Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 21.septembrīNr.23

2006.gada 21.septembrī

Nr.23

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Irēna Skrastiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.12.35-12.40), Ilmārs Ančāns, Jānis Kuzins, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.12.35-12.40), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.10.50-10.52 un no plkst.12.35 līdz sēdes beigām), Agris Kalnciems, Aigars Tampe, Igors Dreija, Žanna Kupčika, Vladimirs Maksimovs, Juris Griķis.

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis, Ģirts Trencis.

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Ina Romāne

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Taiga Vaišļa, Laima Grobiņa, Elita Kalniņa, Rita Kņūtiņa, Gunta Liepieņa, Inga Brača, Māris Demme, Vilnis Lietuvietis, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina darba kārtībā papildus iekļaut jautājumu „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 20” (ziņotāja E.Kalniņa) un izskatīt to kā pēdējo.

Aicina balsot par darba kārtību ar minēto papildinājumu.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumu „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 20”: („par” - 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.          Informācija

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

3.          Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

4.          Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

5.          Par nomas maksas maksājumiem

6.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”

7.          Par atbalstu projektam „Priekšdziedzera slimību profilaksei Jūrmalā, agrīnai priekšdziedzera vēža atklāšanai, 2006 vīrieša veselības gadā”

8.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

9.          Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai

10. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

11. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tīklu ielā 5

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tallinas ielā 29

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 7

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 11

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru prospektā 56

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liedaga ielā 12

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 6

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Peldu ielā 5

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 8

22. Par būvju Baltās kāpas ielā 10, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

23. Par būvju Buļļupes ielā 2, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

24. Par būvju Buļļupes ielā 7, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1128) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

25. Par būvju Buļļupes ielā 9, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

26. Par būvju Kleistes ielā 4, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

27. Par būvju Kleistes ielā 12, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

28. Par būvju Kleistes ielā 16, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

29. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.3 istabas Nr.2 īres līguma noslēgšanu

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 6

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ražas ielā 12

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 20

1. R.Munkevica informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu””.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.911)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

I.Dreija ierosina pieņemt pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

4. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.912)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

5. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.913)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

D.Urbanovičs – Balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā” (lēmums Nr.914)

Ziņo:

T.Vaišļa

Izsakās:

I.Dreija – Balsot pēc projekta.

A.Tampe – Balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

7. Par atbalstu projektam „Priekšdziedzera slimību profilaksei Jūrmalā, agrīnai priekšdziedzera vēža atklāšanai, 2006 vīrieša veselības gadā” (lēmums Nr.915)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

I.Aizstrauta – Kāpēc šāda diskriminācija? Kāpēc šinī gadījumā skatāmies tikai vīriešu onkoloģisko slimību profilaksi, par kuru arī ir sagatavots lēmumprojekts? Gribētu vērst uzmanību uz to, ka arī sievietēm onkoloģisko slimību profilakse ir nemazāk svarīga un nemazāk aktuāla. 50% gadījumos sievietes slimo ar krūts vēzi un jau ļoti agrā vecumā, nevis tikai pēc 50 gadiem, kā tas šinī gadījumā ir minēts par vīriešiem. Tāpat ar dzemdes kakla vēzi sievietes slimo ļoti bieži.  Uzskata, ka mūsu pilsētā būtu jārūpējas arī par sieviešu veselību.

L.Grobiņa –Veselības aprūpes problēmu risināšanai šī gada pašvaldības budžetā piešķirti Ls 110000. Jautājumi, kādas problēmas ir aktuālas tiek izdiskutētas veselības aprūpes konsultatīvajā padomē un tālāk tos izskata labklājības un izglītības jautājumu komitejā. Šim gadam bija izvirzītas divas prioritātes – viena ir jau minēta priekšdziedzera agrīnās diagnostikas problēma un otra – tuberkulozes saslimstības mazināšanas problēma. Tās bija divas aktualitātes, kuras šim gadam izvirzīja speciālisti. Problēmas pilsētā un visā Latvijā iedzīvotājiem ir ļoti daudz veselības jomā un šī būtu ļoti laba doma un tēma 2007.gadam.

I.Ančāns – Priekšlikums – izbeigt diskusijas un lūdz ierakstīt protokolā I.Aizstrautas teikto, ka jāpievērš uzmanība sieviešu veselības problēmai un paredzēt tās risināšanai līdzekļus. Taču šodien aicina deputātus atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

D.Urbanovičs arī atbalsta šo lēmumu un uzskata kā diskriminācijas šeit nav. Vīriešiem ir jābūt veseliem, ja būs veseli vīrieši būs veselas arī sievietes. Protams, ir atbalstāms Aizstrautas kundzes ierosinājums par to, ka varētu būt jauna iniciatīva par sieviešu vēžu slimību profilaksi. Ļoti laba doma, taču nepieciešama iniciatīva no ārstu puses šī jautājuma tālākai virzībai.

I.Aizstrauta – Balsos par šo lēmuma projektu, ja protokolā tiek ierakstīts, ka nākošā gada budžetā tiek atvēlēta tāda pati summa sieviešu krūšu dziedzeru vēža slimību diagnosticēšanai un dzemdes kakla vēža diagnosticēšanai. Nemazāka summa.

R.Munkevics aicina pāriet pie balsošanas procedūras.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Priekšdziedzera slimību profilaksei Jūrmalā, agrīnai priekšdziedzera vēža atklāšanai, 2006 vīrieša veselības gadā”.

8. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.916)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

D.Urbanovičs – Pieņemt pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

9. Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai (lēmums Nr.917)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta –

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu kopumā („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai, papildinot lēmumu ar 4. un 5.punktu sekojošā redakcijā:

„4. Darba grupai sagatavot izskatīšanai Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju 2006.gada novembra domes sēdē.

5. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam R.Munkevicam kontrolēt šī lēmuma izpildi.”.

Pārtraukums no plkst.11.50 līdz 12.30

10. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.918)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Dreija – Pieņemt pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

11. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.919)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Dreija – Pieņemt pēc projekta.

D.Urbanovičs – Balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 (lēmums Nr.920)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, J.Kuzins), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tīklu ielā 5 (lēmums Nr.921)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tallinas ielā 29 (lēmums Nr.922)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 7 (lēmums Nr.923)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 11 (lēmums Nr.924)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru prospektā 56 (lēmums Nr.925)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liedaga ielā 12 (lēmums Nr.926)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 6

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Peldu ielā 5 (lēmums Nr.927)

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 8 (lēmums Nr.927)

Ziņo:

V.Zvejniece

No plkst.12.40 domes sēdē piedalās deputāti Inese Aizstrauta un Māris Mežapuķe.

Izsakās:

I.Dreija – Aicina balsot par visiem lēmumu projektiem kopumā, jo tie ir viena veida lēmumu projekti.

E.Rakiša – Visos lēmumu projektos svītrot 3.punktu          

A.Tampe – Vai komisijas kompetencē ir pieņemt lēmumus            

V.Zvejniece  skaidro                   

I.Ančāns – Šodien saņemts iedzīvotāju iesniegums par nelikumīgu nojaukšanu Oskara Kalpaka prospektā 6.                           

V.Zvejniece

R.Munlevics noņem no izskatīšanas lēmuma projektu „Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 6” līdz         un aicina deputātus balsot par visiem minētajiem lēmumu projektiem kopumā, ņemot vērā izteiktos labojumus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tīklu ielā 5;

2.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tallinas ielā 29;

3.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 7;

4.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 11;

5.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Asaru prospektā 56;

6.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liedaga ielā 12;

7.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Peldu ielā 5;

8.          pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 8,

visos lēmumos”:

·              konstatējošās daļas 2.rindkopā aizstāt vārdu „lēmumu” ar vārdu „atzinumu”;

·              konstatējošās daļas 3.rindkopā vārdu „Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta prasībām” vietā rakstīt vārdus „Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna II sējuma II daļas 6.2.punkta prasībām”;

·              svītrot 3.punktu „Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas”.

14. Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.929)

Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.930)

Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1128) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.931)

Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.932)

Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.933)

Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.934)

Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.935)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs – Šie 7 lēmumu projekti ir viena vieda un aicina balsot par visiem lēmumiem kopumā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma:

1.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 10 (kadastra Nr.1300 001 1320) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai;

2.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 7 (kadastra Nr.1300 001 1128) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

4.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

5.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām ;

6.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

7.          pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

15. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.2 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.936)

Ziņo:

E.Kalniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 ēkas lit.2 istabas Nr.2 īres līguma noslēgšanu.

16. Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5 (lēmums Nr.937)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 6 (lēmums Nr.938)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ražas ielā 12 (lēmums Nr.939)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 20 (lēmums Nr.940)

Ziņo:

E.Kalniņa

Izsakās:

R.Munkevics – Aicina balsot par visiem lēmumu projektiem kopumā, kā par viena veida lēmumu projektiem.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5;

2.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 6;

3.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ražas ielā 12;

4.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 20.

 

Sēde slēgta plkst. 12.55

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 5.oktobrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

I.Skrastiņa

2006.gada 13.septembrī