Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 5. aprīlisNr.318

protokols Nr.7, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Palielināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālu, ieguldot sekojošus Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus, kuru kopējā tirgus vērtība saskaņā ar SIA “Latio” veikto vērtējumu ir Ls 1054049 (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit deviņi latu):

1.1. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Līču ielā 2, kura tirgus vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2007.gada 7.februāra novērtējumu ir Ls 295000 (divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši lati) un tas sastāv no zemes gabala 5249 m2 platībā, kadastra numurs 13000212205;

1.2. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 31a, kura tirgus vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2007.gada 7.februāra novērtējumu ir Ls 269000 (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši lati) un tas sastāv no zemes gabala 4785 m2 platībā, kadastra numurs 13000202504;

1.3. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kauguri 1209, kura tirgus vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2007.gada 8.februāra novērtējumu ir Ls 234000 (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši lati) un tas sastāv no zemes gabala 4157 m2 platībā, kadastra numurs 13000201209;

1.4. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kauguri 0720, kura tirgus vērtība saskaņā ar SIA “Latio” 2007.gada 7.februāra novērtējumu ir Ls 305000 (trīs simti pieci tūkstoši lati) un tas sastāv no zemes gabala 5416 m2 platībā, kadastra numurs 13000200720.

2. Piekrist, ka šādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi tiks ieguldīti pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā kā mantiskais ieguldījums, attiecīgi pieņemot atsevišķu domes lēmumu:

2.1. nekustamais īpašums Jūrmalā, Kauguri 3901, kurš sastāv no zemes gabala 274446 m2 platībā, kadastra numurs 13000203901, pēc detālplānojuma izstrādāšanas par zemesgabala sadalīšanu;

2.2. nekustamais īpašums Jūrmalā, Tallinas ielā 39, kurš sastāv no zemes gabala 6618 m2 platībā, kadastra numurs 13000202705;

2.3. nekustamais īpašums Jūrmalā, Dīķu ielā 30, kurš sastāv no zemes gabala 17435 m2 platībā, kadastra numurs 13000210204;

2.4. nekustamais īpašums Jūrmalā, Dīķu ielā 30a, kurš sastāv no zemes gabala 1200 m2 platībā, kadastra numurs 13000210201;

2.5. nekustamais īpašums Jūrmalā, Dīķu ielā 30b, kurš sastāv no zemes gabala 6930 m2 platībā, kadastra numurs 13000210205.

3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītie Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi nepieciešami ar 2005.gada 8.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.564 apstiprinātās Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programmas 2006.-2011.gadam realizēšanai.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics