Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 7.septembrīNr.21

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

domes priekšsēdētājas vietnieks

domes priekšsēdētājs

Inese Aizstrauta (vada sēdi no plkst.10.05 līdz 10.15, nepiedalās no plkst.14.20 līdz sēdes beigām);

Dainis Urbanovičs (vada sēdi no plkst.10.15 līdz 13.36, nepiedalās no plkst.14.20 līdz sēdes beigām);

Raimonds Munkevics (vada sēdi no plkst.13.36 līdz sēdes beigām)

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Irēna Skrastiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektora p.i.

Alvils Rudzītis

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.14.20 līdz sēdes beigām), Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.14.20 līdz sēdes beigām), Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.14.20 līdz sēdes beigām), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.14.20 līdz sēdes beigām), Aigars Tampe, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.11.10-11.27), Juris Hlevickis, Žanna Kupčika, Vladimirs Maksimovs, Juris Griķis (nepiedalās no plkst.10.05-10.17)

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Edmunds Imša

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Jānis Kārkliņš, Māris Demme, Maija Putniņa, Elita Kalniņa, Laima Grobiņa, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Anna Deičmane.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

1.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas Ineses Aizstrautas atbrīvošanu;

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu (ziņo R.Munkevics) abus jautājumus izskatīt apstiprinātās darba kārtības beigās plkst.11.20 un tajā laikā domes sēdi vadīs priekšsēdētājas vietnieks D.Urbanovičs;

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 84;

4.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 47F, „Celmāji”;

5.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matildes ielā 4A;

6.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežrozīšu ielā 9;

7.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63;

8.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 53;

9.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vasaras ielā 71;

10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 14 un šos jautājumus izskatīt kā pēdējos pēc E.Kalniņas ziņojuma.

Aicina balsot par minēto papildjautājumu iekļaušanu darba kārtībā.

R.Munkevics – Ņemot vērā to, ka ir iesniegts 9 deputātu pieprasījums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu, būtu loģiski izskatīt šos jautājumus pirms darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ar iesniegto pieprasījumu domes deputāti ir izteikuši varbūtēju neuzticību domes priekšsēdētājam, tādēļ ierosina mainīt dienas kārtību un izskatīt abus jautājums par domes priekšsēdētāju sēdes sākumā.

I.Aizstrauta skaidro, ka domes sēdes darba kārtība bija apstiprināta pirms iesniegtā deputātu pieprasījuma. Ja, gadījumā notiks mēra maiņa Jūrmalas pilsētā, tad, lai jau sagatavotie jautājumi būtu izskatīti, piedāvā iepriekš minēto darba kārtību.

I.Ančāns atbalsta I.Aizstrautas piedāvāto darba kārtību.

R.Munkevics uztur savu priekšlikumu spēkā un pieprasa balsot par to.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par to, lai iekļautu sēdes darba kārtībā 8 papildus jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu: „par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” - 1 (I.Dreija), nolēma iekļaut darba kārtībā 8 lēmumprojektus par pirmpirkuma tiesībām.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par R.Munkevica ierosinājumu izskatīt jautājumus par domes priekšsēdētāju kā pirmos: „par” - 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - 6 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „atturas” - nav, nolēma minētos jautājums izskatīt darba kārtības sākumā.

            Darba kārtība apstiprināta ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

 

1.           

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas Ineses Aizstrautas atbrīvošanu

2.           

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

3.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

4.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra nolikumā Nr.18 „Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums”

5.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju”

6.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā un sociālā pedagoga likmju palielināšanu Ķemeru vidusskolā un sākumskolā „Ābelīte”

7.           

Par konkursa rīkošanu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai

8.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Induļa ielā 6 un adreses piešķiršanu

9.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Partizānu ielā 6 un adreses piešķiršanu

10.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Meldru ielā 4 un adreses piešķiršanu

11.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Upes ielā 1A un Jūrmalā, Upes ielā 1 un adreses piešķiršanu

12.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Madonas ielā 5

13.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101

14.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A

15.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9

16.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2

17.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

18.  

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

19.  

Par atkārtotas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža iela 46 izsoles organizēšanu

20.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rembates ielā 4 nodošanu atsavināšanai

21.  

Par ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

22.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Tobago iela 6629” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

23.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kokneses iela 6405” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

24.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sēļu iela 5807” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

25.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Līvu iela 6107” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

26.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 26 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

27.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1A nomas līguma noslēgšanu ar J.T.B.

28.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Verigo”

29.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ART Gelos”

30.  

Par grozījumiem 2004.gada 4.augusta nomas līgumā Nr.1.1-16.3/756

31.  

Par grozījumiem 2004.gada 25.oktobra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/885

32.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.264

33.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 84

34.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 47F, „Celmāji”

35.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matildes ielā 4A

36.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežrozīšu ielā 9

37.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63

38.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 53

39.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vasaras ielā 71

40.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 14

No plkst.10.15 sēdi vada domes priekšsēdētājas vietnieks Dainis Urbanovičs

1. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas Ineses Aizstrautas atbrīvošanu (lēmums Nr.874)

Ziņo:

R.Munkevics – 9 domes deputāti iesnieguši pieprasījumu par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas I.Aizstrautas atbrīvošanu no amata. Pamatojums ir tāds, ka domes darbs esošā domes priekšsēdētāja vadībā ir nekonstruktīvs un neefektīvs. Stratēģijas trūkums parādījās gada beigās pie budžeta apstiprināšanas, tāpat nav skaidrs, kādas tad ir domes darba prioritātes. Netiek atrisināti tādi jautājumi, kā dzīvojamo māju būvniecība, sociālie jautājumi, pilsētas siltumapgādes koncepcijas ieviešana dzīvē. Šovasar ir praktiski apstājusies siltumtrašu pārbūve, siltummezglu un dzīvojamo māju iekšējo komunikāciju rekonstrukcija. Aicina deputātus šodien balsot par domes priekšsēdētājas Ineses Aizstrautas atbrīvošanu.

Izsakās:

      Jautājumi ziņotājam:

Ģ.Trencis – Vai neuzticības pieprasīšana, ko Jūs organizējāt ir saistīta ar to, ka I.Aizstrauta Jūs atbrīvoja no amata „Jūrmalas namsaimniekā” par sliktu pienākumu pildīšanu un nelikumību pieļaušanu?

R.Munkevics – I.Aizstrauta mani neatbrīvoja par sliktu pienākumu pildīšanu, viņas motīvs bija tas, ka jāekonomē līdzekļi un jāsamazina valdes locekļu skaits.

Ģ.Trencis – Vai pret Jums ir ierosināta krimināllieta par nelikumībām „Jūrmalas namsaimniekā”?

R.Munkevics – Nē nav.

Z.Starks – Jūs minējāt par slikto stāvokli ar „Jūrmalas siltumu” un siltumapgādi pilsētā. Kā Jūs vērtējat, vai pēdējo trīs gadu laikā „Jūrmalas siltumā” stāvoklis ir uzlabojies vai pasliktinājies? Jūs minējāt katastrofālu stāvokli tuvojoties apkures sezonai pilsētā. Vai tas varētu būt viens no iemesliem arī nekārtībai pilsētā?

R.Munkevics – Jā runājam par pēdējiem trīs gadiem, tad uzskatu, ka stāvoklis „Jūrmalas siltumā” ir uzlabojies. Taču šovasar ieplānotie siltumtrašu rekonstrukcijas darbi apstājās.

Z.Starks – Vai šie darbi apstājušies objektīvu iemeslu dēļ? Vai tādēļ, ka gaidām Eiropas atbalstu iesniegtajiem projektiem?

R.Munkevics – Domāju, ka galvenais iemesls ir tas, un ne tikai „Jūrmalas siltumā”, ka I.Aizstrauta bieži maina uzņēmumu vadību.

I.Ančāns – Jautājums, ko mēs tagad izskatām ir politisks vai ekonomisks?

R.Munkevics – Politisks.

I.Ančāns – Kā jums izdevies apvienot dažādo politisko partiju pārstāvjus? Kāds bija mehānisms?

R.Munkevics – Es savācu 9 deputātu parakstus par vienu konkrētu jautājumu, t.i. par I.Aizstrautas atbrīvošanu. Motīvus minēju savā ziņojumā. Papildus varu pateikt, ka varbūt iemesls ir tāds, ka šobrīd nav neviena deputāta, kurš nebūtu pusotra gada laikā strādājis I.Aizstrautas pozīcijā. Rezultātā lielākā daļa deputātu nonākuši pie secinājuma, ka I.Aizstrautas vadībā nevar strādāt.

I.Aizstrauta – Kā Jūs spējat izteikt aizrādījumus, ka pilsētas mērs iejaucas pilsētas saimnieciskajā darbībā? Kā Jūs vērtējiet, vai mēram nav jāiejaucas uzņēmumu saimnieciskajā darbā kā kapitālu daļu turētājam?

R.Munkevics skaidro, ka bieži mainot valdes, galvenokārt viena iemesla dēļ, t.i. pēc politiskās piederības, nevis pēc profesionalitātes principa, tādā veidā tiek jaukta politika ar saimniecisko darbību, tas savukārt pēc tam iespaido uzņēmumu saimniecisko darbu.

I.Aizstrauta – Vai Jūs zināt tādu objektu Viestura ielā 15A/15B?

R.Munkevics – Tikai no Jūsu paziņojumiem presē.

I.Aizstrauta – Mēs esam domes sēdē izskatījuši šo zemesgabalu apvienošanu, lai varētu realizēt būvniecību 10 stāvu ēkas augstumā, kas atrodas 6 m attālumā no savrupmājām. Domes sēdē mēs esam nobalsojuši pret minēto zemesgabalu apvienošanu, lai šis objekts neparādītos. Vai Jūs piekrītat šādai domai?

R.Munkevics – Īsti nav skaidra šī jautājuma saistība ar šodienas dienas kārtību. Precīzi pat neatceras, kad bija skatīts tāds jautājums.

I.Ančāns – Jūs esat ierakstījuši savā pieprasījumā „vairākkārt apdraudēta „Zilā karoga” nosacījumu izpilde”. Kāda ar to saistība Inesei Aizstrautai? Cik reizes bija noņemts Zilais karogs sakarā ar slikto ūdeni jūrā un cik reizes bija noņemts Zilais karogs, sakarā ar to, ka dome nav kaut ko darījusi?

R.Munkevics – Bija informācija presē, ka tika nolaists Zilais karogs, pirms tam bija arī brīdinājums par tā nolaišanu. Runa neiet par baktēriju vairošanos, ko mēs nevaram ietekmēt, bet par to, ka nespējam izvest atkritumus no pludmales.

I.Aizstrauta – Par Zilajiem karogiem. Jūs teicāt par atkritumu izvešanu. Vai esat izlasījis aktu par karoga nolaišanas iemeslu uz vienu dienu? Iesaku iepazīties ar to.

Z.Starks – Pieprasījumā minēts, ka „tiek kavēta vairāku pilsētai nozīmīgu investīciju projektu attīstība, īpaši Slokā”. Vai viens no tiem projektiem varētu būt Slokas stadiona tribīnes, kuras mēs nepieņēmām ar domes lēmumu un kuru  izmaksas bija 4 miljoni? Un kādi vēl divi projekti, kas Slokā tiek kavēti?

R.Munkevics – Slokā runa ir par stadionu. Nav taisnība, ka mēs viņu noraidījām, mēs to skatījām pirmajā jaungada sēdē, kad objektīvu iemeslu dēļ uz sēdi bija ieradušies maz deputātu, kā arī toreiz jautājums netika formulēts – celt vai necelt Slokā stadionu. Jautājums bija izlemts vecajā gadā, kad tas tika iekļauts investīciju plānā. Toreiz runa gāja par to, vai ņemt šim mērķim kredītu. Es biju pret kredīta ņemšanu. Uzskatu, ka jautājums par Slokas stadionu tiek „karināts” nezināmu iemeslu dēļ.

I.Aizstrauta – Pieprasījumā rakstāt „steigā parakstīti domes lēmumi”. Vai Jums ir skaidra kārtība, kādā veidā paraksta lēmumus?

R.Munkevics – Runa ir par steigu lēmumu sagatavošanā un izskatīšanā. Konkrēts piemērs – Attīstības plāna grozījumi, lēmums bija sagatavots kā papildjautājums pirms domes sēdes, arī to izskatīja kā pirmo. Pēc satura sarežģītu dokumentu un ļoti nozīmīgu pilsētai, toreiz Jūs pilnīgi spiedāt mūs to pieņemt steigā. Nevajadzīgajā steigā.

I.Ančāns jautā A.Tampem – Kā jau R.Munkevics teica, ka šis ir politisks lēmums, kā jums izdevās dažādu partiju pārstāvjiem ar pilnīgi diametrāli pretējiem uzskatiem panākt šo vienošanos un parakstīt pieprasījumu?

A.Tampe – Situācija izveidojās tāda, ka pagājušās nedēļas vidū tikāmies ar R.Munkevicu un viņš jautāja, ko mēs domājam par I.Aizstrautas darbu. Faktiski es arī piekritu un parakstīju pieprasījumu par viņas noņemšanu no darba. Par motivāciju varu paskaidrot, ka apmērām pusotra gada atpakaļ mēs kopā sanācām un domājām kā tālāk strādāsim. I.Aizstrauta aicināja, lai par viņu balso kā par domes priekšsēdētāju. Mēs Tēvzemieši atbalstījām viņu un strādājām visi kopā. Kā jau kopā strādājot, vienmēr rodas lielākas vai mazākas domstarpības, kuras pusotra gada laikā veiksmīgi pārvarējām. Un tad pienāca „liktenīgie” grozījumi, kad ar domes lēmumu tika uzsākti attīstības plāna grozījumi. Nav pieņemamas metodes – lēmumu sagatavošana slepenībā, lielā steigā, nerēķinoties ar iedzīvotāju interesēm. 29.jūnija sēdē notika izrēķināšanās ar Tēvzemiešiem, kad mēs ar J.Griķi tikām izmesti no domes. Faktiski, mums Tēvzemiešiem, vairāk nav ko zaudēt, tādēļ atsaucāmies uz R.Munkevica aicinājumu. Mēs atbalstīsim lēmuma projektu par I.Aizstrautas noņemšanu.

J.Hlevickis aicina deputātus uzdot jautājumus un izteikties par iesniegto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs – Ja jautājumu vairāk nav, aicina deputātus uzstāties un izteikt savus priekšlikumus.

I.Ančāns – Uzskata, ka 29.jūnija domes sēdē bija liela kļūda pieņemt lēmumu par Attīstības plāna grozījumiem un A.Tampes un J.Griķa atbrīvošanu. Bet neskatoties uz pieļautajām kļūdām, jāatzīmē, ka Attīstības plāna grozījumu virziens izrādījās pareizs. Neatbalsta opozīcijas destruktīvo rīcību, meklējot ceļus priekšsēdētajas noņemšanai.

A.Tampe – Tēvzemieši nepretendē uz domes priekšsēdētāja un izpilddirektora amatiem. Latvijas Republikas neatkarības laikā bijusi iespēja iepazīt visus Jūrmalas pilsētas domes vadītājus, bet tā, kā ir strādājusi Inese Aizstrauta, nav strādājis neviens domes vadītājs. Tādēļ uzskata, ka jābalso par I.Aizstrautas atbrīvošanu.

Ģ.Trencis – Pēdējā pusotra gada laikā diemžēl Jūrmalas pilsētas domē uzplaukusi tāda parādība, kā deputātu savstarpējā cīņa. Vai vaina tam ir ambīcijas, vai kādas citas nenosauktas intereses, 15 deputāti no 11 partijām, tādēļ nav arī kopējā kopsaucēja, katrs pārstāv savas partijas un savas intereses, kā rezultātā – nemitīgs kašķis. Visi šie cīniņi šobrīd reāli ir aizkavējuši domes darbus. Daudzi darbi, kurus vajadzēja iesākt, šobrīd stāv uz vietas. Un tam par iemeslu nav tas, ka I.Aizstrauta slikti un neprofesionāli strādātu, bet tas, ka notiek strīdi, kuri arī novedušu pie patreizējās situācijas. Piekrīt, ka pieļauta virkne kļūdu no abām pusēm un arī no priekšsēdētājas puses, bija kļūda 29.jūnija sēdē pieņemt lēmumu par divu Tēvzemiešu deputātu atlaišanu no darba, tomēr aicina deputātus meklēt kompromisu un atrast izlīgumu un šodien neizskatīt jautājumu par Ineses Aizstrautas atbrīvošanu.

I.Ančāns – Uzskata, ka nav pareizi šodien noņemt I.Aizstrautu, jo nav cita labāka pretendenta šim amatam. Lietderīgi būtu organizēt jaunas ārkārtas pirmstermiņa Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanas.

I.Ančāna replika – Aicina nenoņemt I.Aizstrautu un pieņemt lēmumu par jaunām domes vēlēšanām un tad būs pozitīvs rezultāts.

I.Aizstrauta – Šodienas balsojums parādīs, kādu mēs vēlamies redzēt mūsu nākotnes Jūrmalu. Neatkarīgi no balsojuma rezultāta, aicina deputātus strādāt visas pilsētas labā. Aiz katra no jums stāv vēlētāji, un viņi no jums prasīs atbildību vairāk par saimnieciskajiem jautājumiem, nevis par politiskajiem motīviem un tā ir veselības aprūpe, izglītība, tie ir ielu remonti, tie ir skolnieki, tie ir pensionāri, tie ir strādājošie, tie esam mēs visi kopā, tie ir mūsu pilsētas viesi. Vienīgais, ko šajā situācija varu solīt, ka darbi turpināsies, mēs strādāsim Jūrmalai, visiem cilvēkiem kopā un katram atsevišķi.

D.Urbanovičs – Aicina deputātus, kuri strādājuši kopā ar Inesi Aizstrautu, būt godprātīgiem un nepieņemt šo pārsteidzīgo lēmumu. Domā, ka R.Munkevics nav tas cilvēks, kurš spēs vienot vismaz 8 deputātus ilgstošajam darbam. No deputātu vidus tagad tā ir tikai I.Aizstrauta. Aicina deputātus vēlreiz apdomāties pirms balsošanas un novērtēt to labo, ko I.Aizstrauta ir darījusi un nepieņemt iesniegto lēmumu. Mēs varam turpināt savā starpā diskusijas un meklēt kompromisa risinājumus.

D.Urbanovičs par balsošanas procedūru. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, balsošana notiks aizklāti.

I.Kalvāne piedāvā deputātiem balsošanas biļetena tekstu ar sekojošu formulējumu:

„Atbrīvot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Inesi Aizstrautu no amata.

Par atbrīvošanu        

Pret atbrīvošanu        ”.

Balsojot „par atbrīvošanu” vai „pret atbrīvošanu” jāievelk krustiņš atbilstošajā lodziņā, visas pārējās atzīmes tiek uzskatītas par nederīgām.

D.Urbanovičs  aicina izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai.

R.Munkevics izvirza A.Tampi, J.Hlevicki, V.Maksimovu.

I.Aizstrauta izvirza A.Kalnciemu, Z.Starku, I.Ančānu.

V.Maksimovs atsauc savu kandidatūru.

A.Kalnciems atsauc savu kandidatūru.

Z.Starks atsauc savu kandidatūru.

D.Urbanovičs aicina balsot par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: A.Tampe, J.Hlevickis, I.Ančāns.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisiju: „par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, atturas” – nav). Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta.

D.Urbanovičs pasludina pārtraukumu balsošanas biļetenu sagatavošanai un balsošanai.

Pārtraukums no plkst.11.40 līdz 12.15

 

J.Hlevickis  (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs) paziņo, ka izsniegti un atverot urnu izņemti 15 biļeteni, no tiem derīgi – 15. Par atbrīvošanu nobalsojuši 9 deputāti, pret atbrīvošanu nobalsojuši 6 deputāti (Balsu skaitīšanas komisijas 2006.gada 7.septembra protokols Nr.1).

D.Urbanovičs  informē, ka pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, I.Aizstrauta atbrīvota no Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas amata.

Pārtraukums no plkst.12.25 līdz 12.40

2. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu (lēmums Nr.876)

Ziņo:

R.Munkevics – Loģiski, ka abi jautājumi tika iesniegti vienlaicīgi, ja tiek iesniegts jautājums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu, tad arī jālemj par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. Ar to beidz savu ziņojumu.

Izsakās:

         Jautājumi ziņotājam:

I.Ančāns – Ko Jūs ieteiktu priekšsēdētaja amatam?

R.Munkevics – Ieteiktu Z.Starku.

I.Aizstrauta – Ja tiks izvirzīta Jūsu kandidatūra, vai Jūs piekritīsiet?

R.Munkevics – Nenoņemšu, neatsaukšu.

I.Aizstrauta jautā deputātei Ž.Kupčikai – Ja izvirzīs Jūsu kandidatūru, vai esat gatava būt par mēru?

Ž.Kupčika – Nē.

I.Aizstrauta jautā deputātam J.Griķim – Ja tiksiet izvirzīts par mēru, vai Jūs atteiksieties?

J.Griķis – Atsakos kandidēt uz mēra amatu.

I.Ančāns jautā I.Dreijam – Vai Jūs nevēlaties būt par mēru?

I.Dreija – Sakarā ar to, ka man ir profesija, kurā strādāju 23 gadus, es nevēlos būt par Jūrmalas domes mēru.

J.Hlevickis vēršas pie sēdes vadītāja ar priekšlikumu – pāriet pie kandidatūru izvirzīšanas un apspriešanas.

Ģ.Trencis – Nupat ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums par I.Aizstrautas atbrīvošanu no amata, taču argumentācija tādam lēmumam nebija pietiekami pārliecinoša. Ierosina I.Aizstrautas kandidatūru domes priekšsēdētājas amatam. Vienlaikus atzīst R.Munkevica pieredzi pašvaldības darbā un lielās darba spējas, tas viss ir ļoti labi un citos apstākļos noteikti ierosinātu un iespējams arī balsotu par šo kandidatūru. Bet ir ļoti nepatīkams moments, ka pret R.Munkevicu  iesāktas vairākas lietas, kuras izskata KNABā. Aicina R.Munkevicu pašam atsaukt savu kandidatūru, vēl jo vairāk, ka viņam blakus ir cilvēks, kurš pierādījis vairāku gadu garumā savas pieredzējuša vadītāja spējas, strādājot domē un tas ir A.Tampe. Izvirza arī A.Tampes kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam.

I.Ančāns – Uzskata, ka šajā situācijā par domes priekšsēdētāju nevarētu būt ne J.Hlevickis, ne A.Tampe, ne R.Munkevics. Izvirza priekšsēdētāja amatam D.Urbanoviča kandidatūru.

J.Griķis – Mans priekšlikums - par domes priekšsēdētaja kandidātu izvirzīt R.Munkevicu.

Z.Starks – Paldies R.Munkevicam par uzticību. Kļūt par domes priekšsēdētāju, tas ir cēls mērķis. Nenoliedz, ka varētu ieņemt šo amatu un varētu arī tikt ar šiem darbiem galā. Taču šodien noņem savu kandidatūru.

A.Tampe – Paldies Ģ.Trencim, kurš izvirzīja manu kandidatūru, taču šoreiz nevaru pieņemt šo piedāvājumu. Atsauc savu kandidatūru.

D.Urbanovičs – Munkevica k-gs, vai Jūs uzturat savu kandidatūru, ko izvirzīja deputāts J.Griķis?

R.Munkevics – Jā.

D.Urbanovičs izsaka pateicību I.Ančānam par uzticību, taču noņem savu kandidatūru. Nedomā, ka situācija šobrīd nobriedusi tam, kad varētu būt šādas pārmaiņas.

D.Urbanovičs – Aizstrautas k-dze, vai Jūs uzturat savu kandidatūru, ko izvirzīja deputāts Ģ.Trencis?

I.Aizstrauta – Jā.

D.Urbanovičs  aicina deputātus pāriet pie domes priekšsēdētāja vēlēšanām, kuras saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir aizklātas.

I.Kalvāne  piedāvā deputātiem balsošanas biļetena tekstu ar sekojošu formulējumu:

„Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:

Inese Aizstrauta              

Raimonds Munkevics      ”.

Balsojot par konkrēto kandidātu jāievelk krustiņš atbilstošajā lodziņā, visas pārējās atzīmes tiek uzskatītas par nederīgām.

D.Urbanovičs – Vai mēs varam vienoties, ka ir sekojoša balsošanas procedūra: ievēlam balsu skaitīšanas komisiju, pasludinām pārtraukumu, kura laikā tiek sagatavoti balsošanas biļeteni saskaņā ar I.Kalvānes piedāvāto formulējumu un notiek balsošana?

Deputāti piekrīt D.Urbanoviča piedāvātajai balsošanas procedūrai.

J.Griķis ierosina balsu skaitīšanas komisiju iepriekšējā sastāvā, t.i. J.Hlevickis, A.Tampe, I.Ančāns.

D.Urbanovičs aicina balsot par balsu skaitīšanas komisiju A.Tampes, J.Hlevicka, I.Ančāna sastāvā.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisiju: „par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, atturas” – nav). Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta.

 

D.Urbanovičs pasludina pārtraukumu balsošanas biļetenu sagatavošanai un balsošanai.

Pārtraukums no plkst.13.05 līdz 13.36

 

J.Hlevickis  (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs) paziņo, ka izsniegti un atverot urnu izņemti 15 biļeteni, no tiem derīgi – 15. Par Raimondu Munkevicu nobalsojuši 9 deputāti, par Inesi Aizstrautu nobalsojuši 6 deputāti (Balsu skaitīšanas komisijas 2006.gada 7.septembra protokols Nr.2).

D.Urbanovičs  informē, ka pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ievēlēts Raimonds Munkevics.

No plkst. 13.36 sēdi vada priekšsēdētājs Raimonds Munkevics

Pārtraukums no plkst.13.36 līdz 14.20

No plkst.14.20 līdz sēdes beigām nepiedalās deputāti: Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Ģirts Trencis, Zigurds Starks, Agris Kalnciems un Dainis Urbanovics.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Tampe ierosina noņemt I.Kalvānes sagatavotos jautājumus un izskatīt tos nākošajā domes sēdē.

R.Munkevics noņem no dienas kārtības jautājumus:

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”,

·              „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra nolikumā Nr.18 „Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums””,

·              „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju””

un atliek to izskatīšanu uz nākošo domes sēdi.

 

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā un sociālā pedagoga likmju palielināšanu Ķemeru vidusskolā un sākumskolā „Ābelīte” (lēmums Nr.876)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā un sociālā pedagoga likmju palielināšanu Ķemeru vidusskolā un sākumskolā „Ābelīte”.

 

5. Par konkursa rīkošanu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai (lēmums Nr.877)

Ziņo:

M.Demme

Izsakās:

J.Kuzins ierosina lēmumā 1.4.apakšpunktā Ilmāra Ančāna vietā iekļaut komisijas sastāvā deputātu Juri Griķi.

A.Rudzītis ierosina 1.punktā svītrot vārdu „iepirkuma”.

R.Munkevics aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu ar minētajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par konkursa rīkošanu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai, 1.punktā svītrojot vārdu „iepirkuma” un 1.4.apakšpunktā vārdus „Ilmārs Ančāns – domes deputāts, labklājības un izglītības jautājumu komitejas vadītājs” aizstāt ar vārdiem „Juris Griķis – domes deputāts”.

6. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Induļa ielā 6 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.878)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Induļa ielā 6 un adreses piešķiršanu.

7. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Partizānu ielā 6 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.879)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Partizānu ielā 6 un adreses piešķiršanu.

8. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Meldru ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.880)

Ziņo:

V.Zvejniece lūdz konstatējošo daļu papildināt ar tekstu „saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem”.

R.Munkevics aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu ar V.Zvejnieces papildinājumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Meldru ielā 4 un adreses piešķiršanu, papildinot konstatējošo daļu aiz vārdiem „Riekstiņas priekšlikuma” ar tekstu „saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem”.

9. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Upes ielā 1A un Jūrmalā, Upes ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.881)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Upes ielā 1A un Jūrmalā, Upes ielā 1 un adreses piešķiršanu.

10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Madonas ielā 5 (lēmums Nr.882)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Madonas ielā 5.

11. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 (lēmums Nr.883)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101.

12. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A (lēmums Nr.884)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A.

13. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 (lēmums Nr.885)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9.

14. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 (lēmums Nr.886)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Hlevickis aicina atbalstīt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2.

15. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.887)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis  - Nodot detālplānojumu Viršu ielā 15 sabiedriskajai apspriešanai.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

16. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.888)

Ziņo:

M.Putniņa

Izsakās:

J.Hlevickis – Balsot pēc projekta.

M.Mežapuķe – Pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

17. Par atkārtotas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.889)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

J.Hlevickis – Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000123209002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 izsoles organizēšanu.

18. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rembates ielā 4 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.890)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rembates ielā 4 nodošanu atsavināšanai.

19. Par ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu  (lēmums Nr.891)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

20. Par zemesgabala Jūrmalā, „Tobago iela 6629” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.892)

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kokneses iela 6405” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.893)

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sēļu iela 5807” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.894)

Par zemesgabala Jūrmalā, „Līvu iela 6107” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.895)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

J.Hlevickis – Ir sagatavoti četri viena veida lēmumu projekti, tādēļ aicina balsot par visiem lēmumu projektiem kopumā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.                  Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Tobago iela 6629” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.                  Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Kokneses iela 6405” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.                  Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Sēļu iela 5807” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4.                  Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Līvu iela 6107” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 26 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.896)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

J.Griķis – Balsot pēc projekta.

A.Tampe – Balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 26 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

22. Par zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar J.T.B. (lēmums Nr.897)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

A.Rudzītis ierosina apvienot lēmuma projekta 4. un 5.punktu vienā, rakstot aiz vārda „pārtraukšanu” vārdus „un 2.punktā minēto zemes nomas līgumu”.

R.Munkevics – Apvienot abus punktu vienā, attiecīgi mainot turpmāko numerāciju. Aicina balsot par lēmuma projektu ar minētajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar J.T.B.

23. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Verigo” (lēmums Nr.898)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

J.Griķis – Balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Verigo”.

24. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ART Gelos” (lēmums Nr.899)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina noslēgt telpu nomas līgumu uz vienu gadu, jo vēl nav sakārtotas īpašuma tiesības.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ART Gelos”, lēmuma 1.punktā nosakot termiņu „līdz 2007.gada 7.septembrim”.

25. Par grozījumiem 2004.gada 4.augusta nomas līgumā Nr.1.1-16.3/756 (lēmums Nr.900)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 4.augusta nomas līgumā Nr.1.1-16.3/756.

26. Par grozījumiem 2004.gada 25.oktobra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/885 (lēmums Nr.901)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 25.oktobra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/885.

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.264 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.Vītolas” (lēmums Nr.902)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.264 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.Vītolas”.

28. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 84 (lēmums Nr.903)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 47F, „Celmāji” (lēmums Nr.904)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matildes ielā 4A (lēmums Nr.905)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežrozīšu ielā 9 (lēmums Nr.906)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63 (lēmums Nr.907)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 53 (lēmums Nr.908)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vasaras ielā 71 (lēmums Nr.909)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 14 (lēmums Nr.910)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

J.Hlevickis – Aicina balsot par visiem lēmumu projektiem kopumā, jo tie ir viena veida lēmumu projekti.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dāvja ielā 84.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 47F, „Celmāji”.

3.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Matildes ielā 4A.

4.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežrozīšu ielā 9.

5.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 63.

6.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 53.

7.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vasaras ielā 71.

8.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viršu ielā 14.

 

Sēde slēgta plkst. 14.55

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 21.septembrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētāja

I.Aizstrauta

Domes priekšsēdētājas vietnieks

D.Urbanovičs

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

I.Skrastiņa

2006.gada 13.septembrī