Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2006.gada 20.aprīlīNr.10

Protokols Nr. 9, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 5714 (klasifikācijas kods 18.2.5.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.010.1170 Ls 3752;

  04.010.1200 Ls 904;

  04.010.1471 Ls 143;

  04.010.1512 Ls 115;

  04.010.1590 Ls 800.

 2. Palielināt 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pašvaldības kustamā īpašuma vai mantas realizācijas par Ls 367 500 (klasifikācijas kods 13.4.0.0.).
 3. Samazināt 2006.gadā pašvaldības ieņēmumus no aizņēmumiem par Ls 300 Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem” 000, samazinot izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 300 000 Dzintaru mežaparka būvniecībai (klasifikācijas kods 08.270.7000).
 4. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2006.gadā pamatbudžetā novirzīt Ls 689 891, t.sk.:

  4.1. komandējumu izdevumu segšanai pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar 6.pielikumu;

  4.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 655 668, t.sk.:

  4.2.1. Latvijas čempionāta sacensību organizēšanai orientēšanās sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ls 1500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.120.1441 Ls 600;

  08.120.1590 Ls 900;

  4.2.2. sacensību dalības maksu segšanai BMX sportistam G.Osim Ls 290 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  4.2.3. Jūrmalas pilsētas dienu rīkošanas izdevumu apmaksai Maskavā Ls 1875, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  13.200.1454 Ls 1450 ;

  13.200.1482 Ls 425 ;

  4.2.4. Pasaules strādājošo čempionāta pludmales volejbolā organizēšanai Jūrmalā Ls 3800, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.120.1170 Ls 420 ;

  08.120.1590 Ls 1260 ;

  08.120.1472 Ls 1800 ;

  08.120.1540 Ls 320;

  4.2.5. Starptautiskā TV bērnu un jauniešu popmūzikas festivāla „Saules zaķis” organizēšanas izdevumu segšanai Ls 2700 (klasifikācijas kods 08.251.1590);

  4.2.6. Jūrmalas pilsētas balvas izcīņas orientēšanās sacensību seriāla „Magnēts” organizēšanas izdevumu segšanai Ls 3000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.120.1441 Ls 1800 ;

  08.120.1590 Ls 1200;

  4.2.7. Jūrmalas pašvaldības iestāžu un aģentūru grāmatvežu un darbinieku materiālajai stimulēšanai sakarā ar vienotas grāmatvedības sistēmas ieviešanu Ls 20475, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls 16500 ;

  01.100.1200 Ls 3975;

  4.2.8. Rīgas ielas posma rekonstrukcijai Ls 286 739 (klasifikācijas kods 12.100.7000);

  4.2.9. piemiņas vietas ierīkošanai Ls 21 000 (klasifikācijas kods 07.100.7000);

  4.2.10. līgumdarbinieku darba samaksai par semināra novadīšanu Ls 671, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  01.100.1170 Ls 540 ;

  01.100.1200 Ls 131;

  4.2.11. Starptautiskā amerikāņu auto salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai Ls 1500 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  4.2.12. elektroapgādes kabeļa montāžas izdevumu segšanai caurlaižu punkta kioskam Priedainē Ls 2118 (klasifikācijas kods 03.120.4700);

  4.2.13. juridisko pakalpojumu izdevumu segšanai Ls 10 000 (klasifikācijas kods 14.500.1444);

  4.2.14. Dzintaru mežaparka būvniecībai Ls 300 000 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

  4.3. Slokas pamatskolai FK „Jūrmala” sacensību un treniņu nodrošināšanai 2006.gada sezonā Ls 5690, t.sk.:

  04.211.1110 Ls 3761 ;

  04.211.1200 Ls 906 ;

  04.211.1415 Ls 18 ;

  04.211.1482 Ls 105 ;

  04.211.1523 Ls 225 ;

  04.211.1529 Ls 225 ;

  04.211.1552 Ls 450 ;

  4.4. Majoru kultūras namam tautisko tērpu iegādei jauktajam korim „Vaivari” Ls 3835 (klasifikācijas kods 08.230.1561);

  4.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai vienreizēja pabalsta izmaksai sakarā ar Jūrmalas bāriņtiesas dibināšanas 10.gadadienu Ls 2891, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.320.1150 Ls 2330 ;

  06.230.1200Ls 561;

  4.6. Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei Ls 1515, t.sk.:

  4.6.1. Latvijas Neredzīgo biedrības Jūrmalas teritoriālās organizācijas Lieldienu pasākuma rīkošanas izdevumu segšanai Ls 211 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  4.6.2. Salmiņu ģimenes pamatparāda daļējai segšanai par patērēto siltumenerģiju SIA „Jūrmalas siltums” Ls 1304 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  4.7. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 688, t.sk.:

  4.7.1. uzskatāma muzeja reklāmas stenda izveidošanai Brīvdabas muzejā Ls 588, t.sk.:

  08.220.1170 Ls 100 ;

  08.220.1447 Ls 80 ;

  08.220.1472 Ls 20 ;

  08.220.1482 Ls 213 ;

  08.220.1551 Ls 115 ;

  08.220.1590 Ls 60 ;

  4.7.2. biedru naudas nomaksai par 2006.gadu profesionālajās organizācijās Ls 100 (klasifikācijasa kods 08.220.3600).

 5. Veikt izmaiņas 2006.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

  5.1. veikt izmaiņas 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs un precizēt pašvaldības apstiprinātā budžeta 56., 62.pielikumus saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumiem;

  5.2. samazināt 2006.gadā asignējumus Jūrmalas pilsētas domei no pašvaldības pamatbudžeta par Ls 20 000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem saskaņā ar 4.pielikumu.

 6. Veikt grozījumus 2006.gada apstiprinātā budžeta 50.pielikumā, nosakot vienas dienas aprūpes izmaksas pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļā saskaņā ar 5.pielikumu.

 7. Palielināt 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Izglītības pārvaldei no maksas pakalpojumiem par nomu un īri par Ls 1654 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas speciālās internātskolas uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.213.1414 Ls 120 ;

  04.213.1528 Ls 194 ;

  04.213.4110 Ls 990 ;

  04.213.4180 Ls 350.

 8. Veikt izmaiņas 2006.gadā pašvaldības speciālajā budžetā, t.sk.:

  8.1. samazināt speciālā budžeta atlikumu uz 2007.gada 1.janvāri Izglītības pārvaldei par Ls 326, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot iestādes funkciju veikšanai (klasifikācijas kods 04.213.4180);

  8.2. samazināt 2006.gadā speciālā budžeta zvejas tiesību nomas līdzekļu ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei PVN nomaksai par Ls 443 (klasifikācijas kods 10.310.1492), novirzot tos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai PVN nomaksai (klasifikācijas kods 10.310.1492);

  8.3. precizēt apstiprinātā 2006.gada pašvaldības budžeta 3.pielikumu atbilstoši 56.pielikumam, samazinot par Ls 6100 piešķirtos līdzekļus jaunu ielu izbūvei, novirzot tos autostāvvietu izbūvei;

  8.4. veikt izmaiņas 2006.gadā Jūrmalas pilsētas domes speciālā budžeta privatizācijas fonda tāmēs un precizēt pašvaldības apstiprinātā budžeta 51., 56.pielikumus, t.sk.:

  08.270.7000 Ls - 5522 (objekts Pils 1);

  08.270.1482 Ls +5522 (objekta Pils ielā 1 pagaidu elektroapgāde).

  8.5. palielināt speciālā budžeta privatizācijas fonda atlikumu 2006.gada sākumā par Ls 131444, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 131444, novirzot SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai maģistrālā ūdensvada izbūves apmaksai pie Slokas NAI ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros (klasifikācijas kods 07.100.7000), kā arī precizējot pašvaldības apstiprinātā budžeta 51.pielikumu.

 9. Palielināt 2006.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 2809, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot:

  9.1. Jūrmalas pilsētas muzejam Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu „Pirts atjaunošana un iekārtošana” un „Muzeju nakts 2006” realizēšanai par Ls 1900, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170 Ls 220 ;

  08.251.1479 Ls 30 ;

  08.251.1590 Ls 50 ;

  08.251.4700 Ls 1600.

  9.2. Slokas pamatskolai Vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta „Mēs un klimata pārmaiņas” realizēšanai par Ls 909 , t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 100 ;

  04.211.1200 Ls 24 ;

  04.211.1552 Ls 765 ;

  04.211.1528 Ls 20.

 10. Palielināt 2006.gadā speciālā budžeta autoceļu fonda ieņēmumus par Ls 344261, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, novirzot Jūrmalas pilsētas domei Rīgas ielas posma rekonstrukcijai (klasifikācijas kods 12.100.7000), precizējot apstiprinātā budžeta 3.pielikumu un 56.pielikumu.

 11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2006.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.87-r veiktās izmaiņas, t.sk.:

  Pamatbudžeta tāmēs:

  11.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  14.500.1441Ls -1300;

  14.500.1413Ls +1300;

  11.2. projekta realizācijai „Pludmales patruļa”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.120.1485 Ls -11789 ;

  03.120.1447Ls +11789;

  Maksas pakalpojumu tāmē:

  11.3. Slokas pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1451 Ls -283 ;

  04.211.1441Ls +283.

 12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2006.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.104-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Jūrmalas pilsētas domei Jūrmalas dienu organizēšanas izdevumu segšanai Maskavā Ls 2700 apjomā (klasifikācijas kods 13.200.1482).

 13. Nepieciešamības gadījumā, saņemot Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas atzinumu, atļaut Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei novadīt izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs.

 14. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam Ģ.Trencim līdz 2006.gada 1.jūnijam sagatavot lēmuma projektu par atbilstošu izmaiņu veikšanu 2005.gada 8.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.565 ”Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006.-2009.gadam”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF


1. pielikums (DOC / PDF)

2. pielikums (DOC / PDF)

3. pielikums (DOC / PDF)

4. pielikums (DOC / PDF)

6. pielikums (DOC / PDF)