Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 23.jūlija 569.lēmumu
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 805.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2007.gada 9. augustāNr.681

protokols Nr.16, 2. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija nolikuma Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 10.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ievēlēt finanšu komiteju 12 deputātu sastāvā:Izmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 805.lēmumu

  1.1. Ilmārs Ančāns

  1.2. Igors Dreija

  1.3. Juris Griķis

  1.4. Agris Kalnciems

  1.5. Žanna Kupčika

  1.6. Vladimirs Maksimovs

  1.7. Māris Mežapuķe

  1.8. Raimonds Munkevics

  1.9. Zigurds Starks

  1.10. Aigars Tampe

  1.11. Ģirts Trencis

  1.12. Dainis Urbanovičs

  1.13.Izmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 805.lēmumu

 2. Ievēlēt attīstības un vides jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā:

  2.1. Igors Dreija

  2.2. Juris Griķis

  2.3. Agris Kalnciems

  2.4. Vladimirs Maksimovs

  2.5. Inese Aizstrauta

  2.6. Jānis Kuzins

  2.7. Dainis Urbanovičs

 3. Ievēlēt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā:

  3.1. Inese Aizstrauta

  3.2. Ilmārs Ančāns

  3.3. Žanna Kupčika

  3.4. Jānis Kuzins

  3.5. Māris Mežapuķe

  3.6. Igors DreijaIzmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 805.lēmumu

  3.7. Dainis Urbanovičs

 4. Ievēlēt transporta un komunālo lietu komiteju 6 deputātu sastāvā: Izmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 805.lēmumu

  4.1. Igors Dreija

  4.2. Juris Griķis

  4.3. Juris HlevickisIzmaiņas ar Domes 2008.gada 18.septembra 805.lēmumu

  4.4. Vladimirs Maksimovs

  4.5. Māris Mežapuķe

  4.6. Ģirts Trencis

 5. Uzdot attīstības un vides jautājumu komitejai un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai līdz 2007.gada 17.augustam ievēlēt komiteju priekšsēdētājus.

 6. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics