Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 21. jūnijāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst. 1040 – 1045, 1255 – 1300), Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1425 – 1428, 1550 – 1552), Juris Griķis (nepiedalās no plkst. 1405 – 1410), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1405 – 1410), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1405 – 1410), Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst. 1105 – 1110)

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Dainis Urbanovičs (atvaļinājumā)

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Jānis Kārkliņš, Ailita Kārkliņa, Veronika Ramāne, Valentīna Kļimova, I.Štrause, Aleksandra Pugina, Māris Demme, Uldis Ciekurs, Normunds Līcis

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas jautājumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vikingu ielā 3.

Ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 2;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 14a;

Ÿ Par zemes nomas tiesiskajām attiecībām;

Ÿ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”.

I.Ančāns uzskata, ka jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” vispirms ir jāskata labklājības un izglītības jautājumu komitejā un tikai tad jāvirza izskatīšanai domes sēdē. Lūdz šo jautājumu neiekļaut domes sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” iekļaušanu darba kārtībā „par” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), nolēma jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” neiekļaut domes sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par sekojošo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā:

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 2;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 14a;

Ÿ Par zemes nomas tiesiskajām attiecībām;

„par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Kalnciems, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns ), nolēma iekļaut darba kārtībā augstāk minētos jautājumus.

Darba kārtība.

1.

Informācija

2.

Par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu

3.

Par kustamās mantas, automašīnas Hyundai Sonata, pārdošanu

4.

Par atkārtotas kustamās mantas izsoles organizēšanu

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām”

6.

Par mācību maksas paaugstināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā

7.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā

8.

Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

9.

Par Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 83

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lapotnes ielā 15

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 3

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Nomales ielā 10

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 121

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kurzemes ielā 5

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 7

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 14

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jura Alunāna ielā 5

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 21

22.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skolas ielā 56

23.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 19

24.

Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

25.

Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām

26.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Liepājas ielā 17 un adreses piešķiršanu

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.132 „Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86a un adreses piešķiršanu”

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 13

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70

33.

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6

34.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

35.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 galīgās redakcijas apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 galīgās redakcijas apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

40.

Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu

41.

Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.

Par dzīvokļu jautājumiem

43.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3 nodošanu privatizācijai

44.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas nodošanu privatizācijai

45.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

46.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu izsolē

47.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ d.d. pārdošanu izsolē

48.

Par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

49.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 5211” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

50.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.488

51.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.484

52.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7

53.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 12

54.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a

55.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 14

56.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grīvas ielā 7c

57.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 10

58.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 11

59.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3a

60.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Palangas ielā 1a

61.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96b

62.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vidzemes ielā 11

63.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 23

64.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zaļā ielā 1c

65.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 2

66.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 14a

67.

Par zemes nomas tiesiskajām attiecībām

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics

2. Par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.554)

Ziņo:

V.Ramāne

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, kādēļ publiskā pārskata 6 lapaspusē domes darbība 2006.gadā ir sadalīta 2 posmos?

V.Ramāne skaidro, ka šāds sadalījums ir veikts sakarā ar priekšsēdētāju darbības laiku domē.

R.Munkevics lūdz V.Ramānei izlabot pielikuma 6 lapaspuses tabulu, jo arī uzskata, ka sadalījums pa priekšsēdētāju darbības laika posmiem nav nepieciešams.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu.

3. Par kustamās mantas, automašīnas Hyundai Sonata, pārdošanu (lēmums Nr.555)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas, automašīnas Hyundai Sonata, pārdošanu.

4. Par atkārtotas kustamās mantas izsoles organizēšanu (lēmums Nr.556)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas kustamās mantas izsoles organizēšanu.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.557)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām”.

6. Par mācību maksas paaugstināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā (lēmums Nr.558)

Ziņo:

I.Štrause

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par mācību maksas paaugstināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā.

7. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā (lēmums Nr.559)

Ziņo:

I.Štrause

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā.

8. Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (lēmums Nr.560)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

9. Par Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.561)

Ziņo:

L.Kradevics

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem.

10. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.562)

Ziņo:

A.Tukāne, G.Vilks

Izsakās:

I.Ančāns jautā cik aizņēmumus namsaimnieks jau ir paņēmis?

G.Vilks – skaidro, ka uz šo brīdi Jūrmalas namsaimniekam ir Ls 980000 neatmaksātās saistības.

I.Aizstrauta jautā, kā tiek plānota jaunā kredīta atmaksa?

G.Vilks skaidro, ka kredīts tiks ņemts konkrētas mājas ūdens cauruļu rekonstrukcijai un šo kredītu atmaksās konkrētās mājas iedzīvotāji.

I.Ančāns jautā, kas notiks, ja iedzīvotāji nespēs atmaksāt kredītus?

G.Vilks uzskata, ka tad pašvaldībai būs iedzīvotājiem jāpalīdz.

Ģ.Trencis uzskata, ka šis lēmums ir jāatbalsta, jo pretējā gadījumā iedzīvotāji paliks bez siltā ūdens.

I.Ančāns atbalsta šo lēmumu, taču uzskata, ka Jūrmalas namsaimniekam vajadzētu vairāk rūpēties par iedzīvotājiem.

J.Griķis Aicina deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu, jo ūdens cauruļu rekonstrukcija ir nepieciešana sakarā ar pāreju uz divu cauruļu sistēmu.

I.Aizstrauta uzskata, ka lēmums ir nepieciešams, taču, ja nav pārliecības par to, ka Jūrmalas namsaimnieks varēs šo kredītu atmaksāt, atturēsies balsojumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 (lēmums Nr.563)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics ierosina lēmuma 1.punktu papildināt ar vārdiem „un paredzēt jaunas nojumes būvniecību atdalītajā zemesgabalā”, jo ir saņemta vēstule no labklājības pārvaldes ar šādu lūgumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 83.

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lapotnes ielā 15 (lēmums Nr.564)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lapotnes ielā 15.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 3 (lēmums Nr.565)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Nomales ielā 10 (lēmums Nr.566)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 121 (lēmums Nr.567)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kurzemes ielā 5 (lēmums Nr.568)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 7 (lēmums Nr.569)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15 (lēmums Nr.570)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 14 (lēmums Nr.571)

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jura Alunāna ielā 5 (lēmums Nr.572)

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 21 (lēmums Nr.573)

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skolas ielā 56 (lēmums Nr.574)

23. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 19 (lēmums Nr.575)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 3.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Nomales ielā 10.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Cīruļu ielā 121.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kurzemes ielā 5.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 7.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 15.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 14.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jura Alunāna ielā 5.

9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 21.

10. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Skolas ielā 56.

11. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 19.

24. Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.576)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis), balsošanas laikā izgājis Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

25. Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (lēmums Nr.577)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Ančāns, J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

26. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Liepājas ielā 17 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.578)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Liepājas ielā 17 un adreses piešķiršanu.

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.132 „Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86a un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.579)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.jūnija lēmumā Nr.132 „Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Latgales ielā 8, Raiņa ielā 86 un Raiņa ielā 86a un adreses piešķiršanu”.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 (lēmums Nr.580)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 (lēmums Nr.581)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 13 (lēmums Nr.582)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 13.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 (lēmums Nr.583)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2.

32. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70 (lēmums Nr.584)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas” – 2 (I.Ančāns, J.Kuzins)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70.

33. Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 (lēmums Nr.585)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6.

34. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.586)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Ģ.Trencis jautā vai šo lēmumu var pieņemt, ja par šo jautājumu iet tiesvedība par īpašumtiesībām?

E.Rakiša uzskata, ka lēmumu var pieņemt.

V.Zvejniece uzskata, ka šo lēmumu var pieņemt, vienīgi pieņemot detālplānojuma galīgo redakciju būs nepieciešams īpašnieka saskaņojums.

J.Kuzins jautā vai nebūtu lietderīgi izbeigt detālplānojuma izstrādi, ja nav skaidras īpašumtiesības?

V.Zvejniece uzskata, ka lēmumu var pieņemt.

I.Aizstrauta – šis zemesgabals tika izņemts no kompensācijas zemju fonda, šis jautājums tika skatīts tiesā un tiesa atzina, ka zemesgabala izņemšana ir bijusi nelikumīga. Uzskata, ka visas turpmākās darbības ar šo zemesgabalu ir nelikumīgas. Lūdz E.Rakišai komentēt šo situāciju.

E.Rakiša nekomentēs I.Aizstrautas izdarītos secinājumus, taču no juridiskā viedokļa spēkā nav stājies pirmās institūcijas tiesas lēmums nav stājies spēkā, Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi apelācijas prasību līdz ar to īpašumtiesības ir domei un nomas līgums joprojām ir spēkā un domei ir tiesības apstiprināt detālplānojumu šim zemesgabalam.

I.Aizstrauta uzskata, ko šo lēmumu nevar virzīt tālāk, jo par zemesgabalu ir tiesvedība. Nebalsos par šo lēmumu.

Ģ.Trencis uzskata, ka vajadzētu vienādu attieksmi pret visiem jautājumiem par kuriem ir tiesvedība.

R.Munkevics detālplānojuma izstrāde ir pašvaldības funkcija un nomnieks šobrīd labprātīgi sedz izdevumus par detālplānojuma izstrādi. Aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

Pārtraukums no plkst.11.35 – 12.05

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.587)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā vai attīstības jautājumu un vides aizsardzības jautājumu komitejās šis jautājums ir izskatīts?

V.Zvejniece – šis jautājums ir izskatīts abās komitejās.

I.Aizstrauta jautā kādēļ pie izsniegtajiem materiāliem nav pievienots vides aizsardzības jautājumu komitejas protokola izraksts?

R.Munkevics skaidro, ka šis izraksts deputātiem tika izdalīts pirms domes sēdes.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka par tik svarīgiem jautājumiem, kā šis, visi materiāli ir jāiesniedz laicīgi un, ja tas nav izdarīts jautājums jānoņem no izskatīšanas.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka piekrīt I.Aizstrautas ierosinājumam.

R.Munkevics lūdz ierakstīt protokolā, ka uzskata, ka uz domes sēdi visiem materiāliem jābūt iesniegtiem laicīgi.

Z.Starks šī ēka pēc sava izvietojuma atrodas jau pludmalē nevis kāpās, tādēļ arī attīstības komitejā šo jautājumu nevarēja atbalstīt. Uzskata, ka tik tuvu jūrai ēkas apjoms nevarētu būt augstāks par 3 stāviem, tādēļ nevar atbalstīt šo jautājumu un aicina arī citus deputātus šo jautājumu neatbalstīt.

Ģ.Trencis uzskata, ka būtu labi ja šajā vietā attīstītos sabiedrisks objekts, taču uzskata, ka šobrīd šis jautājums būtu jānoņem no izskatīšanas, jāizņem no plānošanas uzdevuma atsauce uz 2005.gada lēmumu un tad jāskata atkārtoti.

I.Aizstrauta uzskata, ka ņemot vērā, ka šī vieta ir ekskluzīva, ir jāizsludina atkārtots arhitektūras konkurss.

A.Tampe balsos par šo lēmumu jo viesnīcu būvniecība atbilst pilsētas attīstības mērķiem. Uzskata, ka vēl varētu apsvērt apjomu un novietojumu, bet kopumā projekts ir atbalstāms. Lūdz būvvaldei noformulēt lēmumu tā lai vismaz tuvāko desmit gadu laikā šo ēku nevarētu pārveidot par daudzdzīvokļu māju.

J.Kuzins atbalsta šo projektu, jo viesnīcas Jūrmalai ir nepieciešamas.

I.Ančāns nevar piekrist tik milzīgam apjomam tik tuvu jūrai.

R.Munkevics saprot, ka visi atbalsta viesnīcas būvniecību šajā vietā un pamatotus iebildumus nedzirdēja, tāpēc aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe), „pret” – 2 (I.Ančāns, Z.Starks), „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems), „nebalso” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.588)

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.14)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks), balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.589)

39. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.15)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Pārtraukums no plkst.13.10 – 13.20

40. Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu (lēmums Nr.590)

41. Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņo:

V.Zvejniece lūdz lēmuma un saistošo noteikumu projektos veikt redakcionālus labojumus:

Ÿ saistošo noteikumu 2.punktu pārcelt uz lēmuma projektu;

Ÿ Saistošajos noteikumos svītrot 1.punktu, 4.punktu un 6.punktu.

Izsakās:

I.Ančāns jautā vai jaunajā sabiedriskajā apspriešanā tika ņemti vērā iepriekšējā sabiedriskajā apspriešanā saņemtie iesniegumi?

V.Zvejniece pēdējā sabiedriskajā apspriešanā kopumā tika saņemti 28 iesniegumi, šajos iesniegumos ir 300 paraksti, no kuriem 240 ir atbalsta paraksti. Pie iepriekšējā sabiedriskajā apspriešanā saņemtajiem iesniegumiem neatgriezās.

I.Ančāns vai tika saņemti kādi iesniegumi par Bražciemu 0701?

V.Zvejniece - pēdējā sabiedriskajā apspriešanā netika saņemts neviens iesniegums par šo adresi.

I.Ančāns jautā vai ir iespējams atsevišķi apstiprināt būvnoteikumus un attīstības plānu.

V.Zvejniece – ministrija ir norādījusi, ka pilsētā nevar pieņemt vairāk kā vienu teritorijas plānojumu grozījumu. Grozījumi ir jāpieņem kopā gan attīstības plānā, gan būvnoteikumos.

Z.Starks jautā, vai šie attīstības plāna grozījumi stājas 95.gada attīstības plāna vietā? Kāds termiņš ir noteikts šiem attīstības plāna grozījumiem?

V.Zvejniece šo attīstības plāna grozījumu darbības termiņš ir līdz 2009.gadam. Tiklīdz tiks apstiprināti šie attīstības plāna grozījumi tiks uzsākts darbs pie jauna attīstības plāna izstrādes.

I.Ančāns iesniedz V.Zvejniecei zemesgabalu sarakstu un jautā kuros no šiem zemesgabaliem tiek mainīts zonējums?

V.Zvejniece skaidro, sekojošos zemesgabalos:

Ÿ „Avoti” - tiek mainīts zemesgabala zonējums uz kūrortteritoriju;

Ÿ Asaru prospektā 21/23/25 – tiek mainīts zemesgabala zonējums sabiedrisko iestāžu teritoriju;

Ÿ Magoņu ielā 2 – puse zemesgabala uz darījumu iestāžu teritoriju;

Ÿ Lielupe 5901 – priežu parka rajonu ar apbūvi;

Ÿ Vikingu ielā 12/14/16 – daļa zemesgabala uz jauktu darījumu, atpūtas un dzīvojamo teritoriju;

Ÿ Blaumaņa ielā 15a – zonējums netiek mainīts;

Ÿ Asaru prospektā 35 – ir esoša apbūves teritorija, arī zemesgabalā Asaru prospektā 35a zonējums netiek mainīts;

Ÿ Piekrastes ielā 6/8 – uz savrupmāju dzīvojamo teritoriju;

Ÿ Vaivari 1310 – zonējums tiek mainīts daļēji, saskaņā ar detālplānojumu;

Ÿ Valteri 3301 - zonējums netiek mainīts;

Ÿ Slokas ielā 100 - zonējums tiek mainīts daļēji uz priežu parku ar apbūvi;

Ÿ Mežotne ielā 4 - zonējumu maina no sabiedrisko iestāžu teritorijas uz darījumu iestāžu teritoriju.

I.Ančāns jautā vai ir iespējams Mežotnes ielā 4 zonējumu mainīt uz dabas pamatni?

V.Zvejniece atbild, ka to var darīt tikai tad, ja attīstības plānu nodod atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai.

Ģ.Trencis jautā, vai tad, ja kāds attīstības plāna grozījumus apstrīdētu tiesā, vai tos var apstrīdēt tikai daļā, kas neapmierina?

E.Rakiša uzskata, ka var apstrīdēt tikai daļā.

Ģ.Trencis - un tādā gadījumā, vai tiesa attīstības plānu apstādina pilnībā, vai tikai daļā?

E.Rakiša uzskata, ka tiesa var rīkoties abējādi.

I.Aizstrauta jautā vai no attīstības plāna grozījumiem tos apstiprinot var izņemt kādu sadaļu?

J.Griķis skaidro, ka to var darīt tikai tad, ja attīstības plāna grozījumus atkārtotai sabiedriskai apspriešanai.

R.Munkevics uzskata, ka kādu sadaļu var izņemt tikai tad, ja dome tagad lemtu par attīstības plāna grozījumu pilnveidošanu.

I.Aizstrauta – punktā kur minētas adreses Alkšņu ielā 29/30 un Atbalss ielā 1 ir noteikti ekskluzīvi noteikumi. Jautā kādēļ ir nepieciešams tūrisma valsts aģentūras atzinums?

V.Zvejniece skaidro, ka pie individuāliem apbūves noteikumiem tā ir obligāta prasība.

I.Aizstrauta jautā, kāpēc ir vajadzīgs atzinums par projekta ekonomisko dzīvotspēju? Uzskata, ka tas nav būtiski.

V.Zvejniece uzskata, ka tas ir ļoti būtiski, jo ja tiek realizēts tik vērienīgs projekts un tā realizācijas vidū pēkšņi izrādās, ka tas nevar būt ekonomiski dzīvotspējīgs, šāda objekta būvniecības uzsākšana būtu nepieļaujama.

I.Aizstrauta jautā vai pamatfunkcijas darbības nodrošinājums vismaz pieci gadi nav pārāk mazs attiecībā pret investīcijā 250 000 000?

V.Zvejniece skaidro, ka šeit galvenais ir tas, ka jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldību un līgumā ir jābūt punktam, kurā paredzēts cik ilgi tiek nodrošinātas pamatfunkcijas, šo termiņu nosaka dome.

I.Aizstrauta jautā vai deputātiem ir skaidrs, ar ko pašvaldība riskē attīstības plānā ierakstot, ka pašvaldības atbildība ir apkārtējā infrastruktūra. Šāds punkts ir sociāli bīstams pilsētai.

R.Munkevics skaidro, ka šajā punktā ir rakstīts, ka līgumā ar uzņēmēju ir jānosaka, kāda ir pašvaldības atbildība un kāda uzņēmēja atbildība izbūvējot apkārtējo infrastruktūru.

I.Aizstrauta – sabiedrība par atklātību „Delna” Jūrmalas mājas lapā ir publicējusi negatīvu atzinumu par projektu „Kāpa”: „Sabiedrība par atklātību „Delna” lūdz atsaukt š.g.14.maijā publicētās ziņas „Jūrmalas attīstības plāna grozījumu sabiedriskajā apspriešanā diskutē par projektu „Kāpa”” sesto rindkopu, kurā publicēta nepatiesa informācija par Delnas izteikto viedokli. Delnas viedoklis par projektu „Kāpa”: Lai varētu izvērtēt projekta „Kāpa” atbilstību Jūrmalas pilsētai un tās iedzīvotāju vajadzībām, nepieciešams detalizēts projekta pamatojums un izvērtējums. Jānoskaidro projekta ietekmi uz vidi, un apkārtējo infrastruktūru, tā nozīmi pilsētas sociāli ekonomiskajā attīstībā un jāveic projekta iespējamo ieguvumu, zaudējumu un riska pazināšana un izvērtēšana. Ņemot vērā minēto un ievērojot no vides aizsardzības normatīvajiem aktiem izrietošo piesardzības principu, uzskatam, ka projekta „Kāpa” īstenošana nav atbalstāma un pašlaik nav pat vērtējama, jo nav iespējams sniegt motivētu vērtējumu pie tik nekonkrētas informācijas”. Pievienojas „Delnas” viedoklim. Jautā, vai arhitektu savienība šo projektu ir izskatījusi?

V.Zvejniece – arhitektu savienība šo projektu ir izskatījusi un sabiedriskās apspriešanas materiāliem ir pievienots protokols.

Ģ.Trencis jautā vai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Vides ministrijai ir kādas pretenzijas pret šodien domē izskatāmajiem attīstības plāna grozījumiem? Kāds ir viņu viedoklis, vai dome var šo jautājumu šodien izskatīt domes sēdē?

R.Munkevics – par šo attīstības plāna grozījumu versiju, kas 7.maijā tika nodota sabiedriskajai apspriešanai, ministriju līmenī bija apspriedes un tikšanās. No vides ministrijas ir vēstule, ka no viņu puses visas pretenzijas tiek atceltas. No Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes par šiem grozījumiem ir saņemts atzinums.

Ģ.Trencis uzskata, ka ja ministrijām nav iebildumu, tad ir jābalso.

Z.Starks – ar nožēlu jākonstatē, ka attīstības plāna grozījumi šobrīd jau ir pārvērtušie par politisku ieroci ar ko tiek torpedēts domes priekšsēdētājs. Uzskata, ka iepriekš attīstības plāna grozījumi bija labāki, jo šajos grozījumos ir iekļautas lietas, ko nevajadzēja iekļaut. Uzskata, ka lēmums šodien ir jāpieņem, jo nevar to vilkt garumā mūžīgi. Šie attīstības plāna grozījumi ir jālaiž darbībā un tad jau laiks rādīs, kā šie grozījumi ietekmēs pilsētas attīstību. Aicina balsot par šo lēmumu un virzīties tālāk.

I.Aizstrauta – nolasa un iesniedz priekšsēdētājam arhitektu savienības valdes viedokli par projektu „Kāpa”. Lūdz deputātus apsvērt šo jautājumu. Lūdz attīstības plāna grozījumu projektā iekļaut iepriekš minētās frāzes no Kanādas attīstības plāna. Runājot par attīstības plānu kopumā, izsaka nožēlu, ka darbs ir vilkts tik ilgi. Uzskata, ka nevar balsot par šiem lēmumu projektiem, jo ir 7000 iedzīvotāju paraksti pret šiem grozījumiem, turklāt neuzskata, ka ir pareizi, ka projektam „Kāpa” tiek noteikti ekskluzīvi apbūves noteikumi. Nebalsos par šo lēmumu.

Ģ.Trencis – apsveic klātesošos ar to, ka attīstības plāns beidzot tiks apstiprināts. Šie grozījumi ir jāpieņem, jo tie palīdzēs pabeigt patvaļu, kas šobrīd notiek būvniecības sfērā Jūrmalā. Balsos par šiem lēmumu projektiem.

I.Ančāns uzskata, ka šī ir Jūrmalas pilsētai drūmākā diena, jo tika ignorēti iedzīvotāju viedokļi. Jūrmala ir vienīgā vieta Eiropā, kur var norobežot teritoriju, kas līdz tam bija pieejama sabiedrībai, kur var noslēgt ielu un pateikt, ka tā ir iznomāta. Lūdz atsevišķi balsot par tiem punktiem, ko iesniedz un ja tie tiks izņemti no attīstības plāna grozījumiem, tad balsos par.

G.Truksnis – tika izskatīti visi priekšlikumi pēc sabiedriskās apspriešanas un daļa tika atbalstīti, daļa noraidīti redzot, ka tie ir absurdi priekšlikumi. Nepatīk manipulācija ar skaitļiem jo netika saņemti 7000 iedzīvotāju parakstu pret šo attīstības plānu, bet 4004 paraksti pret attīstības plāna grozījumiem un 2000 atbalsta vēstules. Izsaka pateicību domes darbiniekiem kas strādāja pie šo attīstības plāna grozījumu izstrādes.

R.Munkevics – šobrīd pilsētai svarīgākais ir jauna attīstības plāna izstrāde. Uzskata, šī attīstības plāna redakcija ir kompromisa variants un atlikt šo grozījumu apstiprināšanu vairs nevar. Ir jāapstiprina šie grozījumi un jāuzsāk darbs pie jauna attīstības plāna izstrādes. Lūdz deputātus balsot. Neatbalsta I.Ančāna priekšlikumu nemainīt zonējumu 11 adresēs, jo, ja no attīstības plāna izņems kādas sadaļas, tad tas atkārtoti būs jānodod sabiedriskajai apspriešanai, taču lai nebūtu pretrunas lūdz deputātus nobalsot par to.

I.Ančāns prasa balsojumu par katru punktu atsevišķi.

R.Munkevics uzskata, ka I.Ančāns ir iesniedzis vienu priekšlikumu un par to ir jābalso par visu kopumā, ja būtu iesniegti 11 atsevišķi priekšlikumu, par tiem varētu balsot atsevišķi.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna iesniegto priekšlikumu „par” – 5 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems), „pret” – 2 (M.Mežapuķe, I.Dreija), „atturas” – 6 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, J.Kuzins), priekšlikums netiek pieņemts.

J.Griķis – balsoja pret, jo pretējā gadījumā tad attīstības plāna grozījumi būtu jānodod atkārtotai sabiedriskai apspriešanai.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par attīstības plāna grozījumiem ar V.Zvejnieces ierosinātajām redakcionālajām izmaiņām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Pārtraukums no plkst.15.00 – 15.30

42. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.591)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

43. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.592)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, I.Aizstrauta, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3 nodošanu privatizācijai.

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.593)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, J.Griķis, I.Aizstrauta, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas nodošanu privatizācijai.

45. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.594)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ģ.Trencis), balsošanas laikā izgājuši I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu izsolē

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics noņem jautājumu no izskatīšanas.

Lēmuma projekts noņemts no izskatīšanas.

47. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ d.d. pārdošanu izsolē

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics sakarā ar to, ka ir saņemts iedzīvotāja iesniegums, noņem šo jautājumu no izskatīšanas.

Lēmuma projekts noņemts no izskatīšanas.

48. Par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.595)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, I.Aizstrauta, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

49. Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 5211” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.596)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, I.Aizstrauta, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 5211” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

50. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.488 (lēmums Nr.597)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, I.Aizstrauta, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.488.

51. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.484 (lēmums Nr.598)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, I.Aizstrauta, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 17.maija lēmumā Nr.484.

52. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 (lēmums Nr.599)

53. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 12 (lēmums Nr.600)

54. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a (lēmums Nr.601)

55. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 14 (lēmums Nr.602)

56. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grīvas ielā 7c (lēmums Nr.603)

57. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 10 (lēmums Nr.604)

58. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 11 (lēmums Nr.605)

59. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3a (lēmums Nr.606)

60. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Palangas ielā 1a (lēmums Nr.607)

61. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96b (lēmums Nr.608)

62. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vidzemes ielā 11 (lēmums Nr.609)

63. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 23 (lēmums Nr.610)

64. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zaļā ielā 1c (lēmums Nr.611)

65. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 2 (lēmums Nr.612)

66. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 14a (lēmums Nr.613)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, J.Griķis), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 12.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 14.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grīvas ielā 7c.

6. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 10.

7. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 11.

8. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Nīcas ielā 3a.

9. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Palangas ielā 1a.

10. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96b.

11. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vidzemes ielā 11.

12. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 23.

13. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zaļā ielā 1c.

14. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 2.

15. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 14a.

67. Par zemes nomas tiesiskajām attiecībām (lēmums Nr.614)

Ziņo:

E.Rakiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesiskajām attiecībām.

Sēde slēgta plkst. 16.05

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 5.jūlijā plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 26.jūnijā