Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 21.jūnijāNr.556

protokols Nr.12, 4. punkts

Par atkārtotas kustamās mantas
izsoles organizēšanu

            Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmumu Nr.257 „Par kustamās mantas atsavināšanu” atsavināšanai tika nodota automašīna VOLVO S–80 (reģistrācijas Nr.GH 9150), apstiprinot kustamās mantas nosacīto cenu Ls 4428. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 3.maija lēmumu Nr.421 apstiprināto izsoles noteikumu 16.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.          Uzskatīt par nenotikušu automašīnas VOLVO S–80 (reģistrācijas Nr.GH 9150) izsoli.

2.          Nodot automašīnu VOLVO S–80 (reģistrācijas Nr.GH 9150) atkārtotai izsolei, apstiprinot kustamās mantas nosacīto cenu Ls 3543.

3.          Izsoles komisijai mēneša laikā rīkot atkārtotu automašīnas VOLVO S–80 (reģistrācijas Nr.GH 9150) izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par atkārtotās izsoles rezultātu un izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics