Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 8.septembrīNr.22

2006.gada 8.septembrī

Nr.22

Piektdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.11.10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Irēna Skrastiņa

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Alvils Rudzītis

Ilmārs Ančāns, Ģirts Trencis, Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Aigars Tampe, Igors Dreija, Juris Griķis, Inese Aizstrauta, Juris Hlevickis, Žanna Kupčika, Vladimirs Maksimovs.

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Dainis Urbanovičs un Agris Kalnciems.

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Edmunds Imša

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Māris Demme, Elita Kalniņa, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

            Sēdes darba kārtība:

1.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka D.Urbanoviča atbrīvošanu

2.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

1. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka D.Urbanoviča atbrīvošanu

Ziņo:

J.Kuzins - domes vadībai iesniegts 6 deputātu pieprasījums par neuzticības izteikšanu priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam. Aicina deputātus balsot pēc lēmuma projekta.

Izsakās:

      Jautājumi ziņotājam:

Z.Starks – Vai Jūs nepaskaidrotu, ko nozīmē teikums un kā tas saistīts ar esošo domes priekšsēdētāja vietnieku D.Urbanoviču, ka „netiek ievērots pašvaldības darbības pamatprincips - pilsētas kopējo interešu prioritāte par atsevišķu indivīdu....interesēm”? Ko tas varētu nozīmēt?

J.Kuzins – Saistībā tieši ar D.Urbanoviču, tas nozīmē to, ka deputāti ir parakstījuši pieteikumu, ka priekšsēdētāja vietnieks ir zaudējis uzticību.

Z.Starks – Kur tas ir rakstīts, ka D.Urbanovičs zaudējis uzticību?

J.Kuzins – To noteiks balsojums. Tas parādīs ir D.Urbanovičs zaudējis uzticību vai nav zaudējis.

Z.Starks – Tomēr nav skaidrs par kādām interesēm iet runa. Kuras intereses netika ievērotas no domes priekšsēdētāja vietnieka puses par indivīdu? Lūdzu, paskaidrojiet par kādām interesēm iet runa.

J.Kuzins – Par valsts un pašvaldības interesēm.

I.Aizstrauta – Šajā pieprasījumā ir rakstīts „būtiski nodarot kaitējumu pašvaldības iedzīvotājiem”. Kādu kaitējumu nodarījis D.Urbanovičs iedzīvotājiem?

J.Kuzins – Joprojām runa ir par valsts un pašvaldības interesēm, par to, ka domes vadība abas reizes pieņemot Attīstības plāna grozījumus, faktiski nelikumīgi pieņēmusi domes lēmumu, kurš tagad mums ir jāpārskata. Pašvaldības intereses ir tās intereses, kad plānam bija jābūt pieņemtam pēc apstiprinātā grafika, kurš savukārt netika ievērots.

Z.Starks – Jūsu pieprasījumā, kuru kā iniciators esat parakstījis pirmais, ir ļoti svarīgs apgalvojums un arī ļoti nopietns, t.i. pašvaldībai tiek izdarīts būtisks kaitējums. Jūs minējāt, ka nav pieņemti Attīstības plāna grozījumi. Bet dome neapstiprināja Attīstības plānu, mēs tikai apstiprinājām sabiedriskās apspriešanas rezultātus un nodevām tālākai izskatīšanai ministrijai. Neuzskata, ka ar to tika izdarīts būtisks kaitējums pašvaldības iedzīvotājiem. Ja jau šodien jābalso par tādu formulējumu, tad vēlētos saņemt izsmeļošāku un detalizētāku atbildi - kas tie par kaitējumiem.

J.Kuzins – Jautājums vairāk ir par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam. Domē noteikta kārtība, kā un kād jāpieņem pilsētas Attīstības plāna grozījumi, kuriem bija jāstājas spēkā šī gada vasarā, taču tas netika izdarīts. Mēs joprojām neesam izpildījuši ministrijas uzdotos termiņus un tas ir kaitējums. Attīstības plāna ietvaros ir tādas sfēras, kā kultūra, sociālā sfēra, izglītība - par kuriem atbild priekšsēdētāja vietnieks.

J.Griķis lūdz atbildēt juridisko pārvaldi un sēdes vadītāju, kāpēc D.Urbanovičs nepiedalās domes sēdē kā amatpersona. Vai ir zināmi neierašanās iemesli?

E.Rakiša –Nav informācijas.

R.Munkevics – Neierašanās iemesli nav zināmi.

