Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 25.janvārīNr.3

Protokols Nr. 2, 29punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumu Nr.501
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Gulbju ielā 4”

    1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4, projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

    2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

    3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF