Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 5. aprīlīNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Ilmārs Ančāns, Inese Aizstrauta, Igors Dreija, Juris Griķis, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Agris Kalnciems, Aigars Tampe, Dainis Urbanovičs, Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Ailita Kārkliņa

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Uldis Ciekurs, Maija Putniņa, Andželika Legante

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no darba kārtības jautājumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2a.

Ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”;

Ÿ Par vides dizaina objektiem – Jūrmalas robežzīmēm;

Ÿ Par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību;

Ÿ Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41a;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Auzu ielā 22;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 3;

Ÿ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.229 „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5”.

Balsošanas rezultāti par izmaiņām darba kārtībā:

(„par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

1.

Informācija

2.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”

3.

Par Jūrmalas speciālās internātskolas nolikumu

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.238

6.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Bulduru prospektā 120

7.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, 23.līnijā

8.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, 23.līnijā 1

9.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Medņu ielā 42

10.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Dagnijas ielā 3

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.254 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49” spēka zaudēšanas atzīšanu

12.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9

13.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 5

14.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38

15.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33

16.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā

17.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

18.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

19.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

20.

Par vides dizaina objektiem – Jūrmalas robežzīmēm

21.

Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

22.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/5 nodošanu privatizācijai

23.

Par 0.0209 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

24.

Par 1/6 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

25.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 8a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Siltums & Enerģētika”

26.

Par zemesgabalā Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no Dz.K.

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.233 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu”

28.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Auzu ielā 22

29.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41a

30.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 3

31.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.229 „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5”

32.

Par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību

33.

Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

Izsakās:

I.Ančāns jautā, kad viņš varēs saņemt advokātu biroja sniegto atzinumu par Jūrmalas pašvaldības zemesgabaliem?

R.Munkevics skaidro, ka ir saņemta vēstule no ministrijas, kurā ir teikts, ka deputāts šo atzinumu var saņemt ar nosacījumu, ka informācija netiks izpausta tālāk.

I.Ančāns jautā vai ir noslēgts līgums ar Jūrmalas ATU par maģistrālo ielu tīrīšanu?

R.Munkevics atbild, ka šāds līgums ir noslēgts.

I.Ančāns jautā vai ir izveidota komisija jautājuma izskatīšanai par meža ugunsgrēku starp Meža prospektu un Vikingu ielu?

R.Munkevics – ir sagatavots rīkojums par šādas komisijas izveidi un šodien tas tiks parakstīts.

I.Ančāns – jautā, kad varēs saņemt atbildi par jautājumu par izsoli Edinburgas prospektā 53 ar skaidru domes vadības nostāju šajā jautājumā? Ir saņemta atbilde no juridiskās pārvaldes.

E.Rakiša - tiesa kasācijas kārtībā ir atzinusi apelācijas spriedumu par pareizu.

I.Ančāns – skolu valde ir griezusies domē ar priekšlikumu Lielupes vidusskolā atvērt bērnudārza Saulīte filiāli?

R.Munkevics - izglītības pārvalde domei ir iesniegusi aprēķinu, kas ir nepieciešams, lai šādu darbību veiktu un šis aprēķins tiks izanalizēts, arī labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

I.Aizstrauta – RAPLM vēstulē ir norādījusi, ka dome neievēro 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 88.punktu par to, kā tiek mainīta domes sēdes darba kārtība. Jautā, kā priekšsēdētājs var paskaidrot savu pretlikumīgo rīcību?

R.Munkevics uzskata, ka, ja saistošos noteikumus ir pieņēmusi dome darba kārtību drīkstēja mainīt, pārceļot informāciju uz darba kārtības beigām, jo deputāti par to nobalsoja.

J.Griķis lūdz vēstuli, par kuru runāja I.Aizstrauta izsniegt visiem deputātiem.

Z.Starks jautā, kā ministrijā notiek darbs ar attīstības plāna grozījumiem.

R.Munkevics – ir saņemts atzinums no vides pārraudzības biroja, domes speciālisti ir izvērtējuši šo atzinumu un snieguši savus skaidrojumus Pašvaldību lietu ministrijai un arī Vides ministrijai. 15.aprīlis ir beigu termiņš, kad domei ir jāsaņem ministrijas atzinums.

I.Aizstrauta lūdz izsniegt atzinumu par attīstības plānu no vides pārraudzības biroja.

2. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” (lēmums Nr.319)

Ziņo:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”.

3. Par Jūrmalas speciālās internātskolas nolikumu

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies.

Izsakās:

J.Griķis jautā, kādēļ šis jautājums nav izskatīts labklājības un izglītības jautājumu komitejā?

R.Munkevics noņem šo jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai labklājības un izglītības jautājumu komitejā.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā (lēmums Nr.318)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

Z.Starks jautā, kādēļ lēmumā ir nepieciešams 2.punkts, kurš nosaka, ka dome piekrīt, ka minētie zemesgabali tiks ieguldīti kapitālsabiedrības pamatkapitālā?

A.Legante šis punkts ir nepieciešams, lai kapitālsabiedrībai būtu tiesisks pamats tērēt savus līdzekļus 2.punktā minēto zemesgabalu vērtēšanai.

Ģ.Trencis jautā, vai tiks prasītas mājokļu dotācijas?

A.Legante atbild, ka tiks prasītas un jau tiek gatavoti dokumenti.

I.Ančāns jautā, kāda daļa no dzīvokļiem tiks piešķirta pašvaldībai no projekta Līču ielā 2?

O.Krēsliņš atbild, ka, ja pašvaldība vairs neieguldīs papildus līdzekļus, tad no 117 dzīvokļiem, kas ir paredzēti projektā Līču ielā 2, pašvaldībai tiks piešķirti 28 dzīvokļi. Kopumā par visiem projektiem tiek plānots uzbūvēt 1968 dzīvokļus un pašvaldībai tiks piešķirti 500 dzīvokļi.

I.Ančāns jautā, kā iedzīvotājiem, kas stāv dzīvokļu rindā varēs paskaidrot, ka no 117 dzīvokļiem pašvaldība varēs piešķirt tikai 28 dzīvokļus? Jautā A.Tukānei cik daudz naudas pa nākošajiem 4 gadiem dome varētu ieguldīt no budžeta līdzekļiem šajā projektā?

R.Munkevics uzskata, ka šis jautājums neattiecas uz lēmuma projektu.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka priekšsēdētājs neļāva A.Tukānei atbildēt uz viņa uzdoto jautājumu.

Z.Starks atbalsta šo lēmuma projektu un uzskata, ka dzīvokļi Jūrmalas pilsētā ir ļoti nepieciešami. Aicina kapitālsabiedrību „Jūrmalas attīstības projekti” aktīvi darboties arī turpmāk un deputātus balsot un atbalstīt šo lēmuma projektu.

Ģ.Trencis uzskata, ka šis ir ļoti svarīgs projekts un noteikti to atbalstīs. Ierosina uzdot „Jūrmalas attīstības projektiem” reizi trijos mēnešos ziņot deputātiem par projekta virzību. Visiem zemesgabaliem veikt ģeoloģisko izpēti.

I.Ančāns uzskata, ka nevajadzētu atteikties no projekta Līču ielā 2, taču domei šogad atrast 2 miljonus latu, lai iedzīvotājiem varētu piešķirt visus 177 dzīvokļus no šī projekta.

A.Legante skaidro, ka šajā gadā naudas līdzekļi nav nepieciešami, jo mājas būvniecība sāksies tikai novembrī un ēka ekspluatācijā tiks nodota tikai nākamajā gadā.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka nepieciešamības gadījumā var tikt vērtēti budžeta grozījumi.

R.Munkevics – ir skaidrs, ka šī programma ir jārealizē, tā ir ļoti svarīga pilsētai. Lūdz deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu un balsot.

Kapitālsabiedrībai „Jūrmalas Attīstības projekti” uzdot reizi trijos mēnešos ziņot deputātiem par projekta virzību, un nepieciešamības gadījumā skatīt grozījumus budžetā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” pamatkapitālā.

Pārtraukums no plkst.11.40 – 12.00

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.238 „Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 24” (lēmums Nr.320)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.238 „Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 24”.

6. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Bulduru prospektā 120

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumu, jo nesaprot, kādēļ ir nepieciešama zemes transformācija, ja nav plānota koku izciršana.

V.Zvejniece skaidro, ka ir plānota zemesgabala labiekārtošana izveidojot koka laipas un tādēļ ir nepieciešama zemes transformācija. Šī zemes transformācija ir papildinājums jau apstiprinātajam detālplānojumam.

R.Munkevics – šoreiz atturēsies no balsojuma, jo šī zemes transformācija neatbilst iepriekš apstiprinātajam detālplānojumam. Aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs)), balsošanas rezultātā lēmuma projekts ir noraidīts.

7. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, 23.līnijā (lēmums Nr.321)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, 23.līnijā.

8. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, 23.līnijā 1 (lēmums Nr.322)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, 23.līnijā 1.

9. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Medņu ielā 42 (lēmums Nr.323)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Medņu ielā 42.

10. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 (lēmums Nr.324)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Dagnijas ielā 3.

11. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.254 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49” spēka zaudēšanas atzīšanu (lēmums Nr.325)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.254 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49” spēka zaudēšanas atzīšanu.

12. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 (lēmums Nr.326)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9.

13. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 5 (lēmums Nr.327)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta vai zonējums atļauj šajā vietā būvēt mazstāvu daudzdzīvokļu ēku?

V.Zvejniece – šobrīd spēkā esošie būvnoteikumi atļauj šādu būvniecību, taču jaunie būvnoteikumi vairs nepieļaus pilsētbūvniecības teritorijā būvēt mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas.

R.Munkevics jautā, vai tas, ka dome jau ir pieņēmusi lēmumu par jauniem apbūves noteikumiem, kas šajā teritorijā neatļauj būvēt mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas, varētu būt par argumentu šobrīd neuzsākt detālplānojumu?

E.Rakiša atbild, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem lēmums par detālplānojuma uzsākšanu domei ir jāpieņem mēneša laikā, un fakts, ka dome jau ir pieņēmusi lēmumu par jauniem apbūves noteikumiem, nevar būt par argumentu, lai neuzsāktu detālplānojumu.

I.Ančāns aicina deputātus balsot un tādejādi izteikt savu attieksmi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „nebalso”- 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 5.

14. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 (lēmums Nr.328)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 (lēmums Nr.329)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.330)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā.

17. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.331)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

18. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.332)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

19. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.333)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

20. Par vides dizaina objektiem – Jūrmalas robežzīmēm

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka ir nepieciešams izsludināt jaunu konkursu, ko piedāvātā robežzīme, katram asociējas ar ko citu, daži tajā saskatīja uzrakstu „Jūrmala 2000”, citi – „sieru”. Uzskata, ka šis jautājums nav steidzams un to nevajadzētu sasteigt, jo robežzīmju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas ir diezgan lielas.

J.Kuzins arī uzskata, ka ir jāizsludina jauns konkurss.

J.Griķis uzskata, ka šobrīd piedāvātais robežzīmes variants ir pilnīgi kas cits salīdzinājumā ar to, kas uzvarēja konkursā.

R.Munkevics uzskata, ka šobrīd ir bezjēdzīgi runāt par šo jautājumu un tādēļ noņem to no izskatīšanas.

Z.Starks ierosina izveidot komisiju, kurā būtu iekļauti Jūrmalas labākie mākslinieki, lai viņi varētu izvērtēt šo robežzīmes variantu.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

21. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.334)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai.

22. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/5 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.335)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/5 nodošanu privatizācijai.

23. Par 0.0209 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.336)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 0.0209 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

24. Par 1/6 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.337)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 1/6 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

25. Par zemesgabala Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 8a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Siltums & Enerģētika” (lēmums Nr.338)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jūrkalnes ielā 8a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Siltums & Enerģētika”.

26. Par zemesgabalā Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no Dz.K. (lēmums Nr.339)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalā Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no Dz.K.

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.233 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu” (lēmums Nr.340)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.233 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu”.

28. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Auzu ielā 22 (lēmums Nr.341)

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41a (lēmums Nr.342)

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 3 (lēmums Nr.343)

31. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.229 „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5” (lēmums Nr.344)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Auzu ielā 22.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41a.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 3.

4. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumā Nr.299 „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 5”.

32. Par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību (lēmums Nr.345)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību.

33. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.346)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, J.Kuzins, R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 13.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 19.aprīlī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 5.aprīlī