Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 6. decembrīNr.1063

protokols Nr.23, 6. punkts

Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 17.decembra lēmuma Nr.441 „Par Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas izveidošanu” 1.pielikuma „Nolikums par Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolu” 3.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksu par tenisa nodarbībām Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolā saskaņā ar pielikumu.

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas maksas pakalpojumu kontā.

  3. Iegūtie līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar apstiprināto tāmi.

  4. Pilnvarot Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas direktori Zaigu Ivanovu slēgt tenisa kortu nomas līgumus.

  5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam.

  6. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (V.Ramāne) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā “Jūrmalas Ziņas”.

  7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumu Nr.1265 „Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolā”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pulsētas

domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1063

(protokols Nr.23, 6.punkts)

Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena

(Ls)

1.

Maksa par tenisa nodarbībām grupām

1 dalībniekam stundā

1.1.

grupā 2 audzēkņi

-”-

6,00

1.2.

grupā 3 audzēkņi

-”-

4,00

1.3.

grupā 4 audzēkņi

-”-

3,00

1.4.

grupā 5 audzēkņi

-”-

2,40

1.5.

grupā 6 audzēkņi

-”-

2,00

2.

Maksa par tenisa nodarbību individuāli

1 dalībniekam stundā

19,00

· No dalības maksām tiek atbrīvoti Jūrmalas pilsētas bērni un jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm (uzrādot apliecinošus dokumentus);

· Jūrmalas skolu audzēkņiem atlaide 50%;

· Talantīgiem un perspektīviem skolas audzēkņiem atlaide 50%, kā kritēriju piemērojot viņu sacensību rezultātu atspoguļojumu reitingu tabulās attiecīgajā vecuma grupā pēc Latvijas Tenisa savienības izstrādātās punktu uzskaites sistēmas, un skolas treneru padomes lēmuma.