Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 8. martāNr.5

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis, Juris Hlevickis, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Agris Kalnciems, Aigars Tampe

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Veronika Ramāne, Uldis Ciekurs, Gunta Ušpele, Ailita Kārkliņa, Jānis Kārkliņš, Elvis Brūms

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no darba kārtības sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”;

Ÿ              Par zemesgabala Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 8a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Siltums & Enerģētika”;

Ÿ              Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jaunmāja”;

Ÿ                Par grozījumiem 2005.gada 15.februāra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/180.

Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 6;

Ÿ              Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49;

Ÿ              Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

D.Urbanovičs ierosina darba kārtībā neiekļaut jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot atsevišķi par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju” iekļaušanu darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju” iekļaušanu darba kārtībā „par” – 8 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis), balsošanas rezultātā jautājums iekļauts darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību kopumā „par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs), nolēma darba kārtību apstiprināt.

Darba kārtība.

1.           

Informācija

2.           

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

3.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”

4.           

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

5.           

Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijai

6.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr.397 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Fabrikas ielā 4”

7.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.478

8.           

Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 46

9.           

Par adrešu likvidāciju dzīvokļu īpašumiem Jūrmalā, Vidus prospektā 26 un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam

10.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brīvības pr.68

11.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 53a cenas noteikšanu

12.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1206 atcelšanu un neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu ielā 2a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

13.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu

14.  

Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar IK „IHTIANDRS”

15.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts”

16.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 47a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Dubultu šķelda”

17.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

18.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5

19.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 6

20.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 24

21.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 9 un adreses piešķiršanu

22.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Partizānu ielā 12A un adreses piešķiršanu

23.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 8 un adreses piešķiršanu

24.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 11 un adreses piešķiršanu

25.  

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 23 un Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 27

26.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.282 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rūsiņa ielā 9”

27.  

Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Aizputes ielā 11

28.  

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Valkas ielā 1

29.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jēkabpils ielā 20

30.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vēsmas ielā 11

31.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 5

32.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162, Bulduru prospektā 164 un Meža prospektā 151, Meža prospektā 153 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 galīgās redakcijas apstiprināšanu

36.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.  

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.  

Par Raiņa ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri

39.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49

40.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

1.          Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

Z.Starks ierosina apsekot pilsētu un sakārtot nesakoptās teritorijas. Kas notiek bijušā kafejnīcā „Joma”, nākamajā domes sēdē lūdz informēt par šo jautājumu.

I.Ančāns jautā, kad saņems informāciju par jautājumu par Edinburgas prospektu 53?

R.Munkevics – atbildi varētu saņemt aptuveni nedēļas laikā.

 

2.          Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.220)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

3.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.221)

Ziņo:

M.Birzniece

Izsakās:

D.Urbanovičs lūdz veikt izmaiņas sagatavotajā lēmuma projektā nosakot, ka komisija ir 12 cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā visus lēmumā minētos cilvēkus un atstājot komisijas sastāvā J.Slapiņu.

R.Munkevics lūdz deputātus nobalsot par šo priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ž.Kupčika), nolēma pieņemt D.Urbanoviča priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”.

 

4.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.222)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

Nr.

5.          Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijai (lēmums Nr.223)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijai.

 

6.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr.397 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Fabrikas ielā 4” (lēmums Nr.224)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr.397 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Fabrikas ielā 4”.

 

7.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.478 (lēmums Nr.225)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.478.

 

8.          Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 46 (lēmums Nr.226)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 46.

 

9.          Par adrešu likvidāciju dzīvokļu īpašumiem Jūrmalā, Vidus prospektā 26 un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam (lēmums Nr.227)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adrešu likvidāciju dzīvokļu īpašumiem Jūrmalā, Vidus prospektā 26 un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

 

10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brīvības pr.68 (lēmums Nr.228)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brīvības pr.68.

 

11. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 53a cenas noteikšanu (lēmumsNr.231)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 53a cenas noteikšanu.

 

12. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1206 atcelšanu un neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu ielā 2a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.232)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1206 atcelšanu un neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu ielā 2a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

13. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu (lēmums Nr.233)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu.

 

14. Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar IK „IHTIANDRS” (lēmums Nr.234)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar IK „IHTIANDRS”.

 

15. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts” (lēmums Nr.235)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS „Latvijas Pasts”.

 

16. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 47a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Dubultu šķelda” (lēmums Nr.236)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 47a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Dubultu šķelda”.

 

17. Par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V. (lēmums Nr.237)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 nomāšanu no L.V.

 

18. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5 (lēmums Nr.229)

19. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 6 (lēmums Nr.230)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5.

2.          Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mežmalas ielā 6.

 

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 24 (lēmumsNr.238)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 24.

 

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.239)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 9 un adreses piešķiršanu.

 

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Partizānu ielā 12A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.240)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Partizānu ielā 12A un adreses piešķiršanu.

 

23. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 8 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.241)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Aveņu ielā 8 un adreses piešķiršanu.

 

24. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 11 un adreses piešķiršanu (lēmumsNr.242)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 11 un adreses piešķiršanu.

 

25. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 23 un Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 27 (lēmums Nr.243)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 23 un Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 27.

 

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.282 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rūsiņa ielā 9” (lēmums Nr.244)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.282 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rūsiņa ielā 9”.

 

27. Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Aizputes ielā 11 (lēmums Nr.245)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Aizputes ielā 11.

 

28. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Valkas ielā 1 (lēmums Nr.246)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Valkas ielā 1.

 

29. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jēkabpils ielā 20 (lēmums Nr.247)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jēkabpils ielā 20.

 

30. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vēsmas ielā 11 (lēmums Nr.248)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vēsmas ielā 11.

 

31. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 5 (lēmums Nr.249)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 5.

 

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.250)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis jautā cik liels ir apbūves blīvums, skicē izskatās gandrīz 40%.

V.Zvejniece - ar šo detālplānojumu tiek apstiprināts atļautais apbūves blīvums 18%.

J.Griķis – izskatot šo jautājumu komitejās nebija pievienota šī zemesgabala skice.

V.Zvejniece - izskatot šo jautājumu komitejās tika rādīta tā pati planšete, kas domes sēdē.

J.Griķis – tas, kas tika izskatīts komitejā un tas, kas ir iesniegts uz domes sēdi nesakrīt.

R.Munkevics – skicē rakstīts, ka ēku apbūves blīvums ir 18% un ēku un asfalta betona ceļu segumu kopējais apbūves blīvums ir 25%.

V.Zvejniece pēc spēkā esošajiem apbūves noteikumiem blīvie ceļu segumi tiek skaitīti pie apbūves blīvuma. Īpašnieki uzskata, ka šobrīd apbūves blīvums ir 25%. Projektā tiek apbūves blīvums tiek noteikts 18%, tātad samazināts. Īpašnieki vairs neplāno asfalta betona ceļa segumus. Tiek plānots 18% apbūves blīvums ēkām un 4% ceļiem un laukumiem, kopā 22%. 78% no zemesgabala būs zaļā zona, kas netiks apbūvēta un labiekārtota.

J.Griķis nesaprot, kā pie plānotajām 4 ēkām varēs piekļūt neizbūvējot celiņus.

V.Zvejniece ir paredzēts būvēt tikai trīs ēkas un celiņiem paredzēts 4% no kopējā apbūves blīvuma.

J.Griķis nevar atbalstīt šādu priekšlikumu.

R.Munkevics – kas notiks, ja šobrīd domes apstiprinās šādu apbūves blīvumu un vēlāk izrādīsies, ka apbūves blīvums nav noteikts pareizi?

V.Zvejniece – īpašnieki neko nevarēs mainīt, jo tehniskajam projektam būs jābūt, precīzi tādam, kā noteikts izstrādātajā detālplānojumā.

R.Munkevics jautā, vai skicē redzamā platība celiņiem un laukumiem, kas ir noteikta 4%, nav lielāka?

V.Zvejniece - skatoties skicē varētu būt, ka apbūves blīvums celiņiem un laukumiem ir 2 reizes lielāks, par noteiktajiem 4%.

I.Aizstrauta aicina balsot.

D.Urbanovičs jautā, kas notiks tālāk ar šo lēmuma projektu?

V.Zvejniece – no protokola būs redzami jautājumi, ka ir jāprecizē apbūves rādītāji, tie tiks tālāk nodoti projektētājiem, kas visu pārrēķinās un jau detalizēti pamatos grafiku saistībā ar apbūves rādītājiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, I.Dreija, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 8 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins)), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

 

34. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162, Bulduru prospektā 164 un Meža prospektā 151, Meža prospektā 153 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.251)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka šī lēmuma pieņemšana būtu pielīdzināma Raga kāpas nolīdzināšanai. Aicina neatbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160, Bulduru prospektā 162, Bulduru prospektā 164 un Meža prospektā 151, Meža prospektā 153 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.252)

36. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics noņem šo jautājumu no izskatīšanas, jo ir saņemtavēstule no ministrijas ar lūgumu šo jautājumu atlikt.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

 

38. Par Raiņa ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri (lēmums Nr.253)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Raiņa ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri.

 

39. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 (lēmums Nr.254)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49.

 

40. Par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.255)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas teritorijai Jūrmalā starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

 

Sēde slēgta plkst. 11.40

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 22.martā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 13.martā

 


Lejupielāde: DOC un PDF