Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. martsNr.257

protokols Nr.6, 3. punkts

Par kustamās mantas atsavināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.pantu un 6.panta 3.daļu, kā arī ņemot vērā augstās uzturēšanas izmaksas un, lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas domei piederošu kustamo mantu:

  1.1. automašīnu HYUNDAI SONATA, reģistrācijas Nr.DC 155, 1997.izlaiduma gads;

  1.2. automašīnu VOLVO S-80, reģistrācijas Nr.GH 9150, 1999.izlaiduma gads.

  2. Atsavināt 1.punktā minēto kustamo mantu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli un norēķiniem par atsavināto mantu pieņemt 100% latus.

  3. Izveidot kustamās mantas novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  3.1. Indra Kalvāne – Administratīvās pārvaldes vadītāja – komisijas priekšsēdētāja;

  3.2. Zoja Gorenko – Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece;

  3.3. Kristīne Suharevska – Finanšu pārvaldes centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

  3.4. Arnis Osis – Administratīvās pārvaldes saimniecības nodaļas autovadītājs.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics