Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 9. augustāNr.772

protokols Nr.16, 107. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528
nomas līguma noslēgšanu ar K.K.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2007.gada 16.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2007.gada 9.augustu noslēgt līgumu ar K. K.(personas kods***) par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 (kadastra numurs 1300 010 2528), kopējā platība 151 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), nomu uz pieciem gadiem teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai bez tiesībām zemesgabalu apbūvēt un ierobežot.

  2. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.punktam zemes nomas maksu gadā noteikt 415% apmērā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām. 2007.gada 25.jūnijā zemesgabala 151 m2 platībā vērtība privatizācijas vajadzībām ir Ls 29.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Rudzītis) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto nomas līgumu.

  4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

  5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics