Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 04. oktobrīNr.867

protokols Nr.19, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā
Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un
individuālā darba komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 17.punktu un saskaņā ar A.Z. un J.Salenieka iesniegumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju”:

2.6.punktu izteikt jaunā redakcijā:

„2.6. J. Salenieks ”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais lēmums Nr.297