Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2007.gada 21.jūnijāNr.590

protokols Nr.12, 40. punkts

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumu Nr.394 „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) un Jūrmalas pilsētas apbūves noetikumu (būvnoteikumu) grozījumu izstrāde.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 2007.gada 16.aprīļa atzinumu Nr.1-22/2473/3244 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgo redakciju” tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 3.maija lēmums Nr.417 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu” Ar minēto lēmumu pilnveidotā Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgā redakcija tika nodota sabiedriskajai apspriešanai.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1.           Noteikt, ka pilnveidotā Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu redakcija ir galīgā redakcija.

  2.           Turpmāk tiks aizstāts nosaukums Jūrmalas Attīstības plāns ( ģenerālplāns) ar nosaukumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums.

  3.           Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics