Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 08. februāraNr.122

protokols Nr.3, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta grozījumu izstrāde. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1250 „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem” tika nolemts nodot Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakciju ar papildinājumiem sabiedriskajai apspriešanai un pilnveidot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, sagatavojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

Vides pārskata un Attīstības plāna grozījumu atkārtota sabiedriskā apspriešana notika no 2006.gada 13.decembra līdz 2007.gada 21.janvārim.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    1. Noteikt, ka pilnveidotā Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakcija ir galīgā redakcija.

    2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei (V.Zvejniecei) nosūtīt lēmumu un Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 - Kartes

Pilsētai pieguļošās teritorijas un Jūrmalas kaimiņpašvaldību kopējo interešu teritorijas

Saimnieciskās kanalizācijas tīklu nodrošinājums

Siltumapgāde - Grozījumi- Galīgā redakcija

Gāzes apgāde - Grozījumi- Galīgā redakcija

Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātie, uzsāktie un nepieciešamie detālplānojumi - Galīgā redakcija

Dzīvojamie rajoni

Zemesgabalu veidošanas noteikumi - Galīgā redakcija

Topogrāfiskā plāna pamatne

Esošā teritorijas izmantošana- lietošanas mērķi - Kadastra pārskata plāns

Teritorijas zonējums

Teritorijas zonējums - Galīgā redakcija

Dabas pamatne - Galīgā redakcija

Aizsargjoslas - Grozījumi - Galīgā redakcija

Transporta shēma - Grozījumi - Galīgā redakcija

Saimnieciskās darbības izraisītā riska avotu shēma - Grozījumi - Galīgā redakcija

Veloceliņi un autostāvietu izvietojums - Grozījumi - Galīgā redakcija

Ūdens apgāde - Grozījumi - Galīgā redakcija

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 DOC

Pielikums Nr.6 XLS

Pielikums Nr.7 DOC

Pielikums Nr.8 DOC