Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 2.novembrīNr.26

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1220-1235), Juris Griķis, Juris Hlevickis, Agris Kalnciems(nepiedalās no plkst.1125-1130), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Aigars Tampe, Ģirts Trencis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Māris Demme

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Guntis Konstants, Aleksandrs Ļeonovs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 4.

Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.992 „Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 51.panta 1. – 3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai”;

Ÿ              Par grozījumiem sociālā pedagoga likmē (par tās palielināšanu) Jūrmalas vakara vidusskolā;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 9.

Aicina balsot par darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.           

Informācija

2.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.992 „Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 51.panta 1. – 3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai”

3.           

Par grozījumiem sociālā pedagoga likmē (par tās palielināšanu) Jūrmalas vakara vidusskolā

4.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

5.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

6.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

7.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”

8.           

Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku (darba vietu) skaita saraksta papildinājumu

9.           

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 un adreses piešķiršanu

10.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 55 un adreses piešķiršanu

11.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 25 un adreses piešķiršanu

12.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 un adreses piešķiršanu

13.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 22 un Dārzu ielā 16

14.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.662 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 67 un adreses piešķiršanu”

15.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 1 un adreses piešķiršanu”

16.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 6

17.  

Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 kadastra Nr.1300 001 1403 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai

18.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3

19.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39

20.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3

21.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciemā ielā 41

22.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157

23.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

24.  

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.872 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu

25.  

Par atzinumiem meža zemes transformācijai Jūrmalā, Loču ielā 1760, Laivu ielā 1761, Bulduri 1206, Bulduri 1115, Upes ielā 1a, Valtera prospektā 61

26.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

27.  

Par sadarbības līguma par informācijas iegūšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes noslēgšanu

28.  

Par telpu grupu apvienošanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 Nr.616

29.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Cīruļu ielā 62

30.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Cīruļu ielā 90

31.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Cīruļu ielā 125

32.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 5

33.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma pagarināšanu

34.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar N.M.

35.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar E.Z.

36.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma pārtraukšanu ar SIA „Finansu saistību birojs”

37.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 nodošanu privatizācijai

38.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai

39.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai

40.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai

41.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai

42.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0209 d.d. nodošanu privatizācijai

43.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6 pārdošanu

44.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 8903” pārdošanu

45.  

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2402 001 Jūrmalā, Alojas ielā 3 ieskaitīšanu nedzīvojamā fondā

46.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 53

47.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sabiles ielā 1a

48.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a

49.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 9

50.  

Par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.992 „Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 51.panta 1. – 3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai” (lēmums Nr.1041)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.992 „Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 51.panta 1. – 3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai”.

 

3. Par grozījumiem sociālā pedagoga likmē (par tās palielināšanu) Jūrmalas vakara vidusskolā (lēmums Nr.1042)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem sociālā pedagoga likmē (par tās palielināšanu) Jūrmalas vakara vidusskolā.

 

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.1043)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns jautā R.Munkevicam, vai viņš ar koalīciju ir apspriedis kurš no deputātiem varētu pretendēt uz domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu?

R.Munkevics atbild, ka koalīcijas šobrīd nav, taču šis jautājums ir apspriests ar lielāko daļu domes deputātu.

I.Ančāns – „tad te notiek savienojums, divi pretēji, viena partija kliedz „krievi nāk”, otra savādāk, lai dabūtu balsu vairākumu viņām ir jāapvienojas.” Jautā vai ir jau zināms balsojums par šo, nākamo un pēdējo jautājumu darba kārtībā?

R.Munkevics atbild, ka ir runājis ar deputātiem un cer uz pozitīvu balsojumu šajos jautājumos.

J.Griķis lūdz ierakstīt protokolā, ka I.Ančāns savos jautājumos veicināja nacionālā naida kurināšanu.

I.Aizstrauta jautā vai iepriekšējais nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšsēdētājs slikti veica savus pienākumus, ka šobrīd šo amatu ieņems cits cilvēks?

R.Munkevics atbild, ka iepriekšējais nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšsēdētājs savus pienākumus veica labi, taču uzskata, ka visiem deputātiem ir jādod iespēja veikt papildus pienākumus.

I.Aizstrauta jautā vai tad ja arī viņa vēlēsies uzņemties papildus pienākumus arī viņai tiks dota šāda iespēja?

R.Munkevics atbild, ka par to lemj deputāti.

I.Ančāns jautā R.Munkevicam vai viņš saskata viņa izteicienos nacionālā naida kurināšanu?

R.Munkevics izpētīs protokolu un tad varēs atbildēt uz šo jautājumu.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka domes priekšsēdētājs nespēj orientēties vai viņa teiktajā ir nacionālā naida kurināšana vai nav.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis), „nebalso” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

 

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.1044)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 5 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

 

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.1045)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Kuzins ierosina lēmuma 4 punktu papildināt ar 4.7. apakšpunktu sekojošā redakcijā „4.7. Juris Hlevickis” un mainīt domes nolikumā, ka labklājības un izglītības jautājumu komiteja ir 7 deputātu sastāvā.

I.Aizstrauta izsaka vēlēšanos strādāt attīstības jautājumu komitejā.

E.Rakiša uzskata, ka šādas izmaiņas veikt nebūtu pareizi, jo darba kārtībā nav iekļauts lēmuma projekts par grozījumiem nolikumā.

R.Munkevics aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

 

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas bāriņtiesas nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņo:

B.Spīgule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikumā Nr.9 „Jūrmalas bāriņtiesas nolikums”.

 

8. Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku (darba vietu) skaita saraksta papildināšanu (lēmums Nr.1046)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku (darba vietu) skaita saraksta papildināšanu.

 

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1047)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 un adreses piešķiršanu.

 

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 55 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1048)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 55 un adreses piešķiršanu.

 

11. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 25 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1049)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 25 un adreses piešķiršanu.

 

12. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe aicina balsot pret šo lēmumu, jo tas nav saskaņā ar Jūrmalas attīstības plānu.

I.Aizstrauta jautā E.Rakišai vai dome drīkst pieņemt šādu lēmumu.

E.Rakiša atbild, ka šāda zemesgabala dalīšana, kas neatbilst attīstības plānam ir iespējama tikai ar domes lēmumu.

Īpašnieks – uzskata, ka M.Mežapuķe šī jautājuma apstiprināšanu kavē speciāli, jo ir ieinteresēts.

I.Aizstrauta aicina M.Mežapuķi atturēties no balsojuma lai nesanāk interešu konflikts. Uzskata, ka ir jāatļauj īpašniekiem dalīt zemesgabalu un veikt ar šo zemi darījumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 7 (V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, J.Kuzins), „nebalso” – 1 (M.Mežapuķe), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 37.punktu izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā atkārtotās vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 8 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, J.Kuzins)), lēmums nav pieņemts.

 

13. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 22 un Dārzu ielā 16 (lēmums Nr.1050)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 22 un Dārzu ielā 16.

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.662 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 67 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.1051)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.662 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 67 un adreses piešķiršanu”.

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 1 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.1052)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 1 un adreses piešķiršanu”.

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 6 (lēmums Nr.1053)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 6.

 

17. Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.1054)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.

 

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 (lēmums Nr.1055)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3.

 

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 (lēmums Nr.1056)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39.

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 (lēmums Nr.1057)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3.

 

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 41 (lēmums Nr.1058)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 41.

 

 

22. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 (lēmums Nr.1059)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157.

23. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.1060)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

24. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.872 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu” (lēmums Nr.1061)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.872 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu”.

 

25. Par atzinumiem meža zemes transformācijai Jūrmalā, Loču ielā 1760, Laivu ielā 1761, Bulduri 1206, Bulduri 1115, Upes ielā 1a, Valteru prospektā 61 (lēmums Nr.1062)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ģ.Trencis uzskata, ka šis ir visstrīdīgākais no visiem šīs domes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

I.Aizstrauta jautā vai var šo lēmumu nepieņemt.

E.Rakiša atbild, ka šis lēmuma projekts ir tikai formāls, un ka tas ir jāpieņem tāds, kā tas ir iesniegts.

Ģ.Trencis atturas no balsojuma par šo lēmumu un norobežojas no visas atbildības, kas rodas pieņemot šo lēmumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumiem meža zemes transformācijai Jūrmalā, Loču ielā 1760, Laivu ielā 1761, Bulduri 1206, Bulduri 1115, Upes ielā 1a, Valteru prospektā 61.

 

26. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.1063)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

27. Par sadarbības līguma, par informācijas iegūšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes, noslēgšanu (lēmums Nr.1064)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma, par informācijas iegūšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes, noslēgšanu.

 

28. Par telpu grupu apvienošanu Jelgavas ielā 13 Nr.616 (lēmums Nr.1065)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” –1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par telpu grupu apvienošanu Jelgavas ielā 13 Nr.616.

 

29. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 62 (lēmums Nr.1066)

30. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 90 (lēmums Nr.1067)

31. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 125 (lēmums Nr.1068)

32. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 5 (lēmums Nr.1069)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina noņem no izskatīšana jautājumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 62, jo nevar saprast par ko tajā iet runa. Nosaukumā ir minēta adrese Cīruļu ielā 62, bet konstatējošajā daļā Cīruļu ielā 125. Turklāt arī zemesgabala atrašanās konstatējošajā daļa ir noteikta  teritorijā „priežu parka” rajons ar apbūvi, bet lemjošajā daļā dabas pamatnes teritorijā.

A.Deičmane skaidro, ka tās ir redakcionālas kļūdas, lēmums ir par adresi Cīruļu ielā 62 un zemesgabals atrodas „priežu parka” rajons ar apbūvi. Lūdz pieņemt šo lēmumu labojot attiecībās kļūdas.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem(„par” - 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 62.

2.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 90.

3.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 125.

4.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 5.

 

Pārtraukums no plkst.11.45 – 12.15

 

33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.1070)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma pagarināšanu.

 

34. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar N.M. (lēmums Nr.1071)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar N.M.

 

35. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar E.Z.(lēmums Nr.1072)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma pagarināšanu ar E.Z.

 

36. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Finansu saistību birojs (lēmums Nr.1073)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Finansu saistību birojs.

 

37. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1074)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 nodošanu privatizācijai.

 

38. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0.0566 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1075)

39. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0.0566 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1076)

40. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1077)

41. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1078)

42. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0.0209 d.d nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1079)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0.0566 d.d. nodošanu privatizācijai.

2. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0.0566 d.d. nodošanu privatizācijai.

3. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai.

4. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai.

5. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0.0209 d.d nodošanu privatizācijai.

43. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6 pārdošanu (lēmums Nr.1080)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (A.Kalnciems) balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6 pārdošanu.

44. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 8903” pārdošanu (lēmums Nr.1081)

Ziņo:

G.Jubele lūdz nomainīt lēmuma pielikumu, jo pie lēmuma projekta pievienotajā pielikumā ir neprecīzi noteiktas summas.

Izsakās:

A.Tampe jautā, kas notiks, ja šo lēmumu dome nepieņems.

E.Rakiša atbild, ka izsolītājs varēs piedzīt zaudējumus no domes tiesas ceļā.

R.Munkevics - dome nevar neapstiprināt pašas rīkotu izsoli.

Ģ.Trencis norobežojas no atbildības par pieņemto lēmumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 8903” pārdošanu.

45. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2402 001 Jūrmalā, Alojas ielā 3 ieskaitīšanu nedzīvojamā fondā (lēmums Nr.1082)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2402 001 Jūrmalā, Alojas ielā 3 ieskaitīšanu nedzīvojamā fondā.

46. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 53 (lēmums Nr.1083)

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sabiles ielā 1a (lēmums Nr.1084)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a (lēmums Nr.1085)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 9 (lēmums Nr.1086)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 53.

2.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sabiles ielā 1a.

3.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 24a.

4.          pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 9.

 

50.                        Par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu (lēmums Nr.1087)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

R.Munkevics lūdz deputātus izvirzīt kandidātus priekšsēdētāja 1.vietnieka amatam.

J.Griķis izvirza A.Tampes kandidatūru.

I.Ančāns izvirza J.Griķa kandidatūru.

J.Griķis noņem savu kandidatūru.

I.Ančāns izvirza M.Mežapuķes kandidatūru.

I.Aizstrauta izvirza J.Kuzina kandidatūru

M.Mežapuķe noņem savu kandidatūru.

J.Kuzins noņem savu kandidatūru.

I.Aizstrauta izvirza Ž.Kupčikas kandidatūru.

Ž.Kupčika noņem savu kandidatūru.

R.Munkevics lūdz izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai. Izvirza J.Hlevicka un D.Urbanoviča kandidatūras.

J.Kuzins izvirza savu kandidatūru.

R.Munkevics aicina balsot par balsu skaitīšanas komisiju trīs deputātu sastāvā J.Hlevickis, D.Urbanovičs un J.Kuzins.

Balsošanas rezultāti par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā:

1. J.Hlevickis;

2. D.Urbanovičs;

3. J.Kuzins.

I.Kalvāne piedāvā deputātiem balsošanas biļetena tekstu ar sekojošu formulējumu:

„Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aigars Tampe:

Par ievēlēšanu              

Pret ievēlēšanu              ”.

Balsojot jāievelk krustiņš vai cita atzīme atbilstošajā lodziņā.

Pārtraukums no plkst.13.10 – 13.20

D.Urbanovičs (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs) paziņo, ka izsniegti un atverot urnu izņemti 15 biļeteni, no tiem derīgi – 15. Par Aigara Tampes ievēlēšanu priekšsēdētāja 1.vietnieka amatā nobalsojuši 14 deputāti, pret nobalsojis 1 deputāts (Balsu skaitīšanas komisijas 2006.gada 2.novembra protokols Nr.1).

Par domes priekšsēdētāja 1.vietnieku ievēlēts Aigars Tampe.

 

Sēde slēgta plkst. 13.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 16.novembrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2006.gada 7.novembrī