Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 21.jūnijāNr.562

protokols Nr.12, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1195 „Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.-2010.gadam” un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 14.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.          Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” izstrādātā projekta realizācijai „Siltummezglu un inženiertīklu rekonstrukcija Kauguri I siltumcentrāles apgādes ēkām” Ls 809056 apmērā.

2.          Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Jūrmalas pilsētas domei sniegt galvojumu SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 809056  apmērā vai ekvivalence citā valūtā, lai nodrošinātu finansējumu siltummezglu un inženiertīklu rekonstrukcijai Kauguri I siltumcentrāles apgādes ēkām, garantējot kredīta atmaksu ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, kredītinstitūcijā ar visizdevīgākajiem nosacījumiem uz 12 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2008.gada martam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics