Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 29. janvāra 14.nolikumu

2006.gada 16.novembrīNr.15

Protokols Nr.27, 22.punkts

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību, vispārējās pamatizglītības mazākumtautību, vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas un interešu izglītības programmas.

 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi atbilstošie normatīvie akti un šis nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

 3. Skolai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un noteikta parauga veidlapas.

 4. Skolai ir sava simbolika: logo un zīmogs ar logo.

 5. Skolas juridiskā adrese: Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, LV-2016.

  II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 6. Skolas darbības mērķis ir:

  6.1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;

  6.2. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

 7. Skolas darbības pamatvirziens ir obligātā izglītības vecuma izglītojamo izglītošana un audzināšana.

 8. Skolas galvenie uzdevumi ir:

  8.1. īstenot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu;

  8.2. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas;

  8.3. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību, turpināt izglītošanos un spēju uzņemties atbildību;

  8.4. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;

  8.5. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

  8.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kuru aizgādībā atrodas viņu bērni) vai aizbildņiem (turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas izglītību, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamiem;

  8.7. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

  8.8. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

  III. Īstenojamās izglītības programmas

 9. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas, vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programmu saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.

 10. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

  10.1. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma – kods 00011121;

  10.2. vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma – kods 21011121 (3.modelis);

  10.3. vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma- kods 21011821(3.modelis);

  10.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma - kods 31011021;

  10.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma– kods 31013021(matemātika un datorzinības).

 11. Skola ir tiesīga izstrādāt savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas saskaņo ar Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldi (turpmāk - IP) un iesniedz licencēšanai IZM.

 12. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, uz kuru pamata pedagogi izstrādā tematiskos plānus, kurus izvērtē Metodiskā komisija (turpmāk komisija) un apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona.

 13. Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības programmām, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos, saskaņojot ar IP, apstiprina Skolas direktors.

 14. Skola ir tiesīga izstrādāt interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors vai viņa deleģēta persona. Ja šo programmu īstenošanai nepieciešams papildus finansējums, tad ir vajadzīga Dibinātāja piekrišana programmas finansiālajam nodrošinājumam.

 15. Pēc vecāku ierosinājuma Skola var izstrādāt citas izglītības programmas, atbilstoši Skolas iespējām.

 16. Mācību priekšmetu saturs tiek apgūts krievu un latviešu valodā, saskaņā ar mācību priekšmetu un stundu plānu.

  IV. Izglītības procesa organizācija

 17. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, atbilstošie MK noteikumi un citi normatīvie akti, Skolas nolikums, Skolas darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumi.

 18. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar:

  18.1. MK noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) prasībām;

  18.2. pēc saskaņošanas ar Dibinātāju Skola var noteikt papildu prasības uzņemšanai konkrētā vispārējās vidējās izglītības programmā 10., 11. vai 12.klasē, ievērojot iepriekš iegūtās izglītības vērtējumu, kā arī rīkojot iestājpārbaudījumus;

  18.3. kārtību, kādā notiek izglītojamo uzņemšana skolā.

 19. Vispārējās vidējās izglītības:

  19.1. vispārizglītojošā virziena programmā uzņem jauniešus, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības programmu un saņēmuši apliecību par pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izrakstu, un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds saņemts) un pamatojoties uz direktora apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem.

 20. Izglītojamā pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru notiek saskaņā ar vecāku vai izglītojamā (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu)iesniegumu un direktora rīkojumu. Izglītojamā pārcelšana no vienas izglītības programmas uz citu notiek, saskaņā ar vecāku vai izglītojamā (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu un direktora rīkojumu, pēc konsultēšanās ar izglītojamā pedagogiem.

 21. Par atteikumu bērnu uzņemt piecgadīgo un sešgadīgo obligātās pirmsskolas izglītības sagatavošanas grupā un 1.klasē, Direktors informē IP.

 22. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka MK noteikumi.

 23. Papildu brīvdienas februārī 1.klasei (1 nedēļu) nosaka direktors pēc saskaņošanas ar IP.

 24. Saskaņojot ar IP, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1.–8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.

 25. Pamatojoties uz MK noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) un Pedagoģiskās padomes vai direktora noteiktas Padomes daļas (padomes sēdē noteikti piedalās attiecīgās klašu grupas pedagogi) ieteikumu, direktors ar rīkojumu nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) izglītojamiem, kuru mācību sasniegumu vērtējums ir nepietiekamā līmenī vai nav vērtējuma.

 26. Direktora rīkojumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu (konsultāciju) noteikšanu izglītojamiem attiecīgās klases audzinātājs izdara ierakstu izglītojamā liecībā.

 27. Piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo mācību darbs tiek organizēts visai bērnu grupai kopumā, bērnu apakšgrupām, individuāli, pašnodarbībā un attīstošā vidē. Pedagoģiskā procesa pamats ir rotaļa. Mācību nodarbību ilgums ir 25 minūtes. Izglītojamo skaitu grupā un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

 28. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.-12.klasē ir 40 minūtes. Izglītojamo skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

 29. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamiem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu (nodarbību) saraksts.

 30. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.

 31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, Skola strādā vienā maiņā.

 32. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas sarakstos var veikt direktors vai direktora nozīmēta persona, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un izglītojamos.

 33. Vispārējās pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.

 34. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz izglītojamo un vecāku iesniegumiem.

 35. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības visiem izglītojamiem, īpaši talantīgiem izglītojamiem un izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.

 36. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.

 37. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome, ņemot vērā IZM noteikto laiku, saskaņojot ar IP, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā.

 38. 1.–4.klašu izglītojamiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas, kuru darbību nosaka direktora apstiprināta tās darbības kārtība. Pedagoģiskās korekcijas klašu izglītojamiem Skola nodrošina pagarinātās darba dienas grupu nodarbības individuālajam darbam ar izglītojamiem, saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu.

 39. Izglītojamiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes.

 40. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta, Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām un direktora apstiprinātu Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumu.

 41. 5.-8. un 10.-11.klašu izglītojamiem Skola var noteikt vienu līdz diviem eksāmeniem mācību gada beigās.

 42. 9.klases izglītojamiem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā, ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 3 mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu gadā zemāku par 4 ballēm. Izsniedzot liecību, Skola rakstiski informē vecākus par izglītojamā pienākumu turpināt izglītību līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un iespējām iegūt obligāto pamatizglītību.

 43. 12.klases izglītojamiem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā, ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 2 mācību priekšmetos gadā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm. Izsniedzot liecību, Skola informē par turpmākās izglītības iespējām.

 44. 9. un 12.klašu izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu, saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina Izglītības satura un eksaminācijas centra (turpmāk – ISEC) izdots sertifikāts.

  V. Izglītojamo pienākumi un tiesības

 45. Izglītojamo vispārīgie pienākumi:

  45.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;

  45.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību;

  45.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus skolas;

  45.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;

  45.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem; ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;

  45.6. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem;

  45.7. ievērot Skolas nolikuma un Skolas iekšējās kārtības noteikumu prasības;

  45.8. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

  45.9. neņemt uz Skolu mācību procesam nepiederošas lietas;

  45.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;

  45.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu olimpiādēs, konkursos un citos ārpusskolas pasākumos;

  45.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.

 46. Izglītojamo vispārīgās tiesības:

  46.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;

  46.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu;

  46.3. atbilstoši Skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

  46.4. izveidot Skolēnu padomi, piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolēnu padomes nolikumam;

  46.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Jūrmalas pilsētas skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē;

  46.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;

  46.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības motivētu novērtējumu;

  46.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

  46.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;

  46.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē, kas iekavēta attaisnojošu iemeslu dēļ;

  46.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas;

  46.12. saņemt logopēda, psihologa un sociālā pedagoga (turpmāk – izglītojamā atbalsta personāls) konsultācijas un palīdzību.

 47. Ja izglītojamais sniedz maldinošu informāciju par ekstremālu situāciju Skolā, tad izglītojamais un vecāki ir par to atbildīgi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 48. Izglītojamiem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus, nodot materiālu kompetentām institūcijām (t.sk. pašvaldībām, kuru teritorijās ir reģistrēts attiecīgais izglītojamais).

 49. Pirms soda piemērošanas, izglītojamam tiek pieprasīts mutisks vai rakstisks paskaidrojums vai arī sastādīts akts par notikušo. Konkrēts soda veids skolēnam tiek noteikts atkarībā no pārkāpuma būtības. Aizrādījumu, piezīmi un vecāku uzaicinājumu gan mutiski, gan rakstiski var piemērot jebkurš skolas pedagoģiskais darbinieks. Brīdinājumu vai rājienu var piemērot tikai direktors, izdodot par to rīkojumu.

 50. Pārkāpumu sekas par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu konkretizētas Skolas iekšējās kārtības noteikumos.

 51. Ja izglītojamais tīši vai netīši skolai nodara materiālos zaudējumus, Skolai ir pienākums pieprasīt kompensāciju likumā noteiktā kārtībā.

 52. Par atzinības izteikšanu izglītojamam lemj pedagoģiskā padome, administrācija, skolēnu pašpārvalde, Skolas padome.

  VI. Izglītojamo vecāku vai aizbildņu vispārīgie pienākumi un tiesības

 53. Izglītojamo vecāku vai aizbildņu vispārīgie pienākumi:

  53.1. rūpēties par bērna uzturēšanu, drošību un audzināšanu, sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam;

  53.2. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;

  53.3. nodrošināt bērnu ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, radīt labvēlīgu gaisotni darbam mājās, rūpēties par viņa savlaicīgu un regulāru ierašanos skolā;

  53.4. sekot, lai izglītojamais ievērotu pedagogu norādījumus, Skolas nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu prasības, kā arī direktora rīkojumus;

  53.5. uzturēt saikni ar skolu, pedagogiem, apmeklēt skolas un klases vecāku kopsapulces, sadarboties ar izglītojamo atbalsta personālu;

  53.6. ievērot un īstenot bērna tiesības, t.sk. uz obligāto izglītību;

  53.7. motivēt izglītojamo mācīties un ticēt savām spējām.

 54. Izglītojamo vecāku vai aizbildņu vispārīgās tiesības:

  54.1. ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas padomes nolikumam;

  54.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu un audzināšanu;

  54.3. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš neveic noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus;

  54.4. nepieciešamības gadījumos saņemt atbalsta personāla konsultācijas.

  VII. Skolas vadība

 55. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar IZM. Direktors tiek atestēts MK noteiktā kārtībā.

 56. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.

 57. Skolas direktora galvenie pienākumi:

  57.1. nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, MK noteikumu un citu atbilstošo normatīvo aktu izpildi, kā arī nodrošināt IZM, Dibinātāja un IP izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;

  57.2. vadīt Skolas darbu un būt atbildīgam par tā rezultātiem;

  57.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināt lietvedības, grāmatvedības un arhīva darbu;

  57.4. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;

  57.5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši IZM noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

  57.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;

  57.7. sniegt priekšlikumus Dibinātājam par izmaiņām darbinieku skaitā (darba vietu sarakstā);

  57.8. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu, informēt to par direktoram iesniegtajiem priekšlikumiem attiecībā par Skolas nolikuma grozījumiem;

  57.9. vadīt gada budžeta tāmes izstrādi;

  57.10. būt atbildīgam par pašvaldības budžeta racionālu un lietderīgu izlietošanu, atbilstoši apstiprinātai tāmei;

  57.11. būt līdzatbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību laikā, kad izglītojamais atrodas Skolā vai ārpus tās organizētajos pasākumos;

  57.12. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta bērna interešu neievērošana vai pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;

  57.13. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, IP u.c. Skolas darbību kontrolējošām institūcijām, saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistoši Skolai;

  57.14. būt atbildīgam par skolas bibliotēkas, medpunkta darbu;

  57.15. būt atbildīgam par izglītojamo ēdināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem;

  57.16. būt atbildīgam par Skolas datorizētās datu bāzes pastāvīgu aktualizāciju un datu saglabāšanu;

  57.17. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu Skolā.

 58. Skolas direktora vispārīgās tiesības:

  58.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;

  58.2. savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

  58.3. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;

  58.4. iesniegt priekšlikumus saistībā ar Skolas darbību augstākstāvošajās institūcijās;

  58.5. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;

  58.6. saskaņojot ar IP noteikt pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu;

  58.7. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar IP, norīkot direktora pienākumu izpildītāju, kurus veic direktora vietnieks;

  58.8. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām savā kompetencē esošajos jautājumos apstiprinātā budžeta ietvaros;

  58.9. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, piemērot disciplināros sodus savas kompetences ietvaros;

  58.10. uzņemt un atskaitīt no Skolas izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  58.11. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Skolas darbību reglamentējošos dokumentus.

 59. Detalizēti skolas direktora pienākumi un tiesības noteikti direktora amata aprakstā un darba līgumā.

 60. Direktora vietnieku darba pienākumus un amata aprakstus nosaka un apstiprina direktors.

 61. Detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti viņu amata aprakstos un darba līgumos.

  VIII. Pedagogu un citu darbinieku vispārīgie pienākumi un tiesības

 62. Pedagogu vispārīgie pienākumi:

  62.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;

  62.2. izstrādāt mācību priekšmetu tematiskos plānus, balstoties uz priekšmetu standartiem un programmām;

  62.3. izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu un veikt klases audzinātāja pienākumus;

  62.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;

  62.5. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;

  62.6. nodrošināt iespējas īstenot izglītojamo tiesības;

  62.7. sadarboties ar izglītojamo vecākiem;

  62.8. būt atbildīgam par izglītojamo drošību, veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos;

  62.9. veikt dežūras Skolā un tās organizētajos pasākumos saskaņā ar Skolas darba kārtības un iekšējās kārtības noteikumiem un apstiprināto grafiku;

  62.10. piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;

  62.11. motivēt izglītojamos mācīties, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas, respektējot viņu uzskatus, viedokli, argumentus;

  62.12. savlaicīgi apzināt izglītojamos, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar mācībām, sadarboties ar šo izglītojamo vecākiem, sociālo pedagogu un citiem speciālistiem, likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu nepieciešamo informāciju, lai to iesniegtu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;

  62.13. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par to pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai atbilstošai iestādei;

  62.14. būt atbildīgam par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos būt atbildīgam par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu;

  62.15. būt atbildīgam par viņa rīcībā nodotām telpām, inventāru un mācību līdzekļiem, kā arī par kārtību klašu telpās un mācību kabinetos;

  62.16. ievērot Skolas darba kārtības, iekšējās kārtības noteikumus un darba līguma prasības.

 63. Detalizēti pedagogu, sociālā darbinieka, psihologa, logopēda pienākumi un tiesības noteikti viņu amatu aprakstos un darba līgumos.

 64. Pedagogu vispārīgās tiesības:

  64.1. izteikt priekšlikumus, kas saistīti ar Skolas darbību;

  64.2. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c. komisijās;

  64.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;

  64.4. saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;

  64.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamos līdzekļus un materiālo nodrošinājumu;

 65. Skolas tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas viņu amata aprakstos un darba līgumos.

  IX. Izglītības iestādes padomes, komisijas un pašpārvalde

 66. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes nolikumu.

 67. Skolas padomes lēmumi stājas spēkā tikai pēc to apstiprināšanas ar Skolas direktora rīkojumu.

 68. Skolas padomes uzdevumi:

  68.1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt izglītojamo un viņu vecāku pašpārvalžu darbību Skolā;

  68.2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai;

  68.3. piedalīties Skolas darbu pamatjoma vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;

  68.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanu, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti, izteikt priekšlikumus par šo līdzekļu izlietojumu un par to sniegt atskaiti Skolas vecāku sapulcei;

  68.5. iesniegt priekšlikumus un akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus izglītojamiem un vecākiem, saskaņot Skolēnu padomes nolikumu, iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem, grozījumiem;

  68.6. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;

  68.7. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus IZM, Dibinātājam un to institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;

  68.8. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un Dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga atcelt direktora rīkojumus un lēmumus.

 69. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.

 70. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi, psihologs un Skolas ārstniecības persona.

 71. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura.

 72. Pedagoģiskās padomes lēmumi stājas spēkā tikai pēc to apstiprināšanas ar Skolas direktora rīkojumu.

 73. Pedagoģiskā padome:

  73.1. izstrādā un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības iestādes darbības plāna projektu;

  73.2. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai , izglītības programmas;

  73.3. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošanai;

  73.4. izskata jautājumus par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;

  73.5. izskata jautājumus par papildus mācību pasākumiem un pēcpārbaudījumu noteikšanu izglītojamiem, kuri mācību priekšmetos ir saņēmuši nepietiekamu vērtējumu gadā vai „nav vērtējuma”;

  73.6. izskata jautājumus par izglītojamo atskaitīšanu no Skolas Izglītības likumā un Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos;

  73.7. izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba rezultātus;

  73.8. izskata visus priekšlikumus un sniedz ieteikumus par grozījumiem Skolas nolikumā;

  73.9. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai;

  73.10. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus;

  73.11. saskaņo Pedagoģiskās un Metodiskās padomes nolikumus, Skolas mācību gada darba plānu un Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem.

 74. Mazajās Pedagoģiskajās padomēs (turpmāk - MPP) apvienojas skolotāji, kuri māca skolēnus vienā klasē un izglītojamo atbalsta personāls. MPP apspriež pedagogu individuālo pieeju, mācību dinamiku, turpmākās darbības stratēģiju ar skolēnu. MPP sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā, to vada klases audzinātājs, un tās norisi protokolē.

 75. Metodiskā padome (turpmāk – Padome) – koleģiāla institūcija ar padomdevēja tiesībām metodisko uzdevumu realizācijai un koordinācijai Skolā.

 76. Padomes darbu nosaka direktora apstiprināts nolikums.

 77. Valsts pamatizglītības standartā, valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas. Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz komisiju nolikumu. Komisiju darbu koordinē direktora vietnieks metodiskajā darbā un Metodiskā padome.

 78. Skolēnu padome (turpmāk tekstā – Padome) ir sabiedriska izglītojamo pašpārvaldes institūcija. Padomi ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska izglītojamo kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv izglītojamo tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē.

 79. Padome darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu, kuru izstrādā pati Padome, un apstiprina direktors.

 80. Padomes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt izglītojamo, pedagogu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā.

  X. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un

  Skolas izdotu administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

 81. Skola patstāvīgi izstrādā darba kārtības noteikumus, iekšējās kārtības noteikumus un citus Skolas darbu reglamentējošos dokumentus saskaņā ar atbilstošo normatīvo aktu un šā nolikuma prasībām. Tos apstiprina Skolas direktors.

 82. Skolas izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

  XI. Skolas finansēšanas kārtība

 83. Skolas finanšu līdzekļus veido:

  83.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

  83.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

  83.3. citi finanšu līdzekļi.

 84. Citus finanšu līdzekļus veido:

  84.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

  84.2. maksas pakalpojumi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi;

  84.3. ieņēmumi par nomu un īri;

  84.4. dažādos projektos iegūtie finanšu līdzekļi.

 85. Interešu izglītības programmas finansē Dibinātājs atbilstoši tarifikācijai un atbilstoši Dibinātāja noteiktam amata vienību skaitam.

 86. Valsts budžets nodrošina:

  86.1. pedagogu darba algas;

  86.2. 10% kvalitātes piemaksu pie darba algas;

  86.3. mācību grāmatu iegādi.

 87. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus Dibinātājs nodrošina sekojošiem izdevumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

  87.1. skolas uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi;

  87.2. saimnieciskā, tehniskā un apkalpojošā personāla darba algas;

  87.3. sociālā pedagoga un interešu izglītības pedagogu darba algas;

  87.4. piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo pirmsskolas pedagogu darba algu;

  87.5. grāmatu iegādi;

  87.6. nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādi;

  87.7. piemaksas pie darba algas;

  87.8. remonta un celtniecības darbiem.

 88. Papildu finansu līdzekļi (dāvinājumi, ziedojumi) izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai, vai attiecīgi ziedojuma un dāvinātāja norādītajam mērķim.

 89. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas, piemaksas pie darba algas no pašvaldības budžeta sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.

 90. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas (dāvanām) vai pakalpojumu veidā sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu, to vērtību naudas izteiksmē. Pēc vecāku labprātīgas iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā. Naudas brīvprātīgus ziedojumus var pārskaitīt Skolas ziedojumu bankas kontā.

 91. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes apstiprina Dibinātājs.

 92. Finanšu apriti Skola organizē centralizēti ar IP grāmatvedību.

  XII. Skolas saimnieciskā darbība

 93. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.

 94. Skolas direktors ir tiesīgs:

  94.1. slēgt īres un nomas līgumus;

  94.2. slēgt uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kas saistīti Skolas darbības nodrošināšanu.

 95. Skolas pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar Dibinātāja atļauju.

 96. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.

 97. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.

 98. Skolā tiek organizēta izglītojamo ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors un IP.

  XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 99. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM.

  XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 100. Skolas nolikumu, tā grozījumus apstiprina tās Dibinātājs.

 101. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc Dibinātāja, IP, Skolas direktora un Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

  XIV. Noslēguma jautājums

 102. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikums Nr.17 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF