Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 22.februārīNr.4

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1430-1435), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1045-1050, 1110-1117, 1240-1245, 1520 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Juris Hlevickis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1023-1030, 1520-1523), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1005-1033, 1240-1245), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās:

Dainis Urbanovičs (slimības dēļ)

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Ruanete Meža, Gunta Jubele, Veronika Ramāne, Dzintars Krūmiņš, Jānis Kārkliņš, Eduards Grietiņš, Juris Tračums, Normunds Līcis, Sarmīte Brence, Anna Deičmane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics - papildus informācijas noskaidrošanai noņem no darba kārtības sekojošus jautājumus:

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu”;

·              Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, 23.līnijā 1.

Ierosina papildināt darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:

·              Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikumu, iekļaut šo jautājumu pēc I.Kalvānes ziņotajiem jautājumiem;

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 8;

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 53.

I.Ančāns ierosina darba kārtībā iekļaut diskusiju par deputātu attieksmi pret Latvijas – Krievijas robežlīgumu.

I.Aizstrauta – sakarā ar to, ka līguma par zemesgabalu Jūrmalā, Viestura ielā 15a un 15b likumību izskata Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, lūdz noņemt no izskatīšanas jautājumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Viestura iela 15a, 15b.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par I.Aizstrautas un I.Ančāna priekšlikumiem.

Balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas priekšlikumu „par” – 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (R.Munkevics), „atturas” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, J.Kuzins), balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par” – 8 (I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – 2 (R.Munkevics, J.Hlevickis), „atturas” – 3 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ž.Kupčika), balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1(I.Ančāns), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.           

Informācija

2.           

Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi

3.           

Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju

4.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām”

5.           

Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikumu

6.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

7.           

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

8.           

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

9.           

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā

10.  

Par dalību Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” atklātā konkursā

11.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 6

12.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 90

13.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu pr.80

14.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku pr.92

15.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu

16.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, V.Purvīša ielā 45 un adreses piešķiršanu

17.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 7 un adreses piešķiršanu

18.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 31 un adreses piešķiršanu

19.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ķemeru ielā 56 un adreses piešķiršanu

20.  

Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Žubītes ielā 59 un Mētru ielā 29

21.  

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Viestura ielā 15A un Jūrmalā, Viestura ielā 15B

22.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3

23.  

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

24.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8

25.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41

26.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502

27.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

28.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

29.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

32.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

33.  

Par Bulduru slimnīcas rekonstrukciju Jūrmalā, Vienības pr.19/21 un Bauskas ielā 5A

34.  

Par viesnīcas ēkas rekonstrukcijas ieceri Jūrmalā, Vikingu ielā 3

35.  

Par būvniecības ieceri – teritorijas labiekārtojuma rekonstrukciju zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1106

36.  

Par darba uzdevuma Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanai apstiprināšanu

37.  

Par tāmes apstiprināšanu

38.  

Par Jūrmalas pilsētas domes instrukcijas pieņemšanu „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības veic pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas izskatīšanu”

39.  

Par zemesgabalu iekļaušanu kompensācijas fondā

40.  

Par dzīvokļu jautājumiem

41.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

42.  

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. nodošanu privatizācijai

43.  

Par ēkas Jūrmalā, Asaru pr.2 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

44.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Grāvju iela” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

45.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Tirgoņu iela 4125” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

46.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Melluži 0106” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

47.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Admirāļu ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

48.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.D.

49.  

Par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.S.

50.  

Par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”

51.  

Par kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.B.L.

52.  

Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98A nomas līguma noslēgšanu ar S.S.

53.  

Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98A nomas līguma noslēgšanu ar privatizējamo RSK Apdrošināšanas AS

54.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

55.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

56.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no V.P.

57.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.G.

58.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 8

59.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 53

60.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Ilgtspējīga attīstība”

61.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”

62.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”

63.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām”

64.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība”

65.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Veselība”

66.  

Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Cilvēkresursu attīstība un izglītība”

1.                Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

Z.Starks jautā, kāda ir situācija Ķemeru sanatorijā?

R.Munkevics - īpaši nebija manāms, ka darbs ritētu, taču Privatizācijas aģentūras pārstāvis, kas šo objektu apseko biežāk teica, ka progress esot redzams. Lielākā problēma īpašniekam ir tā, ka viņš neredz motivāciju ieguldīt šajā objektā līdzekļus, jo nav redzama Ķemeru attīstība. Ja tur tiks uzbūvēta piecu zvaigžņu viesnīca, ko darīs viesi, jo apkārtne šeit nav attīstīta. Privatizācijas aģentūra ir norādījusi, ka būtu labi, ja pašvaldība noslēgtu sadarbības līgumu ar Ominasis Italia tā kā to paredz privatizācijas līgums.

I.Ančāns jautā, kad tiks noorganizēts izbrauciens deputātiem uz Ķemeru sanatoriju?

R.Munkevics – nodos privatizācijas aģentūras pārstāvjiem deputātu vēlmi apskatīt Ķemeru sanatoriju. Deputātiem pašiem arī ir tiesības griezties pie Granta kunga ar lūgumu ļaut šo objektu apskatīt.

I.Aizstrauta lūdz turpmāk informēt deputātus par visām sanāksmēm un visiem braucieniem, kas saistīti ar šo jautājumu. Ierosina izveidot darba grupu par sadarbības līgumu starp pašvaldību un Ominasis Italia, un iekļaut šajā darba grupā I.Ančānu un I.Aizstrautu.

I.Ančāns jautā, juridiskās pārvaldes vadītājai komentēt, kas šobrīd notiek ar īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53?

E.Rakiša apelācijas tiesa Jūrmalas domes rīcību ir atzinusi par pareizu, par šo tiesas spriedumu tika iesniegta kasācijas sūdzība un kasācijas kārtībā lieta pašreiz vēl nav izskatīta.

I.Ančāns uzskata, ka Edinburgas prospekta 53, izsole bija nelikumīga. Tādēļ aicina priekšsēdētāju personīgi pievērsties šim jautājumam.

R.Munkevics lūgs juridisko pārvaldi iepazīstināt viņu ar lietas būtību.

J.Griķis lūdz nākamajā domes sēdē viņu informēt paratslēgu ko R.Munkevics kā namsaimnieka direktors iedeva I.Ančānam no īpašuma Edinburgas prospektā 53.

I.Ančāns lūdz J.Griķa teikto ierakstīt protokolā.

J.Hlevickis lūdz ierakstīt protokolā, ka tad, kad I.Ančāns vēl bija viņa, kā priekšsēdētāja vietnieks, viņš pirms izsoles risināja sarunas ar firmu kas šo izsoli zaudēja, un jau vairāku gadu garumā viņš cīnās par šo jautājumu.

 

2.                Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.161)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju konsultatīvo padomi.

 

3.                Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju (lēmums Nr.162)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju.

 

4.                Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” (lēmums Nr.163)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām”.

 

5.                Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikumu (nolikums Nr.2)

Ziņo:

Ziņotāja S.Rone nav ieradusies, deputāti balso pēc iesniegtā nolikuma projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikumu.

 

6.                Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

Ģ.Trencis lūdz precizēt lēmuma 1.pielikumu, sadaļā „mērķdotācijas sadalījums izglītības iestādēm” nav precīzi skaitļi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

7.                Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.164)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

 

8.                Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.165)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka pašvaldībai vajadzētu izvērtēt prioritātes, kas ir svarīgāk, tribīnes Slokas stadionā, vai jaunu dzīvojamo māju būvniecība.

J.Kuzins - apmēram gadu par šo jautājumu ir diskutēts, šobrīd ņemot vērā kā ir pieaugušas celtniecības izmaksas, izmaksas ir adekvātas.

I.Aizstrauta uzskata, ka nevar pieņemt šo lēmumu, ja būvniecība vēl nav uzsākta, bet jau ir sadārdzinājums, var gadīties, ka līdz būvniecības beigām būvniecība sadārdzināsies vēl paris reizes.

Z.Starks - šis ir dārgs projekts, bet par to jau ir nobalsots balsojot par investīciju plānu.

J.Griķis lūdz atbalstīt šo lēmuma projektu.

A.Tampe aicina šo lēmumu atbalstīt. Noteikti balsos par šo lēmumu lai varētu pabeigt Slokas stadiona tribīņu būvniecību. Ir zināms, ka tiks izbūvēti arī pievadceļi, autostāvvietas, ģērbtuves sportistiem un tiesnešiem, tehniskās telpas. Diemžēl Kauguros ir maz domāts par sabiedriskajām būvēm, sabiedriskajām funkcijām, izskatās, ka šī būs viena no skaistākajām celtnēm Kauguros.

I.Ančāns – „mani riebums pārņem, ka šīs salkanās runas nāk no Tampes kunga”.

J.Griķis lūdz ierakstīt I.Ančāna teikto protokolā.

R.Munkevics šis jautājums jau tika izlemts apstiprinot investīciju plānu un 2007.gada budžetu, šobrīd ir tikai jāpieņem lēmums par atļaujas lūgšanu kredīta ņemšanai. Šis sadārdzinājums ir radies pagājušā gada bezdarbības rezultātā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

 

9.                Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā (lēmums Nr.166)

Ziņo:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā.

 

10.      Par dalību Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” atklātā konkursā (lēmums Nr.167)

Ziņo:

J.Tračums

Izsakās:

Ģ.Trencis lūdz labot lēmuma 2.punktu nosakot, ka pašvaldība nodrošina priekšfinansējumu projektam 100% apmērā un projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta summas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” atklātā konkursā.

 

Pārtraukums no plkst.11.40 – 12.40

 

11.      Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 6 (lēmums Nr.168)

12.      Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 90 (lēmums Nr.169)

13.      Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu pr.80 (lēmums Nr.170)

14.      Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku pr.92 (lēmums Nr.171)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, M.Mežapuķe), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 6.

2.          Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 90.

3.          Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu pr.80.

4.          Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku pr.92.

 

15.      Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.172)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu.

 

16.      Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, V.Purvīša ielā 45 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.173)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, V.Purvīša ielā 45 un adreses piešķiršanu.

 

17.      Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.174)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Palangas ielā 7 un adreses piešķiršanu.

 

18.      Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 31 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.175)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 31 un adreses piešķiršanu.

 

19.      Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ķemeru ielā 56 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.176)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ķemeru ielā 56 un adreses piešķiršanu.

 

20.      Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Žubītes ielā 59 un Mētru ielā 29 (lēmums Nr.177)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Žubītes ielā 59 un Mētru ielā 29.

 

21.      Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Viestura ielā 15A un Jūrmalā, Viestura ielā 15B (lēmums Nr.178)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta – 2006.gada augustā šis jautājums tika izskatīts domes sēdē, kas šobrīd ir mainījies atšķirībā no tā brīža?

V.Zvejniece - mainījies ir tas, ka ir pašvaldība ir izpildījusi savu iekavēto darbu un nojaukusi uz zemesgabala atrodošos graustus.

I.Aizstrauta - nomas līgumā ir ierakstīts, ka zemesgabals ir neapbūvēts. Lūdz ierakstīt protokolā, ka redz nekonsekvenci starp līgumu un faktisko situāciju un rīcību.

I.Ančāns lūdz V.Zvejnieci komentēt situāciju, kad viņas atvaļinājuma laikā tika saskaņots projekts.

V.Zvejniece – ir grūti komentēt šo situāciju, jo tajā brīdī atradās atvaļinājumā. Tika saskaņots projekts ēkas nulles ciklam, bet uz projekta saskaņošanas brīdi zemesgabali vēl nebija apvienoti. To var traktēt dažādi, īpašnieki tehnisko projektu varēja pievienot jau uz divām ēkām ar vienotu nulles ciklu, taču viņi nevēlējās mainīt projektu un griezās būvvaldē ar lūgumu izskatīt zemesgabalu apvienošanu atkārtoti domes sēdē. Šobrīd ēkas nulles cikla saskaņojums ir atcelts.

I.Aizstrauta lūdz iespēju uzklausīt iedzīvotājus un viņu teikto ierakstīt protokolā. Līgumā ir punkts, kas nosaka, ja netiek pildīti līguma nosacījumi, līgumu var lauzt.

G.Truksnis skaidro, ka tāds punkts tiešām ir, taču ir jāizvērtē kas ir vainīgs pie tā, ka līguma nosacījumi nav pildīti.

I.Aizstrauta iesniedz priekšsēdētājam iesniegumu, kurā lūdz izvērtēt šī līguma nosacījumus un apsvērt iespēju šo līgumu lauzt. Gadījumā, ja priekšsēdētājs nepieņems lēmumu šo jautājumu atlikt un šodien neizskatīt, lūdz atbildēt uz iesniegumu rakstiskā veidā.

R.Munkevics lūdz I.Aizstrautu iesniegt iesniegumu kancelejā un to iereģistrēt.

I.Aizstrauta atkārtoti lūdz iespēju uzklausīt iedzīvotājus.

Vētras kundze visa rajona iedzīvotāji vāca parakstus pret šādas ēkas būvniecību, taču deputātiem jāpieņem lēmums un kāds tas būs, tāds būs.

T.Keivs šī rajona iedzīvotājus uztrauc tas, ka palielinoties iedzīvotāju skaitam pilsētā un it īpaši šajā rajonā radīsies arvien lielākas problēmas ar transportu. Šajā rajonā varētu būvēt mazstāvu ēkas, ne šādas milzīgas būves.

I.Ančāns lūdz priekšsēdētāju atlikt šo jautājumu, noskaidrot kas tā par firmu, kas vēlas realizēt šo projektu, izanalizēt viņu iespējas, un tad spriest par šo jautājumu kopumā.

I.Aizstrauta aicina deputātus nebalsot par šo jautājumu, jo var gadīties, ka pēc kāda laika par to var tikt ierosināta krimināllieta.

Ģ.Trencis lai saprastu, vai šo jautājumu var atbalstīt ir jādiskutē par to, ko šajā vietā varētu būvēt. Šobrīd neredz kādēļ būtu par šo jautājumu jābalso. Lūdz jautājumu atlikt un izskatīt tikai pēc tam, kad deputātiem tiks izsniegts informācijai ieceres apraksts, iesniegums ko īpašnieki septembrī iesniedza domē un juridiskā biroja izvērtējums par Jūrmalas pilsētas domes noslēgtajiem līgumiem.

R.Munkevics skatoties kā jautājums ir skatīts ir redzama domes bezdarbība, jo līdz šim brīdim nav pieņemts nekāds lēmums. Šādos lielos objektos vilcināšanās domei var izmaksāt milzīgas naudas summas, ko īpašnieks var piedzīt no domes kā zaudējumus. Saprot iedzīvotājus, kas ir pret šo lēmumu un nevēlas blakus zemesgabalā daudzstāvu ēkas. Šobrīd šis lēmums ir jāpieņem, jo dome būvniecības ieceri ir apstiprinājusi jau agrāk, šis lēmums ir tikai par zemesgabalu apvienošanu. Būvvaldei ir jāseko kāds projekts tiks iesniegts un lai tas būtu saskaņā ar noslēgto nomas līgumu un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (A.Kalnciems, Z.Starks), „nebalso” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Viestura ielā 15A un Jūrmalā, Viestura ielā 15B.

 

Ģ.Trencis lūdz ierakstīt protokolā, ka nebalsoja, jo nav pietiekamas informācijas par šo jautājumu.

 

22.      Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3 (lēmums Nr.179)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3.

 

23.      Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.180)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”.

 

24.      Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 (lēmums Nr.181)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 2 (A.Kalnciems, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8.

 

25.      Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41 (lēmums Nr.182)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.41.

 

26.      Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 (lēmums Nr.183)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta - 2004.gada līguma 4.1.20.puntā ir noteikts, ka trīs gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža jāpanāk izmaiņas detālplānojumā. Tātad, faktiski noteiktais termiņš ir beidzies, ierosina prasīt atļauju Rīgas domei šī lēmuma turpmākai virzībai. Lūdz priekšsēdētāju šo priekšlikumu likt uz balsojumu.

R.Munkevics skaidro, ka visi alternatīvie priekšlikumi ir jāiesniedz rakstiskā veidā.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka viņas mutiskais priekšlikums nav ņemts vērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 3 (Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502.

 

27.      Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.184)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

28.      Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.185)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

29.      Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.186)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, J.Hlevickis), balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

30.      Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.187)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 6 (M.Mežapuķe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns, Ģ.Trencis, V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

31.      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.188)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina neatbalstīt šo lēmumu, izstrādāt jaunu detālplānojumu, nosakot, ka zemesgabalu drīkst dalīt ne vairāk, kā 2 daļās.

Z.Starks atbalstīt lēmumu tādā redakcijā, kā tas ir iesniegts.

R.Munkevics - M.Mežapuķe ir iesniedzis priekšlikumu mainīt lēmumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 69.3.punktam. 1.punktu izsakot sekojošā redakcijā „Noraidīt detālplānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam”. Jautā V.Zvejniecei vai šādā gadījumā lēmums ir jāsūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un jāpublicē Latvijas Vēstnesī?

V.Zvejniece – lēmums jānosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai un jāpublicē laikrakstā Latvijas Vēstnesis ir tikai gadījumā, ja ir pieņemts lēmums par redakcijas apstiprināšanu. Šādā gadījumā pietiek tikai ar 1.punktu.

R.Munkevics aicina balsot par lēmuma projektu ar M.Mežapuķes ierosinātajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar M.Mežapuķes ierosinātajām izmaiņām („par” – 9 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Kalnciems, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 noraidīšanu.

 

32.      Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā to, ka lēmums par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu tika pieņemt ar grozījumiem šis lēmums tiek noņemts no izskatīšanas.

 

33.      Par Bulduru slimnīcas rekonstrukciju Jūrmalā, Vienības pr.19/21 un Bauskas ielā 5A (lēmums Nr.189)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Bulduru slimnīcas rekonstrukciju Jūrmalā, Vienības pr.19/21 un Bauskas ielā 5A.

 

34.      Par viesnīcas ēkas rekonstrukcijas ieceri Jūrmalā, Vikingu ielā 3 (lēmums Nr.190)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par viesnīcas ēkas rekonstrukcijas ieceri Jūrmalā, Vikingu ielā 3.

 

35.      Par būvniecības ieceri – teritorijas labiekārtojuma rekonstrukciju zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1106 (lēmums Nr.191)

Ziņo:

N.Līcis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvniecības ieceri – teritorijas labiekārtojuma rekonstrukciju zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1106.

 

Pārtraukums no plkst.14.50 – 15.15

 

36.      Par darba uzdevuma Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanai apstiprināšanu (lēmums Nr.192)

Ziņo:

Ziņotāja R.Kņūtiņa nav ieradusies, deputāti balso pēc iesniegtā lēmuma projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanai apstiprināšanu.

 

37.      Par tāmes apstiprināšanu (lēmums Nr.193)

Ziņo:

Ziņotāja R.Kņūtiņa nav ieradusies, deputāti balso pēc iesniegtā lēmuma projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanai apstiprināšanu.

 

38.      Par Jūrmalas pilsētas domes instrukcijas pieņemšanu „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības veic pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas izskatīšanu” (instrukcija Nr.1)

Ziņo:

A.Rudzītis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt instrukciju „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības veic pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas izskatīšanu”.

 

39.      Par zemesgabalu iekļaušanu kompensācijas fondā (lēmums Nr.194)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu iekļaušanu kompensācijas fondā.

 

40.      Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.159)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

41.      Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.160)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

42.      Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.195)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. nodošanu privatizācijai.

 

43.      Par ēkas Jūrmalā, Asaru pr.2 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.196)

44.      Par zemesgabala Jūrmalā, „Grāvju iela” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.197)

45.      Par zemesgabala Jūrmalā, „Tirgoņu iela 4125” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.198)

46.      Par zemesgabala Jūrmalā, „Melluži 0106” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.199)

47.      Par zemesgabala Jūrmalā, Admirāļu ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.200)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Asaru pr.2 daļas privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Grāvju iela” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Tirgoņu iela 4125” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Melluži 0106” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

5.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Admirāļu ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

48.      Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.D.(lēmums Nr.201)

49.      Par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.S. (lēmums Nr.202)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.D.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.S.

 

50.      Par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs” (lēmums Nr.203)

51.      Par kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.B.L. (lēmums Nr.204)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”.

2.          Pieņemt lēmumu par kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.B.L.

 

52.      Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98A nomas līguma noslēgšanu ar S.S. (lēmums Nr.205)

53.      Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98A nomas līguma noslēgšanu ar privatizējamo RSK Apdrošināšanas AS (lēmums Nr.206)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98A nomas līguma noslēgšanu ar S.S.

2.          Pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98A nomas līguma noslēgšanu ar privatizējamo RSK Apdrošināšanas AS.

 

54.      Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K. (lēmums Nr.207)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

 

55.      Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S. (lēmums Nr.208)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

 

56.      Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no V.P. (lēmums Nr.209)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no V.P.

 

57.      Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.G. (lēmums Nr.210)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.G.

 

58.      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 8 (lēmums Nr.218)

59.      Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 53 (lēmums Nr.219)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 8.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viktorijas ielā 53.

 

60.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Ilgtspējīga attīstība” (lēmums Nr.211)

61.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” (lēmums Nr.212)

62.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” (lēmums Nr.213)

63.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām” (lēmums Nr.214)

64.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” (lēmums Nr.215)

65.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Veselība” (lēmums Nr.216)

66.      Par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” (lēmums Nr.217)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, A.Kalnciems, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Ilgtspējīga attīstība”.

2.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”.

3.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana”.

4.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Bērni ar īpašām vajadzībām”.

5.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība”.

6.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Veselība”.

7.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas Pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē „Cilvēkresursu attīstība un izglītība”.

 

Sēde slēgta plkst. 15.55

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 8.martā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 27.februārī

 


Lejupielāde: DOC un PDF