Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. martsNr.261

protokols Nr.6, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt kredītu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, garantējot kredīta atmaksu ar budžeta līdzekļiem, Ūdenssaimniecības attīstības projektam 2007.gadā Ls 695000 uz pieciem gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2008.gada 30.septembrim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics