Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 3. maijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

(nepiedalās no plkst.1000 – 1013)

Priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.1340 – 1505)

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1000 – 1013), Inese Aizstrauta, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1145 – 1155, 1203 – 1210), Juris Griķis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1145 - 1150), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1423 - 1426), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1115 - 1125, 1145 - 1200), Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1450 – sēdes beigām), Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Guna Voitkāne, Gunta Ušpele, Māris Romanovskis, Mārīte Birzniece

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

Ÿ Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistoši noteikumi;

Ÿ Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 145 un adreses piešķiršanu.

Iekļauj darba kārtībā papildus jautājumus:

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 21;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 71a;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par izmaiņām darba kārtībā („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtība:

1.

Informācija

2.

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”

5.

Par Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nolikumu

6.

Par kustamās mantas atsavināšanu

7.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 77

8.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34

9.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze”

10.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Kāpu ielā 87

11.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Lielajā prospektā 14

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu”

13.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.107 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oļu ielā 3 un adreses piešķiršanu”

14.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pārslas ielā 13 un adreses piešķiršanu

15.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a un adreses piešķiršanu

16.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 68 un adreses piešķiršanu

17.

Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 42 un Kalēju ielā 44 un adreses piešķiršanu

18.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmuma Nr.97 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 31” spēka zaudēšanas atzīšanu

19.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

20.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

22.

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu

23.

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 cenas noteikšanu

24.

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča brīvzemnieka ielā 7 0.0208 d.d. nodošanu privatizācijai

25.

Par 0.0214 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

26.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Asari 0110” nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.septembra lēmumā Nr.889 „Par atkārtotas, ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, izsoles organizēšanu”

28.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

29.

Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu

30.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.februāra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/180

31.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 5

32.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 60a

33.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintari 5928

34.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju iela 12

35.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nomales ielā 5

36.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 6

37.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 8

38.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 56

39.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 21

40.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 71a

41.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka informācija būtu jāsniedz tikai par būtiskākajiem notikumiem.

D.Urbanovičs jautā vai ministrijai ir lūgts pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa bāzu vērtības?

G.Truksnis – 17.maijā Jūrmalā viesosies Valsts zemes dienesta un Finanšu ministrijas pārstāvji lai diskutētu par šo tēmu.

I.Ančāns jautā cik īsti dzīvokļu tiks piešķirti domei mājā, ko būvēs PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”? Vienā domes sēdē bija informācija, ka 28 dzīvokļi, nākamajā domes sēdē tika ziņots, ka 60 dzīvokļi?

G.Truksnis atbild, ka tā kā Jūrmalas dome grasās piedalīties projektā ar līdzfinansējumu dzīvokļu skaits, kas tiks piešķirts pašvaldībai būs vairāk kā 28 dzīvokļi.

2. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.418)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.419)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem” (lēmums Nr.420)

Ziņo:

M.Liepkalne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”.

5. Par Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nolikumu (nolikums Nr.3)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas speciālās internātskolas nolikumu.

6. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.421)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

7. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 77 (lēmums Nr.422)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 77.

8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34 (lēmums Nr.423)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34.

9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” (lēmums Nr.424)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ģ.Trencis jautā vai par šo jautājumu 2007.gada 20.maijā notiks tiesas sēde un vai dome grasās atsaukt prasību?

E.Rakiša atbild, ka tiesa notiks un domes pārstāvis tajā piedalīsies.

I.Ančāns jautā ar kādu mērķi šajā tiesas procesā piedalīsies Jūrmalas pilsētas domē?

E.Rakiša - Jūrmalas pilsētas dome ir atbildētājs un aizstāv savu viedokli, par to, ka sūdzība par domes lēmuma atcelšanu ir nepamatota.

R.Munkevics neuzskata, ka tiesas procesam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir sakars ar šo lēmumu.

Ģ.Trencis uzskata, ka sakarība ir.

I.Aizstrauta uzskata, ka ja iepriekšējais lēmums tiks atcelts, tad dome šobrīd nevar pieņemt šo lēmumu.

V.Zvejniece skaidro, ka ar šo lēmumu tiek tikai noteikts zemesgabala lietošanas mērķis privatizācijas vajadzībām un tas tiks izmantots tikai, lai noteiktu zemesgabala vērtību.

J.Griķis jautā, vai tad, ja pieņems šo lēmumudome varēs šajā zemesgabalā būvēt mācību iestādi vai pašvaldības policijai paredzētas ēkas?

V.Zvejniece ar šo lēmumu netiek mainīta attīstības plānā noteiktā izmantošana.

Ģ.Trencis – sakarā ar to, ka šis lēmums ir tieši saistīts ar lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uzskata, ka šo lēmumu nevar pieņemt. Ierosina priekšsēdētājam šo lēmumu noņemt no izskatīšanas un pagaidīt tiesas lēmumu, ja gadījumā priekšsēdētājs nenoņem šo jautājumu no izskatīšanas, tad aicina deputātus par to nebalsot.

J.Kuzins nesaprot, kādēļ ir diskusijas par šo jautājumu, jo ir bijuši jau daudz šādu jautājumu, kad attīstības plāns prasa mainīt lietošanas mērķi privatizācijas vajadzībām.

I.Ančāns atbalsts Ģ.Trenča teikto. Šī būtu ideāla vieta ūdens policijas attīstībai, jo šis ūdens ceļš attīstīsies un būs nepieciešama iestāde, kas to kontrolētu. Ierosina priekšsēdētājam šo lēmumu noņemt no izskatīšanas.

I.Aizstrauta nebalsos, jo šī situācija nav juridiski sakārtota un arī nav pilsētas nostājas, ko īsti pašvaldība tur vēlas redzēt. Ja pēc laika tur būs iespējams redzēt jebkādu daudzdzīvokļu apbūvi, tad tas ir noziegums pret pilsētu un domes vadībai šis jautājums ir jānoņem no izskatīšanas.

R.Munkevics aizrāda I.Aizstrautai, ka nedrīkst nepamatoti mētāties ar tādiem vārdiem kā „noziegums”.

G.Truksnis šis lēmums nav ne par attīstības plāna zonējuma maiņu, ne par lietošanas mērķa maiņu, šis lēmums ir par lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām, lai būtu iespējams noteikt zemesgabala vērtību. Turklāt, ja šeit pēc jaunā attīstības plāna ir darījumu iestāžu teritorija, šeit nekādā gadījumā nevar parādīties daudzdzīvokļu mājas.

R.Munkevics – dome izmantoja pirmpirkuma tiesības uz ēkām, ne uz zemesgabalu. Ar šo lēmumu dome noteiks tikai lietošanas mērķi privatizācijas vajadzībām, lai vērtētāji varētu noteikt zemesgabala vērtību. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), „nebalso” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze”.

10. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Kāpu ielā 87 (lēmums Nr.425)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Kāpu ielā 87.

11. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Lielajā prospektā 14 (lēmums Nr.426)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Lielajā prospektā 14.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.427)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.575 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu”.

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.107 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oļu ielā 3 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.428)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.107 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Oļu ielā 3 un adreses piešķiršanu”.

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pārslas ielā 13 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.429)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pārslas ielā 13 un adreses piešķiršanu.

15. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.430)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a un adreses piešķiršanu.

16. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 68 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.431)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 68 un adreses piešķiršanu.

17. Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 42 un Kalēju ielā 44 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.432)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 42 un Kalēju ielā 44 un adreses piešķiršanu.

18. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmuma Nr.97 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 31” spēka zaudēšanas atzīšanu (lēmums Nr.433)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmuma Nr.97 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 31” spēka zaudēšanas atzīšanu.

19. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.434)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

20. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.435)

21. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Ančāns, J.Kuzins, I.Dreija)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

22. Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.417)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, vai darba grupas sastāvs nemainīsies?

V.Zvejniece atbild, ka darba grupas sastāvs paliek nemainīgs.

D.Urbanovičs jautā kas kontrolēs šī lēmuma izpildi?

V.Zvejniece uzskata, ka atbildīgais par kontroli varētu būt izpilddirektors.

D.Urbanovičs ierosina lēmuma projektu papildināt ar 6.punktu sekojošā redakcijā: „Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim”, un lēmumam pievienoto laika grafiku noformēt kā šī lēmuma pielikumu.

D.Urbanovičs jautā, vai pēc šīs sabiedriskās apspriešanas dome uzreiz pieņems saistošos noteikumus, vai arī atkārtoti nodos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai?

V.Zvejniece pēc sabiedriskās apspriešanas dome ir tiesīga uzreiz pieņemt saistošos noteikumus.

I.Aizstrauta jautā R.Munkevicam, ņemot vērā, ka stājoties amatā viņš ir solījis, ka panāks, lai attīstības plāns tiktu apstiprināts, taču attīstības plāns ir atgriezts atpakaļ domei ar ļoti daudzām piezīmēm, vai nebūtu jānes personīga politiska atbildība?

R.Munkevics situācija ir sekojoša, 7.februārī dome pieņēma lēmumu par attīstības plāna nodošanu ministrijai, 16.februārī attīstības plāns tika nodots ministrijai atzinuma saņemšanai un ministrija izmantojot sev paredzētos 2 mēnešus šādu atzinumu arī sniedza. Ir arī noskaidroti pārpratumi par 44 adresēm. Ministrija ir izteikusi precizējumus, kurus veicot attīstības plāns jānodod atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai, jo pretējā gadījumā tas varētu tikt apstrīdēts.

I.Aizstrauta jautā, vai nevajadzēja izsniegt deputātiem arī apbūves noteikumus, jau ar veiktajām korekcijām?

V.Zvejniece atbild, ka ministrijas noteiktie precizējumi vēl nav veikti un šis lēmums ir tikai par to, ka precizētais attīstības plāna variants ir jānodod atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai.

Z.Starks jautā, kādi tieši bija ministrijas iebildumi par 44 adresēm, kurās tika mainīts zonējums no dabas pamatnes uz citu zonējumu?

V.Zvejniece atbild, ka bija radies pārpratums jo vides pārskatā bija palikušas jau iepriekš minētās 40 adreses, bet no attīstības plāna tās bija izņemtas. Pārpratums tika noskaidrots un ministrijai šajā jautājumā iebildumu vairāk nav.

Z.Starks jautā vai ministrijai nav nekādi iebildumi par attīstības plānā iestrādātajām adresēm?

G.Truksnis skaidro, ka ministrijas vēstulē šādu iebildumu nav.

I.Ančāns jautā vai zemesgabalam Bražciemā tiek mainīts zonējums un ministrija piekrīt?

V.Zvejniece skaidro, ka daļēji šajā zemesgabalā tiek mainīts zonējums un ministrija pret to neiebilst.

I.Ančāns jautā ar kuru cilvēku ministrijā runāja par zonējuma maiņu zemesgabalam Bražciemā?

V.Zvejniece atbild, ka konkrēti par šo zemesgabalu netika runāts, taču ministrija ir informēta par šo jautājumu.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka par tik svarīgu jautājumu, netika runāts ar ministru.

Ģ.Trencis uzskata, ka nevar balsot par šo jautājumu jo deputātiem nav iesniegta pietiekama informācija. Vēl vajadzētu pievienot lēmuma projektā minētās vēstules un protokolu.

R.Munkevics vēstules tika izsniegtas jau iepriekšējā domes sēdē, turklāt apspriedes protokols ministrijā pašvaldībai netika nosūtīts.

Z.Straks – jāizsaka nožēla, ka ir tik daudz neprecizitāšu, taču ir jāiet tālāk, jāpieņem lēmums un jānodod precizētais attīstības plāna variants sabiedriskajai apspriešanai.

D.Urbanovičs ierosina lemt un pieņemt šo lēmumu, jo, ja ilgi vēl notiks vilcināšanās ar attīstības plāna apstiprināšanu, vēlētāji vairs neuzticēsies deputātiem. Aicina deputātus balsot par lēmuma projektu papildinot ar 6.punktu sekojošā redakcijā: „Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim”, un lēmumam pievienoto laika grafiku noformējot kā šī lēmuma pielikumu.

I.Ančāns uzskata, ka šo lēmumu nevar pieņemt jo nav pietiekamas informācijas par visiem strīdīgajiem jautājumiem. Lūdz būvvaldi to sagatavot un izsniegt deputātiem. Uzskata, ka ir jāpieņem lēmums par attīstības plāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, taču izpildes laika grafiks ir sasteigts un gala datums būtu jāpagarina līdz jūlija vidum vai pat jūlija mēneša beigām.

J.Griķis aicina deputātus balsot par šo lēmumu ar D.Urbanoviča ierosinātajām izmaiņām.

Ģ.Trencis atbalsta šos grozījumus, taču nevar balsot par šo lēmumu jo uzskata, ka trūkst informācijas.

A.Tampe - svarīgi ir tas, ka pie attīstības plāna grozījumu apspriešanas piedalās sabiedriskās organizācijas un sabiedrība. Balsos par šo lēmumu

I.Aizstrauta uzskata, ka materiāli uz šo domes sēdi nav iesniegti vajadzīgajā kvalitātē. Nevar balsot par šo lēmumu, jo uzskata, ka trūkst pietiekamas informācijas, tāpat arī nevar balsot pret šo lēmumu, jo attīstības plāns pilsētai ir vitāli nepieciešams, tādēļ nebalsos par šo lēmumu.

I.Ančāns lūdz deputātus izvērtēt grozījumu apstiprināšanas termiņa pagarināšanu. Būvvaldei vienas nedēļas laikā sagatavot un izsniegt deputātiem apkopotu informāciju par visiem strīdīgajiem jautājumiem attīstības plānā.

Z.Starks aicina deputātus balsot, jo šis lēmums ir par attīstības plāna nodošanu sabiedrības izvērtēšanai.

R.Munkevics šis lēmums ir jāpieņem lai nevarētu tikt apstrīdēts attīstības plāna tiesiskums. Ministrija prasa pilnveidot izstrādāto attīstības plānu, jo tā ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, bet patiesībā attīstības plānā tiks veikti precizējumi. Deputāti mēģina izvērst diskusijas par attīstības plānu, taču šis lēmums ir par attīstības plāna precizētā varianta nodošanu sabiedrībai apspriešanai. Aicina sākumā deputātus balsot par D.Urbanoviča priekšlikumu lēmumam pievienoto grafiku noformēt kā šī lēmuma pielikumu.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 4 (I.Ančāns, A.Kalnciems, Z.Starks, D.Urbanovičs), „pret” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, A.Tampe, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Griķis), „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma neapstiprināt D.Urbanoviča ierosinājumu

R.Munkevics aicina deputātus balsot par lēmuma projektu kopumā ar D.Urbanoviča priekšlikumu lēmuma projektu papildināt ar 6.punktu sekojošā redakcijā: „Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), „nebalso” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu ar augstāk minētajām izmaiņām.

Pārtraukums no plkst.12.30 - 13.45

23. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 cenas noteikšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Dreija ierosina šo lēmuma projektu noraidīt.

Z.Starks uzskata, ka šī zemesgabala cena ir noteikta vismaz trīs reizes zemāka nekā tā ir faktiski. Nevar balsot par šo lēmumu, atturēsies.

I.Ančāns atbalsta Z.Starka teikto, balsos pret šo lēmumu.

R.Munkevics noņem šo jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

24. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča brīvzemnieka ielā 7 0.0208 d.d. nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.436)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča brīvzemnieka ielā 7 0.0208 d.d. nodošanu privatizācijai.

25. Par 0.0214 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.437)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 0.0214 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

26. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Asari 0110” nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza atkārtotai izskatīšanai nekustamo īpašumu iznomāšanas un izīrēšanas komisijā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.septembra lēmumā Nr.889 „Par atkārtotas, ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, izsoles organizēšanu” (lēmums Nr.438)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.septembra lēmumā Nr.889 „Par atkārtotas, ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3209 002 Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, izsoles organizēšanu”.

28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka šī zemesgabala cena ir noteikta vismaz trīs reizes zemāka nekā tā ir faktiski. Nevar balsot par šo lēmumu, atturēsies. Ierosina domei rakstīt vēstuli Valsts Zemes dienestam, ka cena neatbilst reālajai situācijai.

G.Jubele - šo cenu ir noteikuši Valsts Zemes dienesta vērtētāji un tā nav maināma. Ierosina uzaicināt Valsts Zemes dienesta pārstāvjus uz domi, paskaidrot kā tiek vērtēti zemesgabali un pēc kādām formulām tiek rēķināta to vērtība.

R.Munkevics noņem šo jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

29. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.439)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu.

30. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.februāra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/180 (lēmums Nr.440)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta iesniedz rakstisku priekšlikumu veikt izmaiņas lēmumā un lauzt līgumu.

E.Rakiša šāds priekšlikums būtu jāiesniedz kā alternatīvs lēmuma projekts, taču šis iesniegtais priekšlikums nav definējams kā lēmuma projekts jo uz tā nav nolikumā noteikto saskaņojumu. Iesniegtais iesniegums ir definējams kā mutisks priekšlikums un tikai priekšsēdētājam ir tiesības likt to uz balsošanu vai nelikt.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par I.Aizstraurtas priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas priekšlikumu („par” – 4 (Ģ.Trencis, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” – 2 (Z.Starks, M.Mežapuķe), „atturas” – 7 (R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs), nolēma neapstiprināt I.Aizstrautas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 3 (Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.februāra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/180.

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 5 (lēmums Nr.406)

32. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 60a (lēmums Nr.407)

33. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintari 5928 (lēmums Nr.408)

34. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju iela 12 (lēmums Nr.409)

35. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nomales ielā 5 (lēmums Nr.410)

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 6 (lēmums Nr.411)

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 8 (lēmums Nr.412)

38. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 56 (lēmums Nr.413)

39. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 21 (lēmums Nr.414)

40. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 71a (lēmums Nr.415)

41. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3 (lēmums Nr.416)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 5.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 60a.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintari 5928.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju iela 12.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nomales ielā 5.

6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 6.

7. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Puškina ielā 8.

8. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 56.

9. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 21.

10. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 71a.

11. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3.

Sēde slēgta plkst. 15.05

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 17.maijā plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 7.maijā