Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 6. decembrīNr.1073

protokols Nr.23, 17. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde. Ar minēto lēmumu tika apstiprinātais darba uzdevums detālplānojuma izstrādei un noteiktas detālplānojuma teritorijas robežas.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas – Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43a apstiprināšanu” tika apstiprināta detālā plānojuma daļa.

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.jūlijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ar kuriem neapstiprinātajā detālplānojumu teritorijā, zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 tika noteikts „Darījumu iestāžu” teritorijas zonējums. Zemesgabalos Zigfrīda Meierovica prospektā 43 un Ērgļu ielā 2A tika saglabāts zonējums „Jaukta atpūtas un dzīvojamā teritorija Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētajām teritorijām tika izstrādātas atsevišķas detālplānojuma daļas, ir lietderīgi izslēgt no, ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali” noteiktās detālplānojuma teritorijas zemesgabalu Jūrmalā, Ērgļu ielā 2, un uzsākt zemesgabalam atsevišķu detālplānojumu.

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2007.gada 2.oktobrī ir saņēmusi zemesgabala īpašnieka SIA ”Jūrmalas Priedes” (reģistrācijas Nr.LV40003531187) iesniegumu ar lūgumu turpināt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Ērgļu ielā 2 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktu un Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2007.gada 14.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1.-63/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izslēgt no, ar Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.61 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali” noteiktās detālplānojuma teritorijas, zemesgabalu Jūrmalā, Ērgļu ielā 2.

  2. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 (kadastra Nr.1300 009 1202) saskaņā ar 1.pielikumu.

  3. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

  4. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Ritu Ansuli.

  5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu.

  6. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1073

(protokols Nr.23, 17.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 (kadastra Nr. 13000091202),

zemesgabala platība 4904kv.m)

Zemesgabala īpašnieks SIA „Jūrmalas Priedes” (nodokļu maksātāju kods 40003531187).

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu paredzot esošo ēku rekonstrukciju par darījumu iestādi, precizējot Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumu rādītājus.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., un 54.2.punkti un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.9.5.punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas kvartālā starp Pūpolu ielu, Ērgļu ielu, Jomas ielu un Zigfrīda Meierovica prospektu un pludmali.

2.2. Īpašie apstākļi: zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas Darījumu iestāžu teritorijā (D), Krasta kāpu aizsargjoslā un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

2.3. Apbūves noteikumos darījumu iestāžu teritorija (D) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes - bankas, viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 63. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51., 52.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 5 (pieci) sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 73.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”,

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.6. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.8. SIA “Jūrmalas siltums”,

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

5.3.10. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa,

5.3.11. Domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes,

5.3.12. Domes Vides aizsardzības nodaļas,

5.3.13. Rīgas virsmežniecības kāpu mežniecības;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktā un 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

6.3. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi- tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā .

7.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Ansule, 77536773.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1073

(protokols Nr.23, 17.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādi

Jūrmalā, 2007.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora G.Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts –Pašvaldība, no vienas puses un _______________________________________________________, turpmāk saukts - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada ____.___________ lēmumu Nr.______ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2” (prot.Nr._____, _____.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100% (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 (kadastra Nr.1300 009 1202).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vadītāja vietniece Rita Ansule.

2. Detālplānojuma izstrādes vadības apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas veikt maksājumu Ls 590 (pieci simti deviņdesmit lati) apmērā par detālplānojuma izstrādes vadīšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” 2.1.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs10 (desmit) dienu laikā pēc detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā.

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai, veikt detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku aptauju un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.6. Pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.7. Pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus vietējā laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.8. Pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada ____. ___________ lēmuma Nr._____ pielikuma ______.punktā.

3.9. Pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.9.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.9.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.10. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas un akceptēšanas Būvvaldē, Pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.11. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.12. Detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 7.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

n/m reģ.Nr.90000036357

_______________________ ________________________

(G.Truksnis)


Lejupielāde: DOC un PDF