Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2006.gada 2.novembrīNr.8

Protokols Nr.26, 7.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9
„Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”:

  1. Nolikuma 1.1.punktā vārdus „likumā „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.80 „Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi”” aizstāt ar vārdiem „Bāriņtiesu likumā, citos normatīvos aktos”.

  2. Izteikt 2.3.punktu un 3.1.punktu šādā redakcijā:

    „2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 4 (četri) bāriņtiesas locekļi.

    3.1. Bāriņtiesas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks.”

  3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics