Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 03.decembra 920.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.novembra 909 .lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2007.gada 21.jūnijāNr.561

protokols Nr.12, 9. punkts

Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades,
sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra nolikuma Nr.28 „Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra nolikums” 39.3.2. un 43.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.          Apstiprināt Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar pielikumu.

2.          Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3.          Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (S.Graudiņa) nodrošināt domes lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

4.          Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam.

5.          Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumu Nr.952 „Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Izmaiņa ar Domes 2007.gada 8.novembra 909 .lēmumu

Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.561

(protokols Nr.12, 9.punkts)

Jūrmalas pilsētas Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra

maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Mērvie-nība

Cena

(Ls)

tajā skaitā ( Ls )

  

  z

      par teorijas apmācību par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

1.

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu un reģistrācijas dokumentu

noformēšanu pa vadītāju kategorijām:

1.1.

īrētās telpās ārpus Jūrmalas:

           

1.1.1.

A1

kurss/1 personai

70,00

50,00

20,00

1.1.2.

A

„

70,00

50,00

20,00

1.1.3.

A ( ja personai ir citas kategorijas vadītāja apliecība )

„

20,00

-

20,00

1.1.4.

B1

„

70,00

50,00

20,00

1.1.5.

B

„

65,00

45,00

20,00

1.1.6.

B un C1

„

100,00

80,00

20,00

1.1.7.

C1

„

80,00

60,00

20,00

1.1.8.

C

„

90,00

70,00

20,00

1.1.9.

D1

„

80,00

60,00

20,00

1.1.10.

D

„

80,00

60,00

20,00

1.1.11.

E

„

60,00

40,00

20,00

1.2.

Jūrmalas pilsētā

           

1.2.1.

B

„

55,00

35,00

20,00

2.

Jūrmalas mācību iestāžu audzēkņu līdzdalības maksa par teorētisko apmācību nodrošināšanu autovadītāju kursos Jūrmalas pilsētā „A1”, „B” un „B / C1” kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai:

2.1.

A1

kurss/1 personai

10,00

   

2.2.

B

„

10,00
     

2.3.

B / C1

„

15,00

     

2.4.

Gājēju un  riteņbraucēju satiksmes noteikumi

„

Bezmaksas mācību grupas