Ģ.Trencis – Visu uzstāšanās laiku no J.Kuzina dzirdējis: „Dainis Urbanovičs nav attaisnojis uzticību, ir zaudējis uzticību, tādēļ viņš jāatbrīvo no amata”. Principā tāda iespēja likumdošanā ir paredzēta. Savukārt pieprasījumā, kurš tika iesniegts un, uz kura pamata tika sasaukta sēde, ir minēts, ka D.Urbanovičs ir nodarījis būtisku kaitējumu pašvaldības iedzīvotājiem. Kādēļ atšķiras tas, ko Jūs rakstījāt pieprasījumā, no tā, ko Jūs ziņojāt domes sēdē?

J.Kuzins – Ziņojums atbilst iesniegtajam dokumentam un ir par uzticības balsojumu, t.i. par punktu Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Daiņa Urbanoviča atbrīvošanu no amata”. Par kaitējumiem, jau ziņoju iepriekš, ka jebkura valsts amatpersona - gan domes priekšsēdētājs, gan domes priekšsēdētāja vietnieks nes atbildību par visiem tiem kaitējumiem, kas pašvaldībai ir nodarīti.

I.Ančāns – Kuzina k-gs, lūdzu, pasakiet, kādu konkrētu kaitējumu ir izdarījis D.Urbanovičs un vai Jūs uzskatāt par kaitējumu tribīņu būvniecību 3 miljonu vērtībā?

R.Munkevics  - Kuzina k-gs, Jūs varat neatbildēt uz šo jautājumu. Jau kuro reizi tiek uzdots viens un tas pats jautājums, arī tribīņu būvniecība neattiecas uz iesniegto lēmuma projektu.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka nav jāatbild uz deputāta uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Urbanoviča izdarītajiem kaitējumiem.

I.Aizstrauta atkārto savu jautājumu – Kādus būtiskus kaitējumus D.Urbanovičs kā priekšsēdētāja vietnieks nodarījis pilsētas iedzīvotājiem? Līdzšinējās Kuzina atbildes ir tikai par uzticības zaudēšanu. Vai Jūs varat konkretizēt, kāpēc uz jautājumu „Par kādiem būtiskiem kaitējumiem tiek atlaists vietnieks?” Jūs atbildiet: „tas ir neuzticības balsojums” un kāpēc Jūs par to nerakstījāt savā pieprasījumā?

     Lūdz savu jautājumu un Kuzina atbildi ierakstīt protokolā.

R.Munkevics  - Atkal tiek uzdots tas pats jautājums.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt Kuzina atbildi protokolā. Ja pieprasījumā izteikts apgalvojums par to, ka D.Urbanovičs ir nodarījis būtisku kaitējumu pilsētas iedzīvotājiem, tad tas it ļoti nopietns pārmetums cilvēkam. Un ja sarunā tas tiek novērsts politiskajā plāksnē, tad lūdz J.Kuzinu atbildēt - kāpēc tas tā ir. Vēlreiz lūdz to ierakstīt protokolā.

R.Munkevics aicina deputātus neuzdot vienu un to pašu jautājumu. Uzsver, ka deputātiem ir tiesības iesniegt šādu pieteikumu un viņiem ir tiesības izvēlēties pieteikuma formulējumu. Tāpat deputātiem ir arī tiesības iesniegt pieteikumu bez pamatojuma. Ja kāds atsevišķs vārds vai vārdu salikums aizskar kādu personīgi, tad viņam ir tiesības griezties tiesā. Bet, lūdzu, neuzdodiet šeit vienus un tos pašus jautājumus.

I.Aizstrauta – Vai man ir tiesības lūgt šo atbildi ierakstīt protokolā?

R.Munkevics – Jā, Jums ir tādas tiesības.

I.Dreija – Priekšlikums pārtraukt diskusijas par jēdzienu definīcijām.

R.Munkevics aicina deputātus pāriet pie debatēm un izteikties par šo jautājumu.

Z.Starks –Runājot par šo pieprasījumu, žēl, ka tāds ir tapis. Uzskata, ka Dainis Urbanovičs ir pats pieredzējošākais, pats zinošākais pašvaldības darbinieks, kurš strādā pašvaldībā no astoņdesmito gadu beigām un viņam ir arī ļoti laba izglītība. Sagatavotais pieprasījums nav korekts, viņš arī neatspoguļo esošo situāciju, tādēļ nevar to atbalstīt. Nebalsos par to, lai atstādinātu Daini Urbanoviču no domes priekšsēdētāja vietnieka amata.

I.Aizstrauta – Kas attiecas uz D.Urbanoviča noņemšanu, nekādi nevar piekrist tam, ka viņš ir būtiski kaitējis pašvaldības iedzīvotājiem, kā tas rakstīts pieprasījumā. Ja izdarīts būtisks kaitējums kādam indivīdam, tas nebūt nav domes jautājums, dēļ kura jāsasauc ārkārtas domes sēde. Ļoti sarūgtina šī situācija un tas fakts, ka jaunais priekšsēdētājs atsakās no sadarbības ar pieredzējušu un zinošu vietnieku. Balsos pret šo lēmumu.

J.Hlevickis – Neviens nav domājis noniecināt mūsu kolēģi Daini Urbanoviču, viņa pieredzi pašvaldības darbā, viņa zināšanas un citas viņa labās īpašības. Mēs visi šeit esam domnieki un nevienam nav liegts strādāt. Ir daudz spējīgu deputātu, kuri varētu pildīt šos pienākumus. Un ja arī D.Urbanovičs vairs nebūs priekšsēdētāja vietnieks, tad tas nenozīmē, ka viņš kā domes deputāts nevarēs  strādāt pilsētas labā. Nav amata, tāda, kas sauktos par domes priekšsēdētāju vai domes priekšsēdētāja vietnieku, tas ir vēlēts amats un šodien viņš ir, bet rīt viņa nav. Ar to visiem jārēķinās. Apspriežamais jautājums ir par uzticību. Piekrīt deputātu viedoklim, ka pieprasījuma formulējums nav pārāk veiksmīgs un korekts. Šodienas balsojums parādīs vai Dainis Urbanovičs ir pietiekami laba kandidatūra priekšsēdētāja vietnieka amatam.

I.Ančāns – Vienmēr kā domes deputāts ir atbalstījis un balsojis par pašvaldības ekonomiskajiem jautājumiem. Nav gudri politisku apsvērumu dēļ atbīdīt no sevis gudrus un zinošus cilvēkus ar lielu pieredzi pašvaldības darbā. Tā ir liela jaunā priekšsēdētāja kļūda. Aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumu.

R.Munkevics – Piekrīt viedoklim, ka Dainis Urbanovičs, neapšaubāmi ir ļoti pieredzējis, kā deputāts, kā domes priekšsēdētājs, kā priekšsēdētāja vietnieks ar ļoti labām zināšanām un lielu pieredzi. Taču šī domes sēde nav konkurss pretendentu atlasei priekšsēdētāja vietnieka amatam. Jautājums jālemj savādāk. Jauno pretendentu izvirzīšana - gan priekšsēdētāja, gan priekšsēdētāja vietnieka – bija deputātu vairākuma lēmums. Mazāks akcents jāliek uz vainas meklēšanu, bet drīzāk uz to vai vairākums deputātu šobrīd vēlās redzēt par priekšsēdētāja vietnieku D.Urbanoviču.

R.Munkevics aicina pāriet pie balsošanas procedūras, kura saskaņā ar likumu notiek aizklāti, un ierosina ievēlēt balsu skaitīšanas komisijā deputātus A.Tampi, J.Hlevicki un I.Ančānu.

I.Ainčāns  izvirza savā vietā I.Aizstrautas kandidatūru.

R.Munkevics jautā I.Aizstrautai vai viņa uztur savu kandidatūru?

I.Aizstrauta – Jā.

R.Munkevics aicina balsot par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisiju minētajā sastāvā: „par” - 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, atturas” – nav). Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta.

M.Birzniece – Ir sagatavoti balsošanas biļeteni ar sekojošu tekstu:

„Atbrīvot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Daini Urbanoviču no amata un pienākumu pildīšanas

Par atbrīvošanu        

Pret atbrīvošanu        ”.

Balsojot „par atbrīvošanu” vai „pret atbrīvošanu” jāievelk krustiņš atbilstošajā lodziņā, visas pārējās atzīmes tiek uzskatītas par nederīgām.

Pārtraukums no plkst.12.10 līdz 12.25

 

J.Hlevickis  (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs) paziņo, ka izsniegti un atverot urnu izņemti 13 biļeteni, no tiem derīgi – 13. Par D.Urbanoviča atbrīvošanu nobalsojuši 6 deputāti, pret D.Urbanoviča atbrīvošanu nobalsojuši 7 deputāti (Balsu skaitīšanas komisijas 2006.gada 8.septembra protokols Nr.1).

R.Munkevics  informē, ka pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, D.Urbanovičs nav atbrīvots no Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka amata un pienākumu pildīšanas.

            Otrs darba kārtības jautājums tiek noņemts no izskatīšanas.

 

Sēde slēgta plkst. 12.30

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

I.Skrastiņa

2006.gada 14.septembrī