenti uz dzīvojamām telpām sociālajās mājās.

Secinājums: pilsēta šobrīd nespēj pietiekoši apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc pieejamiem mājokļiem. Iemesls ir nepietiekamā pašvaldības vajadzībām paredzēto un sabiedrības vidusslānim pieejamu mājokļu celtniecība un attiecīgas Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas trūkums.

Izstrādātā Jūrmalas mājokļu attīstības programma balstīta uz veikto šīsdienas dzīvokļu vajadzības aprēķinu, uz dzīvokļu celtniecības apmēru, nekustāmā īpašuma tirgus analīzi un tuvāko gadu prognozi. Programma ir izstrādāta 5 gadu periodam no 2005. līdz 2010.gadam.

Apstiprinot programmu, ir jāpabeidz arī uzsāktās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādi.

2. Pašreizējais stāvoklis pašvaldības mājokļu celtniecības jomā

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir izveidot un uzturēt pašvaldības dzīvojamo fondu un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldība pilnībā nespēj veikt šo uzdevumu, kam ir sekojošie iemesli:

Izīrēti pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi*

1268

Sociālie dzīvokļi

133

Istabas dienesta viesnīcas plānojuma mājās

68

Kopā:

1469

*Līdz valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanai, pašvaldības īpašumā ir arī dzīvokļi, kas nav privatizēti. Dzīvokļu pārvaldes rīcībā nav informācijas par to, cik dzīvokļu paliks pašvaldības īpašumā pēc privatizācijas procesa pabeigšanas.

Secinājums: pieejamu mājokļu vajadzība Jūrmalas pilsētā būtiski pārsniedz pašreizējos mājokļu celtniecības apjomus.

3. Mājokļu nepieciešamības analīze

Līdz šim Jūrmalas pilsēta nav izstrādājusi savu mājokļu politiku, un palīdzību iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā ierobežo ar sociālās palīdzības pasākumiem, kuru sniegšana ir Labklājības pārvaldes kompetencē.

Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” paredz, ka pašvaldība sniedz maznodrošinātu iedzīvotājiem šādu palīdzību:

1) pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšana;

2) sociālā dzīvokļa izīrēšana;

3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;

4) palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

5) pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (dzīvokļa pabalsts);

6) vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;

7) vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana;

8) dzīvojamās telpas remonts;

9 ) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.

Saskaņā ar Jūrmalas domes Labklājības pārvaldes sniegto informāciju 2004.gadā dzīvokļu pabalstu Jūrmalā saņēmušas 682 maznodrošinātas ģimenes. Paaugstinoties īres maksas maksimālajam apmēram, prognozējams, ka vienlaikus palielināsies arī to ģimeņu skaits, kam nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, t.sk. pašvaldības īres dzīvokļu rindā uz dzīvojamo platību pretendējošo ģimeņu skaits.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izpildei pašvaldība veic ģimeņu, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājamu risināšanā, reģistrāciju.

Šobrīd Jūrmalā pašvaldības palīdzības saņemšanai atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk - likuma) un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība" prasībām personas, kuras pretendē uz palīdzības saņemšanu, tiek reģistrētas pirmās kārtas un vispārējas kārtas reģistros.

Kopējais uzskaitē reģistrēto ģimeņu skaits uz pašvaldības uzskaitē uz 2005.gada 1. septembri dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrētas 479 personas (ģimenes), tajā skaitā 107 maznodrošinātas ģimenes, kas pretendē uz dzīvokļu saņemšanu pirmajā kārtā, 4 ģimenes no denacionalizētajiem namīpašumiem, kuras gada laikā jānodrošina ar citu līdzvērtīgu dzīvojamo platību, 56 personas (ģimenes) otrajā grupā, kuras jānodrošina kā personas (ģimenes) dzīvojošas denacionalizētajos namīpašumos, 36 personas (ģimenes) reģistrētas domes Labklājības pārvaldē sociālās dzīvojamās platības nodrošināšanai un 276 personas (ģimenes) reģistrētas trešajā grupā, kuras jānodrošina ar dzīvojamo platību vispārējā kārtībā.

Grafiks 1. Ģimeņu, kuras tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā skaits un to izmaiņas 2002.–2005.gadā *

Secinājums: ģimeņu skaits, kuras tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā, un uz kuru vajadzību apmierināšanu ir orientēta izstrādātā programma, skaits pēdējo 3 gadu periodā ir pieaudzis par 24%. Tajā pašā laikā, no kopējā reģistrēto ģimeņu skaita 60% jeb 290 ģimenes palīdzībai dzīvokļa jautājamu risināšanā ir reģistrētas pirms 2000.gada.

 

Saskaņā ar likuma prasībām, pašvaldībai vispirms ar dzīvojamām telpām jānodrošina personas, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai pirmām kārtām. Pirmās kārtas reģistros iekļauto pretendentu struktūru var raksturot šādi:

Vairums no šajos pirmās kārtas reģistros iekļautajām ģimenēm spēj īrēt tikai dzīvojamās telpas ar zemu labiekārtojuma pakāpi un zemu īres maksu (par parādiem iztiesātās personas, bāreņi, sodu izcietušās personas). Tomēr tā kā Jūrmalas pašvaldības īpašumā ir tikai labiekārtoti dzīvokļi un dzīvokļu bez ērtībām celtniecība saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 211 – 98 “Daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamie nami” vairs netiek paredzēta, ir sagaidāms, ka daļa no dzīvokļu īres un komunālo maksājumu izdevumu summas būs jāsedz no pašvaldības sociālās palīdzības līdzekļiem.

Tā kā jaunuzcelto mājokļu apsaimniekošanas maksājumi (īres maksā iekļauto ēku amortizācijas maksājumu dēļ) vidēji ir augstāki, nekā otrreizējā dzīvojamā fondā, pašvaldībai būtu jāparedz īres fonda veidošanu no jau iepriekšējos gados uzceltajās mājās esošajiem dzīvokļiem.

Grafiks 2. Ģimeņu un citu personu, kas pretendē uz dzīvokļu saņemšanu pirmajā kārtā struktūra

Secinājums: šo ģimeņu ienākumi ir nepietiekami, lai tās varētu atļauties iegādāties dzīvokli par kredīta līdzekļiem, un tādēļ pašvaldībai tās ir jānodrošina ar pašvaldībai piederošu izīrējamo platību.

Lai atrisinātu pirmās kārtas reģistros uzskaitīto ģimeņu dzīvokļa jautājumu, šobrīd ir nepieciešami sekojoši dzīvokļi:

·        97 vienistabas dzīvokļi,

·        66 divistabu un trīsistabu dzīvokļi.

Kopējais uzskaitē reģistrēto jūrmalnieku mājokļa jautājuma risināšanai pirmām kārtām nepieciešamais dzīvokļu skaits ir 163, kas vairāk, kā 3 reizes pārsniedz iepriekšējo gadu vidējo Jūrmalas domes piešķirto dzīvokļu skaitu.

Jāatzīmē, pēdējā pusgada laikā, kad pamatojoties uz Jūrmalas domes saistošajiem noteikumiem, ir paplašināts to maznodrošināto ģimeņu loks, kuras dzīvo denacionalizētās mājās un ir tiesīgas pretendēt uz pašvaldības dzīvokļa īri, ievērojami ir pieaudzis uzskaitē reģistrēto ģimeņu skaits. Patlaban no uzskaitē vispār reģistrētām ģimenēm 56 dzīvo denacionalizētās mājās. Ir paredzams, ka tuvākajos gados dzīvokļu rinda varētu papildināties vēl ar apmēram 1000 maznodrošinātu ģimeņu no denacionalizētajām mājām, kurām varētu rasties problēmas ar dzīvojamās telpas īri (pašreizējā tendence ir, ka mēnesī uzskaitē stājas vidēji 15 šādu ģimeņu).

Vēl uz 01.09.2005. uz dzīvojamās telpas īri sociālajās dzīvojamās mājās ir reģistrētas 36 maznodrošinātas personas, kuras ar dzīvojamo telpu ir jānodrošina pirmām kārtām. Šai grupai ir tendence strauji pieaugt. Šajā grupā reģistrētie galvenokārt ir vientuļi pensionāri un invalīdi, kuriem tiks izīrēti vienistabas dzīvokļi.

Secinājums: pēdējos gados ir būtiski pieaudzis pretendentu uz sociālajām mājām skaits, kas šobrīd veido 18% no visu pirmās kārtas reģistros iekļauto ģimeņu skaita.

Palīdzības saņemšanai vispārējā (trešajā) grupā reģistrētās personas nav maznodrošinātas, līdz ar to ir gatavas maksāt paaugstinātu īres maksu vai piedalīties dzīvokļa īpašuma izpirkšanā, atmaksājot kredītus.

Šajā grupā uz 01.09.2005. ir reģistrētas 276 ģimenes, kā personas, kuras ir jānodrošina ar dzīvojamo platību vispārējā kārtībā.

Vēl šai grupai pieskaitāmas personas, kuras pretendē uz dienesta dzīvojamās platības iegūšanu, kā arī speciālisti (skolotāji, ārsti, sociālie darbinieki u.tt.), kuru nodrošināšana ar dzīvojamo platību ir būtiska pašvaldības funkciju veikšanai.

Straujais dzīvokļu rindas pieaugums tiek samazināts katru gadu apmierinot pieprasījumu pēc mājokļiem vidēji 57 ģimenēm:

 

Gads

2002

2003

2004

Vidēji

Pašvaldības piešķirto dzīvokļu skaits

96

46

30

57

t.sk. sociālās dzīvojamās mājās

10

16

7

11

 

Tomēr pašreizējās pašvaldības iespējas nespēj apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc mājokļiem un būtiski samazināt dzīvokļu rindas pieauguma tendences.

Secinājums: Jūrmalas pašvaldības teritorijā pieprasījums palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā ievērojami pārsniedz pašvaldības iespējas nodrošināt ar dzīvojamo telpu visas ģimenes, kuras atbilstoši likumam ,,Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" var pretendēt uz palīdzības saņemšanu. Tādēļ šodienas situācijā ir nepieciešams, lai pilsēta būtiski palielinātu pašvaldības īres mājokļu celtniecību, panākot stāvokli, kad pilsētā nebūs liela dzīvesvietu deficīta, tam paredzot atbilstošu finansējumu.

 


4. Programmas mērķi

Jūrmalas mājokļu vajadzību vispārināti var iedalīt divās daļās:

·        Pašvaldības īres un sociālās dzīvojamās telpu vajadzība, kas izriet no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” prasībām, kuras risinājums ir plānveida pašvaldības īres dzīvojamā fonda izveide vai nu jaunuzceltu mājokļu, vai arī pašvaldības vajadzībām iegādātu dzīvokļu jau esošajās dzīvojamajās mājās veidā;

·        Pašvaldības iedzīvotāju pirktspējai atbilstošu mājokļu celtniecība;

Tādejādi Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas mērķis ir līdz 2010.gadam nodrošināt vismaz 500 ģimenes, kurām ir vajadzīga palīdzība mājokļu jautājuma risināšanā, ar pieejamiem, labiekārtotiem un mūsdienu prasībām atbilstošiem dzīvokļiem.

Lai realizētu šo mērķi, galvenais uzdevums 2006.–2011.gados ir nodrošināt vismaz 500 jaunu dzīvesvietu celtniecību Jūrmalas pilsētā, katru gadu nododot ekspluatācijā vismaz 100 dzīvokļus, kas samazinātu dzīvesvietu deficītu kopumā. Tajā pašā laikā programmas īstenošana nav iespējama bez valsts atbalsta tās realizācijā. Tas pirmkārt attiecas uz ģimenēm, kuras šobrīd dzīvo denacionalizētajās mājās un var pretendēt uz pašvaldības palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" ietvaros. Tādējādi programmā ir paredzēti šādi Ministru kabineta 2005.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai” paredzētie valsts atbalsta mehānismi:

  1. Valsts mērķdotācijas pašvaldību dzīvojamā fonda (sociālo māju, dzīvokļu) izveidei ģimenēm ar zemiem ienākumiem un atsevišķām iedzīvotāju grupām (vientuļiem pensionāriem, 1., 2.grupas invalīdiem) – 30% apmērā no būvniecības izmaksām.
  2. Valsts līdzfinansējums 20% apmērā no jaunu mājokļu kopējām būvniecības izmaksām (kas nepārsniedz 300 Ls/m2) kopā ar komercsabiedrībām veiktajai īres namu būvniecībai, kas nodrošinātu denacionalizēto namu īrniekiem iespēju lietot dzīvojamo telpu, maksājot mazāku īres maksu.
  3. Mērķdotācijas atsevišķu dzīvokļu iegādei 30% apmērā no iegādes vērtības, bet ne vairāk kā piecus tūkstošus latu.

Vēl viens būtisks aspekts ir, ka vairums no pirmās kārtas reģistros iekļautajām ģimenēm spēj īrēt tikai dzīvojamās telpas ar zemu labiekārtojuma pakāpi un zemu īres maksu (par parādiem iztiesātās personas, bāreņi, sodu izcietušās personas), kurām būtu jāparedz īres fonda veidošanu no jau iepriekšējos gados uzceltajās mājās esošajiem dzīvokļiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, mājokļu programmas ietvaros jaunceļamo dzīvokļu struktūra ir plānota šāda:

–        10%, jeb aptuveni 50 dzīvokļu dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājās;

–        40%, jeb aptuveni 200 dzīvokļi, kurus paredzēts izīrēt likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" paredzētajām ģimenēm, t.sk. pašreizējiem denacionalizēto namu īrniekiem, kā arī personām, kuras pretendē uz dienesta dzīvojamās platības iegūšanu, kā arī speciālistiem (skolotāji, ārsti, sociālie darbinieki u.tt.), kuru nodrošināšana ar dzīvojamo platību ir būtiska pašvaldības funkciju veikšanai;

–        50%, jeb 250 dzīvokļi no otrreizējā dzīvojamā fonda, kas ir iegādāti par no daļas jaunuzcelto dzīvokļu pārdošanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un kas turpmāk tiek izmantots kā pašvaldības īres dzīvokļu fonds.


5. Jaunceļamo dzīvesvietu struktūra un standarti.

Jaunceļamo dzīvesvietu struktūra izriet tieši no pašvaldības mājokļu un dzīvojamā fonda nepieciešamības, kur atsevišķi tika analizēts to ģimeņu lielums, kas pretendē uz pašvaldības dzīvojamo telpu. Saskaņā ar Jūrmalas domes Dzīvokļu pārvaldes sniegto informāciju, uz 01.09.2005. reģistrēto personu un maznodrošināto ģimeņu, kas ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā, vairāk kā 70% no palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrētajām ģimenēm pretendē uz 1-2 istabu dzīvokļiem, bet praktiski nav neviena pretendenta uz 4 un vairāk istabu dzīvokļiem. Tādejādi var pieņemt, ka mājokļu programmas rezultātā jaunceļamo dzīvokļu struktūru veidos 33% – 1-istabas; 33% – 2-istabas un 33% - 3-istabas dzīvokļi. 

Iedzīvotāju zemās maksātspējas dēļ pašvaldībās joprojām ir augsts pieprasījums pēc daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem t.sk. dzīvokļiem ar malkas apkuri un tādiem, kuros kopējais īres un komunālo pakalpojumu maksājuma apmērs ir zems, bet, kuru celtniecība, saskaņā ar LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami", vairs netiek paredzēta.

Izstrādājot Jūrmalas pašvaldības mājokļu celtniecības programmu 2006.–2011.gadam vērā ir ņemtas būvnormatīva LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami" prasības un tajos paredzētos normatīvus.

Šis būvnormatīvs nosaka minimālās prasības jaunceļamo dzīvokļu funkcionālajam plānojumam un platībām, t.i. dzīvokli vienai ģimenei projektē, ievērojot dzīvojamo telpu un palīgtelpu funkcionālo zonējumu:

·        dzīvojamo telpu grupā nepieciešama vismaz viena dzīvojamā istaba;

·        dzīvokļa palīgtelpu grupā nepieciešama priekštelpa ar garderobes vietu, sanitārtehniskās telpas un virtuve vai virtuves niša. Dzīvokļa palīgtelpu grupā var būt garderobes telpa, telpa veļas mazgāšanai, telpa saimniecības darbiem, pieliekamais, saimniecības noliktava. Vēlams paredzēt iespēju iebūvēt skapjus.

·        Ja dzīvoklis paredzēts vienam cilvēkam, tā platība nedrīkst būt mazāka par 30 m² un istaba dzīvoklī nedrīkst būt mazāka par 12 m², bet virtuve - par 8 m².

·        Viens dalītais vai savietotais sanitārais mezgls ar ieeju no priekštelpas (ieejas halles) nepieciešams vienistabas un divistabu dzīvokļos. Trīs un vairāk istabu dzīvokļos papildu sanitārie mezgli projektējami guļamistabu zonā ar ieeju no guļamistabas vai tai piegulošā gaiteņa.

·        Dzīvokļa iekštelpu izbūvei un apdarei lietojami tikai veselībai nekaitīgi apdares materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi un nepazemina ēkas ugunsdrošības klasi.

Mājokļa faktisko atbilstību standartam nosaka tā apdzīvotība, t.i. telpu/platības daudzums, kas ir noteikta lieluma mājsaimniecības rīcībā. Lai gan vēlamajam mājokļu nodrošinājumam perspektīvā ir jāatbilst ES valstīs pieņemtajam standartam - katras mājsaimniecības rīcībā ir atsevišķs ar mūsdienu labierīcībām apgādāts mājoklis, kurā dzīvojamo telpu skaits ir par vienu telpu lielāks nekā personu skaits mājsaimniecībā, tomēr tuvākajā 12 gadu periodā par pieņemamu tiek atzīts un Mājokļu celtniecības programmā ir paredzēts šāds mājokļa standarts:

Jaunceļamo mājokļu istabu skaits ir atbilstošs to apdzīvojošo mājsaimniecību personu skaitam mājsaimniecībā vai kuros būs par vienu istabu vairāk nekā personu mājsaimniecībā skaits.

Tādejādi kopējā mājokļu programmas rezultātā jaunceļamo dzīvokļu neto platība (ar vidējo dzīvokļa platību 60 m2) ir 30 000 m2.


6. Mājokļu celtniecības rajoni un atrašanās vietas principi

Lai īstenotu šajā mājokļu programmā paredzētos celtniecības apjomus – 5 gados veiktu 500 jaunu dzīvokļu celtniecību, atkarībā no pilsētas attīstības plānā noteiktā zemes izmantošanas veida (zonējuma), ir nepieciešamas sekojošās platības:

 

Zemes izmantošanas veids (zonējums)

Pieļauj. stāvu skaits

Pieļauj. apbūves blīvums

Min. brīvā teritorija

Nepiecieš. zemes platība, m2/gadā

Nepiecieš. zemes platība, m2 programmas realizācijai

DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS TERITORIJAS (DzD)

5-12

30%

30%

2768

13841

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS TERITORIJAS (DzM)

4

30%

30%

5882

29412

JAUKTAS DARĪJUMU, ATPŪTAS UN DZĪVOJAMĀS TERITORIJAS (J)

4

30%

30%

5882

29412

 

Pēc Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta sagatavotās informācijas par pašvaldības īpašumiem Jūrmalas pilsētā uz 2005.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā bija 2729,30 ha zemes, pašvaldības lietojumā ir 807,70 ha zemes. Tomēr, saskaņā ar Jūrmalas domes īpašumu pārvaldes sniegto informāciju, lielākā daļa neapbūvēto Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atrodas dabas pamatnes teritorijā un lai mainītu to izmantošanas veidu, ir jāveic izmaiņas pilsētas attīstības plānā.

Tādejādi visracionālāk programmā paredzētos mērķus būtu iespējams sasniegt to realizējot uz pēc zonējuma Daudzstāvu dzīvojamās teritorijās izvietotajiem zemes gabaliem, kas pēc Jūrmalas pilsētas attīstības plāna ir izvietoti teritorijās, kurās daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūvei ir pieļaujami 5 un vairāk stāvi, t.i.:

a)      Kauguros no Talsu šosejas līdz Tirzas ielai - līdz 12 stāviem:

b)      Slokā no dzelzceļa līdz Tirzas ielai - līdz 9 stāviem;

c)      Slokā no dzelzceļa līdz Dzirnavu ielai - līdz 5 stāviem;

d)      Dubultos no dzelzceļa līdz Strēlnieku prospektam - līdz 5 stāviem;

e)      Dubultos no dzelzceļa līdz Salas ielai - līdz 12 stāviem:

f)        Majoros no dzelzceļa līdz Plūdu ielai - līdz 5 stāviem;

g)      Bulduros no dzelzceļa līdz Rīgas ielai - līdz 5 stāviem (izņemot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā);

h)      Lielupē pie Meža prospekta - līdz 5 stāviem:

i)        Buļļuciemā - līdz 5 stāviem;

Lielākā daļa šo zemes gabalu atrodas Kauguru un Slokas dzīvojamā masīvā, kas arī raksturojas ar attīstītu inženiertīklu infrastruktūru, kas ir būtiska jauno mājokļu celtniecības kopējo izmaksu samazināšanā.

Šīs programmas realizācijai, pamatojoties uz Jūrmalas domes īpašumu pārvaldes sniegto informāciju, ir identificēti 5 zemes gabali ar kopējo platību 53600 m2, kuri ir piemēroti daudzdzīvokļu ēku celtniecībai.


Identificēto zemes gabalu adreses un raksturojums:

 

Gads

Adrese

Platība (m2)

Raksturojums

Pašreizējais statuss

Jaunceļamo ēku skaits

Stāvi

Dzīvokļu skaits

Vidējā dzīvokļa platība m2

Kopējā dzīvokļu neto platība m2

Kopējā ēkas bruto platība m2

1

Līču iela 2

5200

Neapbūvēts zemes gabals

Nepieciešams reģistrēt pašvaldības īpašumtiesības zemesgrāmatā

2

4

96

55

5304

6240

2

Tallinas iela 39

1700

Neapbūvēts zemes gabals

 

1

12

96

60

5760

6776

3 – 4

Skolas iela 31A

4700

Neapbūvēts zemes gabals

Nepieciešams detālplānojums, šobrīd saņemts privatizācijas iesniegums

2

12

192

60

11520

13553

4 – 5

Kauguri 3901

13200

Neapbūvēts zemes gabals

Nepieciešams detālplānojums

6

12

576

60

34560

40659

5 -

Dīķu iela 30

28800

Neapbūvēts zemes gabals

Nepieciešams detālplānojums

14

9

1008

60

60480

71153

 

KOPĀ:

53600

 

 

 

 

1968

59

117624

138381

 

 


 

Identificētie zemes gabali ir pietiekami, lai veiktu ~2000 dzīvokļu celtniecību, t.sk. pirmajos 2 programmas realizācijas gados ~ 200 mājokļu celtniecību. Pārējo mājokļu programmā paredzēto dzīvokļu celtniecībai ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu piemērotību šim mērķim, vajadzības gadījumā mainot esošo to izmantošanas veidu un koriģējot pilsētas detaļplānojumu.

 

Kā alternatīvs risinājums daļas nepieciešamo mājokļu celtniecībai ir jāparedz dzīvojamo māju rekonstrukcija Kauguros, esošajām daudzdzīvokļu mājām veicot papildus stāva būvniecību. Tomēr šāda veida rekonstrukcija ir iespējama tikai iepriekš izvērtējot apbūves tehnisko stāvokli.

 

7. Celtniecības projektu izpildes principi

Mājokļu attīstības programma paredz, ka mājokļu celtniecības un apsaimniekošanas projektus Jūrmalas pilsētas pašvaldības vajadzībām veiks Jūrmalas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Jau šobrīd Jūrmalas pašvaldība ir īpašnieks divām kapitālsabiedrībām, kuru darbības mērķis ir nekustamā īpašuma mērķprojekti un dzīvojamā fonda apsaimniekošana: SIA “Jūrmalas namsaimnieks” un SIA “Jūrmalas attīstības projekti”.

SIA “Jūrmalas namsaimnieks”

 

Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” ir dibināta 1999.gadā. Sabiedrība ir izveidota reorganizācijas ceļā, apvienojot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumus – kādreizējās namu pārvaldes un ir šo uzņēmumu tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no Ls 674 824  kapitāla daļām un vienas Sabiedrības pamatkapitāla daļas vērtība ir Ls 1. Sabiedrības īpašnieks ir pašvaldība un tās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

SIA “Jūrmalas namsaimnieks” darbības mērķis ir veikt ilgstošu un sistemātisku ekonomisko darbību Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju interesēs, ieguldot kapitālu, izpildot darbus un sniedzot pakalpojumus nekustamā īpašuma pārvaldes jomā. Saskaņā ar statūtiem, SIA “Jūrmalas namsaimnieks” darbības pamatvirzieni (pēc NACE klasifikatora) ir:

70.20 Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana;

70.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata;

45.21 Ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi;

70.11 Nekustamā īpašuma mērķprojekti;

70.31 Nekustamā īpašuma aģentūras;

70.40 Citur nekvalificēta vietējo pašvaldības dienestu darbība.

Līdz 2004.gada 19.aprīlim bezpeļņas organizācija pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” darbojās kā bezpeļņas uzņēmums. Ar 2004.gada 20.aprīli sabiedrība uzsāka darbību kā kapitālsabiedrība.

SIA «Jūrmalas namsaimnieks» veiksmīgi ir veicis sev uzticētās funkcijas. Papildus ir uzsākts darbs uzņēmuma pārvaldīšanā esošo ēku siltummezglu un inženiersistēmu modernizācijas. Šim nolūkam 2004.gadā SIA «Jūrmalas namsaimnieks» konkursa kārtībā ir piesaistījis aizņēmumu 3,676 miljonu latu apjomā, par kuru 12 gadu laikā plānots veikt siltummezglu un inženiertīklu rekonstrukciju. Jaunie siltummezgli būs automatizēti un nodrošinās optimālu siltuma režīmu. Tāpat būs iespējams balansēt siltuma padevi, ir paredzēts arī nomainīt daļu cauruļu, kas aizsērējušas, atjaunot cirkulācijas sistēmu, uz stāvvadiem ierīkot iekārtas pret apkaļķošanos, sakārtot kanalizāciju. Ir paredzēts, ka pēc rekonstrukcijas veikšanas iedzīvotāji varēs ietaupīt ap 20 - 30 procentu no maksājumiem par siltumapgādi, kas savukārt ļaus mazāk sāpīgi izjust siltuma tarifa celšanos. SIA “Jūrmalas namsaimnieks” nodarbināto personu skaits 2004.gadā bija 262 cilvēki.

SIA “Jūrmalas attīstības projekti”

Lai veicinātu dzīvojamā fonda attīstību, nodrošinātu mājokļu un citu nekustamā īpašuma objektu būvniecību un atjaunošanu Jūrmalā, kā arī, lai optimizētu Jūrmalas pašvaldības funkciju izpildi, ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.oktobra lēmumu Nr.716. ir dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Jūrmalas attīstības projekti” ir ierakstīta LR Komercreģistrā kā jauna pašvaldības kapitālsabiedrība 2004.gada 22.novembrī

 

SIA “Jūrmalas attīstības projekti” dibināšanas mērķis ir nodrošināt mājokļu un citu Jūrmalas pilsētas domes noteiktu nekustamā īpašuma objektu būvniecības un atjaunošanas veikšanu Jūrmalas pašvaldības interesēs.

SIA “Jūrmalas attīstības projekti” ir kapitālsabiedrība, kurā visas pamatkapitāla daļas pieder Jūrmalas pašvaldībai. Jūrmalas pašvaldībai piederošo daļu turētāja ir Jūrmalas pilsētas dome, un tās pamatkapitāls ir 30000  latu.

 

Jūrmalas pašvaldības uzņēmuma SIA "Jūrmalas attīstības projekti" prioritātes ir sociālo māju, īres namu un bērnudārzu būvniecība, bet ir paredzēts, ka nākotnē tie varētu būt arī citi sociālas nozīmes objekti - ar kultūru un izglītību saistīti objekti, sporta zāles, īpaši pašvaldības pasūtījumi.

 

Tādejādi jau šobrīd ir nodrošināti priekšnoteikumi Jūrmalas domei piederošās kapitālsabiedrības ir tiesīgas realizēt pilnu celtniecības darbu ciklu.

Jūrmalas mājokļu programmas pamatvariants paredz, ka jaunu ēku būvniecība tiks veikta uz pašvaldības zemes.

 

 

 

 

 


 

8. Celtniecības izmaksas

Ēkas celtniecības cena lielā mērā ir atkarīga no arhitektūras un dzīvokļu plāna, tādēļ nosakot ēkas bruto platības celtniecības izmaksas, vērā ir ņemtas vidējās daudzdzīvokļu māju celtniecības izmaksas.

Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas aprēķinos ir ņemtas vērā ēkas neto un bruto platības attiecības (minimāli – 0,85), līdz ar to jaunuzceltās dzīvojamās mājas viena kopējās platības kvadrātmetra izmaksas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 450 Ls, tajā skaitā projektēšanas darbu un dzīvokļu ar pilnībā pabeigtu iekšējo apdari celtniecības darbu izmaksas. Šajās celtniecības izmaksās nav iekļautas detālā plānojuma izmaksas, ceļu, laukumu un automašīnu stāvvietu ierīkošanas izmaksas, apzaļumošanas darbu izmaksas, ārējo inženierkomunikāciju ierīkošanas un pieslēgumu izmaksas, jo šo darbu izmaksas atkarīgas no gruntsgabala atrašanās vietas un īpatnībām, kā arī inženierkomunikāciju esamības.

Tādējādi nepieciešamo celtniecības izmaksu aprēķina pamatā ir izmantoti šādi pieņēmumi:

·                          ēkas bruto m2 izmaksas                                  Ls 381

·                          ēkas bruto m2 ar PVN                                   Ls 450

·                          ēkas neto/bruto attiecības                               0,85

·                          ēkas dzīvojamās platības m2 izmaksas            Ls 448,65

·                          ēkas dzīvojamās platības m2 ar PVN  Ls 529,4

 

No būvniecības viedokļa ēkas tiek celtas, ievērojot minimālās tehniskās prasības, lietojot ekonomiskus būvmateriālus un neaprīkojot ēku ar konstrukcijām, kuras nav obligātas no būvnormatīvu viedokļa.

9. Celtniecības apjomi, budžets un laika grafiks

Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas kopējās izmaksas, ņemot vērā celtniecības izmaksu sadārdzināšanos programmas realizācijas periodā – 17.3 miljoni Ls ir sadalīti uz 5 gadiem, ņemot vērā zemāk minēto:

1.      Programmas realizācijas pirmajā gadā ir paredzēti celtniecības apjomi atbilstoši apstiprinātajam Jūrmalas pašvaldības budžeta finansējumam

2.      Tālākajos gados nepieciešamais finansējums ir aprēķināts, ņemot vērā zemes gabalu inženierkomunikāciju nodrošinājumu un nepieciešamo priekšdarbu (detālplānojuma izstrādes, projektēšanas izmaksu u.tml.) apjomu

3.      Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas budžeta pamatā ir ņemtas viena dzīvokļa ar pabeigtu iekšējo apdari kvadrātmetra celtniecības izmaksas – Ls 529,4 (t.sk. PVN).

Tādejādi aprēķinātās kopējās programmas rezultātā jaunceļamo ēku celtniecības izmaksas paredzot vidēji sadārdzinājumu 4,82% gadā ir 17,3 miljoni Ls, kas vidēji ir 3,46 miljoni Ls gadā.

Prognozēti celtniecības apjomi, budžets un laika grafiks (pašreizējās cenās)

Programmas realizācijas gads

Jaunceļamo dzīvokļu skaits

Kopējā jaunceļamo dzīvokļu neto platība m2

Kopējā jaunceļamo dzīvokļu bruto platība m2

Vidējās jaunceļamo ēku 1 m2 celtniecības izmaksas (t.sk. PVN)

Vidējās jaunceļamo ēku 1 m2 celtniecības izmaksas (bez PVN)

Nepieciešamās investīcijas pašreizējās cenās

1

96

5304

6240

Ls 450

Ls 381

Ls 2 808 000

2

96

5760

6776

Ls 450

Ls 381

Ls 3 049 412

3

96

5760

6776

Ls 450

Ls 381

Ls 3 049 412

4

96

5760

6776

Ls 450

Ls 381

Ls 3 049 412

5

116

6972

8202

Ls 450

Ls 381

Ls 3 691 059

KOPĀ

500

29556

34772

Ls 450

Ls 381

Ls 15 647 294

Aprēķinos tālākajiem gadiem ir ņemta vērā inflācijas un cenu izmaiņu ietekme, kā arī finansējuma izmaksas, pie diskonta likmes 12 mēnešu RIGIBOR+2%.

Budžeta prognoze, ņemot vērā sadārdzinājumu un laika faktoru

Programmas realizācijas gads

Nepieciešamās investīcijas pašreizējās cenās

Diskonta likme (12 mēnešu RIGIBOR+2%)

PV koeficients

PV (investīciju pašreizējā vērtība)

1 m2 dzīvoj. platības celtniecības izmaksas (t.sk.PVN)

1 m2 dzīvoj. platības celtniecības izmaksas (bez PVN)

1

Ls 2 808 000

4,82%

1,00

Ls 2 808 000

Ls 529

Ls 449

2

Ls 3 049 412

4,82%

1,05

Ls 3 196 393

Ls 555

Ls 470

3

Ls 3 049 412

4,82%

1,10

Ls 3 350 460

Ls 582

Ls 493

4

Ls 3 049 412

4,82%

1,15

Ls 3 511 952

Ls 610

Ls 517

5

Ls 3 691 059

4,82%

1,21

Ls 4 455 819

Ls 639

Ls 542

KOPĀ

Ls 15 647 294

 

 

Ls 17 322 624

Ls 583

Ls 494

 


10. Finansēšanas iespējas[1]

10.1. Mājokļu attīstības programmas finansēšanas pamatvariants

Jūrmalas mājokļu programmas finansēšanas pamatvarinats paredz, ka jaunceļamo dzīvojamo ēku būvniecība tiek veikta uz pašvaldības zemes, kas tiks ieguldīta Jūrmalas pilsētai piederošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Ir iecerēts, ka ēku būvniecībai Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija, ņems ilgtermiņa kredītus, kas tiek garantēti ar sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto Jūrmalas pilsētas nekustamo īpašumu un jaunceļamajām dzīvojamām ēkām.

Jūrmalas mājokļu programma paredz, ka nepieciešamā summa tiks piesaistīta ilgtermiņa kredītu veidā uz 3 gadiem, paredzot pamatsummas atmaksu sākot ar 2 gadu pēc finansu resursu saņemšanas. Aprēķinos ir pieņemts, ka procentu maksājumi par ilgtermiņa kredītiem nepārsniegs vidējo iekšzemes uzņēmumiem izsniegto kredītu procentu likmi, kas, saskaņā ar Latvijas Bankas publiskoto informāciju, ir 4,87% gadā no atlikušās summas.

Uzbūvētos dzīvokļus par faktiskajām celtniecības izmaksām atbilstošu summu iegādāsies Jūrmalas dome pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanai, paredzot, ka daļu uzbūvēto dzīvokļu varētu realizēt Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot mājokļa apstākļus, iegādājoties to pašreizējos dzīvokļus iepriekšējos gados uzceltajās mājās, kas tālāk tiek izmantoti pašvaldības īres fonda vajadzībām maznodrošinātām personām.

Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija, veiks tālāku nama apsaimniekošanu, kas garantē nama iemītniekiem to, ka nama apsaimniekotājs konsekventi vadīsies pēc Jūrmalas domas izdotajiem noteikumiem. Dzīvokļu izpārdošanas gadījumā pircējiem būs skaidrs, ka nams nepaliks bez apsaimniekošanas pēc dzīvokļu izpārdošanas un iedzīvotājiem nebūs jārisina apgrūtinošie dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dibināšanas jautājumi.

Ir paredzēts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība mājokļu programmas īstenošanai izmantos šādus finansējuma avotus:

 

1.      Ieņēmumi no dzīvokļu īrē ietilpstošajiem amortizācijas atskaitījumiem

Šī naudas plūsma ir aprēķināta, vadoties no SIA "Jūrmalas namsaimnieks” veiktajiem aprēķiniem par minimālajiem izīrējamo dzīvokļu īres maksā iekļaujamiem amortizācijas atskaitījumiem, kas ir 0,15 Ls/m2 neto dzīvokļu platības. Tādējādi Jūrmalas pašvaldības mājokļu programmas aptvertajā laika posmā celtniecības finansējuma daļa no dzīvokļu īrē ietilpstošajiem amortizācijas atskaitījumiem budžetā ir plānota Ls 48 427 apmērā, jeb 0,3% no nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.

Īres nama gadījumā iespējams risinājums izmaksu samazināšanai ir procentu maksājumu subsīdijas no pašvaldības budžeta.

2.      Ieņēmumi no dzīvokļu pārdošanas (50% no jaunceļamajiem mājokļiem).

Jūrmalas mājokļu programma paredz, ka lai nodrošinātu dažādu sabiedrības slāņu integrāciju un novērstu jaunuzcelto namu vides degradāciju, daļu uzbūvēto dzīvokļu varētu realizēt Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot mājokļa apstākļus, iegādājoties to pašreizējos dzīvokļus iepriekšējos gados uzceltajās mājās, kas tālāk tiek izmantoti pašvaldības īres fonda vajadzībām maznodrošinātām personām.

Tādējādi Jūrmalas pašvaldības mājokļu programmas aptvertajā laika posmā celtniecības finansējuma daļa no starpības starp dzīvokļu pārdošanas cenu un apmaiņā saņemto dzīvokļu vērtību ir plānota Ls 4 804 992 apmērā, jeb 24.8% no nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.

3.      Valsts dalība Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas realizācijā (30% no kopējā finansējuma apjoma).

Aprēķinos ir ņemtas vērā 2005.gada 5.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai” paredzētās valsts mērķdotācijas pašvaldību dzīvojamā fonda (sociālo dzīvojamo māju un pašvaldības īres namu) izveidei 30% apmērā ar nosacījumu, ka viena kvadrātmetra būvniecības izmaksas nepārsniedz Ls 300, kā arī mērķdotācijas atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei — 30% apmērā no iegādes vērtības, bet ne vairāk kā piecus tūkstošus latu. Tādējādi celtniecības finansējuma daļa no valsts mērķdotācijām ir plānota Ls 3 519 156 apmērā, jeb 18,2% no nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem.

4.      Finansējums no Jūrmalas pilsētas budžeta

Ņemot vērā identificētos finansējuma avotus, Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas realizācijai nepieciešamais Jūrmalas pašvaldības finansējums ir Ls 10 955 191 apmērā, jeb 56,7% no nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, t.i. vidēji 2,2 miljoni Ls/gadā.

 

Īstenojot Jūrmalas mājokļu programmu ir jāseko iespējai piesaistīt lētus kredītresursus no ārzemju finansu institūcijām, t.sk., no mājokļa būvniecības vai siltumenerģijas taupīšanas programmām.

Saskaņā ar finansēšanas pamatvariantu, programmas realizācijas rezultāti ir šādi:

Pašvaldības īpašumā dzīvokļi, t.sk.

500

Sociālie dzīvokļi

45

Īres dzīvokļi jaunuzceltajās mājās

205

Īres dzīvokļi esošajās mājās

250

Kopā pašvaldības īres fonda pieaugums m2

29556

Nepieciešamais pašvaldības budžeta finansējums

Ls 10 955 191

Viena pašvaldības mājokļa  m2 izmaksa pašreizējās cenās

Ls 371

 

 

 


Prognozējamās celtniecības izmaksas (atbilstoši celtniecības finansēšanai piesaistīto kredīta līdzekļu atmaksai).

Raksturojums

Mērvien.

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

Kopā

Kopējā jaunuzcelto dzīvokļu neto platība m2, t.sk.:

100%

5304

5760

5760

5760

6972

0

0

29556

Dzīvokļi dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājās, m2

9%

2652

0

0

0

0

0

0

2652

Izīrējamie dzīvokļi m2

41%

0

2880

2880

2880

3486

0

0

12126

Dzīvokļi tirdzniecībai par tirgus cenām m2

50%

2652

2880

2880

2880

3486

0

0

14778

Faktisko mājokļu celtniecības izmaksu aprēķins

 

 

 

 

 

 

Nepieciešamās neto mājokļu celtniecības izmaksas

 

Ls 2 808 000

Ls 3 196 393

Ls 3 350 460

Ls 3 511 952

Ls 4 455 819

Ls 0

Ls 0

Ls 17 322 624

Administratīvās izmaksas

2%

Ls 56 160

Ls 63 928

Ls 67 009

Ls 70 239

Ls 89 116

Ls 113 067

Ls 143 455

Ls 602 975

Kredītu procentu maksājumi

4,87%

Ls 136 750

Ls 136 750

Ls 224 039

Ls 241 000

Ls 252 616

Ls 302 514

Ls 108 499

Ls 1 402 167

Kredītu pamatsummas atmaksa

 

 

Ls 1 404 000

Ls 3 002 197

Ls 3 273 426

Ls 3 431 206

Ls 3 983 886

Ls 2 227 910

Ls 17 322 624

Pašizmaksa kopā

 

Ls 192 910

Ls 1 604 677

Ls 3 293 245

Ls 3 584 665

Ls 3 772 938

Ls 4 399 467

Ls 2 479 864

Ls 19 327 766


 

Finansēšanas avoti

 

 

 

 

 

 

 

 

Raksturojums

Mērvien.

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

Kopā

Dzīvokļu iegādes izmaksas

 

 

Ls 3 468 483

Ls 3 766 678

Ls 3 766 678

Ls 3 766 678

Ls 4 559 250

Ls 19 327 766

Ieņēmumi no dzīvokļu īres un tirdzniecības, t.sk

 

Ls 0

Ls 866 674

Ls 991 483

Ls 1 038 773

Ls 1 088 342

Ls 868 147

Ls 4 853 419

Īres ienākumi,  vispārējais dzīv.fonds  Ls/m2 mēnesī

0,150

Ls 0

Ls 4 774

Ls 10 368

Ls 10 368

Ls 10 368

Ls 12 550

Ls 48 427

Dzīvokļu pārdošana

Pašreizējās cenās 700 Ls/m2

Ls 0

Ls 1 856 400

Ls 2 113 171

Ls 2 215 026

Ls 2 321 790

Ls 2 433 701

Ls 10 940 088

Esošā dzīvojamā fonda atpirkšana

Pašreizējās cenās 375 Ls/m2

Ls 0

Ls 994 500

Ls 1 132 056

Ls 1 186 621

Ls 1 243 816

Ls 1 578 103

Ls 6 135 096

% no nepieciešamajām investīcijām

 

 

 

 

 

 

 

25,1%

Valsts finansējums

18%

 

Ls 537 030

Ls 627 680

Ls 675 920

Ls 728 260

Ls 950 267

Ls 3 519 156

% no nepieciešamajām investīcijām

 

 

 

 

 

 

 

18,2%

Nepieciešamie pašvaldības budzeta līdzekļi

 

Ls 0

Ls 2 064 779

Ls 2 147 515

Ls 2 051 985

Ls 1 950 076

Ls 2 740 835

Ls 10 955 191

% no nepieciešamajām investīcijām

 

 

 

 

 

 

 

56,7%

 


10.2. Alternatīvie mājokļu attīstības programmas finansēšanas modeļi

Finanšu līdzekļu piesaiste, īstenojot VPP (Valsts un privātās partnerības) modeli

Lielā daļā valstu pašvaldībām nepietiek budžeta līdzekļu, lai īsā laika posmā apmierinātu iedzīvotāju augošo pieprasījumu pēc kvalitatīvām skolām, slimnīcām, ceļiem un dzīvojamā fonda. Pārvaldei ir jāizvēlas, vai:

-    darboties budžetā pieejamo finanšu resursu ietvaros, kā rezultātā iespējams uzbūvēt tikai atsevišķus nepieciešamos sociālos objektus vai arī to celtniecība ierobežoto finanšu resursu dēļ izvērsās daudzu gadu garumā.

-    piesaistīt privātus finanšu līdzekļus, kas, lai arī gala rezultātā pārvaldei var izmaksāt dārgāk, bet nodrošina ātru vajadzīgo rezultātu: ātrāk tiek uzcelti un ekspluatācijā nodoti vajadzīgi sociālie objekti,

Daudzās valstīs šie jautājumi tiek risināti ar t.s. VPP (valsts un privātās partnerības) projektu palīdzību. Iespējamais Jūrmalas pašvaldības mājokļu programmas īstenošanas izmantojot VPP modeli gaita ir šāda:

·        Jūrmalas dome, kuras vārdā rīkojas Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija, izsludina pašvaldības pasūtījumu par daudzdzīvokļu māju celtniecību;

·        Investora (privātā partnera) izvēle tiek veikta saskaņā ar likuma "Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām" prasībām;

·        Jūrmalas dome piešķir privātajam partnerim apbūves tiesības;

Attiecībā uz pašvaldības zemes nodošanu apbūvei izšķirami divi gadījumi:

1.      zemes atsavināšana (t.sk. ar pārdošanas ar ieguldījuma metodi) vai

2.      nodošana nomā ar apbūves tiesībām.

Zemes atsavināšana ir uzskatāma par tās privatizāciju. Saskaņā ar likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums " noteikumiem, ja neapbūvētu zemesgabalu privatizē ar pārdošanas metodi, piemēro privatizācijas paņēmienu — pārdošana izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi, un zemesgabala izsoles sākumcena ir tā parastā vērtība (saskaņā ar Civillikuma 871.pantu), kuru nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Tā rezultātā būtu problemātiski atsavināt zemi bez izsoles investoram, kas izvēlēts sarunu procedūras rezultātā, un zemes izsolē izvēlētajam investoram jārēķinās ar risku, ka zemi varētu iegādāties kāds konkurents. Šo jautājumu varētu risināt tādejādi, ka zemes izsoles noteikumos varētu paredzēt pienākumu izsoles uzvarētājam izmantot zemi noteiktam mērķim, piemēram, daudzdzīvokļu māju celtniecībai.

Pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali var tikt iznomāti ar apbūves tiesībām, ievērojot likuma "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums " noteikumus. Neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Lēmumu par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem pašvaldības dome (padome).

Tomēr ir jāņem vērā, ka ja tiek iznomāts pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, ēkas (būves) īpašniekam nav tiesību prasīt attiecīgā zemesgabala nodošanu privatizācijai vai atsavināšanai un zemesgabala nomas līguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par 12 gadiem. ‘

·        Kad privātais partneris ir izvēlēts, tiek noslēgts jumta līgums starp Jūrmalas domi, privātā partnera izvēlēto kredītiestādi un privātā partnera speciāli šim projektam nodibināto SIA. Saskaņā ar jumta līguma noteikumiem izvēlētā privātā partnera nodibināta SIA noslēdz nepieciešamos līgumus ar apakšuzņēmējiem tajā skaitā ar pašu izvēlēto privāto partneri; kas veic faktisko būvniecību;

·        Daļa uzbūvēto dzīvokļu īpašumu bez atlīdzības, kā samaksa par apbūves tiesībām, vai par to pašizmaksai atbilstošu samaksu pāriet Jūrmalas pašvaldības īpašumā, pārējie tiek pārdoti iedzīvotājiem par tirgus vērtībai atbilstošām cenām. Jumta līgumā tiek paredzēts, ka peļņa no šo dzīvokļu pārdošanas nonāk privātā partnera rīcībā, jo investoram ir nepieciešama atbilstoša motivācija, lai iesaistītos VPP projektā. Tas nozīmē, ka Jūrmalas pašvaldības mājokļu programmas īstenošanai izmantojot VPP modeli, ir nepieciešams rezervēt papildus zemes platības, kas ļautu veikt tāda skaita par tirgus cenām pārdodamu dzīvokļu celtniecību, kas garantētu pietiekamu peļņas līmeni.

·        Attiecībā uz sociālajām mājām vai īres namiem, VPP modelis arī paredz, ka Jūrmalas dome nomā uzbūvēto māju no investora uz noteiktu laiku, kurā investors veic šī objekta apsaimniekošanu, uzņemoties ar to saistītos riskus. Šajā laika periodā pašvaldība arī atmaksā investoram viņa veiktos ieguldījumus celtniecībā.

Finanšu līdzekļu piesaiste, programmas realizācijai veidojot ar privāto investoru komercsabiedrību

Papildus augšminētajam modelim, Jūrmalas pilsētas dome privāto kapitālu jaunu mājokļu celtniecībai var piesaistīt vēl citos veidos:

1)      dibinot jaunu sabiedrību ar ierobežotu atbildību kopīgi ar privāto kapitālu;

2)      dibinot pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību kopīgi ar privāto kapitālu;

3)      slēdzot sadarbības līgumu;

4)      palielinot Jūrmalas domes kapitālsabiedrības, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija, pamatkapitālu un piesaistot privāto kapitālu.

 

·        Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija vai Jūrmalas dome var dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību viena pati vai kopā ar vairākiem dibinātājiem.

·        Par mantiska ieguldījuma priekšmetu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību var būt nekustams īpašums, kuru var izmantot sabiedrības darbībā, to apsaimniekojot un gūstot peļņu no tās.

·        Jūrmalas pašvaldībai piederoša mantiskā ieguldījuma priekšmeta ieguldīšana privātā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, kurā privātais kapitāls pārsniedz 25 procentus, ir privatizācija. Ja ieguldījums tiek veikts privātā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, kurā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, tad tā nav uzskatāma par privatizāciju.

·        Ja neapbūvētu zemesgabalu privatizē ar ieguldīšanas metodi, šis zemesgabals tiek ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā par tā parasto vērtību saskaņā ar Komerclikuma 154.panta trešo daļu. Lēmumu par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem attiecīgās pašvaldības dome.

·        Ja privātās sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitālā pašvaldības daļa nepārsniedz 50 procentus, uz šo sabiedrību nav attiecināmi likuma "Par valsts un pašvaldībās mantas finansu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu" noteikumi. Jaundibinātā sabiedrība arī var brīvi rīkoties ar uzbūvētajiem dzīvokļiem.

·        Ja mantiskā ieguldījuma priekšmets ir pašvaldības īpašumā esošs zemesgabals, tad ir jāievēro likuma " Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums " noteikumi.

·        Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija var piedalīties pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības dibināšanā kopā ar privāto kapitālu. Biedru kopīgās attiecības noteiks sabiedrības līgums.

·        Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija, var slēgt sadarbības līgumus privātā kapitāla piesaistīšanai. Šādu līgumu var slēgt katra atsevišķa projekta vai arī vairāku projektu īstenošanai.

 

Ir paredzēts, ka saskaņā ar šo Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājokļu programmas īstenošanas modeli kredītresursu piesaistei un to atgūšanai nav paredzēts izmantot budžeta līdzekļus, jo:

Abu augšminēto alternatīvo Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājokļu programmas finansēšanas modeļu īstenošana nav iespējama bez papildus izpētes. Tas ir tādēļ, ka:

·        Izvēloties konkrēto juridisko modeli, ir jāņem vērā nodokļu likumdošanas aspekti, kuru izpētei būtu nepieciešams pieaicināt kvalificētus nodokļu konsultantus. Tāpat ir jāņem vērā konkrētā objekta komerciālās un finansiālās iespējas, ko vajadzētu izvērtēt kvalificētam finanšu konsultantam.

·        Ņemot vērā to, ka modeļi privātā kapitāla piesaistei nav plaši pazīstami, ieteicams, neatkarīgi no privātā kapitāla piesaistei izvēlētā modeļa, pirms tā uzsākšanas saņemt Valsts kontroles atzinumu par to, vai konkrētā projekta īstenošana atbilst pašvaldības mantas un līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas un privatizācijas noteikumiem.

·        Lai nodrošinātu maksimāli izdevīgākus sadarbības noteikumus, būtu nepieciešams izvērtēt pēc iespējas vairāk piedāvājumus no iespējamiem privātajiem sadarbības partneriem. Iespējams, ka būtu rīkojami brīvprātīgi konkursi vai interesentu aptaujas.


11. Īres un pārdošanas cenu izveidošanās principi un dzīvesvietu sadalīšanas principi

11.1. Īres cenu veidošanās

 

Šobrīd Jūrmalā atkarībā no mājokļu atrašanās vietas, ēkas stāvokļa un apsaimniekotāja, vidējā dzīvokļu īres (ēkas apsaimniekošanas) cena ir robežās no 0.148 Ls/m2 – 0.49 Ls/m2 mēnesī, plus komunālie maksājumi. Zemākā dzīvokļu īres (ēkas apsaimniekošanas maksājumu) maksa ir dzīvokļu kooperatīvo sabiedrību apsaimniekotajās mājās, bet augstākā – Jūrmalas centrā izvietotās jaunuzceltās dzīvojamās mājās. Šobrīd tieši Jūrmalā uzceltajos jaunajos projektos ir visaugstākās ikmēneša apsaimniekošanas maksa Latvijā – līdz pat 0,70 Ls/m2. Salīdzinot Latvijā jaunuzcelto dzīvojamo māju vidējās apsaimniekošanas izmaksas ir Ls 0,43 Ls/m2  (neiekļaujot maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem). Lielāko daļu šo maksājumu veido amortizācijas atskaitījumi, kas, pieņemot, ka jaunuzceltas ēkas kalpošanas laiks vidēji ir 80 – 100 gadi, ir 30 Ls/m2 – 40 Ls/m2 mēnesī. Tādējādi, nosakot jaunuzcelto dzīvokļu īres cenas, būtu jāparedz īres (ēkas apsaimniekošanas) maksājumi vismaz 0.40 Ls/m2 mēnesī. Tā kā lielākā daļa mājokļu programmas mērķa grupas finansiāli nebūtu spējīgi segt šādas īres maksas, paredzamajā īres maksā ir iekļaujami ne vairāk kā 50% nepieciešamo amortizācijas atskaitījumu, jeb 0,15 Ls/m2 neto dzīvokļu platības.

Tajā pašā laikā cenu izveidei jābūt caurspīdīgai un īrniekiem saprotamai, t.i. jaunu māju gadījumā daļa no īres veidā iekasētās naudas iziet mājokļa celtniecībā izdarīto izdevumu atgūšanai jeb naudā, par ko iespējams būvēt jaunas mājas. Vecāku mājokļu gadījumā par katru mājokli būtu jābūt sastādītai remonta programmai, kuras izpildei īrniekiem būtu jābūt iespējai sekot, un tādējādi saprast, kur izmanto viņu maksāto īri.

Tā kā pašvaldībā reģistrēto ģimeņu, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājamu risināšanā, maksātspēja ir ievērojami zemāka par vidējo, arī nākotnē ir jāparedz, ka daļa no dzīvokļu īres un komunālo maksājumu izdevumu summas būs jāsedz no pašvaldības sociālās palīdzības līdzekļiem. Tādēļ ir paredzēts, ka pirmās un otrās kārtas reģistros reģistrētajiem iedzīvotājiem tiks izīrēti programmas realizācijas rezultātā pašvaldības rīcībā nonākošie dzīvokļi iepriekšējos gados uzceltajās mājās, kuru apsaimniekošanas izdevumi un līdz ar to īres maksas ir zemākas, kā jaunuzceltajos mājokļos.

11.2. Dzīvojamo telpu pārdošana un ieteicamā pārdošanas cenu veidošana

Ir jāparedz, ka pašvaldībai piederošie īres un sociālie dzīvokļi ir izmantojami tikai uz īres līguma pamata bez tiesībām nodot apakšīrē.

 

Attiecībā uz dzīvokļiem, kas ir paredzēti pārdošanai par pašvaldības garantēta kredīta līdzekļiem, ir jāparedz, ka līdz pilnai kredīta summas izmaksai, pirmpirkuma tiesības uz dzīvokli ir pašvaldībai.

11.3. Dzīvesvietu sadalīšanas principi

Šī programma vispirms ir vērsta uz pašreiz pašvaldībā reģistrēto ģimeņu, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājamu risināšanā, vajadzību apmierināšanu. Dzīvojamo telpu sadalē priekšnoteikums būs pretendentu atrašanās pašvaldības reģistrā šīs programmas pieņemšanas dienā. Šīm personām tiks izīrēti programmas rezultātā apmaiņā pret dzīvokļiem jaunuzceltajās mājās pašvaldības rīcībā nonākušie dzīvokļi iepriekšējos gados celtajās mājās.

 

Programma paredz, ka pašvaldības rīcībā esošie jaunuzceltie dzīvokļi tiks pirmām kārtām izīrēti izīrēt likumā ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" paredzētajām ģimenēm, t.sk. pašreizējiem denacionalizēto namu īrniekiem, kā arī personām, kuras pretendē uz dienesta dzīvojamās platības iegūšanu, kā arī speciālistiem (skolotāji, ārsti, sociālie darbinieki u.tt.), kuru nodrošināšana ar dzīvojamo platību ir būtiska pašvaldības funkciju veikšanai.


12. Kopsavilkums

Jūrmalas pašvaldības Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas mērķis ir līdz 2010.gadam nodrošināt vismaz 500 ģimenes, kurām ir vajadzīga palīdzība mājokļu jautājuma risināšanā, ar labiekārtotiem un mūsdienu prasībām atbilstošiem dzīvokļiem.

 

Lai realizētu šo mērķi galvenais uzdevums 2006. – 2011.gados ir 500 jaunu dzīvesvietu celtniecība Jūrmalas pilsētā, katru gadu nododot ekspluatācijā vismaz 100 dzīvokļus, kas samazinātu dzīvesvietu deficītu kopumā un apturētu ātro dzīvesvietu pārdošanas un īres cenu kāpumu.

 

Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas kopējās izmaksas (ņemot vērā prognozējamo celtniecības cenu pieaugumu programmas realizācijas periodā vidēji 4,82% gadā) ir aptuveni 17,3 miljoni Ls, kas vidēji ir 2,2 miljoni Ls gadā.

 

Jūrmalas mājokļu programmas finansēšanas pamatvarinats paredz, ka jaunceļamo dzīvojamo ēku būvniecība tiek veikta uz pašvaldības zemes, kas tiks ieguldīta Jūrmalas pilsētai piederošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Ir iecerēts, ka ēku būvniecībai Jūrmalas domes kapitālsabiedrība, kurai tiek uzticēta mājokļu programmas realizācija, ņems ilgtermiņa kredītus uz 3 gadiem, paredzot pamatsummas atmaksu sākot ar 2 gadu pēc finansu resursu saņemšanas. Finansēšanas shēmā ir paredzēts piesaistīt arī līdzekļus no valsts mērķdotācijām pašvaldību dzīvojamā fonda izveides vajadzībām.

 

Ir paredzēts, ka uzbūvētos dzīvokļus par faktiskajām celtniecības izmaksām atbilstošu summu iegādāsies Jūrmalas dome pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanai, paredzot, ka daļu uzbūvēto dzīvokļu varētu realizēt Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot mājokļa apstākļus, iegādājoties to pašreizējos dzīvokļus iepriekšējos gados uzceltajās mājās, kas tālāk tiek izmantoti pašvaldības īres fonda vajadzībām maznodrošinātām personām.

 

Ņemot vērā Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas lielo nozīmi mājokļu jautājuma risināšanā, gadījumā, ja Jūrmalas pašvaldības budžeta situācija nepieļautu pietiekamu ilgtermiņa kredītu piesaistīšanu, programmā ir paredzēti 2 alternatīvi mājokļu celtniecības finansēšanas variantus, kuros kredītresursu piesaistei un to atgūšanai papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem ir paredzēta privātā kapitāla iesaistīšana. Paredzētās finanšu līdzekļu piesaistes iespējas ir:

Tomēr abu augšminēto alternatīvo Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājokļu programmas finansēšanas modeļu īstenošana nav iespējama bez papildus izpētes, kā arī ir nepieciešams rezervēt papildus zemes platības, kas ļautu veikt tāda skaita par tirgus cenām pārdodamu dzīvokļu celtniecību, kas garantētu pietiekamu peļņas līmeni.


13. Izmantotie informācijas avoti

 

1.      Jūrmalas attīstības plāns (ģenerālplāns).

2.      Jūrmalas pašvaldības portālā www.jpd.gov.lv publicētā informācija.

3.      Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa www.csb.lv.

4.      Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapa www.raplm.gov.lv

5.      Latvijas būvnormatīvs LBN 211 – 98 “Daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamie nami”.

6.      Starptautiskās konferences „Jauna pilsēta senajos mūros: mājokļu būvniecība” materiāli

7.      Jūrmalas domes struktūrvienību sagatavotā informācija.[1] Darba variants, kas tiks precizēts, atbilstoši Jūrmalas pašvaldības budžetā paredzētajam finansējumam