Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 25.janvārīNr.2

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Deputāti:

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1250-1304), Juris Hlevickis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1335-1340), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1105-1115, 1253-1300), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1105-1115, 1125-1210), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Inese Aizstrauta, Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Labiekārtošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Māris Demme

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Sanita Graudiņa, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Veronika Ramāne, Dzintars Krūmiņš, Uldis Ciekurs, Gunta Ušpele, Guna Voitkāne, Ailita Kārkliņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no darba kārtības jautājumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, 23.līnijā 1. Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu;

Ÿ              Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi;

Ÿ              Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 apvienošanu;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 19;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20b;

Ÿ              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 un 2005.gada 19.janvāra pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/151.

I.Ančāns ierosina noņemt no izskatīšanas jautājumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaines kapi” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Rimava”.

R.Munkevics ierosina jautājumu atstāt darba kārtībā un lemt par to balsojot.

 

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” – 13 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

 

Sēdes darba kārtība.

1.           

Informācija

2.           

Par Jūrmalas burāšanas skolas direktoru

3.           

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu

4.           

Par grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”

5.           

Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi

6.           

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31

7.           

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Olgas ielā 56

8.           

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2

9.           

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22

10.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78

11.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94

12.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34

13.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6

14.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45

15.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7

16.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A

17.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4

18.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64

19.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19

20.  

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4

21.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru pr. 160, Bulduru pr. 162, Bulduru pr.164 un Meža pr.151, Meža pr.153 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

22.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1A, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

23.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumiem zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

24.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

25.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 34A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

28.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu

29.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

30.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu

31.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

32.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 galīgās redakcijas apstiprināšanu

33.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

34.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artūra ielā 13

35.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 33

36.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mirdzas ielā 14

37.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 37

38.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 22

39.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9A

40.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Valdemāra ielā 14

41.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viļuma ielā 8

42.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Virsaišu ielā 8

43.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mazirbes ielā 3 un adreses piešķiršanu

44.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 46 un adreses piešķiršanu

45.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 60/60A un adreses piešķiršanu

46.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 71 un adreses piešķiršanu

47.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 4 un adreses piešķiršanu

48.  

Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, Rubeņu ielā 35 un Viņķu ielā 28 un adreses piešķiršanu

49.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1002 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu”

50.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1001 „Par zemesgabala apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu”

51.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.995 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 un adreses piešķiršanu”

52.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903

53.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 1d

54.  

Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 apvienošanu

55.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

56.  

Par dzīvojamās mājas jumta izbūves Pilsoņu ielā 23 lit.002, dz.3, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

57.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2005. saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”

58.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. nodošanu privatizācijai

59.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nodošanu atsavināšanai

60.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

61.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1C nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

62.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

63.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rembates ielā 4 cenas noteikšanu

64.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Madonas ielā 5 cenas noteikšanu

65.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

66.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Medņu ielā 100 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

67.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3313” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

68.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Bebru ielā 4a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

69.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2202” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

70.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

71.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 30 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

72.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 3121” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

73.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

74.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

75.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

76.  

Par ēkas Jūrmalā, Atbalss ielā 4 (kadastra apzīmēju7ms 13000215706009) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

77.  

Par ēku Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

78.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ASKANIO”

79.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 nomas līguma noslēgšanu ar E.P.

80.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaines kapi” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Rimava”

81.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Ainažu ielā 1405” pārjaunojuma līgumu noslēgšanu

82.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „11.līnijā 1108” pārjaunojuma līgumu noslēgšanu

83.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Melluži 0106” pārjaunojuma līgumu noslēgšanu

84.  

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „36. līnija 1202” pārjaunojuma līgumu noslēgšanu

85.  

Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

86.  

Par kuģīšu piestātnes Jūrmalā, Rīgas ielā 2A iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

87.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 19

88.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skautu ielā 14/16

89.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 19

90.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20b

91.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 un 2005.gada 19.janvāra pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/151

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

I.Ančāns lūdz rakstiskā veidā informāciju par Ķemeru sanatoriju.

R.Munkevics uzdod G.Smalkai šādu informāciju sagatavot.

I.Ančāns lūdz sagatavot SIA „Jūrmalas attīstības projekti” finanšu pārskatu.

R.Munkevics nodos šo lūgumu SIA „Jūrmalas attīstības plāni” valdei, un lūgs sagatavot prezentāciju, lai visi deputāti varētu ar to iepazīties.

 

2. Par Jūrmalas burāšanas skolas direktoru (lēmums Nr.42)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas burāšanas skolas direktoru.

 

3. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu (lēmums Nr.43)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu.

 

4. Par grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” (lēmums Nr.44)

Ziņo:

D.Urbanovičs

Izsakās:

I.Ančāns ierosina šo lēmumu nosūtīt visām pašvaldībām ar lūgumu atbildēt un izskaidrot, kā šajā situācijā rīkosies konkrētās pašvaldības.

Z.Starks ierosina nosūtīt šo lēmumu arī lielo pilsētu asociācijai.

R.Munkevics aicina atbalstīt šo lēmumu un nosūtīt to gan visām pašvaldībām, gan lielo pilsētu asociācijai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”.

 

5. Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.45)

Ziņo:

V.Ramāne

Izsakās:

R.Munkevics aicina balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

 

6. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31 (lēmums Nr.46)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 un Vidus prospektā 31.

 

7. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Olgas ielā 56 (lēmums Nr.47)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Olgas ielā 56.

 

8. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 (lēmums Nr.48)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Tampe, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2.

 

9. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 22

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” – 6 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe, I.Ančāns, J.Kuzins)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

10. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 (lēmums Nr.49)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78.

 

11. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvju ielā 94 (lēmums Nr.50)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvju ielā 94.

 

12. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34 (lēmums Nr.51)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34.

13. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 (lēmums Nr.52)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6.

14. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 (lēmums Nr.53)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 (lēmums Nr.54)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 1 (A.Kalnciems), balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8a (lēmums Nr.55)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8a.

 

17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 (lēmums Nr.56)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 (lēmums Nr.57)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64.

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19 (lēmums Nr.58)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19.

20. Par „Slokas darīju parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 (lēmums Nr.59)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par „Slokas darīju parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4.

21. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162, Bulduru prospektā 164 un Meža prospektā 151, Meža prospektā 153 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumam saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns ierosina neatbalstīt šo lēmumu, jo nedrīkst iznīcināt šo priežu parka teritoriju, jo praktiski tā ir dabas pamatne.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 6 (J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (I.Ančāns, J.Kuzins), „atturas” – 5, (Ž.Kupčika, I.Dreija, A.Tampe, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

22. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.60)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns ierosina noraidīt šo lēmuma projektu, jo ar zemesgabalu ir notikušas mahinācijas.

D.Urbanovičs atceras, kā notika privatizācija, dome samierinājās, ka cena ir tik zema, jo tika solīts, ka šajā vietā tiks attīstīta sporta un atpūtas funkcija. Taču redzot vizualizāciju šim projektam ir skaidri redzams, ka tur tiek plānots būvēt mazstāvu dzīvojamo apbūvi.

R.Munkevics jautā vai šeit ir paredzēta dzīvojamā māja?

V.Zvejniece skaidro, ka saskaņā ar paskaidrojuma rakstu šeit ir paredzēta tāda pati funkcija kāda ir noteiktaveicot privatizāciju – atpūtas iestāde, veselības, izglītības, sporta centri, ārstniecības iestādes un sezonas tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

R.Munkevics aicina izteikt attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns), „atturas” – 3 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

23. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumiem zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.61)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumiem zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

24. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.62)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.63)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), „nebalso” – 1 (A.Kalnciems) balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

26. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 34a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.64)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 34a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

Pārtraukums no plkst. 11.30-12.10

27. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis prezentē deputātiem projektu.

Z.Starks jautā, vai ir saņemts ietekmes uz vidi novērtējums un saskaņojumi no visām nepieciešamajām institūcijām?

M.Dzenītis skaidro, ka Vides pārraudzības birojs ir pieņēmis lēmumu, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams.

Ģ.Trencis jautā, vai ir saņemts atzinums no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas?

V.Zvejniece skaidro, ka šie vēl nav saistošie noteikumi, šis ir lēmums, ar kuru apstiprina detālplānojuma galīgo redakciju un atzinumu no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas dome varēs saņemt tikai pēc šī lēmuma nosūtīšanas ministrijai.

D.Urbanovičs ierosina apvienot vienā punktā šī lēmuma projekta 2.punktu un 3.punktu.

I.Ančāns uzskata, ka šis objekts ir ļoti netradicionāls un šādam objektam Jūrmalā ir jābūt. Aicina deputātus balsot par šo lēmuma projektu.

D.Urbanovičs vienmēr ir atbalstījis šo projektu un visumā projektus, kas Jūrmalai nodrošinātu tūristu pieplūdumu. Uzskata, ka objekts ir jāatbalsta.

R.Munkevics uzskata, ka tik daudz jautājumiem nevajadzētu būt. Noņem šo jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai vides aizsardzības jautājumu komitejā.

 

Jautājums noņemts un novirzīts izskatīšanai vides aizsardzības jautājumu komitejā.

 

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.64)

29. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, J.Hlevickis, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, Ž.Kupčika), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.66)

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

32. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.67)

33. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2 Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

34. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artūra ielā 13 (lēmums Nr.68)

35. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 33 (lēmums Nr.69)

36. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mirdzas ielā 14 (lēmums Nr.70)

37. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 37 (lēmums Nr.71)

38. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 22 (lēmums Nr.72)

39. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9a (lēmums Nr.73)

40. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, K.Valdemāra ielā 14 (lēmums Nr.74)

41. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viļuma ielā 8 (lēmums Nr.75)

42. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Virsaišu ielā 8 (lēmums Nr.76)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artūra ielā 13.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 33.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mirdzas ielā 14.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 37.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 22.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9a.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, K.Valdemāra ielā 14.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viļuma ielā 8.

9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Virsaišu ielā 8.

 

43. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mazirbes ielā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.77)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe) , „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Mazirbes ielā 3 un adreses piešķiršanu.

44. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 46 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.78)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe) , „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Zemgales ielā 46 un adreses piešķiršanu.

45. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 60/60a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.79)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 60/60a un adreses piešķiršanu.

 

46. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 71 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.80)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dārzu ielā 71 un adreses piešķiršanu.

 

47. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.81)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grāvju ielā 4 un adreses piešķiršanu.

 

48. Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, Rubeņu ielā 35 un Viņķu ielā 28 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.82)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 37, Rubeņu ielā 35 un Viņķu ielā 28 un adreses piešķiršanu.

 

49. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1002 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.83)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1002 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu”.

 

50. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1001 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.84)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.1001 „Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu”.

 

51. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.995 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.85)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.995 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 un adreses piešķiršanu”.

 

52. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903 (lēmums Nr.86)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903.

 

53. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 1d (lēmums Nr.87)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 1d.

 

54. Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 apvienošanu (lēmums Nr.88)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā vai uz šiem zemesgabaliem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi? Vai nesanāks tā, ka apvienojot šos zemesgabalus kādām indivīdam tiks liegtas iespējas privatizēt šos zemesgabalus un vai tas būs likuma pārkāpums?

G.Jubele atbild, ka privatizācijas ierosinājumi ir saņemti.

E.Rakiša atbild, ka tas nav likuma pārkāpums.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 apvienošanu.

 

Ģ.Trencis skaidro, ka balsojis par šo lēmumu, jo domes speciālisti ir paskaidrojuši, ka tādejādi netiek pārkāpti Latvijas Republikas likumi.

 

55. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.89)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

56. Par dzīvojamās mājas jumta izbūves Pilsoņu ielā 23 lit.002, dz.3, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu (lēmums Nr.90)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas jumta izbūves Pilsoņu ielā 23 lit.002, dz.3, Jūrmalā atzīšanu par dzīvošanai nederīgu.

 

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”.

 

58. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.91)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. nodošanu privatizācijai.

59. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mārupes ielā 1a nodošanu atsavināšanai

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, vai šo zemesgabalu ierakstīja zemesgrāmatā kā mērķi minot pašvaldības vajadzības?

G.Jubele nevar atbildēt uz šo jautājumu.

R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas, kamēr tiks noskaidrots ar kādu mērķi tas ir ticis ierakstīts zemesgrāmatā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

60. Par zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.92)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

61. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Babīte ielā 1c nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.93)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Babīte ielā 1c nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

 

62. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.94)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

 

63. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rembates ielā 4 cenas noteikšanu (lēmums Nr.95)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rembates ielā 4 cenas noteikšanu.

 

64. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Madonas ielā 5 cenas noteikšanu (lēmums Nr.96)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Madonas ielā 5 cenas noteikšanu.

 

65. Par zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.97)

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Medņu ielā 100 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.98)

67. Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3313” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.99)

68. Par zemesgabala Jūrmalā, Bebru ielā 4a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.100)

69. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2202” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.101)

70. Par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.102)

71. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 30 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.103)

72. Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 3121” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.104)

73. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.105)

74. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.106)

75. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.107)

76. Par ēkas Jūrmalā, Atbalss ielā 4 (kadastra apzīmēju7ms 13000215706009) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.108)

77. Par ēku Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.109)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 1 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Medņu ielā 100 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3313” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bebru ielā 4a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

5.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2202” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

6.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

7.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 30 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

8.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 3121” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

9.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

10. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

11. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

12. Pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Atbalss ielā 4 (kadastra apzīmēju7ms 13000215706009) privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

13. Pieņemt lēmumu par ēku Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

78. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Askanio” (lēmums Nr.110)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” –nav, balsošanas laikā izgājis A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Askanio”.

 

79. Par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 nomas līguma noslēgšanu ar E.P.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas, juridiskajai pārvaldei sagatavot atzinumu par šo jautājumu.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

 

80. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaines kapi” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Rimava”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Dreija ierosina neatbalstīt šo lēmumu.

R.Munkevics aicina izteikt savu viedokli balsojot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (Z.Starks), „pret” – 2 (R.Munkevics, I.Ančāns), „atturas” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Kuzins, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ģ.Trencis)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

 

81. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Ainažu ielā 1405” pārjaunojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.111)

82. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „11.līnijā 1108” pārjaunojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.112)

83. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Melluži 0106” pārjaunojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.113)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Ainažu ielā 1405” pārjaunojuma līguma noslēgšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „11.līnijā 1108” pārjaunojuma līguma noslēgšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Melluži 0106” pārjaunojuma līguma noslēgšanu.

 

84. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „36.līnija 1202” pārjaunojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.114)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „36.līnija 1202” pārjaunojuma līguma noslēgšanu.

 

85. Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.115)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” –nav, „nebalso” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 35 iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

 

86. Par kuģīša piestātnes Jūrmalā, Rīgas ielā 2a iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.116)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par kuģīša piestātnes Jūrmalā, Rīgas ielā 2a iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu.

 

87. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 19 (lēmums Nr.117)

88. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 (lēmums Nr.118)

89. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 71 (lēmums Nr.119)

90. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20b (lēmums Nr.120)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 19.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skautu ielā 14/16.

3.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 71.

4.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 20b.

 

91. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 un 2005.gada 19.janvāra pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/151 (lēmums Nr.121)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis uzskata, ka domei būtu jāizmanto atpakaļpirkuma tiesības, jo īpašnieki nav pildījuši līguma nosacījumus un saistības.

I.Ančāns uzskata, ka šo jautājumu vajadzētu atlikt.

R.Munkevics uzskata, ka šāds atpakaļpirkums nestu domei lielus zaudējumus. Aicina balsot par lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija), „pret” – 2 (I.Ančāns, D.Urbanovičs), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumā Nr.898 un 2005.gada 19.janvāra pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/151.

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.05

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 8.februārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 30.janvārī

 


Lejupielāde: DOC un PDF