Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 17. janvāra 2.lēmumu

2007.gada 3. maijsNr.420

protokols Nr.9, 4. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541
„Par pašvaldības aģentūras
„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
publiskajiem pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 25.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikuma Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 3.3.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” 1.pielikumā „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

  Nr.

  p.k.

  Publisko sociālo pakalpojumu veidi

  Mērvienība

  Cena (Ls)

  (neapliekas ar PVN)

  1.

  Aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

  1 persona/

  1 diennakts

  8,50

 2. Noteikt, ka lēmums publicējams laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics