Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 22. martāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 10

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja 1 vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.10.30 – 10.37), Agris Kalnciems, Igors Dreija, Juris Griķis, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.11.10 – 11.13), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.10.10 – 10.20)

Nepiedalās: Ilmārs Ančāns, Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks

Eduards Grietiņš

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Ailita Kārkliņa

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Veronika Ramāne, Uldis Ciekurs, Jānis Kārkliņš, Elvis Brūms, Maija Putniņa, Māris Demme, Andželika Legante

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no darba kārtības jautājumu par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību. Ierosina iekļaut darba kārtībā sekojošus jautājumus:

Ÿ Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 31;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 59;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 3;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 37;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3.

Balsošanas rezultāti par izmaiņām darba kārtībā:

(„par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

Informācija

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”

Par kustamās mantas atsavināšanu

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu

Par nomas maksas maksājumiem

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 11

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 59

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 79

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 73a

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 99

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Purvīša ielā 27

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 28

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Darba ielā 8

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 30

Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Alauksta ielā 3

Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a un adreses piešķiršanu

Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kāpu ielā 145 un adreses piešķiršanu

Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Papardes ielā 1 un adreses piešķiršanu

Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kārsas ielā 16 un adreses piešķiršanu

Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu

Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 53 un adreses piešķiršanu

Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšu Jūrmalā, Bulduru prospektā 102 un 102b un adreses piešķiršanu

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 42a

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2007

Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a

Par tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijas būvniecības ieceri

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 3

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8909

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18 a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, 19 un 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/12 nodošanu privatizācijai

Par zemesgabala Jūrmalā, Ceriņu ielā 31 nodošanu privatizācijai

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Silu ielā 33a

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skudru ielā 1

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 31

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 59

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 3

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 37

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3

Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā Babītes ielā 1d nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.J.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Š.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 58 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.K.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 58 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.P.

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.Ļ.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.N.

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.G.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.Š.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.P.

Par telpu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Ando K”

Par telpu Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 nomāšanu no SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 16.novembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/937

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.256)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”.

3. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.257)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.258)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems), „nebalso” – 1 (D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

5. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu (lēmums Nr.259)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

6. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.260)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

7. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.261)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

R.Munkevics lūdz veikt labojumus lēmuma nosaukumā izsakot to sekojošā redakcijā: „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.262)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”.

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 11 (Nr.263)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 59 (lēmums Nr.264)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 79 (lēmums Nr.265)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 73a (lēmums Nr.266)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 99 (lēmums Nr.267)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Purvīša ielā 27 (lēmums Nr.268)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 28 (lēmums Nr.269)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Darba ielā 8 (lēmums Nr.270)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 30 (lēmums Nr.271)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 11.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 59.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 79.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 73a.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 99.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Purvīša ielā 27.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 28.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Darba ielā 8.

9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 30

19. Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Alauksta ielā 3 (lēmums Nr.272)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Alauksta ielā 3.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.273)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kāpu ielā 145 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā vai attīstības jautājumu komiteja šo jautājumu ir atbalstījusi?

V.Zvejniece – attīstības komiteja neatbalstīja dalītā lietošanas mērķa noteikšanu. Attīstības komiteja atbalstīja zemesgabala sadali atbilstoši detālplānojumam, bet uzskatīja, ka visam zemesgabalam Kāpu ielā 145 ir nosakāms viens lietošanas mērķis.

I.Aizstrauta jautā vai šis nosacījums ir iekļauts domes lēmuma projektā.

V.Zvejniece – šis nosacījums nav iekļauts projektā, lēmuma projekts tika sagatavots saskaņā ar detālplānojumu.

I.Aizstrauta uzskata, ka ja attīstības komiteja nav atbalstījusi šādu lēmuma projektu, tad to nevar atbalstīt.

R.Munkevics lūdz deputātus izteikt attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs,), „pret” – nav, „atturas” – 7 (Ž.Kupčika, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Dreija, I.Aizstrauta, V.Maksimovs)), balsošanas rezultātā lēmuma projekts ir noraidīts.

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Papardes ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.274)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Papardes ielā 1 un adreses piešķiršanu.

23. Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kārsas ielā 16 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.275)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kārsas ielā 16 un adreses piešķiršanu.

24. Par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.276)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu.

25. Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 53 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.277)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 53 un adreses piešķiršanu.

26. Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšu Jūrmalā, Bulduru prospektā 102 un 102b un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.278)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšu Jūrmalā, Bulduru prospektā 102 un 102b un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis ir neizpratnē, kāpēc sabiedriskā teritorija tiek pārveidota par savrupmāju teritoriju?

V.Zvejniece skaidro, ka lēmums ir jāpieņem par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka jāatstāj vai nu esošais lietošanas mērķis, vai, ja tas neatbilst esošajai situācijai, jānosaka cits atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Šis ir gadījums, kad lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumam un tādēļ tiek noteikts saskaņā ar attīstības plānu. Šis lietošanas mērķis tiek noteikts tikai privatizācijas vajadzībām.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Kuzins)), balsošanas rezultātā lēmuma projekts ir noraidīts.

28. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 42a (lēmums Nr.279)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 42a.

29. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2007 (lēmums Nr.280)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Dreija, M.Mežapuķe, A.Tampe, J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2007.

30. Par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a (lēmums Nr.281)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a.

31. Par Tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijas būvniecības ieceri (lēmums Nr.282)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs vai šī ir applūstošā teritorija?

V.Zvejniece pilsētā applūstošās teritorijas attiecas tikai uz aizsargjoslām un pilsētā aizsargjoslas ir 10 m. Šī ir teritorija, kurā ir nepieciešama inženiertehniska uzlabošana.

J.Griķis nesaprot kādēļ šis jautājums netika izskatīts vides komitejas sēdē. Uzskata, ka lēmuma projektā ir jāieraksta, ka šī teritorija ir applūstoša.

V.Zvejniece – projektēšanas uzdevumā tas jau ir ierakstīts, tādēļ lēmumā varētu ierakstīt, ka tas tiek pieņemts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par šo lēmuma projektu ar minēto papildinājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par Tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijas būvniecības ieceri.

32. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 3 (lēmums Nr.283)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 3.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8909 (lēmums Nr.284)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8909.

34. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18 a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.285)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18 a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

35. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.286)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

36. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, 19 un 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.287)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, kas notiks ar arhitektūras pieminekļiem kas atrodas šajos zemesgabalos.

V.Zvejniece – par ēkām zemesgabalā Bulduru prospektā 19 ir saņemta atļauja šīs ēkas pārvietot uz Brīvdabas muzeju un šobrīd notiek vienošanās ar īpašniekiem saskaņošana. Ēkas zemesgabala Bulduru prospektā 17 tiks saglabātas.

Z.Starks uzskata, ka nav pareizi, ka valsts kultūras pieminekļu teritorijā ļauj būvēt 3 stāvu ar jumta izbūvi ēkas. Turpmāk arī citi īpašnieki vēlēsies būvēt tik augstas ēkas, teritorijās, kur tas nav atļauts.

V.Zvejniece īpašniekiem vēl ir jāsaņem atzinums no valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Z.Starks uzskata, ka tas nav pareizi šādā veidā apbūvēt Jūrmalu, jo pretējā gadījumā nākotnē Jūrmala būs tāpat apbūvēta kā Rīgas centrs.

J.Griķis uzskata, ka sabiedrībai ir jādod iespēja izteikties par šo projektu.

I.Aizstrauta aicina deputātus nebalsot par šo lēmuma projektu, bet pagaidīt, kamēr tiks apstiprināti jaunie būvnoteikumi.

R.Munkevics skaidro, ka šis detālplānojums tika uzsākts saskaņā ar vecajiem būvnoteikumiem un saskaņā ar tiem arī to drīkstēs pabeigt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, 19 un 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

37. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.288)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

38. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.289)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe, I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa 15 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe – jau vides komitejā izteicās pret šo jautājumu. Ierosina noraidīt detālplānojuma galīgo redakciju, un izstrādāt jaunu redakciju zemesgabalu sadalot ne vairāk kā 3 daļās.

R.Munkevics aicina izteikt attieksmi par sagatavoto lēmuma projektu balsojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (A.Kalnciems, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs,), „pret” – 6 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Dreija, V.Maksimovs), „atturas” – 2 (J.Griķis, A.Tampe)), balsošanas rezultātā lēmuma projekts ir noraidīts balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

D.Urbanovičs ierosina nākotnē domes priekšsēdētājam nelikt uz domes sēdi jautājumus pret kuriem viņš ir „pret”.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Sakarā ar to, ka balsošanas rezultātā lēmuma projekts par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu ir noraidīts, jautājums par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu tiek noņemts no izskatīšanas.

Pārtraukums no plkst.11.45 – 12.15

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/12 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.290)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ģ.Trencis, I.Dreija, I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/12 nodošanu privatizācijai.

42. Par zemesgabala Jūrmalā, Ceriņu ielā 31 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.291)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ģ.Trencis, I.Dreija, I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Ceriņu ielā 31 nodošanu privatizācijai.

43. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Silu ielā 33a (lēmums Nr.292)

44. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skudru ielā 1 (lēmums Nr.293)

45. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības pr.31 (lēmums Nr.294)

46. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 59 (lēmums Nr.295)

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 3 (lēmums Nr.296)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 (lēmums Nr.297)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3 (lēmums Nr.298)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (A.Kalnciems, A.Tampe J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Silu ielā 33a.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skudru ielā 1.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības pr.31.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jomas ielā 59.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 3.

6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīruļu ielā 37.

7. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3.

50. Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lit.009) S.S.(lēmums Nr.299)

51. Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lit.010) E.Z. (lēmums Nr.300)

52. Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lit.005) E.Z. (lēmums Nr.301)

53. Par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lit.013) N.M. (lēmums Nr.302)

54. Par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lit.013) M.M. (lēmums Nr.303)

55. Par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lit.4) A.F. (lēmums Nr.304)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

3. Pieņemt lēmumu par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

4. Pieņemt lēmumu par 0,0566 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

5. Pieņemt lēmumu par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

6. Pieņemt lēmumu par 1/16 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

56. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā Babītes ielā 1d nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.305)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā Babītes ielā 1d nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

57. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.J. (lēmums Nr.306)

58. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Š. (lēmums Nr.307)

59. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 58 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.K. (lēmums Nr.308)

60. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 58 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.P. (lēmums Nr.309)

61. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.Ļ. (lēmums Nr.310)

62. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.N. (lēmums Nr.311)

63. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.G. (lēmums Nr.312)

64. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.Š. (lēmums Nr.313)

65. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.P. (lēmums Nr.314)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.J.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Š.

3. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 58 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.K.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 58 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.P.

5. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.Ļ.

6. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.N.

7. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.G.

8. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.Š.

9. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.P.

66. Par telpu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Ando K” (lēmums Nr.315)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Ando K”.

67. Par telpu Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 nomāšanu no SIA „Jūrmalas namsaimnieks” (lēmums Nr.316)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kalnciems, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Burtnieku ielā 22 nomāšanu no SIA „Jūrmalas namsaimnieks”.

68. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 16.novembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/937 (lēmums Nr.317)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (A.Kalnciems, A.Tampe I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 16.novembra nomas līgumā Nr.1.1-16.3/937.

Sēde slēgta plkst. 12.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 5.aprīlī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 27.martā