Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 147.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2006.gada 3.maijāNr.428

protokols Nr.10, 36. punkts

Sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama
izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtība

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2006.gada 22.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-60/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt sekojošas sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama izmantošanas prioritātes:

  1.1.sākumskolas „Taurenītis” sporta stundu nodrošināšana;

  1.2.sākumskolas „Taurenītis” interešu izglītības nodarbību nodrošināšana;

  1.3.pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu nodarbību nodrošināšana;

  1.4.pārējo pašvaldības izglītības iestāžu nodarbību nodrošināšana;

  1.5.Jūrmalas pilsētas sporta organizāciju nodarbību nodrošināšana (prioritāte – jaunatne);

  1.6.citu nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu sporta aktivitāšu nodrošināšana (prioritāte – jaunatne).

 2. Noteikt, ka sākumskolas „Taurenītis” Sporta nams tiek izmantots par maksu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem izcenojumiem.

 3. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm sākumskolas „Taurenītis” Sporta nama izmantošanu noteikt bez maksas.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 147.lēmumu

 4. Pilnvarot sākumskolas „Taurenītis” direktori slēgt līgumus par Sporta nama telpu izmantošanu ar šī lēmuma 2. un 3.punktā minētajiem lietotājiem. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu kontā.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta