Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 21.decembrīNr.29

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

 

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe (nepiedaļas no plkst. 1250-1252)

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1205 līdz sēdes beigām)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (piedalās no plkst.1014, nepiedalās no plkst.1500-1510), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1329-1334, no plkst.1500-1511, no plkst.1516 līdz sēdes beigām), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1414-1417), Aigars Kalnciems (nepiedalās no plkst.1108-1115, no plkst.1205 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1250-1255, no plkst.1412-1415), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1500-1515), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1331-1336), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1250-1255, no 1403-1406, no plkst.1412-1414, no plkst.1437-1440), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1411 līdz sēdes beigām), Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1500-1518)

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Māris Demme, Laima Grobiņa, Uldis Ciekurs, Ailita Kārkliņa, Guna Voitkāne, Anna Deičmane, Gunta Liepiņa, Dzintars Krūmiņš, Veronika Ramāne, Atis Sapronovs, Jānis Kārkliņš, Alvils Rudzītis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

1. Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

·          Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi;

·          Par zemesgabala „Vārnukrogs 2003” daļas nomas līguma noslēgšanu ar DSK „Priedaines mežmala”;

·          Par zemesgabala „Priedaines kapi” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Rimava”.

Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Caunu ielā 6;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas pr. 49;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 53A;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mazā Nometņu ielā 8;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Oļģerta ielā 8;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 18;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Salaspils ielā 4;

Ÿ              Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tirgus ielā 15 un adreses piešķiršanu;

Ÿ              Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijai starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu jaunās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Aicina balsot par darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu informāciju pārlikt uz sēdes sākumu. Aicina par to nobalsot.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 4 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, Z.Starks,), „pret” – nav, „atturas” – 11 (J.Kuzins, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), I.Ančāna priekšlikums netiek pieņemts.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar R.Munkevica priekšlikumiem („par” – 14 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma apstiprināt darba kārtību ar R.Munkevica priekšlikumiem.

Sēdes darba kārtība.

1.       

Darba kārtības apspriešana

2.       

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 22.12.2005. lēmumā Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē

3.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Brīvības pr.26A

4.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rotas ielā 20

5.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Tirzas ielā 1A

6.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Caunu ielā 6

7.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Edinburgas pr.49

8.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 53A

9.       

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Mazā Nometņu ielā 8

10.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Oļģerta ielā 8

11.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pļaviņu ielā 37

12.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 18

13.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils ielā 4

14.  

Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā no 2007.gada 1.janvāra

15.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu

16.  

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas dzēšanu

17.  

Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolā

18.  

Par Majoru kultūras nama maksas pakalpojumiem

19.  

Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums

20.  

Par sadarbības līguma ar Ķemeru Nacionālo parku noslēgšanu

21.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 18 un adreses piešķiršanu

22.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 15 un adreses piešķiršanu

23.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14 un adreses piešķiršanu

24.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu A.Kronenberga ielā 2A un adreses piešķiršanu

25.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dubultu pr.70 un Dubultu pr.72

26.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Pērkona ielā 3 un Pērkona ielā 3A

27.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Pumpuru ielā 6

28.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Z.Meierovica pr.34

29.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Vikingu ielā 3

30.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Varavīksnes ielā 4A

31.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Burtnieku ielā 14

32.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Tallinas ielā 20

33.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 111

34.  

Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai un pārvešanai uz muzeju Bulduru pr.17

35.  

Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai un pārvešanai uz muzeju Bulduru pr.19

36.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru pr.17

37.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru pr.19

38.  

Par zemesgabalu sadalošā žoga nojaukšanu Bulduru pr.40

39.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Miera ielā 27A

40.  

Par detālplānojuma zemesgabalam 20.līnijā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

41.  

Par detālplānojuma zemesgabalam 20.līnijā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Durbes ielā 2

43.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tirgus ielā 15 un adreses piešķiršanu

44.  

Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijai starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu jaunās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.  

Par kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības koncepcijas apstiprināšanu

46.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība

47.  

Par dzīvokļu jautājumiem

48.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

49.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

50.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

51.  

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā

52.  

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem

53.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Hercoga Jēkaba ielā 3

54.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Gulbju ielā 1

55.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Admirāļu ielā 2

56.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 30.06.1994. lēmumā Nr.59 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Dārzu ielā 16”

57.  

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 1A privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

58.  

Par telpu Muižas ielā 6privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu

59.  

Par zemesgabala Līču ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

60.  

Par zemesgabala „Vaivari 1308” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

61.  

Par zemesgabala „Majori 8616” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

62.  

Par zemesgabala „Dzintari 1013” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

63.  

Par zemesgabala Brīvības prospekts privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

64.  

Par zemesgabala Kāpu iela privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

65.  

Par zemesgabala Piestātnes ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

66.  

Par zemesgabala daļas Babītes ielā 3 nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

67.  

Informācija

 

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 22.12.2005. lēmumā Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē (lēmums Nr.1251)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Aizstrauta izsakās, ka nebalsos par sagatavoto lēmuma projektu, jo uzskata, ka šis jautājums jāskata kopā ar 2007.gada budžetu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 22.12.2005. lēmumā Nr.589 „Par darba samaksu Jūrmalas domē.

 

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Brīvības pr.26A (lēmums Nr.1252)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Brīvības pr.26A.

 

4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rotas ielā 20 (lēmums Nr.1253)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Rotas ielā 20.

 

5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Tirzas ielā 1A (lēmums Nr.1254)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Tirzas ielā 1A.

 

6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Caunu ielā 6 (lēmums Nr.1255)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Caunu ielā 6.

 

7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Edinburgas pr.49 (lēmums Nr.1256)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Edinburgas pr.49.

 

8. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 53A (lēmums Nr.1257)

 Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kalēju ielā 53A.

9. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Mazā Nometņu ielā 8 (lēmums Nr.1258)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Mazā Nometņu ielā 8.

10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Oļģerta ielā 8 (lēmums Nr.1259)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Oļģerta ielā 8.

11. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pļaviņu ielā 37 (lēmums Nr.1260)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pļaviņu ielā 37.

12. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 18 (lēmums Nr.1261)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 18.

13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils ielā 4(lēmums Nr.1262)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns ierosina izskatīt šo jautājumu dienas otrajā pusē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Salaspils ielā 4.

 

Izsakās:

I.Ančāns izsakās, ka ir pārsteigts, ka par šādām summām 5 minūšu laikā tiek atrisināts jautājums. Uzskata, ka jautājums nav pietiekoši sagatavots, bet viss tiek panākts ar balsošanas mehānismu.

R.Munkevics izsakās, ka jautājumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vienmēr tiek izskatīti saīsinātā termiņā. Šis lēmums nozīmē to, ka varēs ātrāk sākt būvēt bērnudārzu.

I.Aizstrauta izsakās, ka uzskata, ka tādus lēmumus šādā veidā nevar pieņemt.

14. Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā no 2007.gada 1.janvāra (lēmums Nr.1263)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā no 2007.gada 1.janvāra.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.31)

 Ziņo:

A.Tukāne izsaka priekšlikumu:

- palielināt pārējo atlikumu un arī lēmuma projekta 6.pielikumu ar 4 objektiem, ko papildus iesniedza labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvalde;

- iekļaut līdzekļus nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salaspils ielā 4 pirmpirkuma izmantošanai.

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka vajadzētu arī detalizēti izskatīt 2006.gada budžetu un šajā kontekstā skatīt 2007.gada budžetu. Ir ļoti slikti, ka palika neizmantoti 7 miljoni Ls. Uzskata, ka 2007.gada budžets ir labs. Par tā pieaugumu jāpasakās pilsētas iedzīvotājiem. Balsos par 2007.gada budžeta apstiprināšanu.

D.Urbanovičs izsakās, ka 2007.gada budžets ir atbalstāms, tikai žēl, ka pašās budžeta sastādīšanas procesa beigās tika veiktas ļoti daudz izmaiņas. Ierosina papildināt saistošos noteikumus ar punktu: „Vēlākais līdz 2007.gada februāra mēnesim domes sēdē ir jāapstiprina konkrētu objektu saraksts par jaunu ielu izbūvi, par ielu asfalta seguma remontu, apgaismojuma uzstādīšanu pilsētas ielās, iekšpagalmu remontiem un arī par kapitālo remontu konkrētām adresēm”. Aicina balsot par šī papildinājuma iekļaušanu saistošajos noteikumos.

J.Griķis izsaka pateicību domes darbiniekiem par darbu pie 2007.gada budžeta sastādīšanas un pilsētas iedzīvotājiem par papildus ieņēmumiem budžetā. Izsakās, ka balsos par 2007.gada budžetu.

I.Aizstrauta izsakās, ka budžeta izlietojums neapmierina. Bija jāparedez līdzekļi vismaz Rīgas ielas iekonservēšanai un vairāk līdzekļu vajadzēja paredzēt ceļu remontiem, nevis tīrīšanai. Algu palielinājums domes darbiniekiem bija jāizvērtē rūpīgāk. Pārāk liela summa ir atvēlēta sadarbībai ar masu medijiem. Lūdz ierakstīt protokolā, ka nebalsos par 2007.gada budžetu, jo deputātu pirms vēlēšanām dotie solījumi neatbilst 2007.gada budžetam.

Ģ.Trencis izsakās, ka atbalstīt 2007.gada budžetu. Vēlas pievērst uzmanību tam, ka budžetā beidzot ir iezīmējušies izdevumi, kas tiešām paredzēti Jūrmalas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī tam, ka jau nākošgad vajadzētu sākt izmantot citu lielo pilsētu pieredzi – veikt lielo maģistrālo ceļu rekonstrukciju, nevis bedrīšu lāpīšanu.

I.Ančāns izsakās, ka ceturto gadu nebalsos par budžetu. Šis budžets sastādīts pēc deputātu interesēm. Uzskata, ka ir nepareizi izvēlētas prioritātes. Izsakās, ka vienīgais, kā var sakārtot šo situāciju domē ir sarīkot ārkārtas vēlēšanas.

D.Urbanovičs ierosina papildināt saistošo noteikumu 11.punktu ar vārdiem „paredzēt finansējumu pabalstu izmaksai ģimenēm, kuru bērniem nav nodrošināta vieta bērnudārzā”.

I.Ančāns izsakās, ka dome nonāks strupceļā ar Mākslas un mūzikas skolas celtniecību. Lūdz 2007.gada sākumā padomāt par to, ka vecākiem nav jāziedo nauda bērnudārzu uzturēšanai un remontiem un veikt korekcijas budžetā.

R.Munkevics aicina atbalstīt 2007.gada budžetu ar D.Urbanoviča priekšlikumu papildināt 11.punktu un A.Tukānes priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu ar D.Urbanoviča priekšlikumu papildināt 11.punktu un A.Tukānes priekšlikumiem.

16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas dzēšanu (lēmums Nr.1264)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas dzēšanu.

17. Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolā (lēmums Nr.1265)

Ziņo:

Z.Ivanova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolā.

18. Par Majoru kultūras nama maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.1266)

Ziņo:

L.Miķelsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Majoru kultūras nama maksas pakalpojumiem.

19. Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikums (nolikums Nr.21)

Ziņo:

G.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolas nolikumu.

 

20. Par sadarbības līguma ar Ķemeru Nacionālo parku noslēgšanu (lēmums Nr.1267)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma ar Ķemeru Nacionālo parku noslēgšanu.

 

Pārtraukums no plkst. 12.05 līdz plkst. 12.35

 

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 18 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1268)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 18 un adreses piešķiršanu.

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 15 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1269)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 15 un adreses piešķiršanu.

23. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1270)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14 un adreses piešķiršanu.

24. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu A.Kronenberga ielā 2A un adreses piešķiršanu(lēmums Nr.1271)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu A.Kronenberga ielā 2A un adreses piešķiršanu.

25. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dubultu pr.70 un Dubultu pr.72 (lēmums Nr.1272)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dubultu pr.70 un Dubultu pr.72.

26. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Pērkona ielā 3 un Pērkona ielā 3A (lēmums Nr.1273)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Pērkona ielā 3 un Pērkona ielā 3A.

 

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Pumpuru ielā 6 (lēmums Nr.1274)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Pumpuru ielā 6.

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Z.Meierovica pr.34 (lēmums Nr.1275)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Z.Meierovica pr.34.

29. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Vikingu ielā 3 (lēmums Nr.1276)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Vikingu ielā 3.

 

30. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Varavīksnes ielā 4A (lēmums Nr.1277)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Varavīksnes ielā 4A.

 

31. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Burtnieku ielā 14(lēmums Nr.1278)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Burtnieku ielā 14.

 

32. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Tallinas ielā 20 (lēmums Nr.1279)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Tallinas ielā 20.

 

33. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 111 (lēmums Nr.1280)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 111.

 

34. Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai un pārvešanai uz muzeju Bulduru pr.17 (lēmums Nr.1281)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, vai nebūtu pareizi vispirms saskaņot ēku pārvešanu un tikai tad lemt par demontāžu. Vai nebūtu pareizi lēmumā ierakstīt piezīmi, ka gadījumā, ja nevar izstrādāt detālplānojumu, vai šo ēku izvietot brīvdabas zvejniecības muzejā, ko tad darīt?

V.Zvejniece ierosina papildināt lēmuma 2.punktu ar vārdiem „kuru var saskaņot pēc vienošanās noslēgšanas ar Jūrmalas pilsētas domi”.

I.Aizstrauta izsakās, ka būtu jāpieraksta klāt iespēju izvietot Jūrmalas brīvdabas zvejniecības muzejā.

Z.Starks izsakās, ka par eksponātu zāli Jūrmalas brīvdabas zvejniecības muzejā vajadzētu domāt mūsdienīgā kontekstā.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu un izpētīt to.

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu.

J.Griķis izsakās, ka speciālistiem ir jāuzticas - Jūrmalas muzeja direktore ir akceptējusi šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai un pārvešanai uz muzeju Bulduru pr.17.

 

35. Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai un pārvešanai uz muzeju Bulduru pr.19 (lēmums Nr.1282)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns lūdz noņemt jautājumu no izskatīšanas.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka nevar balsot par šo lēmuma projektu, jo nav zināms uz kurieni tiks pārvietotas ēkas un arī tādejādi tiek radīts precedents. Muzejā nebūs iespējams izvietot visus arhitektūras pieminekļus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, Z.Starks), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai un pārvešanai uz muzeju Bulduru pr.19.

 

36. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru pr.17 (lēmums Nr.1283)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Kuzins, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru pr.17.

 

37. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru pr.19 (lēmums Nr.1284)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (J.Kuzins, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (Ģ.Trencis), „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru pr.19.

 

38. Par zemesgabalu sadalošā žoga nojaukšanu Bulduru pr.40 (lēmums Nr.1285)

Ziņo:

V.Zvejniece lūdz papildināt lēmuma projekta konstatējošās daļas pēdējo rindkopu ar vārdiem „Administratīvā procesa likuma 185.panta 2.daļas 3.punktu”. Kā arī lemjošā daļā atstājot terjmiņu 10.februāri, tomēr uzdot īpašniekam nekavējoties nojaukt žogu.

Izsakās:

J.Zāle izsakās, ka uzskata, ka žogs Bulduru pr.40, Jūrmalā ir uzbūvēts pamatoti ar Jūrmalas pilsētas domes atļauju. Domes rīcība novedusi līdz infarktam. Domes priekšsēdētājs neatbild uz iesniegumiem.

M.Mežapuķe jautā, vai žogs atbilst normatīviem?

V.Zvejniece atbild, ka neatbilst.

I.Aizstrauta jautā, vai zemesgabals Bulduru pr.40 ir sadalīts?

V.Zvejniece atbild, ka zemesgabals Bulduru pr.40 ir nedalīts.

I.Aizstrauta izsakās, ka tad šis žogs jājauc nost.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadalošā žoga nojaukšanu Bulduru pr.40.

 

39. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Miera ielā 27A (lēmums Nr.1286)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Miera ielā 27A.

 

40. Par detālplānojuma zemesgabalam 20.līnijā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu(lēmums Nr.1287)

41. Par detālplānojuma zemesgabalam 20.līnijā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam 20.līnijā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam 20.līnijā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

42. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Durbes ielā 2 (lēmums Nr.1288)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Durbes ielā 2.

 

43. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tirgus ielā 15 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1289)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Tirgus ielā 15 un adreses piešķiršanu.

 

44. Par detālplānojuma Dzintaros, teritorijai starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu jaunās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1290)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Dzintaros, teritorijai starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu jaunās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

45. Par kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības koncepcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1291)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

Z.Starks ierosina pagarināt kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības koncepcijas termiņu.

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu vārdu „koncepcija” aizstāt ar vārdu „programma” un termiņu pagarināt līdz 2011.gadam.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības koncepcija ir jāpapildina ar punktu par iespēju pašvaldībai nepieciešamības gadījumā glabāt pilsētas iedzīvotājus privātajos kapos, ja tādi būs pilsētā.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības koncepcijā ir jāieraksta, ka Priedaines kapiem jābūt pašvaldības īpašumā.

J.Griķis lūdz ierakstīt protokolā, ka divi cilvēki lobē šis koncepcijas nepieņemšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības koncepcijas apstiprināšanu.

46. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība.

 

47. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.1292)

48. Par dzīvojamo telpu īres līgumiem (lēmums Nr.1293)

49. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.1294)

50. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.1295)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

I.Ančāns izsaka nožēlu, ka Jūrmalas pilsētas domē ir jurists, kas maldina deputātu lai atrisinātu invalīda dzīvokļa problēmu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumiem.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

51. Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā.

 

52. Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

 

53. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Hercoga Jēkaba ielā 3 (lēmums Nr.1296)

54. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Gulbju ielā 1 (lēmums Nr.1297)

55. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Admirāļu ielā 2(lēmums Nr.1298)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Hercoga Jēkaba ielā 3.

2.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Gulbju ielā 1.

3.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Admirāļu ielā 2.

 

56. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 30.06.1994. lēmumā Nr.59 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Dārzu ielā 16” (lēmums Nr.1299)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 30.06.1994. lēmumā Nr.59 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Dārzu ielā 16”.

 

57. Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 1A privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1300)

58. Par telpu Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu

59. Par zemesgabala Līču ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1301)

60. Par zemesgabala „Vaivari 1308” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1302)

61. Par zemesgabala „Majori 8616” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1303)

62. Par zemesgabala „Dzintari 1013” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1304)

63. Par zemesgabala Brīvības prospekts privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1305)

64. Par zemesgabala Kāpu iela privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1306)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Iedzīvotāja izsakās, ka nekustamajā īpašumā Muižas ielā 6 vienam māksliniekam ir ierīkots dzīvoklis. Mākslinieki lūdz atļauju privatizēt šīs telpas izstādes un dzīvokļa ierīkošanai.

R.Munkevics noņem jautājumu par telpu Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

 

1.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 1A privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Līču ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala „Vaivari 1308” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala „Majori 8616” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

5.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala „Dzintari 1013” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

6.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Brīvības prospekts privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

7.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Kāpu iela privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

65. Par zemesgabala Piestātnes ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar V.K.(lēmums Nr.1307)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Piestātnes ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

 

66. Par zemesgabala daļas Babītes ielā 3 nomas līguma noslēgšanu ar L.S. (lēmums Nr.1308)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Babītes ielā 3 nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

 

Pārtraukums no plkst. 14.40 līdz plkst. 15.00

 

67. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

I.Ančāns lūdz paskaidrot, kāpēc uz R.Munkevicam adresēto iesniegumu atbildēja deputāts J.Kuzins.

R.Munkevics paskaidro, ka iesniegums bija par jautājumu, kas attiecas uz iepirkumu komisiju, kuru vada J.Kuzins, tāpēc arī iesniegums tika novīzēts viņam.

I.Aizstrauta jautā, vai deputātu istabā var notikt komiteju sēdes? Izsakās, ka deputātu istabā ir jāierīko skapis, kurā deputāti varētu glabāt savus dokumentus un mantas.

 

Sēde slēgta plkst. 1530

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 12.janvārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2006.gada 30.decembrī