Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 3. maijsNr.417

protokols Nr.9, 22. punkts

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta grozījumu izstrāde. Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 8.februārī pieņēma lēmumu Nr.122 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu”. Ar minēto lēmumu tika noteikts, ka izstrādātā Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakcija ir galīgā redakcija. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punkta 41.1.apakšpuntu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgā redakcija tika nosūtīta Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punktu un 43.punktu, un saskaņā ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2007.gada 16.aprīļa atzinumu Nr.1-22/2473/3244 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pilnveidot Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju atbilstoši Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2007.gada 16.aprīļa atzinumam Nr.1-22/2473/3244.

  2. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājai Vitai Zvejniecei organizēt sabiedrisko apspriedi pēc Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanas.

  3. Noteikt, ka sabiedriskās apspriedes termiņš ir trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  4. Nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto plānojuma redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānojuma galīgo redakciju.

  5. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics