Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 18.septembra 808.lēmumu

2006.gada 21.septembrīNr.914

protokols Nr.23, 6. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665
„Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem
Jūrmalas mākslas skolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas mākslas skolas nolikums” 41.3.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2006.gada 31.augusta atzinumu (protokols Nr.1.1-58/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā” pielikumā „Jūrmalas mākslas skolas audzēkņu dalības maksu un maksas pakalpojumu izcenojumi”:

 1. Izteikt 1.2.punktu sekojošā redakcijā:

  Nr.

  p.k.

  Programmas, pakalpojuma nosaukums

  Mērvienība

  Maksa

  (Ls)

  1.

  Audzēkņu dalības maksas*:

  mēnesī

  1.2.

  Interešu izglītības programmas

  3,00

 2. Izteikt 2.1.punktu sekojošā redakcijā:

  Nr.

  p.k.

  Programmas, pakalpojuma nosaukums

  Mērvienība

  Maksa

  (Ls)

  2.1.

  Estētiskās audzināšanas skoliņa „Mans mazais” pirmsskolas vecuma bērniem:

   

  2.1.1.

  Nodarbību komplekss 4 gadus veciem bērniem

  2 reizes nedēļā

  mēnesī

  24,00

  2.1.2.

  Nodarbību komplekss 3 gadus veciem bērniem

  1 reizi nedēļā

  mēnesī

  12,00

 3. Izslēgt pielikuma 1.3.-1.11.punktus.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics