Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 6. decembrīNr.1065

protokols Nr.23, 8. punkts

Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita
( darba vietu) papildināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.229 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu atsevišķu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem”, 2006.gada 21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2008.gada 1.janvāri papildināt Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita sarakstu (darba vietu) ar sekojošu darba vietu:

Amata nosaukums

Skaita

vienības

Amata likme (Ls)

Amatalga

(Ls)

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

2

172

344

Priekšsēdētājs

R.Munkevics