Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 22. martsNr.282

protokols Nr.6, 31. punkts

Par Tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu
rekonstrukcijas būvniecības ieceri

2006.gada 13.oktobrī Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedza atzinumu Tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.novembra pasūtījumu, līgumu Nr.1.1-16.4.3/1061 saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, un Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu projektēšanas firma SIA ”Inženierbūve” ir izstrādājusi Tiltu ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijas ieceri.

Projektam no 2007.gada 17.janvāra līdz 2007.gada 14. februārim ir veikta sabiedriskā apspriešana. Ir saņemtas 11 pozitīvas atsauksmes. Būtisku iebildumu pret projekta realizāciju nav.

Būvniecības iecere 2007.gada 28.februārī izskatīta un atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejā (protokols Nr.1.1-57/02). Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu un būvniecības likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Inženierbūve” izstrādāto būvniecības ieceri Tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijai Bulduros, posmā no Tvaikoņu ielas līdz Mastu ielai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics