Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 21.jūnijāNr.555

protokols Nr.12, 3. punkts

Par kustamās mantas,
automašīnas HYNDAI SONATA pārdošanu

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un, ņemot vērā izsoles komisijas 2007.gada 5.jūnija protokolu Nr.1, kā arī to, ka K.S. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 3.maija lēmumu Nr.421 apstiprināto izsoles noteikumu 9.punktu ir veicis maksājumu Ls 394 (trīs simti deviņdesmit četri latu) apmērā par kustamās mantas automašīnas HYUNDAI SONATA (reģistrācijas Nr.DC 155) pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1.           Noslēgt līgumu ar K.S. par kustamās mantas automašīnas HYUNDAI SONATA (reģistrācijas Nr.DC 155) pirkumu.

  2.           Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai pārvaldei vienas nedēļas laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

  3.           Apstiprināt ar šī lēmuma 1.punktā minētā objekta atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

  4.           Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei (A.Tukāne) sagatavot attiecīgus grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.555

(protokols Nr.12, 3.punkts)

Izdevumu tāme

 

par kustamās mantas automašīnas HYUNDAI SONATA pārdošanu

1.          Novērtējuma sagatavošana                Ls 34,22

2.          Sludinājuma apmaksa                                    Ls 33,80

Kopā:                         Ls 68,02