Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. martsNr.258

protokols Nr.6, 4. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84
“Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu, kā arī ņemot vērā I.Dreijas iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmuma „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” 1.2.apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

„1.2. Igors Dreija – Jūrmalas pilsētas domes deputāts”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics