Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. martsNr.256

protokols Nr.6, 2. punkts

Par grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2002. gada 18. decembra lēmumā Nr.997
“Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23.panta 3.daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 “Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” un tā 1.pielikuma ”Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā” sadaļas „Aprūpes mājās pakalpojuma apmaksa” 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Aprūpei mājās ir šādi līmeņi un apmaksa:

I līmenis līdz 6 stundām nedēļā - Ls 26,28 mēnesī;

II līmenis līdz 16 stundām nedēļā - Ls 69,13 mēnesī;

III līmenis līdz 24 stundām nedēļā - Ls 102,70 mēnesī;

IV līmenis līdz 40 stundām nedēļā - Ls 171,84 mēnesī.

Aprūpes mājās apmaksā ietilpst pakalpojuma sniedzēja administratīvie izdevumi, transporta u.c. saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi, kā arī darba algas aprūpētājiem, ietverot tajās likumā paredzētās nodokļu nomaksas. Administratīvie un saimnieciskās darbības nepieciešamie izdevumi nedrīkst pārsniegt 15% no kopējās pašvaldības finansētās apmaksas par aprūpi mājās.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics