Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 7.decembrīNr.28

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 10

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (piedalās līdz plkst.1615)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (piedalās no plkst.1028, nepiedalās no plkst.1120-1140, no plkst. 14.35-14.37), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1117-1121, no plkst.1220-1224), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1316-1318), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1233-1236, no plkst1500-1502), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1020-1025, no plkst.1533-1536), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1220-1225, no plkst.1536-1538), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1220-1224, no 1323-1326), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1435-1437), Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1435-1437)

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā speciāliste

Veronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Maija Putniņa, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Andželika Legante, Māris Demme, Laima Grobiņa, Uldis Ciekurs, Ailita Kārkliņa, Anita Lindermane, Guna Voitkāne, Anna Deičmane, Gunta Liepiņa, Ieva Štāle, Normunds Līcis, Tamāra Milovidova, M.Stepanova

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

1. Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

· Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijai starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu jaunās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai;

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu;

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes pr.11;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Leona Paegles ielā 4;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 2;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rotas ielā 9;

Ÿ Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu zāles atvēršanai Jūrmalā, Raiņa ielā 86a.

Aicina balsot par darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

I.Ančāns jautā, kāpēc svarīgāko jautājumu „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju” ielika pašās beigās?

R.Munkevics atbild, ka savādāk netiktu izskatīti citi jautājumi.

I.Ančāns lūdz paskaidrot, kāpēc Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgā redakcija deputātiem ir sakopēta cita un dažādos veidos.

I.Kalvāne paskaidro, kā tā ir tā pati redakcija, tikai sakopēta tā, lai būtu vieglāk pārskatāma.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā

2.

Par Slokas karjera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas sociālā pedagoga likmju palielināšanu

4.

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

5.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 31

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 20

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Olgas ielā 20b

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ražas ielā 3

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krūzes ielā 3

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tālavas ielā 3

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 30

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 8

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 15

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ezeru ielā 42

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 51

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35

20.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 12 un adreses piešķiršanu

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera ielā 33 un adreses piešķiršanu

22.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 3A un adreses piešķiršanu

23.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, „Kaulenieki” un adreses piešķiršanu

24.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 13 un adreses piešķiršanu

25.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Daugavas ielā 13 un adreses piešķiršanu

26.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 40 un adreses piešķiršanu

27.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 87 un adreses piešķiršanu

28.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 14 un adreses piešķiršanu

29.

Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 89 un Mellužu prospektā 89a

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmuma Nr.857 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Mellužu prospektu, Mežsargu ielu un Kāpu ielu” atcelšanu

31.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3

33.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Akas ielā 2

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 7, Tukuma ielā 26, 24a, 24b un 22a

35.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35

36.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2

38.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8

39.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6

40.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29

41.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lorupes ielā 3

42.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un 1a

43.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11

44.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28 un Dzintaru prospektā 32

45.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

46.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

47.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

48.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

49.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

52.

Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

53.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

54.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

55.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Iecavas ielā 1

56.

Par atzinumu meža transformācijai Jūrmalā, Dzintaru mežaparkam

57.

Par detaļplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

58.

Par atļauju amatu savienošanai

59.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

60.

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2007.-2010.gadam

61.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/14 nodošanu privatizācijai

62.

Par dzīvojamo māju būve Nr.002 un Nr.003 Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 nodošanu privatizācijai

63.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 4002

64.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 4027

65.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b

66.

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabala daļu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65

67.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nodošanu privatizācijai

68.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai

69.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai

70.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai

71.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu ielā 2a nodošanu privatizācijai

72.

Par ēkas Jūrmalā, Slokas ielā 57a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

73.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 7121” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

74.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pētera ielā 5 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

75.

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

76.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kuteru ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

77.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kuteru ielā 3 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

78.

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 37 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

79.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1016” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

80.

Par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

81.

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 53a nodošanu atsavināšanai

82.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Babītes ielā 3 īres līguma noslēgšanu ar V.M.

83.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „East-West Transit”

84.

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S.

85.

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

86.

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.K.

87.

Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.J.

88.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L.

89.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.M.

90.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

91.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.G.

92.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

93.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar S.K.

94.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar S.K.

95.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0106” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

96.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3706” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

97.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1016” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

98.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1015” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

99.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 1117” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

100.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

101.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Baznīcas iela 3015” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

102.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.C.

103.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma pagarināšanu ar V.V.

104.

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.A.O.

105.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.262 atcelšanu

106.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14

107.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dundagas ielā 11

108.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 89

109.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 96

110.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2b

111.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes pr.11

112.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, L.Paegles ielā 4

113.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rotas ielā 9

114.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 2

115.

Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu zāles atvēršanai Jūrmalā, Raiņa ielā 86a

116.

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju

117.

Informācija

2. Par Slokas karjera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.1145)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Slokas karjera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas sociālā pedagoga likmju palielināšanu (lēmums Nr.1146)

Ziņo:

T.Milovidova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas sociālā pedagoga likmju palielināšanu.

4. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.1147)

Ziņo:

M.Stepanova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

5. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.1148)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”.

7. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu (lēmums Nr.1149)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu.

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 31 (lēmums Nr.1150)

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 20 (lēmums Nr.1151)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Olgas ielā 20b (lēmums Nr.1152)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ražas ielā 3 (lēmums Nr.1153)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krūzes ielā 3 (lēmums Nr.1154)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tālavas ielā 3 (lēmums Nr.1155)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 30 (lēmums Nr.1156)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 8 (lēmums Nr.1157)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 15 (lēmums Nr.1158)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ezeru ielā 42 (lēmums Nr.1159)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 51 (lēmums Nr.1160)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 (lēmums Nr.1161)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 31.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 20.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Olgas ielā 20b.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ražas ielā 3.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krūzes ielā 3.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tālavas ielā 3.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 30.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 8.

9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 15.

10. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ezeru ielā 42.

11. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 51.

12. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 12 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1162)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 12 un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera ielā 33 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1163)

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 3A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1164)

23. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, „Kaulenieki” un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1165)

24. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 13 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1166)

25. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Daugavas ielā 13 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1167)

26. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 40 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1168)

27. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 87 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1169)

28. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 14 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1170)

29. Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 89 un Mellužu prospektā 89a (lēmums Nr.1171)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pētera ielā 33 un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Čiekuru ielā 3A un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, „Kaulenieki” un adreses piešķiršanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Artūra ielā 13 un adreses piešķiršanu.

5. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Daugavas ielā 13 un adreses piešķiršanu.

6. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 40 un adreses piešķiršanu.

7. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Gulbju ielā 87 un adreses piešķiršanu.

8. Pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viršu ielā 14 un adreses piešķiršanu.

9. Pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 89 un Mellužu prospektā 89a.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmuma Nr.857 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Mellužu prospektu, Mežsargu ielu un Kāpu ielu” atcelšanu (lēmums Nr.1172)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmuma Nr.857 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Mellužu prospektu, Mežsargu ielu un Kāpu ielu” atcelšanu.

31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 (lēmums Nr.1173)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9.

32. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 (lēmums Nr.1174)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3.

33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Akas ielā 2 (lēmums Nr.1175)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Akas ielā 2.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 7, Tukuma ielā 26, 24a, 24b un 22a (lēmums Nr.1176)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 7, Tukuma ielā 26, 24a, 24b un 22a.

35. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 (lēmums Nr.1177)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35.

36. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 (lēmums Nr.1178)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1.

37. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 (lēmums Nr.1179)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Hlevickis izsaka priekšlikumu atbalstītdetālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2.

I.Aizstrauta izsakās, ka viņai ir prieks par to, ka uzņēmējs ir sapratis, ka šai teritorijai ir jāizstrādā detālplāns.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2.

38. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 (lēmums Nr.1180)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Ančāns, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8.

39. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6 (lēmums Nr.1181)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija, D.Urbanovičs), „pret” – M.Mežapuķe, „atturas” – 2 (I.Ančāns, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6.

40. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 (lēmums Nr.1182)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29.

41. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lorupes ielā 3 (lēmums Nr.1183)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lorupes ielā 3.

42. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un 1a (lēmums Nr.1184)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka šinī teritorijā ir tīrs mežs.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (M.Mežapuķe, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Dreija, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – I.Ančāns, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Kuzins)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un 1a.

43. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 (lēmums Nr.1185)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11.

44. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28 un Dzintaru prospektā 32 (lēmums Nr.1186)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu ierakstīt projektēšanas uzdevumā, ka nepieļaut daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izveidošanu šinī teritorijā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Dreija, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – I.Ančāns, „nebalso” - I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28 un Dzintaru prospektā 32.

45. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.1187)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav,), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

46. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.1188)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

47. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.1189)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

48. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu apskatīties dabā, kāds zemesgabalu dalījums ir šinī kvartālā. Neatbalstīt detalplānojuma pirmo redakciju. Izsakās, ka šo zemesgabalu varēdu sadalīt divos zemesgabalos.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – M.Mežapuķe, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā atkārtotā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – M.Mežapuķe, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins), lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai netiek pieņemts.

Izsakās:

D.Urbanovičs lūdz ierakstīt protokolā, ka atbalsta lēmuma pieņemšanu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, un nepiekrīt tam, ka domes sēdē šāds lēmuma projekts tiek noraidīts.

49. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu neatbalstīt šādu zemesgabala sadalījumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – M.Mežapuķe, „atturas” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins), lēmums par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu netiek pieņemts.

Izsakās:

D.Urbanovičs lūdz ierakstīt protokolā, ka atbalsta lēmuma pieņemšanu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu. Protestē pret šādu domes lēmuma noraidīšanu bez jebkādas motivācijas. Uzskata, ka tā ir ņirgāšanās par cilvēkiem, kas ir uzsākuši kaut ko darīt savā zemesgabalā.

I.Ančāns izsakās, ka piekrīt D.Urbanovičam. Lūdz sagatavot izsmeļošu informāciju un nākošajā domes sēdē atkārtoti izskatīt šos jautājumus.

50. Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izsakās:

R.Munkevics, ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu”, noņem no izskatīšanas saistošo noteikumu projektu „Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

51. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „atturas” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins), lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai netiek pieņemts.

52. Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.1190)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

53. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu neatbalstīt lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – M.Mežapuķe, „atturas” – 8 (J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), lēmums par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu netiek pieņemts.

54. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izsakās:

R.Munkevics, ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu”, noņem no izskatīšanas saistošo noteikumu projektu „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

55. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Iecavas ielā 1 (lēmums Nr.1191)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – I.Ančāns, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Iecavas ielā 1.

56. Par atzinumu meža transformācijai Jūrmalā, Dzintaru mežaparkam (lēmums Nr.1192)

Ziņo:

V.Zvejniece. Ierosina lēmuma projekta lemjošo daļu izteikt sekojošā redakcijā: „Atzīt, ka Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saskaņotajā tehniskajā projektā „Dzintaru mežaparks” zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 1510 (kadastra Nr.13000081510), plānotā meža zemes transformācija atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai, detaļplānojumam un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim”.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – I.Ančāns, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža transformācijai Jūrmalā, Dzintaru mežaparkam ar V.Zvejnieces ierosinājumu.

57. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ģ.Trencis,), „pret” – M.Mežapuķe, „atturas” – 6 (J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, , J.Kuzins, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai netiek pieņemts.

58. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.1193)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – I.Ančāns, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

59. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.1194)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

J.Griķis vēlas izslēgt savu kandidatūru no Lielupes ostas pārvaldes valdes. Paziņo, ka jau š.g. 10.augustā iesniedza iesniegumu ar lūgumu izslēgt sevi no Lielupes ostas pārvaldes valdes.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu Lielupes ostas pārvaldes valdē J.Griķa vietā iecelt V.Maksimovu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – I.Ančāns, „nebalso” - V.Maksimovs, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” ar R.Munkevica priekšlikumu.

Pārtraukums no plkst. 11.40 – 12.10

60. Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2007.-2010.gadam (lēmums Nr.1195)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, kāpēc summas Slokas tribīnēm atšķiras no gala kopsummas?

Ģ.Trencis paskaidro, ka tā ir kļūda un tā tiks labota.

M.Mežapuķe aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

I.Aizstrauta izsakās, ka investīciju plāns ir sastādīts ārkārtīgi tendenciozi. Nav redzama kopējā sadale pilsētas prioritātēm. Tāpēc nebalsos par šo investīciju plānu un aicina pārējos deputātus arī par to padomāt.

Z.Starks vēlas pateikties par izstrādāto investīciju plānu. Izsakās, ka visi investīciju plāna projekti ir vajadzīgi pilsētai. Uzskata, ka ja pilsētai ir finansiālās iespējas šos projektus īstenot, tad tos arī vajag īstenot. Izsakās, ka balsos par investīciju projektu.

I.Ančāns izsakās, ka viņam nav pieņemams tas, ka tagadējā valdībā pilnībā ignorē to, ko ir pieņēmusi iepriekšējā valdība. Uzskata, ka Ģ.Trenča k-gs, izstrādājot investīciju plānu, ir vadījies tikai no politiskiem apsvērumiem. Vēlas uzsvērt, ka investīciju plāns ir sastādīts nepareizi. Izsakās, ka nevar uzticēties nevienam Jūrmalas pilsētas domes deputātam un iebilst pret investīciju plānu.

J.Griķis izsakās, ka investīciju plāns ir pamats, pēc kura domes speciālisti varētu turpināt strādāt. Atbalsta pilnībā izstrādāto investīciju plānu.

D.Urbanovičs izsakās, ka atbalsta izstrādāto investīciju plānu. Rīgas ielas rekonstrukcija ir jāpabeidz. Izsaka priekšlikumu iekļaut investīciju plāna Rīgas ielas rekonstrukciju, kam Ls 500000 piešķirt no pašvaldības budžeta un Ls 1500000 ņemt kredītu un aicina atsevišķi nobalsot par savu priekšlikumu.

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīt investīviju plānu 2007.-2010.gadam. Izsakās, ka Rīgas iela nevar palikt tāda, kāda tā ir pašlaik. Jārod iespēja pabeigt Rīgas ielas rekonstrukciju.

R.Munkevics aicina balsot par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.-2010.gadam.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par D.Urbanoviča priekšlikumu iekļaut investīciju plānā Rīgas ielas rekonstrukciju, kam Ls 500000 piešķirt no pašvaldības budžeta un Ls 1500000 ņemt kredītu („par” – 3 (D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – 11 (I.Ančāns, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija, V.Maksimovs), priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija), „pret” – I.Ančāns, „atturas” – nav, „nebalso” - I.Aizstrauta,), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2007.-2010.gadam.

61. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/14 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1196)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/14 nodošanu privatizācijai.

62. Par dzīvojamo māju būve Nr.002 un Nr.003 Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1197)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe, J.Kuzins, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju būve Nr.002 un Nr.003 Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 nodošanu privatizācijai.

63. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 4002 (lēmums Nr.1198)

64. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 4027 (lēmums Nr.1199)

65. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b (lēmums Nr.1200)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 4002.

2. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 4027.

3. Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b.

66. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabala daļu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 (lēmums Nr.1201)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabala daļu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65.

67. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1202)

68. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1203)

69. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1204)

70. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1205)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nodošanu privatizācijai.

2. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nodošanu privatizācijai.

3. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai.

4. Pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d. nodošanu privatizācijai.

71. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu ielā 2a nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1206)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis,), „pret” – I.Ančāns, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu ielā 2a nodošanu privatizācijai.

72. Par ēkas Jūrmalā, Slokas ielā 57a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1207)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Ančāns, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Slokas ielā 57a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

73. Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 7121” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1208)

74. Par zemesgabala Jūrmalā, Pētera ielā 5 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1209)

75. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1210)

76. Par zemesgabala Jūrmalā, Kuteru ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1211)

77. Par zemesgabala Jūrmalā, Kuteru ielā 3 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1212)

78. Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 37 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1213)

79. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1016” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1214)

80. Par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1215)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 7121” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pētera ielā 5 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kuteru ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

5. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kuteru ielā 3 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

6. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 37 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

7. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1016” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

8. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 4a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

81. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 53a nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.1216)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina pie atsavināšanas izvērtēt, kāds varētu būt zemesgabala lietošanas mērķis.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 53a nodošanu atsavināšanai.

82. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Babītes ielā 3 īres līguma noslēgšanu ar V.M. (lēmums Nr.1217)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Babītes ielā 3 īres līguma noslēgšanu ar V.M.

83. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „East-West Transit” (lēmums Nr.1218)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – J.Griķis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „East-West Transit”.

84. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S. (lēmums Nr.1219)

85. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K. (lēmums Nr.1220)

86. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.K. (lēmums Nr.1221)

87. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.J. (lēmums Nr.1222)

88. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L. (lēmums Nr.1223)

89. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.M. (lēmums Nr.1224)

90. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.M. (lēmums Nr.1225)

91. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.G. (lēmums Nr.1226)

92. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.S. (lēmums Nr.1227)

93. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar S.K. (lēmums Nr.1228)

94. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar S.K. (lēmums Nr.1229)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.S.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Dz.K.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.J.

5. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.L.

6. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 54 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.M.

7. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

8. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.G.

9. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

10. Pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar S.K.

11. Pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar S.K.

95. Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0106” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1230)

96. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3706” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1231)

97. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1016” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1232)

98. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1015” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1233)

99. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 1117” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1234)

100. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1235)

101. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Baznīcas iela 3015” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1236)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0106” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3706” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1016” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1015” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

5. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 1117” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

6. Pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

7. Pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Baznīcas iela 3015” iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

102. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.C. (lēmums Nr.1237)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.C.

103. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma pagarināšanu ar V.V. (lēmums Nr.1238)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina lēmuma 1.punktu papildināt ar vārdiem „PVN 18% t.sk.”. Jautā, vai nomas līgumu nevar noslēgt uz ilgāku laiku, vismaz līdz 2007.gada 31.maijam vai 2007.gada 1.septembrim?

G.Jubele atbild, ka tas nebūtu korekti.

G.Truksnis ierosina atļaut domes darbiniekiem noslēgt līgumu arī uz ilgāku laiku, ja tam piekrīt otra puse.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma pagarināšanu ar V.V.

2. Atļaut domes darbiniekiem noslēgt līgumu arī uz ilgāku laiku, ja tam piekrīt otra puse.

104. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.A.O. (lēmums Nr.1239)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķis lūdz izlabot kļūdu lēmuma projektā I.A.O. dzimšanas datos.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.A.O.

105. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.262 atcelšanu (lēmums Nr.1240)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.262 atcelšanu.

106. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14 (lēmums Nr.1241)

107. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dundagas ielā 11 (lēmums Nr.1242)

108. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 89 (lēmums Nr.1243)

109. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 96 (lēmums Nr.1244)

110. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2b (lēmums Nr.1245)

111. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes pr.11 (lēmums Nr.1246)

112. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, L.Paegles ielā 4 (lēmums Nr.1247)

113. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rotas ielā 9 (lēmums Nr.1248)

114. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 2 (lēmums Nr.1249)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - A.Tampe), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Draudzības ielā 14.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dundagas ielā 11.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 89.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 96.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2b.

6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģertrūdes pr.11.

7. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, L.Paegles ielā 4.

8. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rotas ielā 9.

9. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 2.

115. Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu zāles atvēršanai Jūrmalā, Raiņa ielā 86a

Ziņo:

A.Legante

R.Munkevics noņem no izskatīšanas lēmuma projektu „Par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu zāles atvēršanai Jūrmalā, Raiņa ielā 86a”.

116. Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta izsaka neapmierinātību ar sagatavotiem materiāliem.

J.Hlevickis paziņo, ka ir sagatavojis alternatīvu lēmuma projektu „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem” ar papildinājumiem, kas paredz Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas nodošanu atkārtotai sabiedriskai apspriešanai un iesniegšanu domei apstiprināšanai līdz 2007.gada 31.janvārim.

R.Munkevics izsakās, ka atbalsta J.Hlevicka iesniegto lēmuma projektu „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem”.

G.Grūba paziņo, ka sabiedriskai apspriešanai tika iesniegts viens Vides pārskats, bet uz šodienas domes sēdi cits. Tā ir falsifikācija.

I.Aizstrauta izsakās, ka pozitīvas atsauksmes par Jūrmalas Attīstības plāna grozījumiem bija tikai no investoriem. Domei ir jāizņem ārā tie nelabvēlīgie zemesgabali, pret kuriem ir iestājušies pilsētas iedzīvotāji, kas iesniedza 7000 protesta parakstus.

Ģ.Trencis izsakās, ka darba grupa ir izskatījusi tikai daļu no iedzīvotāju iesniegumiem. Izsaka priekšlikumu darba grupai turpināt darbu, nosakot termiņu 1 vai 2 nedēļas, un izskatīt un izvērtēt visus iesniegtos iesniegumus, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām un tad šo galīgo redakciju nodot atkārtotai sabiedriskai apspriešanai. Ierosina savu priekšlikumu iekļaut J.Hlevicka iesniegtajā alternatīvajā lēmuma projektā „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem”.

J.Griķis izsaka priekšlikumu atbalstīt J.Hlevicka iesniegto lēmuma projektu „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem”. Vides aizsardzības nodaļai precizēt, kurš no iesniegtiem vides pārskatiem ir pareizais.

I.Aizstrauta izsakās, ka ir jāizveido cita darba grupa, ja esošā nevar izstrādāt normālus Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumus.

I.Ančāns ierosina pagarināt sabiedrisko apspriešanu vēl par 2 nedēļām un palielināt darba grupas sastāvu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par J.Hlevicka iesniegto lēmuma projektu „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem” („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – I.Ančāns, „nebalso” - I.Aizstrauta), nolēma:

1. Pieņemt J.Hlevicka iesniegto lēmumu „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem” (lēmums Nr.1250).

Sākotnēji Mainīts
2. Darba grupai turpināt darbu, nosakot termiņu 1 vai 2 nedēļas, un izskatīt un izvērtēt visus iesniegtos iesniegumus, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām un tad šo galīgo redakciju nodot atkārtotai sabiedriskai apspriešanai. 2. Ierakstīt protokolā, ka darba grupai turpināt darbu, nosakot termiņu 1 vai 2 nedēļas, un izskatīt un izvērtēt visus iesniegtos iesniegumus, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām un tad šo galīgo redakciju nodot atkārtotai sabiedriskai apspriešanai.

117. Informācija

I.Aizstrauta izsakās, ka informācijai ir jābūt sēdes sākumā.

J.Hlevickis izsaka priekšlikumu domes priekšsēdētājam izvērtēt un prēmēt pašvaldības policijas darbiniekus par darbu NATO samita laikā.

R.Munkevics izsakās, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar sniegt informāciju un jautā, vai deputāti vēlas, lai viņiem iesniedz informāciju rakstiski.

I.Aizstrauta izsakās, ka vēlas lai nākošā domes sēdē informācija tiktu sniegta sēdes sākumā.

I.Ančāns jautā, vai juridiskā pārvalde iesniedza protestu par Edinburgas pr.53.

R.Munkevics atbild, ka neiesniedza.

I.Ančāns jautā vai R.Munkevics ir iepazinies ar viņa iesniegumu par konkursu par ielu tīrīšanu un vai ar to ir iepazīstināta konkursa komisija un kādas var būt sekas? Kad tiks izsniegts juridiskās pārvaldes izvērtējums?

R.Munkevics – noteiktā kārtībā.

Sēde slēgta plkst. 1620

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 21.decembrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2006.gada 14.decembrī