Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Izmaiņa ar Domes 2007.gada 5. aprīļa 340 .lēmumu

2007.gada 8. martsNr.233

protokols Nr.5, 13. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11
daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2007.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2007.gada 8.martu noslēgt līgumu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas, kas sastāv no ēkas lit.4 ar kopējo platību 145,6 m2 un zemesgabala ar kadastra Nr.1300 010 2025 un kopējo platību 796 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 88 m2 platībā, nomu uz pieciem gadiem arhīva darba nodrošināšanai.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007.gada 5. aprīļa 340 .lēmumu
  2. Noteikt telpu nomas maksu Ls 25,77 apmērā gadā, tai skaitā 18% PVN. 2. Noteikt telpu nomas maksu Ls 25,77 apmērā mēnesī, tai skaitā 18% PVN.

  3. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2007.gada 8.martā zemesgabala ar kopējo platību 796 m2 kadastrālā vērtība ir Ls 15330.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Rudzītis) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu.

  5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics