Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 5. aprīlisNr.319

protokols Nr.7, 2. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar
valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta 1.daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 58.punktu, un, lai nodrošinātu publisko bibliotēku attīstības ilgtermiņa ilgtspēju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” saskaņā ar pielikumu.

    2. Līguma saistību kontrolēt Jūrmalas bibliotēku apvienības direktora p.i. S.Brencei.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2007.gada 5.aprīļa lēmumam Nr.319

(protokols Nr.7, 2.punkts)

Vienošanas par sadarbību

Nr.______________________

Rīgā, 2007.gada ______________

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, (turpmāk tekstā - Aģentūra), tās direktora Armanda Magones personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Aģentūras nolikumu, no vienas puses, un Jūrmalas pilsētas dome, (turpmāk tekstā - Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Raimonds Munkevics, no otras puses, turpmāk tekstā kopā sauktas Puses, turpinot Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas tīkla projekta uzsākto publisko bibliotēku attīstību, lai nodrošinātu publisko bibliotēku attīstības ilgtermiņa ilgtspēju, sadarbojoties valsts sektoram, kuru pārstāv Aģentūraun pašvaldību sektoram, kuru pārstāv Pašvaldībaun Pašvaldībasiedzīvotāju tiesības uz bezmaksas piekļuvi informācijas resursiem, lai īstenotu Latvijas valsts uzsākto projektu „Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts" , savstarpēji vienojoties, noslēdz vienošanos par sadarbību (turpmāk - Vienošanās):

1. Vienošanās priekšmets

1.1. Lai palielinātu Latvijas publisko bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstu, apjomu, kvalitāti, konkurētspēju un nodrošinātu Pašvaldībasiedzīvotāju brīvu bezmaksas pieeju elektroniskās informācijas resursiem, internetam un tehniskai infrastruktūrai (tajā skaitā datortehnikai, multifunkcionālajām iekārtām, citai projektā paredzētajai tehnikai un standartprogrammatūrai (turpmāk - Datortehnika)) Puses, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vienojas savstarpēji sadarboties šajā Vienošanās paredzēto pasākumu īstenošanai.

1.2. Puses vienojas, ka par konkrētu Datortehnikas piegādi, skaitu, Pašvaldībasbibliotēkas (turpmāk - Bibliotēka) darbinieku apmācībām un citiem Vienošanās 2.punktā minētajiem pasākumiem tiks slēgti atsevišķi Līgumi. Savstarpēji tos saskaņot Puses apņemas nelikt šķēršļus šādu Līgumu slēgšanai.

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1. Aģentūraapņemas sadarbības ietvaros veikt sekojošo:

2.1.1. nodot bez atlīdzības Bibliotēkai tehnisko infrastruktūru - Datortehniku bezmaksas bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai publiskajā zonā;

2.1.2. nodrošināt bezvadu interneta tīkla (WiFi) ierīkošanu Bibliotēkas telpās;

2.1.3. sadarbojoties ar nozares atbildīgajām ministrijām, veicināt Bibliotēku likumā paredzēto valsts mērķdotāciju piešķiršanu ar Datortehnikas, interneta un elektroniskās informācijas resursu izmantošanu saistīto Pašvaldībasizdevumu segšanai;

2.1.4. ierīkot jaunu interneta pieslēgumu pēc nepieciešamības un/vai nodrošināt esoša Bibliotēkas interneta pieslēguma ātruma palielinājumu ne mazāk kā līdz 256 kbps vienam datoram;

2.1.5. nodrošināt nepieciešamo bezmaksas apmācību Bibliotēkas darbiniekiem projekta programmā plānotajā apjomā, tajā skaitā sedzot apmācību materiālu un Bibliotēkas darbinieku transporta izdevumus;

2.1.6. nodrošināt Pašvaldībasiedzīvotāju bezmaksas apmācību projekta programmas plānotajā apjomā, tajā skaitā sedzot apmācību materiālu un mācību programmu izmaksas;

2.1.7. uzraudzīt Datortehnikas garantijas apkalpošanu visā Latvijas Republikas teritorijā un problēmpieteikumu pieņemšanu vienotā palīdzības un tehniskā atbalsta dienestā;

2.1.8. izveidot reģionālus stacionārus un mobilus mācību centrus un nodrošināt Pašvaldībasiespējas izmantot bezmaksas mācību klasēs piedāvātās apmācības;

2.1.9. veikt pārrunas ar apdrošinātājiem par Datortehnikas apdrošināšanu un atkarībā no pārrunu rezultāta veiktDatortehnikas apdrošināšanu.

2.2. Pašvaldībaapņemas sadarbības ietvaros veikt sekojošo:

2.2.1. nodrošināt nodotās Datortehnikas pieejamību publiskai bezmaksas lietošanai, tajā skaitā iekārtot un uzturēt nepieciešamās darba vietas darbam ar Datortehniku;

2.2.2. veikt nepieciešamos pielāgojumus Bibliotēkas telpās, ja tādi nepieciešami Datortehnikas uzstādīšanai vai lietošanai;

2.2.3. pēc nepieciešamības veikt Bibliotēkas telpu remontu un sadarbības laikā nodrošināt Bibliotēkas telpu uzturēšanu;

2.2.4. nodrošināt visus nepieciešamos un Pašvaldībasiespējās esošos drošības pasākumus, lai novērstu pilnīgu vai daļēju Datortehnikas bojāeju vai zādzību;

2.2.5. veicināt Bibliotēkas darbinieku piedalīšanos Aģentūrasapmācību programmās un rīkotajos semināros, iespēju robežās nodrošinot bibliotēkas darbību darbinieka prombūtnes laikā;

2.2.6. glabāt saņemto ar Datortehniku, standartprogrammatūru, interneta pieslēgumu un lokālo tīklu saistīto tehnisko dokumentāciju, lietošanas instrukcijas, garantijas apkalpošanas dokumentāciju.

3. Vispārīgie datortehnikas izmantošanas nosacījumi

3.1. Datortehnika tiks nodota bezmaksas izmantošanai Bibliotēkas lietotājiem publiski pieejamā telpā.

3.2. Pašvaldībaun/vai Bibliotēka par nodotās Datortehnikas, interneta pieslēgumu vai citu no šīs Vienošanās izrietošo labumu izmantošanu nedrīkst iekasēt maksu.

4. Nobeiguma nosacījumi

4.1. Pusesvienojas savstarpēji veikt nepieciešamo informācijas apmaiņu par Vienošanās saturu. Sarakste starp Pusēm notiks saprātīgā laika periodā, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā.

4.2. Aģentūranozīmē šādas kontaktpersonas Vienošanās īstenošanai un koordinēšanai:

4.2.1. reģionālie projekta kuratori:

- Antra Spmdzāne (tālr.: 4471459, e-pasts; antra@gulbenesbiblioteka.lv) Vidzemes reģions - Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Valkas un Valmieras rajoni;

- Latgales reģions - Ināra Batarāga (tālr.: 5381228. e-pasts: puce(@axel.lv) Daugavpils pilsēta un rajons. Jēkabpils. Krāslavas. Ludzas un Preiļu rajoni, Rēzeknes pilsēta un rajons);

- Zemgales reģions - Baiba Tormane (tālr: 3960581, e-pasts: baiba.rcb@apollo.lv) (Aizkraukles, Bauskas, Dobeles un Ogres rajoni, Jelgavas pilsēta un rajons);

- Kurzemes reģions - Margarita Marcinkeviča (tālr,: 3623598, e-pasts: margarita.marcinkevica@ventspils.gov.lv) (Jūrmalas pilsēta, Liepājas pilsēta un rajons, Kuldīgas, Saldus. Talsu un Tukuma rajoni, Ventspils pilsēta un rajons);

- Rīgas rajons - Daiga Orbidāne (tālr.: 7981029, e-pasts: daiga@salaspils.lv);

- Rīgas pilsēta - Dzidra Šmita (tālr.: 7037120. e-pasts: dzidrasm@biblioteka.rcc.lv).

4.2.2. Aģentūras direktora vietniece Sandra Ozoliņa (tālr.: 7843085; e-pasts: info@kis.gov.lv).

4.3. Ja Pašvaldībanepilda Vienošanās līgumā noteiktās saistības vai pārkāpj Vienošanās nosacījumus, Aģentūraiir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanās līgumu. Ja Aģentūraizmanto šajā punktā noteiktās tiesības un vienpusēji lauž Vienošanās līgumu, Pašvaldībai1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā no paziņojuma par Vienošanās līguma laušanu saņemšanas ar pieņemšanas-nodošanas aktu jānodod atpakaļ Aģentūrai,.Bila un Melindas Geitsufonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta" ietvarossaņemtās materiālās vērtības.

4.4. Par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pusēmradušies nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā- atbildība neiestājas. Par nepārvaramas varas apstākļiem jebkurā gadījumā tiks uzskatīti šādi apstākli: plūdi, zemestrīces, dabas katastrofas, streiki, kara darbība, kā arī citi apstākļi, kas kavē sadarbību vai padara to par neiespējamu, kurus puses neparedzēja, nevarēja paredzēt, nevarēja ietekmēt, kā arī nevarēja novērst šādu apstākļu rezultātā iestājušās nelabvēlīgās sekas.

4.5. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties uz Vienošanas pamata vai izrietēt no tās, Pusesapņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, fiksējot Pušunostāju protokolā vai savstarpējā sarakstē.

4.6. Vienošanās stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tās pilnīgai izpildei.

4.7. Vienošanās ir saistoša Pušutiesību un saistību pārņēmējiem.

4.8. Vienošanos var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tās darbību vienīgi pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās.

4.9. Jebkādi grozījumi un papildinājumi pie Vienošanas stājas spēkā pēc tam, kad tie ir noformēti rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību un tos parakstījušas abas Puses.

4.10. Vienošanās teksts ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Aģentūra:

Pašvaldība:

Valsts aģentūra " Kultūras informācijas

sistēmas"

Tērbatas ielā 53-2, Rīgā, LV-1011

Valsts Kase, Rīgas norēķinu centrs

Kods: TRELLV22

Konts: LV59TREL7220617000004

Datums ____._________________

_______________________________

Direktors Armands Magone

z.v.

Jūrmalas pilsētas dome,

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Banka:____________________________

Kods:_____________________________

Konts:_____________________________

Datums _____._______________________

__________________________________

Priekšsēdētājs Raimonds Munkevics

z.v.