Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 21.jūlija 12.nolikumu

2007.gada 13.septembrīNr.6

Protokols Nr.18, 1.punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības
ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par autoceļiem” 12.panta 8.daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumiem Nr.217
“Noteikumi par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai
un attīstībai piešķirto mērķdotāciju”

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības ceļu fonda (turpmāk tekstā – Ceļu fonds) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

  1.2. Ceļu fonds ir Jūrmalas pašvaldības domes izveidots speciālā budžeta naudas līdzekļu fonds, kura ienākumus veido mērķdotācija, kura tiek saņemta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumiem Nr.217 „Noteikumi par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju”.

 2. Ceļu fonda līdzekļu avoti

  2.1. Fonds veidojas no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem.

  2.2. Ceļa fonda līdzekļi tiek ieskaitīti un uzskaitīti pašvaldības speciālā budžeta kontā.

 3. Ceļu fonda līdzekļu izlietojums

  3.1. Ceļu fondu izlieto šādiem mērķiem:

  3.1.1. pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai;

  3.1.2. pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai;

  3.1.3. darbu tehniskajai uzraudzībai un autoruzraudzībai;

  3.1.4. zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas;

  3.1.5. starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē;

  3.1.6. pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanai;

  3.1.7. sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem;

  3.1.8. pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu atmaksai;

  3.1.9. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācijai pašvaldības ceļu un ielu tīklā;

  3.1.10. pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas tehniskās bāzes izveidošanai un uzturēšanai.

 4. Ceļu fonda pārvalde

  4.1. Ceļu fonda turētājs un rīkotājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

  4.2. Saskaņā ar apstiprināto pilsētas domes budžeta plānu kārtējam gadam, tiek apstiprināta Ceļu fonda līdzekļu izlietojuma tāme un programma.

 5. Ceļu fonda līdzekļu plānošanas un izlietošanas uzskaites kārtība

  5.1. Jūrmalas pilsētas domes Finanšu pārvalde koordinē mērķdotācijas Jūrmalas pilsētas ceļiem un ielām prognozēto ieņēmumu izlietojuma plānošanu, kā arī ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti. To nodrošina Finanšu pārvaldes struktūrvienības:

  5.1.1 Budžeta nodaļa – pilsētas budžeta izstrādes un izpildes kontroles jomā: iesniedz attiecīgajās komitejās akceptētu mērķdotācijas izlietojuma programmu un budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus nākamajam gadam izskatīšanai Finanšu komitejā;

  5.1.2. Centralizētā grāmatvedība – grāmatvedības uzskaites jomā: nodrošina mērķdotācijas Jūrmalas pilsētas ceļiem un ielām ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, likumu “Par budžeta un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Veic maksājumu uzskaiti, saskaņā ar valdības un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli;

  5.1.3. Norēķinu kase – pieņem no Centralizētās grāmatvedības maksājumu uzdevumus un veic norēķinu operācijas no mērķdotācijas līdzekļu konta, iepriekš pārbaudot rekvizītu atbilstību un maksājumu pareizību.

  5.2. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes labiekārtošanas nodaļa nodarbojas ar ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu un administrēšanu. Tās kompetencē ietilpst darbu administrēšana attiecībā uz ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) un aprīkojuma, kas izvietots šajās robežās, labiekārtošanu un uzturēšanu, mākslīgajām būvēm (tiltiem, ceļu pārvadiem), autobusu pieturām, ielu nosaukumu plāksnītēm un to stiprinājumu stabiņiem.

  5.3. Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes būvniecības un transporta nodaļa nodarbojas ar ceļu un ielu seguma rekonstrukcijas un būvniecības uzraudzību, iesniedz priekšlikumus pašvaldības kapitālās celtniecības un kapitālā remonta darbu programmu (Ceļu fonda programma) un pilsētas transporta attīstības programmu izstrādei. Administrē un plāno darbus, kas attiecas uz pilsētas ceļu un ielu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem: ceļa zīmēm un virziena rādītājiem, luksoforiem un ceļu un ielu horizontālo apzīmējumu

  5.4. Punktos 5.2. un 5.3. minētās struktūrvienības piedalās pilsētas budžeta projekta sastādīšanā un iepirkumu konkursu sagatavošanā, cenu aptauju organizēšanā, kontrolē pašvaldības iepirkumu noslēgto līgumu izpildes un līgumsaistību garantijas, veic darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu, izpildīto darbu pieņemšanu, kā arī no Ceļu fonda budžetā piešķirto līdzekļu izlietošanas kontroli.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF