Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 8.februārīNr.3

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1430-1438), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1120-1124), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1115-1124, 1405 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1330-1335), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1425-1445), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1120-1126, 1410-1415), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1120-1125, 1410-1415, 1438-1445), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Sanita Graudiņa, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Veronika Ramāne, Dzintars Krūmiņš, Uldis Ciekurs, Gunta Ušpele, Guna Voitkāne, Ailita Kārkliņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no darba kārtības jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.9 „Par pludmales nogabalu nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”. Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par pabalsta un piemaksas piešķiršanu;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 55c;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 44;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 7a;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 8;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 35;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6.

Sakarā ar to, ka uz domes sēdi ir ieradušies tik daudz mēdiju pārstāvju, lai noklausītos lēmuma par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu pārceļ priekšsēdētāja informāciju pēc šī jautājuma izskatīšanas.

I.Aizstrauta lūdz noņemt no izskatīšanas jautājumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, sakarā ar to, ka ir notikusi tiesa, kurā zemesgabalu, kas vienlaicīgi ar zemesgabalu Jūrmalā, Ezeru ielā 40 tika izņemts no kompensācijas zemju saraksta, atgrieza Jūrmalas kompensācijas zemju sarakstā.

R.Munkevics noņem no darba kārtības jautājumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

I.Ančāns uzskata, ka priekšsēdētāja informāciju vajadzētu atstāt kā pirmo darba kārtības jautājumu jo tā nosaka pašvaldības nolikums.

E.Rakiša uzskata, ka, ja informāciju ieliek kā otro darba kārtības jautājumu tas nav tik liels pārkāpums. Domes sēdi vada priekšsēdētājs un viņš var ierosināt deputātiem balsot par šādām izmaiņām.

 

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” – 12 (Z.Starks, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

 

Sēdes darba kārtība.

1.         

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

2.         

Informācija

3.         

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 35 un adreses piešķiršanu

4.         

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 5 un adreses piešķiršanu

5.         

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 5 un adreses piešķiršanu

6.         

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Lauku ielā 21 un adreses piešķiršanu

7.         

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 33

8.         

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atdzinumu saņemšanai

9.         

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002. gada 24. aprīļa lēmumā Nr. 293 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā Asaru prospektā 59” un jaunas redakcijas izstrādāšanu atbilstoši jaunajam darba uzdevumam

10. 

Par būvju sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu noteiktajai kārtībai Vārnukrogā, Kleistes ielā 16 un Vārnukroga ceļš 20, Jūrmalā

11. 

Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Slokas ielā 7

12. 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 13. aprīļa lēmumā Nr. „Par dzīvokļu komisiju”

13. 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 11. maija lēmumā Nr. 64 „Par privatizācijas komisiju”

14. 

Par pabalsta un piemaksas piešķiršanu

15. 

Zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 37 nodošanu privatizācijai

16. 

Zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 4 nodošanu privatizācijai

17. 

Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

18. 

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar F.K.

19. 

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar R. Z.

20. 

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.P.

21. 

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K.

22. 

Par ēkas 001 Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vestern”

23. 

Par zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nomāšanu no SIA „Vestern”

24. 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 lit. 3 īres līguma pagarināšanu

25. 

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 nodošanu atsavināšanai

26. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīniju ielā 3

27. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 55

28. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 26

29. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 26A

30. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stropu ielā 1

31. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stropu ielā 3

32. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 55c

33. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 44

34. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 7a

35. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 8

36. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 35

37. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33

38. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6

1. Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu (lēmums Nr.122)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, vai būvnoteikumu 7.10.7.7.punktā minētā objekta realizācijai nepieciešamā infrastruktūra nepārsniegs pilsētas budžetu? Ņemot vērā, ka pašvaldība ir atbildīga par infrastruktūras izveidi ir pamats bažām.

G.Truksnis - pašvaldība var slēgt līgumu ar projekta realizētājiem par to, kurš ir atbildīgs par infrastruktūru projekta realizācijas rajonā.

I.Aizstrauta jautā, vai ir atbildēts uz Jūrmalas aizsardzības biedrības vēstuli?

V.Zvejniece skaidro, ka Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvis piedalījās darba grupā un visa informācija un materiāli par attīstības plānu viņam bija pieejami.

I.Aizstrauta jautā, vai ir apstiprināta pilsētas attīstības stratēģija?

Ģ.Trencis atbild, ka šobrīd noris darbs pie šādas stratēģijas izstrādes.

Z.Starks jautā vai ir izpildīti visi ministrijas iebildumi?

V.Zvejniece skaidro, ka visi ministrijas iebildumi ir iestrādāti attīstības plāna grozījumos.

D.Urbanovičs atbalstīs šo lēmumu, jo pašvaldība pārāk ilgu laiku ir iestrēgusi attīstības plāna pieņemšanas procedūrā. Uzskata, ka jau 2005.gadā vajadzēja apstiprināt attīstības plāna grozījumus un tad šobrīd jau varētu noritēt darbs pie jaunā pilsētas attīstība plāna izstrādāšanas. Šāda procesa bremzēšana ir par sliktu pilsētas attīstībai. Protams, ne 100% viss šajos attīstības plāna grozījumos ir labs un katram no deputātiem būs kādi iebildumi, taču nav iespējams pieņemt tādu dokumentu ar kuru būtu apmierināti pilnīgi visi. Ierosina atbalstīt šo lēmumu un nākamajā domes sēdē pieņemt lēmumu par jauna attīstības plāna izstrādes uzsākšanu.

I.Ančāns piekrīt, ka attīstības plāna grozījumi bija jāpieņem agrāk, taču tas tā nenotika. Uzskata, ka nav pareizi, ka domē var ierasties arhitekts un paziņot, ka zemesgabals ir degradēts, ja patiesībā uz viņa vienkārši ir notikusi nelikumīga būvniecība. Tā kā uzskata, ka zem visa šī procesa kas slēpjas, neatbalstīs šo lēmumu.

Ģ.Trencis uzskata, ka attīstības plāns daudzējādā ziņā ir labs, jo ir plānota bērnudārzu, atpūta un sporta centru būvniecība, kā arī ļautu vieglāk kāpu zonā dzīvojošajiem veikt vienkāršus remontus. Uzskata, ka negatīvi ir tas, ka šis plāns tika pieņemts tik ilgu laika posmu un, ka dažas teritorijas, kurās bija plānota kūrorta attīstība tagad tiek atgrieztas dabas pamatnes teritorijās. Aicina šo lēmumu pieņemt, jo tas tik un tā tiks sūtīt atzinuma saņemšanai uz ministriju.

I.Aizstrauta uzskata, ka plāns ir nepieciešams, taču ņemot vērā, ka šis plāns ir pilsētas iedzīvotāju apzagšanas plāns nevar balsot par šo lēmumu. Nevar balsot arī pret šo lēmumu, jo tas pilsētai ir vitāli nepieciešams, arī atturēties nevar tādēļ balsojumā par šo lēmumu npiedalīsies.

J.Hlevickis aicina atbalstīt šo lēmumu, jo tas ir labākais kompromisa variants kādu varēja pieņemt.

I.Ančāns lūdz deputātus nobalsot, lai no šī attīstības plāna tiek izņemti visi punkti, kuros dabas pamatnes teritorijas tiek transformētas uz cita veida teritorijām.

R.Munkevics aicina atbalstīt šo lēmumu tādā redakcijā, kā tas ir sagatavots. Ir sasniegts tas, ka no šī attīstības plāna ir noņemt slepenības plīvurs un šobrīd paralēli noris darbs pie Attīstības stratēģijas, kas varēs būt par pamatu jaunajam attīstības plānam. Bet ņemot vērā, ka I.Ančāns ir izteicis priekšlikumu, aicina deputātus par to nobalsot.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – 5 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, J.Kuzins), „atturas” – 8 (Ž.Kupčika, J.Hlevickis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (J.Kuzins, A.Kalnciems, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu.

 

Pārtraukums no plkst.11.50-13.05

 

2. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

I.Ančāns jautā, kad viņš varēs saņemt advokātu biroju izstrādāto atzinumu?

R.Munkevics piedāvā I.Ančānam iepazīties ar šo atzinumu klātienē, viņa kabinetā.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka R.Munkevics nav sniedzis viņam konkrētu atbildi uz uzdoto jautājumu.

 

3. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 35 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.123)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Raiņa ielā 35 un adreses piešķiršanu.

 

4. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 5 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.124)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 5 un adreses piešķiršanu.

 

5. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 5 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.125)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 5 un adreses piešķiršanu.

 

6. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Lauku ielā 21 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.126)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Lauku ielā 21 un adreses piešķiršanu.

 

7. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 33 (lēmums Nr.127)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 33.

 

8. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.128)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.293 „Par detālplānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59” un jaunas redakcijas izstrādāšanu atbilstoši jaunajam darba uzdevumam (lēmums Nr.129)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.293 „Par detālplānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59” un jaunas redakcijas izstrādāšanu atbilstoši jaunajam darba uzdevumam.

 

10. Par būvju sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai Vārnukrogā, Kleistes ielā 16 (lēmums Nr.130)

Par būvju sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai Vārnukrogā, Varnukroga ceļš 30 (lēmums Nr.131)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par būvju sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai Vārnukrogā, Kleistes ielā 16.

2. Pieņemt lēmumu par būvju sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai Vārnukrogā, Varnukroga ceļš 30.

 

11. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Slokas ielā 7 (lēmums Nr.132)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Īpašniece lūdz noņemt šo jautājumu no izskatīšanas, sakarā ar to, ka par šo īpašumu šobrīd notiek tiesas process.

V.Zvejniece skaidro deputātiem, ka, ja šāds lēmums netiks pieņemts domi var apvainot bezdarbībā.

R.Munkevics skaidro īpašniecei viņas tiesības izstrādāt un iesniegt saskaņošanai jaunu, atbilstošu projektu. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, J.Hlevickis, Z.Starks, D.Urbanovičs, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Slokas ielā 7.

 

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.134)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”.

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.135)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”.

14. Par pabalsta un piemaksas piešķiršanu (lēmums Nr.133)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks), „nebalso” – 1 (Ģ.Trencis), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu.

15. Par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 37 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.136)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 37 nodošanu privatizācijai.

16. Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 4 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.137)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 4 nodošanu privatizācijai.

 

17. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

A.Tampe aicina mainīt saistošo noteikumu 2.4.2.punktu izsakot to šādā redakcijā: „2.4.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, kura bija spēkā uz namīpašuma denacionalizācijas vai likumīgajam īpašniekam atdošanas brīdī, uzrādot oriģinālu”.

D.Urbanovičs ierosina lēmumā skaidri noteikt, ka saistošie noteikumi attiecas tikai uz Jūrmalas pilsētas teritoriju. Lēmuma 2.1.punktā konkrēti noteikt saskaņā ar kādiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem personas ir tiesīgas saņemt palīdzību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar F.K. (lēmums Nr.138)

19. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.Z. (lēmums Nr.139)

20. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.P. (lēmums Nr.140)

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K. (lēmums Nr.141)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar F.K.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.Z.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.P.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K.

22. Par ēkas 001 Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vestern” (lēmums Nr.142)

23. Par zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nomāšanu no SIA „Vestern” (lēmums Nr.143)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par ēkas 001 Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Vestern”.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nomāšanu no SIA „Vestern”.

 

24. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 lit.3 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.144)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 lit.3 īres līguma pagarināšanu.

25. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.145)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Hlevickis, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 nodošanu atsavināšanai.

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīniju ielā 3 (lēmums Nr.146)

27. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 55 (lēmums Nr.147)

28. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 (lēmums Nr.148)

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 26a (lēmums Nr.149)

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stropu ielā 1 (lēmums Nr.150)

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stropu ielā 3 (lēmums Nr.151)

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 55c (lēmums Nr.152)

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 44 (lēmums Nr.153)

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 7a (lēmums Nr.154)

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gārša ielā 8 (lēmums Nr.155)

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 35 (lēmums Nr.156)

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33 (lēmums Nr.157)

38. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6 (lēmums Nr.158)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, A.Kalnciems, A.Tampe, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīniju ielā 3.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 55.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 26.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 26a.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stropu ielā 1.

6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Stropu ielā 3.

7. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aveņu ielā 55c.

8. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 44.

9. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eglaines ielā 7a.

10. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gārša ielā 8.

11. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 35.

12. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 33.

13. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6.

 

Sēde slēgta plkst. 14.05

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 22.februārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 13.februārī

 


Lejupielāde: DOC un PDF