Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 30. oktobra 911.lēmumu

2007.gada 21.jūnijāNr.558

protokols Nr.12, 6. punkts

Par mācību maksas paaugstināšanu
Jūrmalas mūzikas vidusskolā

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija nolikuma Nr.4 ”Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” 37.9.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1.                       Ar 2007.gada 1.septembri apstiprināt mācību maksu Jūrmalas mūzikas vidusskolā Ls 10 mēnesī.

  2.                       Atzīt par spēku zaudējušu 1998.gada 1.oktobra lēmumu Nr.985 „Par mācību maksas paaugstināšanu”.

  3.                       Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā.

  4.                       Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  5.                       Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (S.Graudiņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics